slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
LLEI 30/92 DE RÈGIM JURÍDIC DE LES AAPP I EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

LLEI 30/92 DE RÈGIM JURÍDIC DE LES AAPP I EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

LLEI 30/92 DE RÈGIM JURÍDIC DE LES AAPP I EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ. ESTRUCTURA. TÍTOL PRELIMINAR: àmbit d’aplicació i Ppis. Grals. TÍTOL I: Les AAPP i les seves relacions TÍTOL II: Òrgans de les AAPP TÍTOL III: Les persones interessades TÍTOL IV: L’activitat de les AAPP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LLEI 30/92 DE RÈGIM JURÍDIC DE LES AAPP I EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ' - adolfo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
ESTRUCTURA

TÍTOL PRELIMINAR: àmbit d’aplicació i Ppis. Grals.

TÍTOL I: Les AAPP i les seves relacions

TÍTOL II: Òrgans de les AAPP

TÍTOL III: Les persones interessades

TÍTOL IV: L’activitat de les AAPP

TÍTOL V: Disposicions i actes administratius

TÍTOL VI: Disp. Generals sobre procediments administratius

TÍTOL VII: Revisió dels actes en via administrativa

TÍTOL VIII: Recl. Prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals

TÍTOL IX: Potestat sancionadora

TÍTOL X: Responsabilitat de les AAPP

slide3
TÍTOL PRELIMINAR (art. 1-3)
 • ARTICLE 1. OBJECTE: 3 GRANS BLOCS
 • ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ: Problema Universitats
 • ARTICLE 3. PRINCIPIS GENERALS:
     • Interés General
     • Personalitat jurídica única
slide4
TÍTOL I (Art. 4-10)

ARTICLE 6: CONVENIS DE COL.LABORACIÓ

ELABORACIÓ D’UN CONVENI: ESPECIFICACIONS MÍNIMES

slide5
TÍTOL II (Art. 11-29)
 • CAPÍTOL I: PPIS. GENERALS I COMPETÈNCIA
 • CAPÍTOL II: ÒRGANS COL.LEGIATS
 • CAPÍTOL III: ABSTENCIÓ I RECUSACIÓ

Delegació competències

Avocació

Encàrrec Gestió

Delegació signatura

Suplència

Es fixen bases mínimes

 • Procediment
 • Impossibilitat de recurs
slide6
TÍTOL III (Art. 30-34)

ARTICLE31

CONCEPTE DE PERSONA INTERESSADA

ARTICLE 32

REPRESENTACIÓ: POSSIBILITAT D’ESMENA en 10 dies

ARTICLE 33

PLURALITAT DE PERSONES INTERESSADES:

Assenyalada > 1er terme

slide7
TÍTOL IV (Art.35-40)

CAPÍTOL I

ART. 35 DRETS DELS CIUTADANS: a) c) i d)

ART. 37 DRET D’ACCÉS

ART. 38 REGISTRES: CÒPIA COMPULSADA I AUTÈNTICA

ART. 42 OBLIGACIÓ DE RESOLDRE

ART. 43 SILENCI ADMINISTRATIU

Procediments acabats

Dades personals: titular

Obtenir còpia + certificat

CAPÍTOL II

ART. 48 CÒMPUT: Regla gral: dies hàbils

Còmput

ART. 49 AMPLIACIÓ: 1/2. Impossibilitat recurs

ART. 50 URGÈNCIA: 1/2. Impossibilitat recurs

Curs 1 d’octubre de 2004

slide8
TÍTOL IV- CAPÍTOL I: OBLIGACIÓ RESOLDRE

ARTICLE 42

 • OBLIGACIÓ DE RESOLDRE
 • TERMINI QUE FIXI NORMA REGULADORA (MÁX.6 MESOS ) > 3 MESOS
 • TERMINI PER RESOLDRE I NOTIFICAR
 • COMUNICACIÓ ART. 42.4
 • SUSPENSIÓ:

1. Subsanar esmenes

2. Pronunciament previ òrgan Com. Europea

3. Informes preceptius

4. Realització proves

5. Negociacions

slide9
TÍTOL IV- CAPÍTOL I: SILENCI ADMINISTRATIU

ARTICLE 43

 • QUAN ES PRODUEIX? AL VENCIMENT DEL TERMINI
 • REGLA GRAL. “+” excepte que norma amb rang de llei o de dret comunitari europeu estableixi una altra cosa.
 • SILENCI “-”: 1. Article 29 de la CE
 • 2. Transferència de facultats relatives al domini públic i al servei públic
 • 3. Procediments d’impugnació d’actes i disposicions
 • VALIDESA: ESTIMACIÓ (DEFINITIVA)
 • DESESTIMACIÓ (POSSIBILITAT RECURS)
 • CERTIFICAT ACREDITATIU EN 15 DIES
slide10
TÍTOL V (Art. 51-67)

CAPÍTOL I.

