Własna firma
Download
1 / 89

Własna firma krok po kroku - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Własna firma krok po kroku. Podstawowe akty prawne dotyczące ewidencji działalności gospodarczej. Ustawy. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. nr 155 poz. 1095; ost. zm. Dz.U. z 2010r. nr 107 poz. 679) dalej: sdg

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Własna firma krok po kroku' - aileen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Własna firma

krok po kroku


Podstawowe akty prawne dotyczące ewidencji działalności gospodarczej


Ustawy
Ustawy

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. nr 155 poz. 1095; ost. zm. Dz.U. z 2010r. nr 107 poz. 679) dalej: sdg

 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej(Dz.U. nr 101 poz. 1178; ost. zm. Dz.U. z 2009r. nr 18 poz. 97) dalej; pdg

 • Ustawa z dnia dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej(Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. zostały znowelizowane przepisy ustawy o statystyce publicznejw części dotyczącej prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.


Rozporz dzenia
Rozporządzenia

 • Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej(Dz.U. nr 50 poz.399)

 • Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)(Dz.U. nr 251 poz. 1885; ost. zm. Dz.U. z 2009r. nr 59 poz. 489)


Zmiany akt w prawnych
Zmiany aktów prawnych

Z dniem 31 marca 2009 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz. U. 2009 r. Nr 18, poz. 97), które wprowadzają w życie zasadę „jednego okienka” w zakresie rejestracji działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Zmiany akt w prawnych1
Zmiany aktów prawnych

Nowe przepisy pozostawiły obowiązek posiadania numeru REGON, czyli rejestracji w Urzędzie Statystycznym.

Nowelizacja z dnia 19 grudnia 2008 r. zniosła wymóg posługiwania się przez podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru REGON w kontaktach urzędowychi związanych z obrotem gospodarczym zaświadczeniemo numerze identyfikacyjnym REGON oraz podawanie tego numeru w pieczęciach firmowych oraz drukach urzędowych (uchylenie ust. 3 w art. 43).


Zakres obowi zywania ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej
Zakres obowiązywania Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie.

Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowui hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. (art. 3 ustawy o sdg)


Obowiązki wynikające z Ustawy o statystyce publicznej

Podmioty gospodarki narodowej są zobowiązane do przekazania jednorazowo, systematycznie lub okresowo informacji oraz danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników. Formę i termin określają zasady metodologiczne opisane szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w innych przepisach.Podstawowe pojęcia

Działalnością gospodarczą

jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. (art.2 ustawy o sdg)


Podstawowe pojęcia

Przedsiębiorcą

w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawnai jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.


Podstawowe pojęcia

PKD - Polska Klasyfikacja Działalności

jest usystematyzowanym zbiorem rodzajów działalności społeczno-gospodarczych jakie realizują podmioty gospodarki narodowej.

Jest również podstawą, do której nawiązują inne klasyfikacje, a zwłaszcza Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). We wniosku EDG-1 oraz w rejestrze REGON używamy podklas PKD, czyli oznaczenia pięcioznakowego.


Podstawowe pojęcia

PKD - Polska Klasyfikacja Działalności

W celu właściwego dobrania klasyfikacji zalecane jest przeczytanie pełnego opisu, zawartego pod nazwą podklasy.

Do urzędu statystycznego warto wybrać się mając wątpliwości w zaklasyfikowaniu prowadzonej działalności wg kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) przed rejestracją w Ewidencji Działalności Gospodarczej.


Podstawowe pojęcia

NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej

dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Nadawany jest przez naczelnika Urzędu Skarbowego.


REGON - Rejestr Gospodarki Narodowej

 • to numer ewidencyjny nadawany firmom przez GUS. Numer ten pozwala GUS-owi odróżnić przedsiębiorstwow systemie, a także stwierdzić, czym taka firma się zajmuje,

 • jest niepowtarzalny, pozostaje nie zmieniony w czasie istnienia podmiotu,

 • jest przechowywany w zbiorze historycznym i nie jest wykorzystywany do identyfikacji innego podmiotu,

 • likwidacja i ponowne podjęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie powoduje nadania nowego numeru identyfikacyjnego,


REGON - Rejestr Gospodarki Narodowej

 • składa się z 9 cyfr, przy czym 8 pierwszych cyfr stanowi liczbę porządkową a dziewiąta – cyfrę kontrolną,

