razpis za posamezne projekte in izvajanje mehanizmov v sloveniji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Razpis za posamezne projekte in izvajanje mehanizmov v Sloveniji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Razpis za posamezne projekte in izvajanje mehanizmov v Sloveniji

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Razpis za posamezne projekte in izvajanje mehanizmov v Sloveniji - PowerPoint PPT Presentation

adonica
98 Views
Download Presentation

Razpis za posamezne projekte in izvajanje mehanizmov v Sloveniji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Razpis za posamezne projekte in izvajanje mehanizmov v Sloveniji Boštjan Lovka

 2. Višina razpoložljivih sredstev Skupni neto znesek dodeljenih sredstev za obdobje 2004-2009 je 17.725.500 evrov. 10% tega skupnega neto zneska (1.772.550 evrov) je indikativno dodeljenih skladu NVO, 10% indikativno dodeljeno skladom za tehnične strokovnjake, sodelovanje institucij za izobraževanje in raziskave in tehnično pomoč. Ostalih 14.180.400 evrov je bilo indikativno dodeljenih posameznim projektom. Sredstva niso razdeljena po prednostnih področjih. Edina izjema je “Izvajanje Schengenskega pravnega reda in pravosodja” za katerega je indikativno dodeljeno 10% sredstev namenjenih posameznim projektom.

 3. Prednosti finančnih mehanizmov - pokriva področja, ki se ne financirajo iz drugih tujih virov - prilagodljivost in hitra odzivnost - časovno odprt razpis

 4. Upravičeni prijavitelji Za pomoč se lahko prijavijo vsi organi javnega ali zasebnega sektorja in nevladne organizacije (NVO), ki so ustanovljene kot pravne osebe v Republiki Sloveniji in delujejo v javnem interesu, npr.: - nacionalni in lokalni organi oblasti, - izobraževalne/raziskovalne institucije, - okoljevarstveni organi, - prostovoljne in družbene organizacije, - javno-zasebna partnerstva, - zasebna podjetja.

 5. Sofinanciranje Stopnja nepovratnih sredstev bo določena za posamezne primere, kot minimum, potreben za nadaljnje izvajanje projekta. Najvišji prispevek iz Finančnega mehanizma EGP ali Norveškega finančnega mehanizma v obliki nepovratnih sredstev ne sme presegati 60 % skupnih upravičenih stroškov projekta, razen pri projektih, ki se sicer financirajo s sredstvi, dodeljenimi iz državnega proračuna na centralni ali lokalni ravni, ko prispevek ne sme presegati 85 % skupnih upravičenih stroškov.

 6. Najmanjša velikost projekta Znesek zaprošene nepovratne pomoči iz EGP/Norveške mora biti najmanj 250.000 EUR. Pri 60% sofinanciranju naj bi bila vrednost projekta najmanj 100 milijonov SIT Pri 85% sofinanciranju naj bi bila vrednost projekta najmanj 70 milijonov SIT

 7. Roki za oddajo prijav Za oddajo prijav bodo štirje roki: - do 12. ure dne 30. septembra 2005 za dodelitev sredstev iz obdobja 2004-2005 v skupni višini 5.672.160 EUR - do 12. ure dne 30. aprila 2006 za dodelitev sredstev iz leta 2006 v skupni višini 2.836.080 EUR - do 12. ure dne 30. aprila 2007 za dodelitev sredstev iz leta 2007 v skupni višini 2.836.080 EUR - do 12. ure dne 30. aprila 2008 za dodelitev sredstev iz leta 2008 v skupni višini 2.836.080 EUR

 8. Jezik Vse sporazumevanje med Norveškim finančnim mehanizmom in državo upravičenko poteka v angleškem jeziku. Izvirnikom dokumentov (v jezikih razen angleščine), poslanim Norveškemu finančnemu mehanizmu, se priložijo prevodi v angleščino. Država upravičenka nosi vso odgovornost za točnost prevoda.

 9. Postopek oddaje prijav I Prijave se obravnavajo na predpisanem formatu v slovenščini in angleščini. Prijave z vsemi spremnimi dokumenti morajo biti oddane v enem tiskanem izvirniku in dveh tiskanih kopijah v vsakem jeziku. Prijavo je treba oddati tudi v elektronski obliki (disketa ali CD-rom) v obeh jezikih. Prosimo, označite prijave z napisom 'izvirnik' oziroma 'kopija'. Popoln komplet prijavnic v obeh jezikih in v elektronski obliki mora biti oddan v zapečateni ovojnici (etiketa/pečat mora imeti podpis pooblaščenega predstavnika ali uradni žig prijavitelja).

 10. Postopek oddaje prijav II Na zunanji ovojnici mora biti napisano polno ime in naslov prijavitelja in navedeno naslednje: "Not to be opened before the opening session - INDIVIDUAL PROJECTS within the framework of the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism", in slovenska ustreznica: “Ne odpiraj - javni razpis za POSAMEZNE PROJEKTE Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma”

 11. Ocenjevanje prijav Nacionalna kontaktna točka Upravni odbor 2 predstavnika NKT 2 predstavnika resornih ministrstev 1 predstavnik interesnih skupnosti 1 predstavnik NVO

 12. Nadaljnje informacije Vprašanja se lahko pošljejo po elektronski pošti ali telefaksu najmanj 21 dni pred ustreznim rokom za sprejemanje predlogov na spodaj navedeni naslov, pri čemer se jasno navede sklic na razpis za zbiranje predlogov:(naslovljeno na Službo vlade za evropske zadeve, g. Boštjan Lovka)G. Boštjan LovkaSlužba vlade za evropske zadeveTel: +386.1.478.26.90Faks: +386.1.478.24.68 Elektronski naslov: bostjan.lovka@gov.si