Download
norolojik sistem muayenesi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NOROLOJIK SISTEM MUAYENESI PowerPoint Presentation
Download Presentation
NOROLOJIK SISTEM MUAYENESI

NOROLOJIK SISTEM MUAYENESI

764 Views Download Presentation
Download Presentation

NOROLOJIK SISTEM MUAYENESI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NOROLOJIK SISTEM MUAYENESI

 2. ANAMNEZ • Hastanın lezyonunu lokalize etmek için gerekli olan bilgilerin çoğu dikkatli bir anamnezle elde edilebilir.

 3. MUAYENE KILAVUZU • Uyanıklık DurumuveGenelGörünüm • KonusmaBozukluğu • EnseSertliğiveMeningealirritasyonbulguları • Kraniyal Sinirler • Motor Sistem • KasKuvveti • Tonus • Trofisite • IstemsizHareket • Duyu • Refleksler • Duruş-Yürüyüş • Mental Durum • EkBulgular

 4. MENTAL DURUM MUAYENESİ • Bilinç düzeyi letarji,stupor,koma • Lisan akıcılık,anlama,tekrarlama • Bellek anlık,kısa dönem,uzun dönem

 5. MeningealIrritasyonMuayenesiEnseSertligiKerningBrudzinsky Brudzinskisign

 6. Kraniyal sinirler • I: N.Olfactorius • II: N.Opticus • III: N.Oculomotorius • IV: N.Trochlearis • V: N.Trigeminus • VI: N.Abducens • VII: N. Facialis • VIII: N. Vestibulocochlearis • IX: N.Glossopharyngeus • X: N. Vagus • XI:N.Accesorius • XII: N.Hypoglossus

 7. Kranial Sinirler • 1-N.Olfactorius • 2-N.Opticus • 3-N.Oculomotorius • 4-N.Trochlearis • 5-N.Trigeminus • 6-N.Abducens • 7-N.Facialis • 8-N.Vestibulo-cohlearis • 9-N.Glossopharyngeus • 10-N.Vagus • 11-N.Accesorius • 12-N.Hypoglossus

 8. KRANİYAL SİNİRLER • OLFAKTOR SİNİR • Koku alma • Anosmi • Parosmi,Kakozmi (temporal lob lezyon)

 9. OPTİK SİNİR • Görme keskinliği (snellen levhası) • Görme alanı • Göz dibi

 10. OKULER SİNİRLER OKULOMOTOR SİNİR TROKLEAR SİNİR ABDUSENS SİNİRİ • Göz kapakları(ptozis) • Pupil ve refleksleri (ışık) • Konjuge göz hareketleri (H)

 11. TRİGEMİNAL SİNİR • Yüzün duyusu (kornea refleksi) • Çiğneme kasları (çene lezyon tarafa deviye)

 12. FASİYAL SİNİR • Mimik kasları • Tad duyusu

 13. VESTİBULO-KOKLEAR SİNİR • Duyma • Rinne ve weber testi • Vertigo

 14. GLOSSOFARİNGEAL SİNİRVAGUS SİNİRİ • Yumuşak damak hareketleri (uvula sağlam tarafa deviye) • Farinks refleksi

 15. AKSESUAR SİNİR • Baş rotasyonu • Omuz elevasyonu

 16. HİPOGLOSSAL SİNİR • Dilin motor siniri

 17. MOTOR MUAYENE • Yürüyüş • Koordinasyon • İstemsiz hareketler (tremor,kore) • Pronotor sürüklenme • Kaslar -kuvvet (fleks,ekst) -tonus (hipotoni,hipertoni) -trofi (atrofi,hipertrofi)

 18. REFLEKS MUAYENESİ • Tendon refleksleri -biseps,stiloradyal,triseps,patella,aşil • Yüzeyel refleksler • Patolojik refleksler -aşil klonusu -babinski işareti -hoffman refleksi

 19. REFLEKS MUAYENESI • I- Tendon Refleksleri • 0 = Kayıpveyaalınmıyor • ± = Azalmış • + = Normal • ++ = Canlı • +++ = Artmış • ++++ = Polikinetik (Birvurusabirkaçhareketlecevap) • CENE REFLEKSI: Periferiksinir : N. trigeminus Segmanterinervasyon : Pons Patolojik durum : Ponsunüzerindekipiramidalyollezyonlarındaartar

 20. BICEPS REFLEKSI • Normal cevap önkolun fleksiyonudur. • Periferik sinir : N. Musculocutaneus. • Segmanter inervasyon : C5, C6 m. spinalis

 21. TRICEPS REFLEKSI • Normal cevap önkolun ekstansiyonudur. • Periferik sinir : N. Radialis. • Segmenter inervasyon : C6, C7 m. spinalis .

 22. STILORADIYAL REFLEKS: • Normal cevap önkolun fleksiyon ve hafif supinasyonudur. Parmaklarda da hafif bir fleksiyon görülebilir • Periferik sinir : N. radialis. • Segmanter inervasyon : C5, C6 m.Spinalis

 23. PATELLA REFLEKSI: • Normal cevap bacağın ekstansiyonudur. • Periferik sinir : N. Femoralis. • Segmanter inervasyon : L2 - L4 spinalis.