 • numer jednostki lokalnej (podmiot posiadający oddziały, dodatkowe miejsca wykonywania działalności, rejestrujeje jako tzw. jednostki lokalne) składa się z 14 cyfr, przy czym 9 pierwszych stanowi numer podstawowy, 4 kolejne cyfry są liczbą porządkową przypisaną jednostce lokalnej, a 14-nasta cyfra jest cyfrą kontrolną,


Zakres podmiotowy rejestru regon
Zakres podmiotowy rejestru REGON

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki

Narodowej (REGON) obejmuje:

 • osoby prawne,

 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (są rejestrowane w urzędzie statystycznym województwa, na terenie którego mają siedzibę)

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (rejestrowane są w urzędzie statystycznym województwa, na terenie którego zamieszkują)Zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej:

 • sami sobie nie damy wypowiedzenia,

 • nie grozi nam zwolnienie np. ze względu na wiek,

 • nie grozi nam walka o stanowisko z agresywnymi "młodymi wilkami",

 • nie musimy znosić złego humoru szefa albo oglądania twarzy niekoniecznie lubianych współpracowników,

 • nie mamy przełożonego, sami sobie wyznaczamy celei zadania oraz regulujemy intensywność pracy, jej czas, miejsce itp.


Są również minusy:

 • z własnej firmy nie da się wyjść, zamknąć za sobą drzwii nie myśleć, nie martwić się o nic,

 • sen z oczu spędzają najczęściej kwestie finansowe, szczególnie związane z zapewnieniem ciągłości zleceń, wypłatą wynagrodzeń, zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS,

 • często pracuje się na okrągło, bez względu na dzień tygodnia i porę dnia, bez urlopu latami.


Tendencje rosnącej przedsiębiorczości w Polsce potwierdzają statystyki GUS


Jak więc przejść od pomysłu do biznesu?


Jak więc przejść od pomysłu do biznesu?

Trzeba zrobić tylko pięć kroków:

 • POMYSŁ

 • ANALIZA

 • PLANOWANIE STRATEGICZNE

 • ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA

 • REALIZACJA


Biznesplan roboczy
Biznesplan (roboczy)

Żeby go stworzyć (na początek na własny użytek), wystarczy wrzucić hasło "biznes plan" w dowolną wyszukiwarkę internetową. Pojawi się wiele darmowych poradników, instrukcji i tekstów, których autorzy podpowiadają krok po kroku, co należy zrobić.Można też skorzystać z wielu publikacji książkowych (można je kupić lub wypożyczyć z biblioteki).


Biznesplan (roboczy)

Dzięki stworzeniu biznesplanu będziemy musieli odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań, dotyczących:

 • projektu,

 • opisu produktu/usługi, które będą oferowane,

 • ceny sprzedaży produktu/usługi,

 • procesu produkcji towaru/świadczenia usługi,

 • promocji,

 • niezbędnych pozwoleń, certyfikatów, itp.,

 • rynku,

 • typologii klientów,

 • obszaru geograficznego działalności,


Biznesplan (roboczy)

 • mocnych i słabych strony proponowanego biznesu oraz szansi zagrożeń,

 • analizy konkurencji,

 • logistyki i dystrybucji,

 • planu inwestycji (z informacjami na temat niezbędnych do rozpoczęcia biznesu dóbr, dostawców itp.);

 • prognoz ekonomicznych (zysk ze sprzedaży, wykorzystywane surowce i inne materiały, media, czynsz, zobowiązania finansowe, personel, amortyzacja, inne wydatki, podatki itd.),

 • zapotrzebowań kapitałowych przedsiębiorstwa oraz źródła jego pokrycia.


Biznesplan (roboczy)

Jeżeli po napisaniu roboczego biznesplanu upewnimy się, że nasz projekt ma szansę powodzenia i zyskamy przekonanie, że chcemy w dalszym ciągu otworzyć swój biznes, musimy podjąć kilka ważnych decyzji:


Ważne decyzje

 • wybrać nazwę firmy,

 • wybrać formę prawną działalności,

 • wybrać formę opodatkowania,

 • zdecydować, czy chcemy być płatnikiem podatku VAT,

 • określić rodzaj działalności zgodnie z PKD

  (Polską Klasyfikacją Działalności),

 • ustalić datę rozpoczęcia działalności,

 • ustalić miejsce wykonywania działalności gospodarczej,

 • wybrać bank, w którym będziemy mieć konto firmowe.


