programi i planovi energetske u inkovitosti obveze javnog sektora l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAMI I PLANOVI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI Obveze javnog sektora PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAMI I PLANOVI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI Obveze javnog sektora

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

PROGRAMI I PLANOVI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI Obveze javnog sektora - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

PROGRAMI I PLANOVI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI Obveze javnog sektora. mr.sc. Vesna Bukarica Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva. Sadržaj predavanja. Zakonske obveze javnog sektora Programi, planovi i izvješća županije Gospodarenje energijom u javnom sektoru Što dalje?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PROGRAMI I PLANOVI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI Obveze javnog sektora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programi i planovi energetske u inkovitosti obveze javnog sektora

PROGRAMI I PLANOVI ENERGETSKE UČINKOVITOSTIObveze javnog sektora

mr.sc. Vesna Bukarica

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

sadr aj predavanja
Sadržaj predavanja
 • Zakonske obveze javnog sektora
  • Programi, planovi i izvješća županije
  • Gospodarenje energijom u javnom sektoru
 • Što dalje?
zakon o u inkovitom kori tenju energije u neposrednoj potro nji zuke nn 152 08
Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji – ZUKE (NN 152/08)
 • Programiranje i planiranje poboljšanja EnU na svim razinama
  • Nacionalno
  • Županije
  • Veliki potrošači
 • Javne ovlasti za utvrđivanje i provođenje politike EnU – MINGO i FZOEU
 • Mjere EnU (posebno energetske usluge i energetski pregledi)
 • Obveze javnog sektora, energetskih subjekata, velikih potrošača te prava potrošača
 • Ne odnosi se na energetske preglede u svrhu izdavanja certifikata zgrada
 • Ne odnosi na energetsku učinkovitost u postrojenjima za proizvodnju i transformaciju energije, prijenos i distribuciju energije
slide6
Pravilnik o metodologiji za izračun i određivanje okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji (1/2)
 • Usvojen - NN 40/2010
 • Pravilnik propisuje:
  • metodologiju za izračun i određivanje nacionalnog okvirnog cilja ušteda energije
  • metodologija se primjenjuje kod izrade, ocjene i provedbe programa energetske učinkovitosti na svim razinama (nacionalnoj i županijskoj)
 • Usklađenost ciljeva na nacionalnoj i lokalnoj razini
 • Uvažavanje nedostatka podataka na lokalnoj razini pri izradi prvog županijskog programa EnU - procjene
 • Kasnije faze:
  • Poboljšati energetsko planiranje na razini županije
  • Dokazati ostvarene uštede primjenom metoda propisanih budućim Pravilnikom o mjerenju i verifikaciji ušteda energije
slide7
Pravilnik o metodologiji za izračun i određivanje okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji (2/2)
 • Petogodišnji prosjek potrošnje energije:
 • Kratkoročni (3 god), dugoročni (10 god) ciljevi:
 • Sumarne i detaljne tablične forme za izračun
program enu upanije
Program EnU županije
 • Predlaže ga izvršno tijelo, a donosi predstavničko tijelo županije do kraja rujna za razdoblje sljedeće 3 godine
 • Dostavlja se MINGO-u i FZOEU-u
 • Mora biti usklađen s Nacionalnim programom i Akcijskim planom – utvrđujepolitiku EnU na području županije
 • Sadrži:
  • prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji energije
   • POZNAVANJE POTROŠNJE ENERGIJE NA PODRUČJU ŽUPANIJE
   • PO SEKTORIMA I PO ENERGENTIMA
  • ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije na području županije
   • IZRAČUNATI GA TEMELJEM METODOLOGIJE DANE U PRAVILNIKU
  • mjere za poboljšanje EnU
   • ZA SVE SEKTORE NEPOSREDNE POTROŠNJE – KUĆANSTVA, USLUGE (JAVNE I KOMERCIJALNE), INDUSTRIJA, PROMET
   • POSEBAN NAGLASAK NA JAVNI SEKTOR – sprega sa člankom 18. ZUKE
  • izvore sredstava za financiranje mjera EnU
   • ZA SVAKU MJERU PROCIJENITI POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA I NAVESTI PREDVIĐENE IZVORE FINANCIRANJA
  • druge potrebne podatke
   • ODGOVORNOSTI – tko je odgovoran za provedbu, a tko za nadzor provedbe svake pojedine mjere?
   • PRAĆENJE – na koji način će se pratiti učinci svake pojedine mjere?
problem podaci o potro nji energije
Problem – podaci o potrošnji energije
 • Izvori podataka o potrošnji energije na području županije:
