trestn pr vo hmotn druhy trest v r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trestní právo hmotné – druhy trestů v ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trestní právo hmotné – druhy trestů v ČR

play fullscreen
1 / 16

Trestní právo hmotné – druhy trestů v ČR

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Trestní právo hmotné – druhy trestů v ČR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Trestní právo hmotné – druhy trestů v ČR Martina Jiříková, C3B

 2. Obsah • Trestní právo hmotné • Druhy trestů • Otázky • Zdroje

 3. Trestní právo hmotné • materiální • stanovuje, co je trestným činem • vymezuje tresty (ochranná opatření)

 4. Trest odnětí svobody • nejpřísnější druh trestu • ztráta osobní svobody • výkon trestu ve věznici • univerzální trest – je možné jej uložit za každý trestný čin uvedený v trestním zákoně • nejvýše na 15 let • výjimečný trest 25 let až doživotí

 5. Obecně prospěšné práce • nedbalostní a úmyslné trestné činy • ty na které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí do pěti let • u pachatelů méně závažných trestných činů • 50 – 400 hodin • trest není vykonán – mění se v trest odnětí svobody • trest je vykonán – hledí se na pachatele jako by nebyl odsouzen

 6. Peněžitý trest • nahrazuje kratší trest odnětí svobody • úmyslným trestným činem pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch • připadá státu • není vykonán -trest odnětí svobody na 2 roky

 7. Ztráta čestných titulů a vyznamenání • ztráta vyznamenání, čestná uznání, vědecké a umělecké hodnosti • vedlejší trest – nemůže být uložen samostatně • nevztahuje se na akademické tituly

 8. Ztráta vojenské hodnosti • hodnost v ozbrojených silách se snižuje na hodnost vojína • udělen za úmyslný trestní čin • vedle jiného trestu vzhledem k povaze spáchaného trestného činu vyžaduje kázeň a pořádek ozbrojených silách

 9. Zákaz činnosti • zákaz výkonu zaměstnání, které vyžaduje zvláštní povolení • výkon upravuje zvláštní předpis – činnosti tzv. svobodné povolání architektů, advokátů • na rok až deset let

 10. Propadnutí majetku • postihuje veškerý majetek majitele • nevztahuje se na věci nezbytné k uspokojení životních potřeb odsouzeného • nevztahuje se na osoby o které se musí starat • vlastníkem se stává stát

 11. Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty • vztahuje se na věci náležící pachateli • věc, která má propadnout musí být přesně definována ve výroku, aby nemohlo dojít k záměně • lze uložit samostatně nebo vedle dalšího trestu • vlastníkem se stává stát

 12. Zákaz pobytu • zákaz pobytu v místech spojené s trestnou činností • odsouzený se nesmí zdržovat na určitém místě v určitém obvodu – při výkonu trestu • nesmí se vztahovat na místo trvalého bydliště • na rok až deset let

 13. Vyhoštění • odsouzený - není občanem ČR • samostatný trest i trest vedle jiného trestu • ukládá se na vždy • pokud se zde zdržuje – dopouští se trestné činnosti maření výkonu soudního rozhodnutí

 14. Domácí vězení • povinnost odsouzeného pohybovat se v určitou dobu na určité adrese • nedbalostní a úmyslné trestné činy • odsouzený dále vykonává své zaměstnání

 15. Otázky • Co stanovuje trestní právo hmotné? • Co se stane když odsouzený nevykoná udělené obecně prospěšné práce? • Je možné vykonávat za městnání při udělení trestu domácího vězení? • Který trest se vztahuje pouze na cizince?

 16. Zdroje • https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.prima.skolniweb.cz%2Ffile.php%3Frid%3D519&ei=os4xU_TwMoHAhAeT8YHICA&usg=AFQjCNGTAgzXZ8Rn-LgtCQVs8VOtZrwm5Q&sig2=lXcwvYGN5aNxw5Gh9DFokw&bvm=bv.63587204,d.ZG4&cad=rjt 25.3.2014 • http://www.albertknihy.cz/files/trestni-pravo.pdf 25.3.2014 • http://zsv-maturita.blogspot.cz/2011/05/15trestni-pravo-hmotne-proscesni.html 25.3.2014