Dalsze działania

Gdy uporamy się z tymi problemami, możemy wreszcie przystąpić do działania. Radzimy skorzystać z pomocy fachowców, w myśl zasady "kto pyta, nie błądzi", np. z bezpłatnego doradztwa pracowników urzędu pracy, czy tzw. Punktów Kontaktowych prowadzonych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Warto także zadzwonić do poszczególnych urzędów. Najlepiej zawczasu upewnić się, jakich dokumentów potrzebujemy i co ile kosztuje, by zaoszczędzić sobie czas i nerwy. Obecnie większość spraw udaje się załatwić stosunkowo szybko i sprawnie. Jednak należy być przygotowanym - pytać, sprawdzać, czytać.


Formy prawne

wady i zalety


Formy prawne wady i zalety

Osoba, która chce mieć własna firmę, musi wybrać jej formę prawną. Ta decyzja ma spory ciężar gatunkowy - nie ogranicza się tylko do określenia, czy działalność ma być prowadzona samodzielne, czy we współpracy z innymi.

Przyszły przedsiębiorca musi pamiętać, że zakładanie własnej firmy zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów i ryzyka straty z powodu nietrafionego biznesu.Sama procedura założenia spółki - zwłaszcza spółki prawa handlowego - kosztuje dużo więcej niż podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej.


Zatem najpierw trzeba zastanowić się:

 • Jakim kapitałem początkowym się dysponuje?

 • Jaka będzie skala działalności?

 • Czy jest się gotowym, aby zaryzykować całym majątkiem osobistym, czy lepiej oddzielić go od spraw związanych z prowadzeniem działalności?

 • Czy decyzje związane z prowadzeniem działalności, jej kontrolą chce się podejmować samodzielnie czy we współpracy z innymi?

  Niestety, nie ma jednej, idealnej, uniwersalnej formy prawnej prowadzenia działalności. Każda ma zalety i wady.


Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najbardziej popularną formą prawną prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Podstawą prawną jej funkcjonowania jest przede wszystkim Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 07, Nr 155, poz. 1095).

Największą zaletą takiego wyboru jest fakt, że jest najłatwiejsza w założeniu. By ją rozpocząć wystarczy we właściwym Urzędzie Gminy złożyć wniosek rejestracyjny, a resztę formalności, poza założeniem firmowego konta bankowego, wykonają urzędnicy (wpis w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej - REGON, zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacja NIP oraz zgłoszenie płatnika składek do ZUS).


Jednoosobowa działalność gospodarcza

Poza tym prowadzenie jednoosobowej działalności pozwala w największym stopniu na samodzielne podejmowanie decyzji związanych z jej prowadzeniem, w tym ustalanie podziału obowiązków, czy dokonywanie zmian związanych z profilem działalności lub kapitałem. W związku z faktem, że jednoosobowa działalność gospodarcza nie ma rozbudowanych struktur, można nią elastycznie zarządzać i bardzo szybko wprowadzać w życie nowe pomysły.


Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najistotniejszą wadą jednoosobowej działalności jest pełna odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania powstałew związku i w trakcie jej funkcjonowania.

W praktyce taka forma prawna sprawdza się najczęściej przy prowadzeniu małych i średnich przedsięwzięć gospodarczych.


Spółka cywilna

Nieco mniej popularną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka cywilna.Zgodnie z kodeksem, do powstania spółki konieczne jest zawarcie w formie pisemnej umowy spółki, w której wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności wniesienie wkładów. Spółka cywilna nie ma statusu przedsiębiorcy, przedsiębiorcami są natomiast jej wspólnicy.


Spółka cywilna

Największą zaletą spółki cywilnej jest łatwa procedura powołania jej do życia, wymagająca jedynie wpisu poszczególnych wspólników do ewidencji działalności gospodarczej i zawarcia między nimi umowy w formie pisemnej. Nadto w spółce cywilnej obowiązują proste procedury jej prowadzenia. Można wnieść do spółki wkład rzeczowy czy własną pracę. Poza tym w spółce cywilnej najłatwiej jest połączyć kilka osób-wspólników i ich pomysły.