  • Gradski i županijski uredi za građevine javnog sektora
   • ISGE
  • Opskrbljivači energijom (električna energija, prirodni plin, toplinska energija, goriva)
 • Stručne procjene
  • Za ocjenu postojećeg stanja
  • Za predviđanje potrošnje u sljedećem razdoblju
 • Koristiti podatke i pretpostavke iz postojećih nacionalnih dokumenata (Strategija razvoja energetskog sektora, nacionalni program i akcijski plan energetske učinkovitosti, godišnje izvješće Energija u Hrvatskoj)
 • Budućnost
  • Uspostaviti sustav praćenja potrošnje energije na području županije
plan enu upanije
Plan EnU županije
 • Predlaže ga izvršno tijelo, a donosi predstavničko tijelo županije do kraja veljače za tekuću godinu
 • Dostavlja se MINGO-u i FZOEU-u
 • Usklađen s Programom županije – utvrđuje provedbu politike EnU na području županije
 • Sadrži
  • ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije na području županije
   • IZRAČUNATI GA TEMELJEM METODOLOGIJE DANE U PRAVILNIKU – PREUZIMA SE IZ PROGRAMA
  • mjere za poboljšanje EnU
   • ZA SVE SEKTORE NEPOSREDNE POTROŠNJE – KUĆANSTVA, USLUGE (JAVNE I KOMERCIJALNE), INDUSTRIJA, PROMET
   • POSEBAN NAGLASAK NA JAVNI SEKTOR – sprega sa člankom 18. ZUKE
  • mjere za poboljšanje EnU
   • ZA SVE SEKTORE NEPOSREDNE POTROŠNJE – KUĆANSTVA, USLUGE (JAVNE I KOMERCIJALNE), INDUSTRIJA, PROMET
   • POSEBAN NAGLASAK NA JAVNI SEKTOR – sprega sa člankom 18. ZUKE
  • procjenu potrebnih financijskih sredstava
  • izvore sredstava za financiranje mjera EnU
   • ZA SVAKU MJERU PROCIJENITI POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA I NAVESTI UTVRĐENE IZVORE FINANCIRANJA
  • rokove provedbe
  • nositelje aktivnosti
  • druge potrebne podatke
   • PRAĆENJE – na koji način će se pratiti učinci svake pojedine mjere?
izvje e o provedbi plana upanije
Izvješće o provedbi Plana županije
 • Predlaže ga izvršno tijelo, a donosi predstavničko tijelo županije do kraja veljače za proteklo jednogodišnje razdoblje
 • Dostavlja se MINGO-u i FZOEU-u
 • Sadrži:
  • analizu ostvarenja ciljeva u prošloj godini na području županije
   • Izračun ušteda energije koje su rezultat provedenih mjera
  • prijedloge mjera za tekuću godinu
 • U biti – sastavni dio Plana!
obveza upanije 1 2
Obveza županije (1/2)
 • Županija planira i objedinjuje aktivnosti EnU na svom području
  • Svi gradovi i općine (JLS) dužni su surađivati sa županijom kako bi i njihove aktivnosti/planovi bile uključene u program/plan
  • Svi dionici iz javnog sektora imaju obvezu donošenja svojih programa energetske učinkovitosti (na razini institucije, npr. škole)
   • Županija integrira te aktivnosti u program/plan!
javni sektor zuke l 18
Javni sektor - ZUKE čl.18
 • Javni sektor dužan je u svojim zgradama i javnoj rasvjeti učinkovito upravljati potrošnjom energije:
  • voditi, održavati i razvijati sustav za nadzor nad potrošnjom energije - ISGE
  • jednom godišnje analizirati ukupnu potrošnju energije te dostavljati podatke o potrošnji MINGORP i FZOEU
  • provoditi energetske preglede i pribaviti energetski certifikat zgrade
  • donosi program energetske učinkovitosti
  • provodi mjere iz programa energetske učinkovitosti
 • Inspekcijski nadzor nad izvršavanjem ovih obveza provodi Državni inspektorat (ZUKE čl. 29.)
 • Kaznene odredbe za neizvršavanje poslova gospodarenja energijom za odgovornu osobu javnog sektora 2.000 do 15.000 kn (ZUKE čl.30)
pra enje i analiza potro nje energije na razini institucije gra evine
Praćenje i analiza potrošnje energije na razini institucije/građevine
 • Informacijski sustav ISGE
  • Statički podaci o svim objektima
  • Podaci o potrošnji energije i vode po energentima
  • Dnevni, tjedni i mjesečni unosi
  • Indikatori potrošnje (IP)
  • Izvještaji
 • Ključno: odgovorne osobe u institucijama moraju redovno unositi podatke u ISGE!
  • Olakšano prikupljanje podataka
  • Omogućena potpuna analiza stanja
  • Jednostavno izvješćivanje
  • Ulazni podaci za program/plan
to dalje
Što dalje?
 • “Samo” treba izraditi Program/Plan županije 
 • Kako?
  • Planirati (budžetirati) izradu Programa/Plana
  • Iskoristiti Urede za gospodarenje energijom uspostavljene kroz projekt “SGE u gradovima i županijama” ako postoje
 • Gdje potražiti pomoć?
  • Regionalne energetske agencije, energetski instituti, fakulteti, stručne nevladine organizacije
  • Nacionalni akcijski plan
  • Postojeći programi/planovi županije (Grad Zagreb, Zagrebačka županija)
  • Nadležno ministarstvo - MINGO
hvala na pa nji
HVALA NA PAŽNJI!

Kontakt:

vesna.bukarica@fer.hr