L nda sociologjia filozofia e edukimit
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

Lënda : Sociologjia & Filozofia e edukimit. Kjo lëndë përbëhet nga dy pjesë : SOCIOLOGJIA E EDUKIMIT FILOZOFIA E EDUKIMIT Arsimi shqyrtohet në këndvështrimin psikologjik , filozofik dhe sociologjik duke formuar disiplinat e psikologjisë , filozofisë dhe sociologjisë së edukimit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - akina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
L nda sociologjia filozofia e edukimit

Lënda: Sociologjia & Filozofia e edukimit

Kjolëndëpërbëhetngadypjesë:

SOCIOLOGJIA E EDUKIMIT

FILOZOFIA E EDUKIMIT

Arsimishqyrtohetnëkëndvështriminpsikologjik, filozofikdhesociologjik duke formuardisiplinat e psikologjisë , filozofisëdhesociologjisësëedukimit

Përpjekjetpërtëshpjeguarfenomentkanëbërëqëtëformulohenidedhembikëtëbazëtëkrijohenedherrymatëndryshmefilozofike, sikursejanëfilozofitë: realiste, idealiste, ekzistencialiste, pragmatiste, etj, tëcilatgjejnëzbatimnëshkollë, sifilozofiedukimi.

Me daljen e sociologjisësishkencë (shek. 19) qëstudjonshoqërinë, arsmi, sipjesëpërbërse e shoqërisëtrajtohetedhenëpërmjetqasjevesociologjike


Filozofia e edukimit
Filozofia e edukimit

 • Filozofianajepnjëkuptimmbibotënnëtërësi, natyrën, shoqërinëdhemendiminnjerëzor

 • Filozofia e edukimitështëstudimifilozofikiarsimitnëproblematikën e tij.

 • Objektikryesor I diskutimitnëfilozofinë e arsimitështëarsimi, ndërsametodat e përdorurajanëatotëfilozofisë.

 • Filozofët e arsimitfokusohennëproblemet e arsimitnganjëpikëpamjefilozofike.

 • Filozofia e edukimit (arsimit)nisetngaparimet, konceptet, qëllimet dhe metodat e disiplinës së edukimit.

 • Por, filozofiatrajton edheformat, metodat, qëllimetrezultatet konkrete, praktiketë procesit të edukimit, apo të qenit i edukuar.


R nd sia e filozofis sociologjis s edukimit
Rëndësia e filozofisë & sociologjisësëedukimit

Nëobjektin e kësajlënde do tëjenë:

 • Mendimifilozofik, psikologjik e social dheshkolla

 • Zhvillimi I mendimitfilozofiko-pedagogjiknëpëretapahistorike

 • Kontributortëmendimitfilozofiko-pedagogjik

 • Kontributortëmendimit socio-pedagogjik

 • Koncepte, shkolla, qasjetëmendimitfilozofik

 • Veçoritëdhepërqasjet e ndryshmefilozofike

 • Zbatimekonkretetëqasjeveteorikenëshkollë

 • Perspektivatëmendimitnëfushën e filozofisëdhesociologjisësëedukimit


Qasje dhe vizione t filozofis s edukimit
Qasjedhevizionetëfilozofisësëedukimit

Qasjetfilozofikeofrojnëvizionetëshumta:

 • Filozofiaidealiste e edukimit

 • Filozofiarealiste e edukimit (dallimi midis tyre)

 • Filozofitëfetare, perenialistedheedukimi

 • Rikonstruksionizmi (konjitivizmi, konstruktivizmi, humanizmi) dheedukimi

 • Filozofiabihevioriste e edukimit

 • Filozofiaekzistencialiste e edukimit (liria e mendimit)

 • Filozofiaanalitike e edukimit (qartësia e argumentit, pozitivizmilogjik, epistemologjiadhezbulimetshkencore)

 • Marksizmidheedukimi (problemetsociale)

 • Filozofiapostmoderniste e edukimit (vizionetmodernistedhepostmodernistenëedukim), Fuko, Derida, etj.


Deg t e filozofis edukimi
Degët e filozofisë & edukimi

Arsimipërshkrohetsingafilozofitëarsimore, ashtuedhengadegët e sajdherrymatëshumtafilozofike.

Ndërdegëtdherrymatkryesorefilozofikejanë:

 • Metafizika & filozofia e edukimit

 • Eistemologjia & filozofia e edukimit

 • Etika & filozofia e edukimit

 • Relativizmiskeptik & filozofia e edukimit

 • Natyra humane & filozofia e edukimit

 • Filozofia e jetës & dheedukimi

 • Tranzicioni, perspektivat & filozofia e edukimit


Filozofit dhe teorit arsimore
Filozofitëdheteoritëarsimore

 • Filozofitë: idealizmi, realizmi, ekzistencializmi, pragmatizmi, etj

 • Këtofilozofiigjejmëedhesifilozofiarsimore: filozofiaarsimoreidealiste, realiste, ekzistencialiste, pragmatiste, etj.

 • Filozofiarsimoresirikonstruksionizmi (biheviorizmi, konjitivizmi) igjejmëedhesiteoriarsimore

 • Dallimiqëndronnëkëndvështrimin e dukurivenga: filozofitë, filofitë e edukimitapoteoritë e edukimit

 • Teoritë e edukimitzhvillohennënjë plan mëkonkretteorik, shkencor, ndërsafilozofitëkryesishtnërafshin e hamendësimitfilozofik, spekullimit (sifilozofidhesifilozofiarsimore)


Sociologjia e edukimit
Sociologjia e edukimit

Kuptimi, qëllimi & funksionet e sociologjisësëedukimit

Treqasjetteorikepërshkrijnëstrukturatsociale, praedhesociologjinë e edukimit, dhejanë:

 • teoria e funksionalizmitstrukturor,

 • teoria e konfliktit social dhe

 • teoria e ndërveprimitsimbolik.