Spółka cywilna

Najistotniejszą wadą jest z kolei ponoszenie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, co oznacza, że wierzyciel może dochodzić całościlub części długu od wszystkich wspólników łącznie, od jednegoz nich albo od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez jednego lub niektórych wspólników spółki cywilnej zwalniaz odpowiedzialności pozostałych. Dodatkowo, istnieje ustawowy obowiązek prowadzenia spraw spółki, co czasami nie jest korzystne. Zdarza się bowiem, że niektórzy wspólnicy najlepiej sprawdzają się w roli biernego wspólnika, którego aktywność ogranicza się do wniesienia wkładu finansowego lub rzeczowego.


Inne formy prawne prowadzenia dzia alno ci gospodarczej
Inne formy prawneprowadzenia działalności gospodarczej

Poza wyżej wskazanymi formami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej można prowadzić biznes w formie spółek prawa handlowego - spółek osobowych (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) bądź spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna).


Spółki osobowe

Spośród osobowych spółek prawa handlowego najbardziej popularna jest spółka jawna bądź partnerska, dlatego poniższa analiza skupia się przede wszystkim na tych formach prawnych prowadzenia działalności.


Spółka jawna

Rozwiązania prawne dotyczące tej spółki są zbliżone do spółki cywilnej, z tą jednak różnicą, że spółka prowadzi przedsiębiorstwo we własnym imieniu, pod własną nazwą.W obrocie gospodarczym występuje jako podmiot, nie zaś jakw spółce cywilnej - wspólnicy.

W przypadku spółki jawnej konieczne jest prowadzenie stałej, zorganizowanej działalności, nastawionej na osiąganie zysku.


Spółka jawna

Atutem spółki jawnej są stosunkowo niewielkie koszty rejestracji - do jej powstania konieczna jest rejestracjaw rejestrze przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądowy),który prowadzi sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę spółki. Nie trzeba określać wysokości minimalnego kapitału zakładowego, można natomiast wnieść wkład rzeczowy. Zaletą jest także możliwość reprezentacji spółki przez każdego ze wspólników - chyba że w umowie spółki będzie inny zapis.


Spółka jawna

Podobnie jak przy spółce cywilnej, wspólnicy spółki jawnej odpowiadają całym majątkiem osobistym za jej zobowiązania, gdy nie mogą być one zaspokojone z majątku spółki. Nowy wspólnik, który przystępuje do spółki w czasie jej istnienia, odpowiada za wszystkie jej zobowiązania. Nawet te, które powstały przed jego przystąpieniem.


Spółka jawna

Specyficznym uprawnieniem każdego ze wspólników jest prawo żądania corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę. Uprawnienie to - w zależności od punktu widzenia - stanowić może zarówno zaletę,jak i wadę.

W praktyce forma prawna prowadzonej działalności w postaci spółki jawnej powinna służyć przedsięwzięciom gospodarczym o małych, co najwyżej średnich rozmiarach, opierających się na relatywnie stałym składzie osobowym.


Sp ka partnerska
Spółka partnerska

Została przewidziana jako forma prowadzenia działalności przez osoby zaliczane do tzw. wolnych zawodów. Wspólnikiem - zwanym partnerem - w spółce partnerskiej może być wyłącznie osoba fizyczna wykonująca wolny zawód, np. adwokat, radca prawny, aptekarz, biegły rewident, księgowy, lekarz czy broker ubezpieczeniowy.


Sp ka partnerska1
Spółka partnerska

Odpowiedzialność wspólników - partnerów - została uregulowana w dość swoisty sposób, tzn. partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związkuz wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania powstałe w wyniku działań lub zaniedbań osób zatrudnionych przez spółkę, a podlegających kierownictwu innego partnera. Jest to największa zaleta tej formy prawnej.


Spółka partnerska

Kolejnymi atutami, podobnie jak w spółce jawnej, jest brak wskazań co do minimalnej kwoty kapitału zakładowego. Ponadto już w nazwie określony jest jednoznacznie profil spółki,co stanowi ułatwienie dla potencjalnych kontrahentów.

