Planeta Země - PowerPoint PPT Presentation

planeta zem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Planeta Země PowerPoint Presentation
Download Presentation
Planeta Země

play fullscreen
1 / 16
Planeta Země
310 Views
Download Presentation
ajay
Download Presentation

Planeta Země

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Planeta Země ZŠ Rajhrad Ing. Radek Pavela

 2. Obsah • Země • Vznik • Fyzikální charakteristika (tvar Země, geologické složení, vnitřní stavba) • Oběžná dráha • Měsíc

 3. Země • třetí planeta od Slunce (zároveň největší terestrická planeta v soust. a jediné planetární těleso) • jediná planeta v naší soustavě, kde je potvrzen život • obíhá kolem Slunce po téměř kružnicové dráze s velmi malou excentricitou

 4. Země • Země jako domovský svět lidstva má mnoho názvů v závislosti na národu (nejznámější název např. z latiny Terra, Tellus či z řečtiny Gaia) • Země je dynamickou planetou, která se skládá z jednotlivých zemských sfér • Jedná se o nedokonalou kouli s poloměrem 6378 km

 5. Vznik • Země vznikla podobně jako ostatní planety slunečního systému asi před 4,6 mld. let akrecí z prachoplynného disku, jenž obíhal kolem rodící se centrální hvězdy. • Srážkami prachových částic se začala formovat malá tělesa, která svou gravitací přitahovala další částice a okolní plyny.

 6. Fyzikální charakteristika • Země má kamenitý povrch, oproti Jupiteru a Saturnu, kteří jsou tvořeni převážně plynem. • Má největší povrchovou gravitaci s nejsilnější magnetickým polem a nejrychlejší rotací.

 7. Fyzikální charakteristika • V současnosti je to také jediná planeta, na které je možné pozorovat aktivní deskovou tektoniku • Desková tektonika je komplexní vědecká teorie zabývající se dynamickým vývojem systému tektonických desek na povrchu Země v návaznosti na procesy a strukturu zemského pláště.

 8. Tvar Země • Poloměr Země je skoro 6,5 tisíce kilometrů, z čehož plyne relativně malá křivost povrchu. • Zakřivení způsobená geologickou aktivitou jsou mnohem výraznější než zakřivení vzniklá v důsledku kulatostí lidé se díky tomu ve starověku domnívali, že Země je celkově plochá.

 9. Geologické složení • Země je vnitřně diferencována na vnější křemíkovou pevnou kůru a vysoce viskózní plášť. • Z jádra se neustále uvolňuje značné množství akumulovaného tepla.

 10. Geologické složení • Mnoho hornin, z nichž je zemská kůra tvořena, se vytvořilo před méně než 100 milióny let. • Nejstarší známé žíly minerálů jsou 4,4 miliardy let staré, což znamená, že Země měla pevnou kůru přinejmenším po tuto dobu.

 11. Vnitřní stavba • Zemské těleso se skládá z několika vrstev tzv. geosfér, které na sebe volně navazují. • Liší se od sebe složením, hustotou, tlakem a teplotou.

 12. Vnitřní stavba • Zemské jádro : -Dělí se na dvě části v podobě pevného vnitřního jádra s poloměrem ~1250 km a tekuté vnější jádro o poloměru ~3500 km. • Zemský plášť : -Je to jedna z vrstev Země, shora vymezená zemskou kůrou a zespodu zemským jádrem. • Zemská kůra : -Tloušťka zemské kůry kolísá od 5 do 70 km v závislosti na místě, kde se nachází.

 13. Oběžná dráha • Země oběhne Slunce za 365,256 průměrných slunečních dní (1 siderický rok). • Rychlost oběhu Země je v průměru asi 30 km/s. • Ze Severního pólu lze vidět pohyb Země, jejího měsíce a její rotace kolem osy všechny proti směru hodinových ručiček.

 14. Měsíc • Měsíc či též Luna je relativně velké terestrické těleso. Je to přirozený satelit Země. • S výjimkou Plutova Charona je to v poměru k velikosti planety největší měsíc ve slun. soust. • Gravitační síly mezi Zemí a Měsícem způsobují na Zemi příliv a odliv.

 15. Zdroje • http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B • http://www.base-universe.estranky.cz/clanky/planeta-zeme.html • http://www.astrolife.cz/?p=10624 • Fyzika pro 9. ročník základní školy; Prometheus ISBN 80-7196-032-2 Dostupné k 1.5.2012

 16. Děkuji Vám za pozornost