Iværksætter-service for nydanskere og andre med særlige vejledningsbehov - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Iværksætter-service for nydanskere og andre med særlige vejledningsbehov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Iværksætter-service for nydanskere og andre med særlige vejledningsbehov

play fullscreen
1 / 22
Iværksætter-service for nydanskere og andre med særlige vejledningsbehov
150 Views
Download Presentation
ahava
Download Presentation

Iværksætter-service for nydanskere og andre med særlige vejledningsbehov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Iværksætter-service for nydanskere og andre med særlige vejledningsbehov i forbindelse med start, drift og udvikling af selvstændig virksomhed Nyvirk Iværksættercenter, Århus www.nyvirk.dk

 2. Nyvirk Iværksættercenter

 3. Nyvirks målgrupper • Nydanskere (indvandrere og efterkommere), beboere i socialt belastede områder, personer, der modtager offentlige ydelser • Ikke kun nydanskere, men også indfødte danskere med særlige vejledningsbehov – ca. 20 % • Både iværksættere og eksisterende virksomheder samt afklaring i forhold til beskæftigelse og uddannelse. • Nydanske iværksætterkvinder som særlig målgruppe.

 4. Nyvirks organisation • Privat rådgivningsfirma med væsentlig offentlig og privat støtte. • Ikke ”forretningsservice”, revisor- eller advokatopgaver. • Visitation via personligt møde med rådgiver, der er ”tovholder” internt og eksternt. • Rådgivning fortrinsvis mundtligt og på dansk, men gerne med oversættelse – vi taler en halv snes sprog og har rådgivningsfilm/ -materialer på tyrkisk, arabisk, somalisk og flere andre sprog. • Ingen krav om egenbetaling eller skriftlig forretningsplan. • Tidsbestilling ikke nødvendig. • Faste åbningstider på kontoret i Brabrand, møder kan også aftales privat, i virksomheden, boligforeninger, Kvindehuset, LærDansk.

 5. Værdier for Nyvirk • Selvforsørgelse, selvstændighed, integration og ligestilling. • ”Empowerment” – anerkendelse og hjælp til selvhjælp. • ”Ligebehandling ved at behandle alle forskelligt”. • Både nytænkning og vækst – og bæredygtige ”traditionelle” virksomheder, der skiller sig ud ved koncept, service og kvalitet. • Helhedsorienteret, netværks- og projektbaseret samarbejde med offentlige og private aktører.

 6. Nyvirk – rådgivningsforløb i Århus Kommune 1) ”Andet”: Arbejde, uddannelse, opkvalificering, af anden grund endnu ikke CVR-reg. Andelen af kvindelige iværksættere er øget fra ca. 23 % til ca. 28 % Landsgennemsnittet er p.t. ca. 25 % Kilde: ”Kvinder kan – få succes med egen virksomhed”, Erhvervs- og Byggestyrelsen 2007

 7. Nyvirk - Etnisk baggrund Kilde: ”Evaluering af Nyvirk”, Goli & Rezai 2007

 8. Nyvirk - Brancher Kilde: ”Evaluering af Nyvirk”, Goli & Rezai 2007

 9. Nyvirk - Forsørgelse før og efter start 1) Typisk forsørget af ægtefælle på kontanthjælp Kilde: ”Evaluering af Nyvirk”, Goli & Rezai 2007

 10. Samfundsøkonomi • Besparelser/merindtægter: • Mange, der er blevet selvforsørgende gennem egen virksomhed, modtog før dagpenge, kontant- eller starthjælp, revalidering m.v. • En besparelse på mellem ca. 100.000-175.000 kr. pr. person pr. år. alene på kontanthjælp + afledte økonomiske virkninger. • Kilde: ”Evaluering af Nyvirk”, Goli & Rezai 2007 • Udgifter: • Revalidender kan ydes tilskud eller rentefrit lån til etablering samt tilskud til forsørgelse, normalt ikke mere end 6 måneder. • Kontanthjælpsberettigede kan ydes ”supplerende” kontanthjælp i forbindelse med selvstændigt bierhverv – svarende til, hvad der gælder for dagpenge. Desuden kan ydes ”supplerende” kontant-hjælp til ægtefælle i rimelig periode efter start af virksomhed. • Kilde: Nyt fra Ankestyrelsen 2006:1 s. 48

 11. Nydanske iværksættere – samlet lokal indsats

 12. Rådgivning – er mange ting Individuelle forløb tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov m.h.t. indhold, form og tid - med personlig rådgiver som ”tovholder” internt og eksternt. 1. Information 2. Indledende afklaring 3. Foreløbig handlingsplan 4. Start-rådgivning 5. Opkvalificering 6. Forretnings-/handlingsplan 7. Drift-rådgivning 8. Erhvervsnetværk