Z kolei największą wadą jest fakt, że jest dedykowana jedynie do wykonawców określonych w przepisach zawodów.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

To chyba najbardziej znana forma prawna spółek osobowych prawa handlowego. Jej największym atutem jest fakt, że za zobowiązania spółki ponosi odpowiedzialność sama spółka całym swoim majątkiem bez ograniczenia, natomiast wspólnicy ponoszą ryzyko jedynie do wysokości wniesionych wkładów. I co istotne, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć tylko jeden wspólnik, a wspólnicy uczestniczą w zarządzaniu.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wadą są duże koszty związane z powołaniem jej do życia,a później funkcjonowaniem. Konieczne jest bowiem zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, powołanie organów - zarządu i rady nadzorczej - a także zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członkowie zarządu ponoszą subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, tzn. jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, odpowiadają solidarnie własnym majątkiem za jej zobowiązania.


Spółka akcyjna

To forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej przewidziana dla bardzo dużych przedsięwzięć gospodarczych. Jej celem jest zebranie kapitału od bardzo dużej liczby wspólników - akcjonariuszy. Jedną z największych zalet spółki akcyjnej jest brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki, a także łatwe metody pozyskiwania kapitału w trakcie trwania spółki w postaci, np. emisji nowych akcji.


Spółka akcyjna

Jednak taka forma prawna nakłada na wspólników wiele obciążeń. Skomplikowany i kosztowny jest proces rejestracji, duże są też wymagania formalne w trakcie działalności. Poza tym stopień skomplikowania prowadzonej działalności wymaga, żeby zapewnić spółce obsługę prawną i finansową. Kolejnym minusem jest fakt, że drobni akcjonariusze nie mają wpływu na jej działalność i podejmowane decyzje, choć zapewnili/zapewniają (poprzez zakup akcji) dopływ kapitału.Finansowanie

Kolejnym krokiem od pomysłu do biznesu jest konieczność przemyślenia możliwości sfinansowania projektu. Wartonp. zajrzeć na strony urzędu pracy czy urzędu marszałkowskiego, na których powinna znajdować się lista instytucji realizujących projekty w ramach działania Promocja przedsiębiorczości.

Innym adresem jest witryna PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).Pomoc możemy uzyskać nie tylko na uruchomienie działalności. Dostępne jest również wsparcie pomostowe, które w wysokości 700 zł wypłacane jest przez 6 lub 12 miesięcy.


Finansowanie

Rozważając różne opcje, należy przeanalizować poniższe możliwości uzyskania funduszy:

 • kredyt bankowy lub pożyczka (banki dość niechętnie oferują kredyty nowo powstałym firmom);

 • dotacje unijne (wiążą się z wieloma formalnościami i długim czasem oczekiwania na decyzję - od trzech do sześciu miesięcy; przyznane kwoty są refundowane, to znaczy, że przedsiębiorca musi wyłożyć pieniądze; często wymagany jest wkład własny na określonym poziomie);

 • dotacje z urzędu pracy (przyznawane są stosunkowo niskie kwoty);


Finansowanie

 • fundusze pożyczkowe współpracujące z PARP (pożyczki dedykowane mikro lub małym przedsiębiorcom, którzy nie sąw stanie przedstawić wymaganych zabezpieczeń lub nie mają historii kredytowej; do kosztów pożyczki należy doliczyć pobieraną przez fundusz prowizję - nie powinna przekroczyć 3% kwoty, o którą ubiega się wnioskodawca; maksymalnie można uzyskać pożyczkę w wysokości 120 000 zł; okres spłaty nie może przekroczyć pięciu lat; lista funduszy znajduje się na stronie internetowej PARP);


Finansowanie

 • Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (informacji udzielają pracownicy Punktów Konsultacyjnych lub Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości; pomoc skierowana jest do: bezrobotnych, zagrożonych grupowymi zwolnieniami z pracy, tych, którzy otrzymali w okresie ostatnich dwóch lat pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacili ją bez opóźnień, tych, którzy uzyskali pożyczkę z FRP i spłacili/spłacają ją bez opóźnień, absolwentów, podmiotów gospodarczych, które zatrudniają do 10 osób bezrobotnych skierowanych przez PUP; można uzyskać do 20 000 USD maksymalnie na 36 miesięcy z trzymiesięcznym okresem karencji; wymagane jest posiadanie min. 20% wkładu własnego; prowizja wynosi do 3% kwoty pożyczki);


Finansowanie

 • program "Pierwszy Biznes" (prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego; skierowany jest do osób bezrobotnych do 25. roku życia oraz bezrobotnych, którzy posiadają wyższe wykształcenie i do 27 lat; można ubiegać się o przyznanie do 40 000 zł; okres spłaty to trzy lata z możliwością karencji do sześciu miesięcy; prowizja wynosi 1%; możliwe jest umorzenie 30% pożyczki, gdy przedsiębiorca zatrudni osobę bezrobotną na pełen etat i min. 12 miesięcy, lub 35%, gdy zatrudni dwie lub więcej osób; lista oddziałów i filii jest dostępna na stronie BGK).


