sanay le me n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SANAYİLEŞME PowerPoint Presentation
Download Presentation
SANAYİLEŞME

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

SANAYİLEŞME - PowerPoint PPT Presentation


 • 292 Views
 • Uploaded on

SANAYİLEŞME. Sanayileşme Nedir?. Sanayileşme, bir ülkenin sanayi üretimi, istihdam, üretim ölçeği, sermaye yoğunluğu ve teknoloji gibi ekonomik sistemini temel göstergelerinde zaman içinde meydana gelen olumlu değişimlerdir. SANAYİLEŞME – KALKINMA İLİŞKİSİNDE NEOKLASİK GÖRÜŞ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SANAYİLEŞME


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sanayile me nedir
Sanayileşme Nedir?

Sanayileşme, bir ülkenin sanayi üretimi, istihdam, üretim ölçeği, sermaye yoğunluğu ve teknoloji gibi ekonomik sistemini temel göstergelerinde zaman içinde meydana gelen olumlu değişimlerdir.

sanay le me kalkinma l k s nde neoklas k g r
SANAYİLEŞME – KALKINMA İLİŞKİSİNDE NEOKLASİK GÖRÜŞ

Neoklasik yaklaşımın kalkınma ve sanayileşmeye bakışı, birbirleriyle son derece yakın ilişkide olan iki temel kuvvet üzerine kuruludur: fiyat mekanizması ve piyasa mekanizması. Piyasa fiyat sinyalleri vasıtasıyla her zaman iyi çalışmayabilir ancak sonuçta kendi kendine bu sorunu çözecek etkinlik sağlayıcı mekanizmalara sahiptir.

sanay le me kalkinma l k s nde yapisalci g r ler
SANAYİLEŞME – KALKINMA İLİŞKİSİNDE YAPISALCI GÖRÜŞLER
 • Kalkınma sanayi ile birlikte gerçekleştirilecek büyük bir yapısal dönüşümdür
 • AGÜ’lerin hem arz hem de talep yapılarındaki düşük fiyat esneklikleri nedeniyle, bu ülkelerde, kaynak dağıtım mekanizması olarak fiyatları kullanmak doğru olmayabilir, sağlıklı sonuçlar vermeyebilir
 • Kaynak dağıtım mekanizmasının ve yapısal değişimin sağlıklı işleyebilmesi için, planlama önemlidir
 • AGÜ’lerin izledikleri ticaret modellerinde önemli değişiklikler yapılmalıdır
slide5

SANAYİLEŞME – KALKINMA İLİŞKİSİNDE KALKINMACI DEVLET YAKLAŞIMI

 • Özellikle Güney Kore, Japonya gibi devletlerden esinlenerek uygulanmış bir yaklaşımdır.
 • Bu yaklaşımda, devlet yanlış fiyatlama politikası yoluyla (düşük ya da yüksek fiyatlama) ekonomide kalkınmayı amaçlar..
leri ve geri ba lant hesaplamalar
İleri ve Geri Bağlantı Hesaplamaları

burada, Xij söz konusu malın Xj birim üretiminde kullanılan i girdisinin birim miktarını göstermektedir.

burada, SXij söz konusu i girdisinin toplam ara talebini ve Zi bu girdiye olan toplam (nihai + ara) talebi göstermektedir.

sanay le mede kamunun m dahale nedenler
SANAYİLEŞMEDE KAMUNUN MÜDAHALE NEDENLERİ

Piyasa aksaklıkları ve kamu müdahalesi dört ana başlık altında incelenmektedir:

 • Eksik Enformasyon
 • Dışsallıklar
 • Anti-tekel mekanizması
 • Yapısal unsurlar
slide8

Planlama bir ekonomide hızlı ve radikal değişikliklerin teşvik edilebilmesi için belli bir ekonomik model takip edilerek hükümetlerin piyasa üzerinde bilinçli olarak ekonomik ve sosyal faaliyetleri yürütmesidir.

