met dy hodnotenia finan nej efekt vnosti b2b rie en pre podporu investovania do it ing viliam vajda n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentácia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentácia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Prezentácia - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Metódy hodnotenia finančnej efektívnosti B2B riešení pre podporu investovania do IT Ing. Viliam Vajda. Prezentácia. Objasnenie problematiky EO Metódy hodnotenia Tvorba metodológie Aplikácia metodológie Zhrnutie a záver. Elektronický obchod. Electronic business

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prezentácia' - agnes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
met dy hodnotenia finan nej efekt vnosti b2b rie en pre podporu investovania do it ing viliam vajda

Metódy hodnotenia finančnej efektívnosti B2B riešení pre podporu investovania do ITIng. Viliam Vajda

prezent cia
Prezentácia
 • Objasnenie problematiky EO
 • Metódy hodnotenia
 • Tvorba metodológie
 • Aplikácia metodológie
 • Zhrnutie a záver
elektronick obchod
Elektronický obchod
 • Electronic business
  • akýkoľvek informačný systém, alebo aplikáciu, ktorá umožňuje obchodné procesy
 • Electronic commerce
  • každá transakcia realizovaná prostredníctvom počítačovej siete, ktorá má za následok prenos vlastníctva alebo práv na užívanie tovarov alebo služieb

Slovensko: rozdiel ťažko vyjadriteľný

typy elektronick ho obchodu
Typy elektronického obchodu
 • B2C – Business to Consumer
  • vzťah firma – spotrebiteľ
 • B2B – Business to Business
  • vzťah firma – firma
 • B2G – Business to Administration
  • vzťah firma –verejná správa
 • C2B - Consumer to Business
 • C2C - Consumer to Consumer
obchodn modely b2b
Obchodné modely B2B
 • Predajno-centrický
  • vzťah veľkoobchodu k maloobchodníkom, resp. organizáciám zabezpečujúcim následnú distribúciu
 • Nákupno-centrický
  • jeden dominantný podnikateľský subjekt alebo aliancia viacerých subjektov, ktorí sú významnými odberateľmi
 • Elektronické trhovisko
  • je kombináciou predchádzajúcich modelov
transak n mechanizmy
Transakčné mechanizmy
 • Nástenky
 • Elektronické katalógy
 • Aukcie
  • Forward (predajné)
  • Reverzné (nákupné)
 • Elektronické tendre
 • Burzové systémy
met dy hodnotenia
Metódy hodnotenia
 • Tradičné finančné metódy
  • TCO - Total Cost of Ownership (Celkové náklady vlastníctva)
  • EVA - Economic Value Added
  • TEI - Total Economic Impact (Celkový ekonomický dopad)
  • REJ - Rapid Economic Justification
 • Kvalitatívne metódy
  • BSC – Balanced Scorecard
  • IE – Information Economics
  • PM – Portfolio management
  • ITSC – IT Scorecard
 • Pravdepodobnostné metódy
  • ROV – Real Option Valuation
  • AIE – Applied Information Economics
metodol gia pr ce
Metodológia práce
 • Mapa atribútov
 • Kvantitatívne vyjadrenie atribútov
 • Ex post analýza
 • Ex ante analýza
  • Stanovenie funkcie úspor
  • Simulácia na báze stanovených funkcií
  • Prepočty na základe simulovaných hodnôt
indik tory
Indikátory

ROIe - rentabilita samotného e riešenia

Ue- úspory z daného elektronického riešenia

Nr - náklady ktoré s riešením súvisia

Oe - odpisy v prípade ak sa uplatňujú

Ae – aktíva súvisiace s riešením

Dne – doba návratnosti elektronického riešenia

indik tory1
Indikátory

PCFe- podiel, akým úspory prispievajú na prevádzkový CF

CF- prevázdkový CF

aplik cia
Aplikácia
 • Zavedenie riešenia (2004)
 • „Komplexná elektronická burza“
 • Ex post analýza 2006
ex post anal za 1
Ex post analýza (1)
 • ROI – 41 689% - nízke náklady + vysoké úspory
 • Doba návratnosti – 5,75 dňa
 • Úspory dosiahnuté dynamickou tvorbou ceny – 12,33%
 • Úspory so zohľadnením celkového objemu obstarávania – 7,23%
 • Príspevok úspor k prevádzkovému CF – 7,31%
ex ante anal za
Ex Ante analýza
 • Príklad rozdelenia úspor

Skupina 6

 • Náhradné diely na strojné zariadenia
 • 18% z hodnoty on-line obstarávania
 • 8% z celkovej hodnoty obstarania
porovnanie1
Porovnanie

Simulácia 50 000 iterácií

Simulácia využitím funkcie „Auto stop“

z very
Závery

Ex post + ex ante – hypotéza sa potvrdila

Predbežný odhad – 7%

- neexistencia elektronických katalógov

- problémy pri výpočtoch a simuláciách

Zlepšenie

- manažment údajov

- zvýšenie intenzity

Ďalší výskum

- zamerať sa na predajnú stranu

- zohľadniť outsourcing elektronických riešení