  Nëobjektin e sociologjisësëedukimit do tëjenëedhe:

 • Socializimi professional imësuesit

 • Arsimidheshtresëzimi social

 • Efektet e shkollimitnëjetënindividuale & nëzhvilliminkulturor

 • Arsimimidhezhvillimiekonomik &shoqëror

 • Arsimimidheedukiminëkontekstin global


Zhvillimi historik i mendimit filozofik arsimor
Zhvillimihistorikimendimitfilozofik - arsimor

 • Ngapikëpamjakronologjikefilozofiae edukimittrajton:

 • edukimiminfilozofiko-arsimornëvitet e hershme

 • Filozofia e edukimitnëantikitet (çvendosja e edukimitnëeuropënperëndimore. Edukiminëgreqidheromë)

 • Filozofia e rilindjesnëetapën e mesjetës (rënia e perandorisëromakedhemesjeta)

 • Filozofia e edukimitnëetapën e Rilindjekombëtare (koha e ndryshimit: periudha e rilindjesdhereformimi) (shekulli I 18 e nëvijim: Periudha e iluminizmitosearsyesdheshkolla)


Kontribuesit e mendimit filozofik arsimor
Kontribuesit e mendimitfilozofikarsimor

Idetë e filozofëvetëshquargjejnëzbatimnëarsiminbashkëkohor. Ndërmëtëmëdhenjtëjanë:

 • Sokrati (metodasokratike, tëpyeturi, dialogu)

 • Platoni (krijoishkollë, tëmësuarit me kompetencënëshërbimtëqytetarisë, polisit)

 • Aristoteli (hodhithemelet e filozofisësëedukimit, mësimipërprofesionindheedukimin moral)

 • Mbikëtobazapedagogjiko-filozofikeshtjelluanidetë e tyre: Kuintiliani, Akuini, Erazmi, Pestaloci, Avicena, Averoes, Rusoi, Herbarti, Djui, Loku, Kanti , Maria Montesori.


Tema e par a kuptimi q llimi funksionet e fil soc s arsimiit
Tema e parë: A. KUPTIMI, QëLLIMI & FUNKSIONET E FIL. & SOC. Së ARSIMIIT

Objekt I temëssëparëështëpërshkrimiiobjektit, kuptimit, qëllimit, funksioneve, natyrëssësociologjisëdhefilozofisëarsimore. Kërkesatmëposhtë do tëpërshkojnëgjithëtemat e trajtuara:

 • Objektivat

 • Hyrje

 • Kuptimiifilozofisëdheedukimit

 • Konceptiifilozofisësëarsimit

 • Fushëveprimiifilozofisësëarsimit

 • Natyra e filozofisësëarsimit, mënyrat e shqyrtimitfilozofik

 • Funksionet e filozofisësëarsimit

 • Lidhjandërmjetfilozofisësëmësimdhëniesdhestilevetëmësimdhënies


P r filozofin e edukimit
Përfilozofinë e edukimit

Objektivanëdisiplinën e filozofisësëedukimit.

Nëpërfundimtëlëndësstudenti do tëjetënëgjendjetë:

 • Diskutojëkuptimin e filozofisësëarsimit,

 • shpjegojëqëllimin e filozofisësëarsimit.

 • numërojfunksionet e ndryshmetëfilozofisësëarsimit.

 • metodat e ndryshmetëhulumtimitFilozofik

 • përshkruajëmarrëdhënien midis filozofisësëmësimdhëniesdhestilevetëmësimdhënies.


Sokrati
Sokrati

 • Sokrati përdorimetodën e majeutikës (mamia)si një instrument që zhvillon të menduarit, për të testuaridetë.

 • Në filozofinë arsimore të Sokratit marrin rëndësi pyetjet, jo vetëm për nga natyra e ndërtimit, por edhe nga pikëpamja didaktike.

 • Respektimi nga mësuesi i hapësirës së nevojshme që nxënësi të meditojëpërtëdhënëpërgjigje

 • Sokrati një mendje e hapur i orientuar nga e vërteta, saktësia e dijes dhe vlera morale e saj.

 • Sokrati ishte mësues i Platonit. Vepra e tij, bashkë me konceptet e filozofisë arsimore na vijnë nëpërmjet Platonit, pasi ai nuk i shkruajti idetë e tij.  


Th nie t sokratit
Thënie të Sokratit:

 • Un e di që nuk di.

 • Padija është zanafilla e të gjitha të këqiave.

 • Kush do të lëvizë botën të lëvizë më parë veten.

 • Kush beson se është diçka ka ndaluar të bëhet diçka.

 • Nuk është marri, të mos dish, por, të mos duash të mësosh.

 • Nuk guxojmë, jo sepse na duket e vështirë, por na duket e vështirë sepse nuk guxojmë.

 • Unë nuk mund ta mësoj askënd për asgjë. Unë mund t'i bëj vetëm të mendojnë.

 • Në se kujtohesh se çdo gjë është kalimtare, atëherë nuk do të jesh tepër i gëzuar në lumturi dhe shumë i pikëlluar në fatkeqësi.

 • Është më mirë të pësosh padrejtësi sesa ti ushtroshato .