Finansowanie

 • Gdy już ustalimy, z jakiego źródła zamierzamy skorzystać, powinniśmy po raz kolejny napisać biznesplan, tym razem pod kątem konkretnego "czytelnika". Ubiegając się o dotacje unijne lub krajowe, warto skorzystać z pomocy fachowców, którzy zajmują się pisaniem konkretnych wniosków. Należy uważać na wymogi formalne - czasem brak daty, pieczątki na jednym z egzemplarzy, może spowodować odrzucenie wniosku.


Rejestracja

działalności gospodarczej


Rejestracja działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. (art. 14 ust. 1 ustawy o sdg).

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. (ust.3)


Rejestracja działalności gospodarczej

Uzyskanie wpisu w ewidencji albo KRS nie zawsze jest jednak wystarczające, byśmy mogli podjąć działalność gospodarczą.

Po pierwsze, wiele rodzajów działalności wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych (jako przedsiębiorcy jesteśmy zobowiązani zapewnić posiadanie tych kwalifikacji). Najczęściej nie musimy posiadać tych kwalifikacji sami,a wystarczy, gdy zatrudnimy osoby z niezbędnymi kwalifikacjami do wykonywania określonych czynności. Wyjątkiem są tylko pewne zawody (zwłaszcza medyczne i prawnicze), w których wymaga się, by kwalifikacje zawodowe posiadał sam przedsiębiorca.


Rejestracja działalności gospodarczej

Drugą grupę barier prawnych, jakie niejednokrotnie musimy pokonać dla legalizacji naszej działalności jest tzw. reglamentacja działalności gospodarczej, tj. obowiązek uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Obowiązki te dotyczą ponad 80 różnych rodzajów działalności gospodarczej.


Reglamentacja działalności gospodarczej

W przypadku koncesji czy zezwoleń koniecznym jest wystąpienie z wnioskiem o ich udzielenie do właściwego organu.

W przypadku działalności regulowanej wystarczy złożenie oświadczenia o spełnieniu wymaganych prawem warunków do jej prowadzenia. Oświadczenie musi być prawdziwe.

Działalność może być rozpoczęta po uzyskaniu koncesji, zezwolenia, czy zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej.


Aby prawid owo wype ni wniosek edg 1 nale y
Aby prawidłowo wypełnić wniosek EDG-1 należy:

 • wziąć ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty),

 • określić rodzaj prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Rodzaje działalności gospodarczej są określonew Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

 • mieć wymyśloną nazwę dla swojej firmy (w nazwie będzie też nasze imię i nazwisko) oraz wiedzieć, gdzie będzie znajdowała się jej siedziba (może to być np. twoje mieszkanie),


Aby prawid owo wype ni wniosek edg 1 nale y1
Aby prawidłowo wypełnić wniosek EDG-1 należy:

 • podać datę rozpoczęcia przez nas działalności (od tej chwili będziemy płacili podatek i składki ZUS),

 • podać dane personalne zatrudnionych przez nas osób,

 • podać nazwę i adres biura rachunkowego, które będzie prowadziło rachunkowość naszej firmy (jeśli nie zdecydujemy się robić tego sami).

  Wypełniony wniosek zostawiasz w urzędzie gminy/miasta,a jego treść jest weryfikowana przez urzędnika pod kątem formalnym.


