Nederland na WO II de economische ontwikkeling - PowerPoint PPT Presentation

aileen
nederland na wo ii de economische ontwikkeling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nederland na WO II de economische ontwikkeling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nederland na WO II de economische ontwikkeling

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Nederland na WO II de economische ontwikkeling
97 Views
Download Presentation

Nederland na WO II de economische ontwikkeling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nederland na WO IIde economische ontwikkeling

 2. Economische situatie in 1945 Het ging niet goed -hoge staatsschuld → inflatie -havens, wegen, bruggen vernield -fabrieken vernield -huizen vernield→ woningnood -tekort aan kleding, voedsel, brandstof→ distributie gehandhaafd

 3. Oorzaken herstel Nederlandse economie Wederopbouw -er is hard gewerkt -men nam genoegen met een sober bestaan -arbeidsrust→geen stakingen (harmonie- model) -geldsanering→tientje van Lieftinck Desondanks moeizaam herstel Marshallhulp (1948) heeft het land er echt Bovenop geholpen.

 4. Rol van de overheid De overheid speelde een leidende rol -industrialisatie voor de export (om de import te betalen ) en groeiende vraag -geleide loonpolitiek→loonstop -prijzen en huren laag houden -devaluatie van de gulden -sociale wetgeving (zie elders)

 5. Nieuwe organisaties Stichting van de Arbeid Werkgevers + werknemers→arbeidsvoor- waarden S.E.R. Werkgevers, werknemers, overheid→ Advies over sociaal-economische zaken aan de regering C.P.B. Macro-economische verkenningen

 6. Economische bloei na 1958 In 1958 Wederopbouw voltooid→hoog- conjunctuur→welvaartsstaat en consump- tiemaatschappij -T.V. -auto -luxe artikelen -vakanties

 7. Oorzaken economische bloei -Nederland goedkoopte eiland (lage lonen en goedkope gulden) -goede infrastructuur -hoge arbeidsproductiviteit -E.E.G.→ Europa vrijhandelszone -aardgas→veel verdiend aan de export

 8. Rol van de overheid De overheid gaat zich minder met de economie bemoeien(V.V.D. in de regering) bv afschaffen geleide loonpolitiek (C.A.O. onderhandelingen) Arbeiders eisen hun aandeel in de econo- mische groei→loonexplosie→ harmonie- model wordt conflictmodel(stakingen) Succes -hogere lonen -5 daagse werkweek -meer invloed in het bedrijf (ondernemingsraad)

 9. Economische crisis van 1973 Aanleiding Wereldwijde oliecrisis (olieboycot→stij- gende energieprijzen) Oorzaken -hoge lonen → Nederland duurte eiland -kostbare sociale voorzieningen Gevolgen -inflatie -bedrijven failliet -stijgende werkeloosheid -stijgende overheidsuitgaven→stijgende staatsschuld

 10. Bestrijding van de cris Van Agt -overheidsuitgaven omlaag(Bestek ‘81) -volumebeleid→minder uitkeringen Lubbers→nononsense -uitkeringen omlaag -ambtenarensalarissen omlaag Gevolgen -daling werkeloosheid -teruglopend begrotingstekort Daarnaast wereldwijd economisch herstel

 11. Relatie werkgever -werknemer Conflictmodel→poldermodel 1983 Akkoord van Wassenaar -loonmatiging -arbeidstijdverkorting (A.T.V.) -deeltijdarbeid

 12. Vernielingen

 13. Distributie

 14. Tientje van Lieftinck

 15. Nieuwe organisaties

 16. Oliecrisis

 17. Stijging van de staatsschuld

 18. Bestek ’81 en No nonsense

 19. Akkoord van Wassenaar