SANAYİLEŞMEDE PLANLAMA

planlama t rler
PLANLAMA TÜRLERİ
 • Kısa vadeli planlar
 • Orta vadeli planlama
 • Uzun vadeli planlama (perspektif planlar)
 • Acil planlar
 • Konjonktürel planlar
slide11

AGÜ’lerin planlama deneyimlerinde 1960’larda kullanılan Harrod-Domar tipi modellere karşı, 1970’lerden itibaren ekonometrik modellerin kullanılması gündeme gelmiştir. Bu tür modellerde kullanılan, Hicks ve Lange tarafından geliştirilen Keynesyen çerçevedir.

Ct = a0 + a1Yt + a2rt + ut

It = b0 + b1Yt + b2rt + vt

Yt = Ct + It

Mt = c0 + c1Yt + c2rt +zt

Ct: tüketim harcamalarını;

It: sermaye oluşumunu;

Yt: milli gelir;

rt: fazi oranı;

Mt: para arzı (egzojen ve sistem dışında belirlenmekte);

t: zaman;

ut, vt, zt hata terimlerini göstermektedir.

slide12

Ekonominin daha kapsamlı bir şekilde açıklanabilmesi için, ilk geliştirilen bu tür modellerden daha sofistike modellerin yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bunlara örnek olarak Klein-Goldberger modeli olarak da bilinen modeli gösterebiliriz:

Ct = a0 +a1 [ (Yt -Tt) / pt ] + a2Ct-1+ u1t

It = b0 + b1 (Yt-1 / pt-1) + b2Kt-1 + b3rt-1 + u2t

Ft = c0 + c1 [ (Yt- Yt-1) / pt ] + c2Ft-1 + c3 (pft / pt) + u3t

Et = d0 + d1Twt + d2 (pet / pt) + u4t

(Yt/pt) = Ct + It - Ft + Et + Gt

Tt= e0 + e1Yt + u5t

It= Kt - Kt-1

(Yt/ pt) = g0 + g1Lt + g2Kt + u6t

pt = h0 + h1[ wtLt / (Yt/ pt) ] + h2 (pft/pt) + u7t

(wt -wt-1)/wt-1 = j0 + j1 (Nt-Lt)/Nt + j2 (pt -pt-1)/pt-1 + u8t

Nt = k0 + k1 (Nt-Lt) + k2 wt/pt+ u9t

Mt/pt = l0 + l1 (Yt / pt) + l2rt + u10t

pe = m0 + m1pt + u11t

Modeldeki Endojen Değişkenler:

C: reel tüketim harcamaları;

Y:cari fiyatlarla milli gelir;

T: vergiler;

p: genel fiyat düzeyi endeksi;

I:net reel yatırım;

K:reel sermaye stoku;

r:faiz oranı;

F: reel ithalat;

R:reel ihracat;

pe:ihracat fiyatları;

L: istihdam;

w: ücret oranı;

N:işgücü arzı.

Modeldeki Egzojen Değişkenler:

pf: ithalat fiyatları;

Tw: dünya ticaret hacmi;

G: reel kamu harcamaları;

M: para arzı.

kamu kt sad g r mler te ebb sler k t ler
KAMU İKTİSADİ GİRİŞİMLERİ (TEŞEBBÜSLERİ) – KİT’LER

Kamu iktisadi girişimleri (teşebbüsleri – KİT) olarak anılan kuruluşlar, kamunun sermayesinin tamamına veya yarısından fazlasına sahip olduğu ya da diğer yollarla, kamunun ve/veya diğer kamu tüzel kişilerinin yönetimine, yönetim organları yoluyla egemen oldukları girişimlerdir.

slide14

Merkezi Hükümet Harcamalarının Payı, GSYİH’nın Payı Olarak, 1995

Kaynak: http://www.worldbank.org/depweb/beyond/wren/wnrbw_11.pdf (erişim tarihi: 3.3.2007)

KİT’lerin GSYİH ve Gayri Safi Yurtiçi Yatırımlar içindeki Payı, % (1986-1991)

