Download
4 12 2011 10 12 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
4.12.2011.-10.12.2011. PowerPoint Presentation
Download Presentation
4.12.2011.-10.12.2011.

4.12.2011.-10.12.2011.

173 Views Download Presentation
Download Presentation

4.12.2011.-10.12.2011.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lietuvas sadarbības partneru vizīte Latvijā, Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrā„Ventspils Profesionālā vidusskola” VETPRO mobilumo projekte „Verslumas profesiniame mokyme ir Europos darbo rinkoje" Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0644 4.12.2011.-10.12.2011.

  2. Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs„Ventspils Profesionālā vidusskola” Algimantas Petraitis, Birutė Zakarauskienė, Alė Mironenkienė, Andrius Anužis, Arvydas Kelečius.

  3. Lietuvas sadarbības partneru pieredzes apmaiņa – viesošanās skolā, metālapstrādes darbnīcās. Tikšanās ar metālapstrādes struktūrvienības vadītāju Ivaru Silajāni un profesionālo priekšmetu skolotāju Jāni Luksi. Ivars Silajānis, Arvydas Kelečius, Algimantas Petraitis.

  4. Lietuvas kolēģi auto mehāniķu darbnīcās. Iepazīstas ar izglītības programmu, mācību procesa norisi, materiālo un metodisko bāzi skolā. Izglītības programmas “Automehāniķi” 20.grupa, skolotājs I.Silajānis (2.no kreisās), Arvydas Kelečius, Algimantas Petraitis.

  5. Lietuvas kolēģu tikšanās ar ēdināšanas pakalpojumu struktūrvienības vadītāju Ligitu Kaudzi un profesionālo priekšmetu skolotāju Teiksmu Alksni skolas mācību laboratorijā. Kolēģi iepazinās ar mācību procesa norisi, profesionālo priekšmetu apguves iespējām un materiāli tehnisko bāzi laboratorijā. Arvydas Kelečius, Algimantas Petraitis, Alė Mironenkienė, Birutė Zakarauskienė.

  6. Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZR KAC) ir pašvaldības izglītības iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu kvalitatīvu mūžizglītības piedāvājumu un metodisko, izglītojošo un informatīvo atbalstu formālās un neformālās izglītības iestādēm un pedagogiem. Ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru iepazīstināja tā direktore Sarmīte Vīksna.

  7. Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) izveidots moderns Metālapstrādes mācību parks, kas: • nodrošina vienotu materiāli tehnisko bāzi, kāda nepieciešama visu profesionālās izglītības līmeņu metālapstrādes speciālistu izglītošanai; • sagatavo speciālistus mašīnbūves un metālapstrādes nozarei; • īsteno metālapstrādes attīstībai nepieciešamo pedagogu un nozares speciālistu tālākizglītību; •  veic mācību līdzekļu izstrādi; •  piedāvā praktikumus un informatīvus seminārus uzņēmumu darbiniekiem, profesionālās izglītības pedagogiem par novitātēm nozares attīstībā; •  organizē pasākumus nozares popularizēšanai pilsētas un reģiona līmenī.

  8. Ineta Burceva ar Lietuvas kolēģiem Jūrkalnē, pie jūras. Algimantas Petraitis, Ineta Burceva, Birutė Zakarauskienė, Arvydas Kelečius, Andrius Anužis, Alė Mironenkienė.

  9. Projekta noslēguma dienā Ineta Burceva (3.no kreisās) un Antra Gārbena (6.no kreisās) kopā ar Lietuvas kolēģiem.

  10. Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Profesionālā vidusskola” Saules iela 15, Ventspils, LV-3601Tālrunis: (+371) 636 22 663Fakss: (+371) 636 23 060E-pasts: pikc@pikc.lv Antra Gārbena Tālr. 22019506 E-pasts: antra.garbena@pikc.lv