 24. Asil Refleksi: • Normal cevap ayak bileğinin planter fleksiyonudur. • Periferik sinir : N. Tibialis. • Segmanter inervasyon : S1 m. spinalis.

 25. PATOLOJİK REFLEKSLER

 26. PLANTAR YANIT

 27. OPPENHEİM

 28. CHADDOCK

 29. HOFFMAN REFLEKSİ

 30. MOTOR SISTEM MUAYENESI • Büyük kas gruplarının test edilmesi. • Kasların tek tek test edilmesi • Parezi testleri

 31. PAREZI TESTLERI Bu testler, proksimalkasgruplarındakizaafınhafifolduğuvekastestleriylekolaycaortayaçıkarılamadıgıdurumlardaiseyarar EL PRONASYON TESTI: Hastagozlerikapaliolarakotururpozisyondakollarisupinasyonpozisyonundaolacaksekildeyereparalel hale getirir.Parezimevcutisekolpronasyonagelerekasagiyadogruinmeyebaslar. GRASSET-GAUSSER TESTI: Hastasırtüstüyatarkenbacaklarınıbirbirinedegdirmedenvedizlerinikırmadanyatakyüzeyindenaynıandakaldırıpindirir. Bu hareketbirkaçkeztekrarlandıgındapareziolantarafındigerinegöregerikaldigigorulur MINGAZZINI TESTI: Hastasırtüstüyatarkenkalçavedizeklemleri 90 fleksiyonagetirilir. Böyleceuylukyeredik, tibia iseyereparaleldurumagelmisolur. Parazilibacakyavasçayatakyüzeyineyaklasır BARRE TESTI: Hastayüzükoyunyatardurumdaikendizlerini 90 fleksiyonagetirir. Parazilibacakyavasçayatagadoğru

 32. Kortiko-spinal yollezyonlarındagörülenhemiparezi, paraparezigibibüyükkasgruplarınıntutulduğu hallerdebaşvurulur • Boyunfleksiyonuveekstansiyonu; omuzabduksiyonveadduksiyonu; önkol, bilekveparmaklarınfleksiyonveekstansiyonu test edilir • Hastaadigeçenkasgruplarıylailgilieklemhareketiniyaparkenhekimbuhareketekarşıkoyar.

 33. Kas kuvveti, sıfır ile bes arasındaki sayılarla derecelendirilir: 5=kas gücü normal • 4= Kas normal hareketini yapmakta, ancak karşı yönde bir kuvvet uygulandığında yenilebilmektedir. • 3= Kas yalnızca yer çekimine karsı koyabiliyor • 2= Test edilen kas ancak yer çekimini ortadan kaldıran bir pozisyona getirildiginde hareket edebiliyor. • 1= Kasta ancak gözle görülebilen veya palpasyon ile farkedilen bir hareket vardır. Fakat bu, eklem hareketine sebep olmaz. • 0= Tam felç

 34. Kaslarin Tek Tek Muayenesi • 1-M.DELTOIDEUS MUAYENSI

 35. 2-M.BICEPS BRACHII 3-M.TRICEPS BRACHII

 36. El Bilek Ekstansorleri .Parmak Ekstansorleri

 37. Parmak Fleksorleri .Parmak Abduksiyonu

 38. Interosseozlarin muayenesi M.Iliopsoas`in Muayenesi

 39. M.Quadriceps Femoris Muayenesi . M. Gluteus Maksimus Muayenesi

 40. Hamstring Kas Grubu Muayenesi Ayak Ekstensor ve Fleksorler

 41. Artmış ve polikinetik refleksler piramidal sistem hastalıklarında görülür • Kisiye göre değişmek üzere canlı refleksler normal insanlarda da görülebilir • Refleksleri aslında normal olan bir kiside tendon reflekslerini almada güçlükle karsılasılabilir. Bu durumda refleksler hastanın dikkatini başka yöne çeken kolaylastırıcı manevralar ile tekrar muayene edilir. Örnegin hastadan kenetlenmis ellerini sıkıp gevsetmesi, üçer üçer sayması istenir. Bunlardan birincisine Jendrassik manevrası adı verilir. • Refleks arkının herhangi bir noktada kesilmesi tendon refleksinin azalma veya hiç alınmamasına (kayıp) neden olur (Polimyelit,Polinoropati,polimiyozit)

 42. YÜZEYEL REFLEKSLER • KremasterRefleksi Teknik : Uylukiçkısmıçizildiğindeaynıtaraftaki testis yukarıçekilir. Periferiksinir : N.Femoralis. Segmanterinervasyon: L1-L2 m. spinalis. • Anal Refleks Teknik : Perianalbölgehafifçeçizilir. Normal cevapanüssfinkterininkasılmasıdır. Segmanterinervasyon : S4,S5 m. spinalis. • TabanDerisiRefleksi (Plantar Refleks) Teknik : Ayaktabanıucuküntbircisimledışkenarıboyuncatopuktanortaparmakmetatarso-falengealekleminedogruçizilir. Normal cevapparmaklarınfleksiyonudur Periferiksinir: N. Tibialis Segmanterinervasyon : S1, S2 m. spinalis