Zintegrowany wniosek EDG-1 i tzw. jedno okienko

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składany jest na specjalnym formularzu (EDG-1)i jednocześnie stanowi wniosek o:

 • wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, czyli nadanie numeru REGON,

 • zgłoszenie identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, czyli zgłoszenie do urzędu skarbowego,

 • zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany, czyli do ZUS lub KRUS,


Sposoby składania wniosku EDG-1

 • osobiście,

 • przez pełnomocnika - konieczne pełnomocnictwo przynajmniej rodzajowe (określające czynność prawną),

 • przesłanie na adres właściwego urzędu gminy listem poleconym (w tym przypadku wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza,

 • elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy podpisany podpisem elektronicznym,


Sposoby składania wniosku EDG-1

 • elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy nie podpisany podpisem elektronicznym. Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie został podpisany podpisem elektronicznym, organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku lub wskazanej we wniosku daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał.


Przekazywanie danych innym organom
Przekazywanie danych innym organom

Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewidencyjny niezwłocznie, alepóźniej niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę:

 • naczelnika urzędu skarbowego,

 • właściwego urzędu statystycznego,

 • właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, jeżeli:

zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy, 

zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, 

prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonejw zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę (art. 7c pdg).


Jakie miejsca powinniśmy jeszcze odwiedzić ?


Bank

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać firmowy rachunek bankowy. Konto firmowe służy do rozliczeń z tytułu dokonywania lub przyjmowania płatności związanychz wykonywaną działalnością gospodarczą jak również do rozliczeń z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym.

Zazwyczaj opłaty za prowadzenie firmowego rachunku są znacznie wyższe niż w przypadku kont osobistych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie muszą otwierać rachunku firmowego, o ile nie łamie to regulaminu banku. Jest to duże ułatwienie dla samozatrudnionych i osób prowadzących małe przedsiębiorstwa.


Bank

Do otworzenia firmowego konta bankowego, będziemy potrzebowali m.in.

 • dowód osobisty;

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS;

 • zaświadczenie o nr REGON (zarówno oryginał, jak i kserokopie);

 • pieczątkę firmową.

  Przed wizytą w banku warto jeszcze upewnić się, czy instytucja nie wymaga przedstawienia jeszcze innych dodatkowych dokumentów. W banku, po wypełnieniu wniosku o założenie rachunku bieżącego dla działalności gospodarczej, zostanie przyznane twojej firmie konto.


Urz d skarbowy
Urząd Skarbowy

Pamiętaj o wyborze formy opodatkowania (do wyboru: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa).

Tej czynności nie wykonają za ciebie urzędnicy.

W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i udać sięz nim do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca prowadzonej działalności. Możesz go również wysłać pocztą.


Zak ad ubezpiecze spo ecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Jedno okienko nie pomoże przy zgłoszeniu siebie lub pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego. Tę sprawę musisz załatwić osobiście w ZUS, składając odpowiedni formularz. Zarówno ty, jak i twoi współpracownicy muszą mieć opłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Musisz zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty;

 • nr REGON;

 • nr NIP;

 • nr konta bankowego.


Zak ad ubezpiecze spo ecznych1
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS będzie ściągał z ciebie comiesięczną składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Aby zgłosić firmę, trzeba wypełnić formularz ZFA, a zgłaszając siebie – ZUA. Taki sam formularz będziesz wypełniał dla każdego, kogo zatrudnisz i musisz to zrobić w ciągu 7 dni od angażu. Po wypełnieniu wniosków otrzymasz numer konta, na który należy wpłacać składki.


Sanepid

W przypadku niektórych rodzajów działalności odbioru miejsca, gdzie będzie wykonywana działalność, musi dokonać Sanepid. Dotyczy to m.in. prowadzenia: sklepu spożywczego, placówek gastronomicznych, gabinetu kosmetycznego etc.Po wybraniu lokalu należy zgłosić projekt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub do rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych, aby otrzymać opinię.


Sanepid

W projekcie należy opisać zakres działania uzależniony od możliwości lokalowych. Dopiero, gdy projekt zostanie zaopiniowany, można przystąpić do prac budowlanych lub adaptacyjnych. Po ich zakończeniu należy złożyć wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegoo zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed planowanym uruchomieniem działalności.


Sanepid

Na odbiór lokalu należy przygotować następujące dokumenty:

 • umowę najmu lokalu lub akt własności,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

 • numery REGON i NIP,

 • sprawozdanie z badań próbki wody,

 • umowę na wywóz śmieci,

 • protokół pomiarów wydajności i głośności wentylacji mechanicznej.