 13. Information, motivation • (mobilisering) • Via egne netværk, f.eks.: • Etnisk baserede foreninger/-grupper, kvindehuse, • boligforeninger, sprogskoler. • Forudsætter kendskab til etniske/kulturelle forskelle og • ”hierarkier”. • Via personlige kontakter, f.eks.: • ”Frontmedarbejdere” på social-, beskæftigelses- og integrations- • området, jobcenter, projekter m.v. • Forudsætter dialog med og opbakning fra politikere, ledelse og • medarbejdere. • Via skriftlig og elektronisk kommunikation: • Når kun få – ind til videre – bl.a. afhængig af alder og uddannelse

 14. 2. Indledende afklaring • Samlet - men foreløbig - vurdering af virksomhedsidé set i forhold til iværksætterens faglige og personlige kompetencer, ressourcer og barrierer. • Mange nydanskere mangler kompetenceafklaring generelt og specielt i forhold til selvstændig virksomhed. • Proces: • En eller flere samtaler, der kan føre til: • Anbefaling om at fortsætte iværksætterforløb (ca. 1/3). • Anbefaling om at søge job, uddannelse eller andet (ca. 2/3). • Produkter: • Dataliste, CV, personprofil. • Foreløbig forretnings-/handlingsplan.

 15. 3. Foreløbig handlingsplan • Foreløbig handlingsplan: • Beskriver trin i rådgivningsforløb frem til evt. start af virksomhed. • Samtidig aftale om videre rådgivningsforløb. • Kan baseres på rådgivers sagsnotater fra første møde(-r). • Omfatter typisk indhold, form og forløb for: • Start-rådgivning. • Opkvalificering. • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for start af virksomhed.

 16. 4. Start-rådgivning • Nydanske iværksættere efterspørger typisk grundigere start- rådgivning over længere tid end andre grupper – herunder praktisk opkvalificering. • Start-rådgivning omfatter f.eks.: • Videreudvikling af virksomhedsidé/-koncept. • Almindelige regler for erhvervsvirksomheder. • Branchespecifikke regler. • Markedsundersøgelser, markedsføring. • Leverandørsøgning, søgning af lokaler. • Etablering-, drifts- og likviditetsbudgetter. • Virksomhedsform, finansiering.

 17. 5. Opkvalificering • Ekstern opkvalificering via almindelig lovgivning, f.eks.: • Praktik i virksomhed indenfor branchen. • Sprogundervisning. • Korte fagspecifikke kurser. • Efter-/videreuddannelse. • Intern opkvalificering i Nyvirk, f.eks.: • Øvelse i papirgang fra køb til salg af vare inkl. bogføring m.v. • ”Best case”, ”worst case” og ”average” i forhold til økonomi m.v. • Rollespil om ”skeptisk bank”, ”utilfreds kunde” m.v. • Spørgsmål/svar til Næringsprøven. • Udarbejdelse egenkontrolprogram, rengørings- og vedligeholds- • planer og gennemgang af ”hvis-så”-scenarier.

 18. 6. Forretnings-/handlingsplan • Forretningsplan - handlingsplan • En skriftlig forretningsplan er ikke et mål i sig selv, men kan være • nødvendig som beslutningsgrundlag for bank, myndigheder og • andre samarbejdspartnere. • En handlingsplan er i mange tilfælde tilstrækkelig. • Skriftlighed - mundtlighed • Skriftlige planer kan ”sammen-redigeres” i fællesskab på grundlag • af delprodukter fra møder, rådgiverens sagsnotater, data indsamlet • og bearbejdet under rådgivningsforløbet, budgetter m.v. • En skriftlig plan skal altid kunne ”genfortælles” mundtligt af • iværksætteren selv.

 19. 7. Drift-rådgivning • Nydanske iværksættere efterspørger også typisk grundigere drift-rådgivning over længere tid end andre grupper. • Drift-rådgivning kan f.eks. omfatte: • ”Her-og-nu” rådgivning i spørgsmål, som ikke varetages af egne • rådgivere (bank, revisor, advokat m.fl.). • Fortsat opkvalificering. • Løbende opfølgning af forretnings-/handlingsplaner og budgetter. • Rådgivning om vækst, nye idéer/koncepter m.v.

 20. 8. Erhvervs-netværk Nydanske iværksættere er mønsterbrydere. Det er ofte i sig selv et brud at bruge professionelle rådgivere – men de kan ikke opfylde alle behov for personlig støtte. Mange nydanskere kender ikke andre muligheder for personlig støtte udenfor deres etniske netværk. Professionelle rådgivere kan formidle information og kontakt til andre netværk – men hvordan skabes og forankres samarbejdet?

 21. Nydanske iværksættere – og netværk

 22. Kontakt NYVIRK IVÆRKSÆTTERCENTER Holmstrupgårdvej 1, 8220 Brabrand Telefon 87 400 400 E-mail info@nyvirk.dk Åbent mandag-onsdag 10-16, torsdag 10-17, fredag 10-15 Se flere oplysninger, materiale og film på flere sprog på vores hjemmeside www.nyvirk.dk