Download
konflik sosial n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONFLIK SOSIAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONFLIK SOSIAL

KONFLIK SOSIAL

1026 Views Download Presentation
Download Presentation

KONFLIK SOSIAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KONFLIK SOSIAL

 2. KANDUNGAN • Definisisosial • Apa yang dimaksudkandengansosial? • Teoriperkembangan Eric Ericson • AgenSosial • Konflikdiri • Kesan • Strategimengatasi • Halangan • Kesimpulan

 3. Definisisosial Syamsu Yusuf, 2007, menyatakanbahawaperkembangansosialmerupakanpencapaiankematangandalamhubungansosial. Perkembangansosialdapat pula didefinisikansebagai proses belajaruntukmenyesuaikandiriterhadapnorma-normakelompok, moral dantradisibagimeleburkandirimenjadisatukesatuandansalingberkomunikasidankerjasamaantarasatusama lain.

 4. Sunartodan Hartono, 1999 berpendapathubungansosialmerupakanhubunganantaramanusia yang salingmemerlukan. Hubungansosialmulaidaritingkatsederhanadanterbatas, yang didasariolehkeperluan yang sederhana. Semakindewasadanbertambahumur, keperluanmanusiamenjadikompleksdandengandemikiantingkathubungansosialjugaberkembangsecarakompleks.

 5. TeoriPerkembangan Eric Erikson PRINSIP-PRINSIP TEORI ERIKSON 1. Manusiamempunyaikeperluanasas yang sama. 2. Perkembanganindividubergantungkepadatindakbalasterhadapkeperluan-keperluanasas. 3. Perkembanganmanusiamengikuttahap-tahap yang tertentu. 4. Setiaptahapmempunyaikonflikdankonflikinimestidiatasisebelumindividudapatberfungsidenganjayanyapadatahap yang berikutnya. 5. Kegagalanmengatasikonflikpadasuatutahapakanmenjejaskanperkembangantahap yang berikutnya.

 6. PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN EMOSI TEORI ERIKSON

 7. Tahap 1 - KepercayaanLawanKetidakpercayaan(0 -18 bulan) - Mempengaruhiperkembanganbayimelaluipengalaman- Belajaruntukmempercayaiatautidakmempercayai orang lain - Mempengaruhisikapnyaterhadaphidupdaninteraksinyadengan orang lain - Kepercayaanakanmemudahkanindividumenghadapisertamengatasimasalahdalamhidup- Bayimulamembentukperasaanpercayalawantidakpercaya. Perasaanpercayapadapersekitarandan orang lain akanwujudsekiranyabayitersebutmendapatpenjagaan yang baikdaripenjaganya; terutamadaripadaibu. Sebaliknya,jikabayitersebuttidakmendapatpenjagaan yang sempurnamakaakantimbulperasaaantidakpercayapadatahapini. Cara penjagaanbayiakanmempengaruhiemosidanperasaanpercayadalamdiribayitersebut.

 8. Tahap 2 - AutonomilawanMalu/Kekeliruan(18 bulan– 3 tahun) • Konsepdirimulabertambahnyata• Mulatahuapa yang dicakapdandibuatmerupakantindakannyabukan oranglain • Keinginanuntukbertindakbebas (autonomi) meningkat• Lebihgemarmembuatsesuatutanpabergantungkepada orang lain • Mungkinberpendapatcekapdanberkebolehan• Rasa dirikurangcekap – maludanmulameraguikebolehandiri• Tingkahlaku yang sentiasaditerimadandipuji – lebihyakin• Sentiasadidenda/dimarah – maludanragu-ragu• Cara terbaik, tingkahlaku yang tidakdiinginidikawaldan yang diinginidipuji – dapatmengenaljenis-jenistingkahlakuyang digalakkandan yang hendakdielakkan• Kecenderunganuntukberfungsisecarabebashendaklahditerimaataudidorong• Padatahapinikanak-kanaksudahmulaberkeinginanmelakukansesuatuperbuatansendiri. Merekamulaberdikaridantidaksukadibantuataudikongkong orang dewasa. Situasiinimerupakanpermulaankepadapembentukanperasaankeyakinandiripadakanak-kanaktersebut. Dorongandangalakanibubapaakanmembantukanak-kanakmembinaperkembangandanmenyelesaikansesuatutugasan.

 9. Tahap 3 - InisiatiflawanRasa Bersalah (3-6 tahun) • Inginmenerokadanmencubasesuatu yang barudanmencabar – inisiatif• Dapatbelajardanbergerakdengancepat• Lebihpekakepadaperkarabetuldansalah• Berasamaluapabiladiketawakandanseterusnyamembinasikappositif• Galakanakanmenyedarkankanak-kanaktentangpotensidiri• Seringdikawaldarimencuba – akanberasakuranginisiatif• Padatahapinikanak-kanakmulaberinteraksidenganpersekitaran. Banyakinisiatifdilaksanakanbagimemenuhinaluriingintahu yang tinggi. Merekaakancubamelakukankerja-kerja yang dibuatoleh orang dewasa. Perkembanganketikainitidakbolehdisalahasuhkeranaakanmenyebabkankanak-kanakhilanginisiatif, sukamenyendiridanakanmenimbulkanmasalahapabilamemasukialampersekolahan.