Cała procedura zakładania firmy wydaje się być skomplikowana, ale prawdopodobnie w trakcie prowadzenia własnego biznesu, spotkasz się z wieloma większymi trudnościami.


Procedury krok po kroku skomplikowana, ale prawdopodobnie w trakcie prowadzenia własnego biznesu, spotkasz się z wieloma większymi trudnościami.


Zgłaszanie zmian w EDG skomplikowana, ale prawdopodobnie w trakcie prowadzenia własnego biznesu, spotkasz się z wieloma większymi trudnościami.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. Zmiany w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej trzeba dokonywać w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zmiany mogą dotyczyć:

 • tylko danych zawartych w ewidencji działalności gospodarczej,

 • danych zawartych w ewidencji działalności gospodarczeji danych, co do których właściwe są inne organy,

 • tylko danych, co do których właściwe są inne organy.


Zgłaszanie zmian w EDG skomplikowana, ale prawdopodobnie w trakcie prowadzenia własnego biznesu, spotkasz się z wieloma większymi trudnościami.

Zgłaszanie zmiany miejsca zamieszkania może mieć miejsce:

 • w ramach jednej delegatury,

 • pomiędzy delegaturami,

 • pomiędzy różnymi gminami.

  Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, który był właściwy przed zmianą.Po dokonaniu zmiany wpisu organ ewidencyjny dotychczas właściwy przesyła zaświadczenie o wpisie do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Właściwy organ ewidencyjny dokona z urzędu wpisu przedsiębiorcy do prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy zmiany pomiędzy gminami).


Zawieszenie i wznowienie skomplikowana, ale prawdopodobnie w trakcie prowadzenia własnego biznesu, spotkasz się z wieloma większymi trudnościami.wykonywania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy (art.14a ust. 5 sdg).


Centralna Ewidencja i Informacja skomplikowana, ale prawdopodobnie w trakcie prowadzenia własnego biznesu, spotkasz się z wieloma większymi trudnościami.o Działalności Gospodarczej

Zgodnie z art. 1 ustawy pwsdg przepisy dotyczące utworzenia CEIDG wejdą w życie 1 lipca 2011r.

Celem CEIDG jest umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą elektroniczną w ramach tzw. „zero okienka”, z wykorzystaniem zintegrowanego formularza zawierającego dane niezbędne dla CEIDG oraz:

 • urzędów skarbowych (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą),


Centralna Ewidencja i Informacja skomplikowana, ale prawdopodobnie w trakcie prowadzenia własnego biznesu, spotkasz się z wieloma większymi trudnościami.o Działalności Gospodarczej

 • Głównego Urzędu Statystycznego (wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem),

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zgłoszenie/zmianapłatnika składek) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników).

  Jednym z celów jest również udostępnianie informacji o wpisach do ewidencji działalności gospodarczej, koncesjach, zezwoleniach oraz wpisach do rejestru działalności regulowanej przez Internet.


Centralna Ewidencja i Informacja skomplikowana, ale prawdopodobnie w trakcie prowadzenia własnego biznesu, spotkasz się z wieloma większymi trudnościami.o Działalności Gospodarczej

W ramach realizacji projektu zostaną uruchomionem.in. następujące usługi on-line:

 • możliwość złożenia on-line wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wniosku o zmianę wpisu, wniosku dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej oraz wniosku o wykreślenie z ewidencji;

 • informacja o zasadach rejestracji działalności gospodarczej oraz informacja dotycząca wypełniania wniosku o wpis do CEIDG;

 • wyszukiwarka przedsiębiorstw wg różnych kryteriów wyszukiwania, m.in. nazwy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;

 • informacja o przedsiębiorcach-osobach fizycznych.


Przydatne linki skomplikowana, ale prawdopodobnie w trakcie prowadzenia własnego biznesu, spotkasz się z wieloma większymi trudnościami.

 • Lokalne Okienko Przedsiębiorczości

  [email protected]

 • Klasyfikacja PKD

  http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/

 • Punkty konsultacyjne PARP

  http://www.parp.gov.pl/index/index/1439

 • Wniosek do ewidencji

  http://lop.uml.lodz.pl/index.php?p=72


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ skomplikowana, ale prawdopodobnie w trakcie prowadzenia własnego biznesu, spotkasz się z wieloma większymi trudnościami.

www.stat.gov.pl/lodz

[email protected]

[email protected]


ad