1 / 9

8 MANIEREN INFLATIE IS UW RIJKDOM ZAPPING, Bradley Associate

Of u probeert om te vermenigvuldigen uw overtollige inkomen of het veilig is voor het pensioen, mei u niet zijn overwegen het effect van de inflatie op uw investering. Een stijgende inflatie kan sneak up op een zorgvuldig geplande investering, en zelfs een constante snelheid van inflationcan doden uw spaarrekening langzaam na verloop van tijd, in wezen af te vegen weg jaren en jaren van zuinig inspanningen. De subtiliteit ligt in de definitie. Inflatie koopkracht vermindert, zodat terwijl u kan brengen meer dollars in de bank, de waarde van elke dollar daalt sneller dan het aantal dollars groeit. Er zijn vele manieren mensen geld besparen dat ontoereikend is om de gemiddelde inflatie van ongeveer 3.36 procent. Hier zijn een aantal manieren inflatie langzaam weg op uw spaargeld en investeringen zappen is. 1. Geld onder een matras Je denkt misschien dat geen enkele bank geen risico betekent — wat betekent geen verlies — maar inflatie is een zekere weddenschap. Uw cash-in-hand verliest zijn waarde, dus het is veiliger om te zetten ten minste uw geld in een spaarrekening in plaats van onder uw kussen. Vergeet niet dat verdienen nul procent rente eigenlijk koopkracht verliezen is. Tegen de inflatie zou 50.000 dollar in 10 jaar ter waarde van $33,200. 2. Betaalrekening Een standaard betaalrekening betaalt ongeveer 0,06 procent per jaar op het gemiddelde saldo van een account. Het is geen wonder dat mensen willen houden van geld onder een matras, met controle van de rekeningen nauwelijks maken veel van een verschil helemaal. Een hoog rendement bankrekening gemiddelden rond 2.05 procent per jaar, hetgeen lager dan de inflatie nog steeds is. Tegen de inflatie zou 50.000 dollar in 10 jaar ter waarde van $43,450 voor een hoge opbrengst account en $33,500 voor een normale account. 3. Spaarrekening en geldmarkten Een spaar- of geldmarkt account zal hebben op gemiddelde jaarbasis op 0,25 en 0,5 procent, respectievelijk. U kunt hogere spaarrekening tarieven en geldmarktrent

aileensail
Download Presentation

8 MANIEREN INFLATIE IS UW RIJKDOM ZAPPING, Bradley Associate

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BRADLEY ASSOCIATES **Latest News**

  2. 8 MANIEREN INFLATIE IS UW RIJKDOM ZAPPING Of u probeertomtevermenigvuldigenuwovertolligeinkomen of het veilig is voor het pensioen, mei u nietzijnoverwegen het effect van de inflatie op uwinvestering. Eenstijgendeinflatiekan sneak up op eenzorgvuldiggeplandeinvestering, en zelfseenconstantesnelheid van inflationcandodenuwspaarrekeninglangzaamnaverloop van tijd, in wezenaftevegenwegjaren en jaren van zuiniginspanningen. De subtiliteitligt in de definitie. Inflatiekoopkrachtvermindert, zodatterwijl u kanbrengenmeer dollars in de bank, de waarde van elke dollar daaltsnellerdan het aantal dollars groeit.

  3. Erzijnvelemanierenmensen geld besparendatontoereikend is om de gemiddeldeinflatie van ongeveer 3.36 procent. Hierzijneenaantalmaniereninflatielangzaamweg op uwspaargeld en investeringenzappen is. 1. GELD ONDER EEN MATRAS Je denktmisschiendatgeenenkele bank geenrisicobetekent — watbetekentgeenverlies — maarinflatie is eenzekereweddenschap. Uw cash-in-hand verliestzijnwaarde, dus het is veiligeromtezetten ten minsteuw geld in eenspaarrekening in plaats van onderuwkussen.Vergeetnietdatverdienennulprocentrenteeigenlijkkoopkrachtverliezen is. Tegen de inflatiezou 50.000 dollar in 10 jaarterwaarde van $33,200.