Kaynak: http://www.worldbank.org/depweb/beyond/wren/wnrbw_11.pdf (erişim tarihi: 3.3.2007)

slide16

...ülkeler en ‘iyi’ neyi üretebiliyorlarsa o malda uzmanlaşıp, üretmeye devam etmeli, diğer malların üretimini diğer ülkelere bırakmalıdırlar. Böylece ülkeler ticaret yapmadıkları zamanki reel üretim, gelir ve tüketim düzeyinden daha yüksek bir düzeye erişebileceklerdir. Bunun adına ticaretten doğan kazanç denir.

ticaretten do an kazan ve hecksher ohlin teorisi
Ticaretten Doğan Kazanç ve Hecksher-Ohlin Teorisi

Her ülke, görece daha düşük nispi fiyatla üretebildiği malda uzmanlaşıp, o malda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olur ve böylece o malın ihracatına yönelir.

Bu aynı zamanda artan fırsat maliyetleri ile ticaret yapıldığını işaret etmektedir.

Ülkelerin bu şekilde uzmanlaşmaları her iki ülkede nispi mal fiyatları birbirine eşitlenene kadar devam edecek ve bu noktada iki ülke arasındaki ticaret dengede olacaktır.

slide18

Artan Maliyetler Altında Ticaretten Doğan Kazanç

Kaynak: Dominick Salvatore (2001) International Economics, NY: John Wiley & Sons, s.69

slide19

Heckscher-Ohlin Modeli

Kaynak: Dominick Salvatore (2001) International Economics, NY: John Wiley & Sons, s.131

sanayile mede ticaret politikalar
Sanayileşmede Ticaret Politikaları
 • İthal İkamesine Yönelik (İçe Dönük) Sanayileşme Stratejisi
    • İhracata Yönelik Sanayileşme Modeli
thal kamesine y nelik sanayile me stratejisi
İthal İkamesine Yönelik Sanayileşme Stratejisi

İthal ikamesine yönelik sanayileşme stratejisi (İİS), ülkelere nihai malları ithal etmek yerine yurtiçinde üreterek hem döviz tasarrufu hem de sanayileşerek kalkınma imkanını sunan bir politikadır..

thalat lkenin koydu u tarife sonucu ortaya kan fayda ve maliyet
İthalatçı Ülkenin Koyduğu Tarife Sonucu Ortaya Çıkan Fayda ve Maliyet

Kaynak: Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, (2000) International Economics s. 196

slide24

Seçilmiş Ülkelerde İmalat Sanayiinde Etken Koruma Oranları

Kaynak: John Weiss (1988) Industry in Developing Countries. Theory, Policy and Evidence, London: Routledge, s. 192 Tablo 5.4

slide25

Seçilmiş Ülkelerde Tarımdaki Etken Koruma Oranları

Kaynak: John Weiss (1988) Industry in Developing Countries. Theory, Policy and Evidence, London: Routledge, s. 194, Tablo 5.5

hracata y nelik sanayile me modeli
İhracata Yönelik Sanayileşme Modeli

Neoklasik iktisadın İİS stratejisine yöneltmiş olduğu temel eleştiri, korumacılığın piyasada sapmalara ve aksamalara neden olacağı; ayrıca tüketim mallarının ikamesi şeklindeki ‘kolay’ aşama geçildikten sonra, yurtiçi piyasanın genişlemesiyle büyümenin azalmaya başlayacağı, şeklindedir.

Bunun için önerilen çözüm yolu ihracata yönelmektir...

slide29

İhracattaki Büyüme ve GSMH Büyümesi (%)

“Dengeli” (Nötr) Ticaret Teşvikleri Uygulayan Ülkeler

İthal İkamesine Yönelik Sanayileşme Stratejisi Uygulayan Ülkeler

Kaynak: http://www.lehigh.edu/~bm05/research/OOD.205.htm (erişim tarihi: 13.3.2007)

slide30

Ticaret Politikası ve Yıllık Kişi Başına Reel GSYİH Artışı (%)

Kaynak: www.lehigh.edu/~bm05/research/OOD.205.htm (erişim tarihi: 13.3.2007) ve IMF (1993) World Economic Outlook 1993, Washington D.C.