displays n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Displays PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Displays - PowerPoint PPT Presentation

alagan
137 Views
Download Presentation

Displays

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Displays Dahler-Larsen At fremstille kvalitative data Kapitel 3

 2. Afbalancering • Analysen baseret alene på mere eller mindre tydeliggjorte udpluk af nogle data som i øvrigt er utætte – dvs. de handler spredt om forskellige ting, der kun er løst beslægtede.

 3. Afbalancering • Ofte hænger det sammen med at hele processen har været forende-tung! • Næsten alle kræfter er brugt på: • Problemformulering • Litteraturstudier • Design • Adgang til feltet

 4. Afbalancering • Dette syndrom kan ofte henføres til idéer som disse: • Man må holde sig åben • Data er subjektivt skabte • Man må reflektere over sit udgangspunkt • DET bør imidlertid afbalanceres med disse idéer: • Man må fokusere • Data kan ”udvendiggøres” • Man må arbejde med sine data • For at opnå dette resultat: • Data bliver tætte • Data og databearbejdning bliver synlig • Data kan bruges til at udlede konklusioner

 5. Afbalancering • En vis mængde regler og strukturer må der til for at grundlægge et perspektiv • Bounding er nødvendig for at opnå en vis tæthed i data. • Det er først når undersøgelsessystemet afgrænser sig, at det åbner sig mod nye slutninger på sine egne præmisser. • De data, der skabes, kan udvendiggøres. De kan ikke blive objektive, men man må kunne kommunikere meningsfuldt om dem som data.

 6. Display • Et display er en grafisk eller tabelmæssig fremstilling af kvalitative data i koncentreret form: • Et display er bygget op på en systematisk måde • Opstillet så man kan se et helt datasæt på et sted • Opstillet så det hjælper med at besvare et undersøgelsesspørgsmål. • Displayet er en vej ud af en situation, hvor tolkningen er meget intuitivet display er med til at ”bounde” data. Det øger mætningen og tætheden i data • Displayet kommunikerer til læseren hvad undersøgelsen handler om

 7. Tre gode regler • Autencitetsreglen • Inklusionsreglen • Transparensreglen

 8. Autencitetsregel • Man skal så vidt muligt basere sit display på data i deres oprindelige form • Vær meget opmærksom på disse faldgrupper • At man for hurtigt konstruerer en for grov typifikation • At man for opbygget en fordom – det at man for hurtigt stiller en lyn-diagnose fro en hel case-organisation – og derefter bruger den fordom til at ”se” problemfelterne

 9. Inklusionsreglen • Alle data, der falder inden for den afgrænsning man udtaler sig om (fx en celle i matricen (regnearket)) skal medtages på det pågældende sted i displayet. (i det mindste i kondenseret og koncentreret form) • Reglen siger at det søgefelt i datamaterialet, man udtaler sig om (cellen i regnearket) faktisk skal være helt afsøgt!

 10. Transparensreglen • Det skal være gennemskueligt hvordan displayet er lavet • Akser og dimensioner skal være klart bestemt • Sorteringsproblemer skal være bearbejdet eksplicit • Der skal være klare regler for sortering af data

 11. At drage slutninger ud fra displays • En af de vigtigste funktioner af et display er at identificere anomalier (atypiske data ift forventninger, kategorier osv.) • En anomali kan illustrere hvor grænserne går for de opstillede undersøgelseskategorier. • Det er forstyrrelsen, krisen. Anomalien, der får kategorierne til at træde i karakter, og viser hvor de bør udvikles, eller har begrænsninger.

 12. Inferens • Ofte begynder et display at ”arbejde” når flere forskellige data, der handler om det samme bringes sammen – det er inferens når der danner sig et mønster. • Inferens er at slutte fra det synlige i displayet til begrebslige forhold, der ikke er umiddelbart synlige, der opstår ofte en syntese mellem de sammenstillede data.