 10. Tahap4 - KetekunanlawanRasa RendahDiri (6-12 tahun) Kanak-kanakmestimenghadapipembelajarankemahiranbaruatausebaliknyamenghadapirisikoperasaanrendahdiri, kegagalandantidakcekap. Kanak-kanak yang telahberjayadiperingkatsebelumnyaiaitumempercayaidirisendiridanorang lain, bersifatautonomi, mempunyaidayautamaakanberjalandenganmudahdanmenjadikannyainginbelajardanrajin. Sebaliknya, kalaumerekatidakberjayapadaperingkat yang sebelumnya, merekaakanberasamasahadapanmerekatidakcerahdanseterusnyaakanberasakalahdanmengalami rasa rendahdiri.

 11. Tahap 5 - Identiti lawan Kekeliruan Identiti (12-18 tahun ) Remajamestiberjayamencariidentitidalampekerjaan, perananjantina, politikdan agama, jikatidak, makaperasaanrendahdiriakantimbul.

 12. Tahap 6 - Kerapatan lawan Pengasingan (18-35 tahun) Dewasaakanmembinahubunganrapatatausebaliknyamerasaakanberasaterasingjikatidakmahirmembinahubungan.

 13. Tahap7 - Generativiti (umum) lawanPemusatankendiri (stagnasi) (35-60 tahun) Setiapdewasamencarijalanuntukmemuaskanhatidanmenyokonggenerasiakandatangatausebaliknyahanyamemusatkankepadaperkembangan /aktivitidiri.

 14. Tahap8 - KesepaduanlawanPutusAsa (60 tahun – akhirhayat) Kemuncak perkembangan di mana perasaan diterima dengan perasaan kepuasan atau merasa tidak diterima dan putus asa dengan kehidupannya.

 15. Agensosial Agensosialisasiadalahpihak-pihak yang melaksanakanataumelakukansosialisasi. Adaempatagensosialisasi yang utamaiaitu; - keluarga - kelompokbermain - media massa - lembagapendidikansekolah

 16. Keluarga Fungsikeluarga : -Penentuanseksual -Reproduksi -Sosialisasi -Didikan

 17. TemanPergaulan Persekitaran yang memberipengaruh yang terdiridaripadarakansebayadankelompokbermain.

 18. Lembagapendidikan formal Tempat di manaindividubelajarmembaca, menulis, danmengira. Jugamenjaditempat di manamuridbelajartentangkemahirankendiri, mengenalipotensidiri, dankemahiran-kemahiranbersosialsepertitanggungjawab, menyelesaikantugasdansebagainya.

 19. Media Massa Bahanbacaan, media elektronik, dansebagainya. Mendidiksecaratidaklangsung. Membentukpersonalitisecarasenyap.

 20. Agen-agen lain • Sosialisasi • Institusi agama • Kejiranan • Masyarakat • Semuaageninimembentukpersonalitidanpandanganindividutentangdunianya, danmembentukpersepsitentang pro dankontratindakan yang dibuat.

 21. Konflikdiri • Mudahterpengaruhdenganaktiviti liar • Antisosial • Taksubdenganbahan media elektronik • Kurangminatbelajar • Pergaulanbebas • Bertindakterburu-buru • Mendapatkepuasandengancara yang salah • Mekanismabeladiri yang tinggi

 22. Kesan Pontengsekolah Tidaksukaberada di rumah Lebihpentingkanrakandaripadaibubapa Terpengaruhdenganrokokdandadah Kekeliruan gender Membentukimej liar/negatif Seringmenggunakanbahasa yang kurangsopan Penyalahgunaanbahasa

 23. StrategiMengatasi • MerujuksemulakepadaTeoriPerkembangan Eric Erikson ; • Dalamtahap 4 dantahap 5, individuperlumempunyaiidentitidiri yang positif. • Kesannyaindividuakanmembentukidentiti yang ideal padatahap 6, 7 dantahap 8.

 24. Halanganpenyelesaian Tiadasokonganibubapa Tidakmendapatkerjasamaantaraibubapadenganpihaksekolahdll Pegangan agama yang lemah Pengaruhnegatif yang tidakbolehdikawal Tiadakekuatandiri

 25. Kesimpulan Tahapperkembangandiriadalahbermuladaripadazamanbayidankanak-kanaklagi. Sekiranyasetiaptahapperkembangandipenuhidengancara yang positifmakaakhirnyaakanterpamerlahpersonalitidiri yang unggul. Hasilnyalahirlah, masyarakat yang mempunyainilai-nilaisosial yang tinggi.