  4. 2. BETAALREKENING Eenstandaardbetaalrekeningbetaaltongeveer 0,06 procent per jaar op het gemiddeldesaldo van een account. Het is geen wonder datmensenwillenhouden van geld ondereenmatras, met controle van de rekeningennauwelijksmakenveel van eenverschilhelemaal. Eenhoogrendementbankrekeninggemiddeldenrond 2.05 procent per jaar, hetgeen lager dan de inflatienog steeds is. Tegen de inflatiezou 50.000 dollar in 10 jaarterwaarde van $43,450 vooreenhogeopbrengst account en $33,500 vooreennormale account.

  5. 3. SPAARREKENING EN GELDMARKTEN Eenspaar- of geldmarkt account zalhebben op gemiddeldejaarbasis op 0,25 en 0,5 procent, respectievelijk. U kunthogerespaarrekeningtarieven en geldmarktrentevindenwanneereenhogereevenwicht, maarzevereisenvaakeengrotehoeveelheidteallentijdewordengehouden. Spaarrekeningenhebben het voordeel toe tevoegen of op elk gewenst moment geld opnemen, maar de terugkeertarief is onderhevigaanverandering en meestalnietzogunstigalseenCD.Tegende inflatiezou 50.000 dollar in 10 jaar de moeitewaardtussen $34,450 en $35,700.

  6. 5. DE SCHATKISTCERTIFICATEN Eentreasury bond is vergelijkbaar met een CD, behalvedat u zijn de U.S. regering geld in plaats van een bank lenen. De gemiddeldekoersvooreenschatkistpapierbedraagtmomenteelslechts 0,21 procent. Zoterwijloverheiduitgegeven geld wordtopgeblazen op 3.36 procent, zealleenbereidzijntebetalen u terug 0,21 procent. Dit is eenuitstekendvoorbeeld van inflatievernietigenuwrijkdom. Tegen de koers van inflatiezou 50.000 dollar in 10 jaarterwaarde van ongeveer $34,250.

  7. 6. STOCK MARKET Tot nu toe, de beurs is hier het enigevoertuigdat het tarief van de inflatiegedurendeeenlangeperiode van tijdverslaat, maar de beurs is nieteenzekereweddenschap. In feite, is het de meestriskanteinvestering. Erzijnregelsom de spelen van het spel van de beurs, en zelfs de slimstespelerszijnnietgegarandeerdeenpositiefrendement. Trends in de economie van vandaagzijnmoeilijkvoorkleinebedrijven, voorraadkopeneennogmeerriskantepoging. De beursheefteengemiddelderendementongeveer 10 procentsinds de aanvang van de markt, maariedereenhierinvesterenmoetzichgeduldigvoor de langetermijn. Zelfsdan is de 10 procentrendement over de helegeschiedenis van de stock market, niet de meestrecenteturbulente decennium.

  8. Als je geld voor de langetermijnhebt, dan is diteen van de opties die u kuntoverwegen die inflatiekunnenverslaan. 50.000 dollar in 10 jaarzou de moeitewaardongeveer $83,200 alsresultaat hoop voor de best mogelijketegen de inflatiegeeft. 7. GOUD De meestemensendenken van goudals de ultiemeInflatiebestendiginvestering, en het kanworden, als u goudalseenbelegging op langetermijngebruiken. Net alsvoorraden, het heeft extreme ups en downs, en goud is momenteel in een upswing. De gemiddelderentabiliteitsinds het begin van de stock market is echterongeveer 5 procent, waardoor het eenlaag-risico-investeringentegeninflatiegedurendeeenlangeperiode van tijd. Boekhoudingvoorinflatie, zou 50.000 dollar in 10 jaar de moeitewaardongeveer $58,200.

  9. 8. BELEGGINGSFONDSEN Uwgeld steken in beleggingsfondsenkansterkvariërenafhankelijk van het type van uw geld in je portefeuille. Als u ervooreenfonds met eenhoogrisicokiest, hebt u eengroterekans op het maken van geld, maarookeengroterekans op geld ookteverliezen. Op het gemiddeldesuggererendeskundigendat u kuntverwachteneenterugkeertarieftussen de zes en 12 procent, afhankelijk van de samenstelling van uwportefeuille. Op de langetermijnmakenzeeengroteinvesteringtegeninflatie, als $50.000.

More Related