CAPÍTOL II.

CAPÍTOL III.

CAPÍTOL IV.

DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES: L’ACTE ADM.

REQUISITS:

 • ÒRGAN COMPETENT
 • PROCEDIMENT ESTABLERT
 • CONTINGUT D’ACORD A L’ORD. JC.
 • MOTIVACIÓ: 1) limitació 2) proced. Impugnació 3) separació criteri 4) acords suspensió 5) acords ampliació i urgència 6) potestats discrecionals
 • FORMA: Regla Gral: Escrita

EFICÀCIA

NUL.LITAT I ANUL.LABILITAT

slide11
TÍTOL V- CAPÍTOL III: EFICÀCIA

ART.56/57 EXECUTIVITAT I EFECTES

 • Són executius des de que es dicten
 • Eficàcia demorada: notificació/publicació/aprovació d’un superior/ si ho estableix el contingut de l’acte

ART.58 NOTIFICACIÓ

 • 10 dies des de que s’hagi dictat l’acte
 • text íntegre + peu de recurs
 • conseqüències de notificació irregular

ARTICLE 59 PRÀCTICA NOTIFICACIÓ

 • Importància de l’acusament de rebuda
 • lloc assenyalat per l’interessat>qualsevol lloc:domicili
 • notificació per e-mail
 • lloc desconegut: tauler edictes Ajuntament+diari oficial

ART.60 PUBLICACIÓ

 • Quan així s’estableix/ quan % públic ho aconsella
 • actes integrants de procedim. selectius i de concurrència competit.
 • Pluralitat indeterminada de persones
slide12
TÍTOL V- NUL.LITAT I ANUL.LABILITAT
 • ART. 62. NUL.LITAT: Causes expressament previstes a la Llei
 • ART. 63. ANUL.LABILITAT: La resta. Qualsevol infracció o irregularitat

DIFERÈNCIES

La nul.litat té efectes retroactius, l’anul.labilitat des del moment que es declara

La nul.litat no és subsanable, l’anul.labilitat sí (ex. Deixant passar el termini per recòrrer)

La nul.litat és imprescriptible, l’anul.labilitat no, depén dels terminis per recòrrer

slide13
TÍTOL VI (Art. 68-101)

D’OFICI

INICI

ESMENES: 10 DIES

MESURES PROVISIONALS

INSTRUCCIÓ:

FINALITZACIÓ: Resolució congruent, no agreujant, motivada i amb peu de recurs

EXECUCIÓ: 1)constrenyiment sobre el patrimoni 2)execució subsidiària 3)multa coercitiva 4)compulsió sobre les persones

INSTÀNCIA INTERESSAT

 • Al.legacions
 • prova (10-30 dies)
 • informes (10 dies)
 • tràmit d’audiència (10-15 dies)
 • informació pública (>20 dies)
slide14
TÍTOL VII (Art. 102-119)

CAPÍTOL I: REVISIÓ D’OFICI

 • ACTES NULS
 • ACTES ANUL.LABLES
 • ACTES GAVAMEN I ERRORS

CAPÍTOL II: RECURSOS

 • INTERPOSICIÓ: No implica suspensió
 • CLASSES:
 • RESOLUCIÓ: Pot estimar, desestimar o inadmetre

ALÇADA

REPOSICIÓ

EXTRAORDINARI DE REVISIÓ

slide15
TÍTOL VII. CAPÍTOL II: RECURSOS

CLASSE

OBJECTE

ÒRGAN

TERMINI

RESOL.

DAVANT EL SUPERIOR JERÀRQUIC

CONTRA RESOLUCIONS I ACTES QUE NO POSEN FI A LA VIA ADMINISTRATIVA

1 MES O 3 MESOS

RECURS D’ALÇADA

3 MESOS

RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ

DAVANT L’ÒRGAN QUE L’HA DICTAT

ACTES ADMINISTRATIUS QUE ESGOTEN LA VIA ADMINISTRATIVA

1 MES O 3 MESOS

1 MES

ACTES FERMS EN VIA ADMINISTRATIVA SI: 1) error de fet. 2) documents. 3) documents o testimonis falsos. 4) prevaricació, suborn,...

4 ANYS EN EL CAS “1)”, I 3 MESOS EN LA RESTA

RECURS EXTRAOR-DINARI DE REVISIÓ

DAVANT L’ÒRGAN QUE L’HA DICTAT

3 MESOS

slide16
TÍTOL VIII (Art. 120-126)
 • ÉS REQUISIT PREVI PER EXERCIR ACCIONS FONAMENTADES EN DRET PRIVAT O LABORAL
 • CIVIL: SI EN 3 MESOS NO HAN CONTESTAT, EL SILENCI ÉS NEGATIU
 • LABORAL: SI EN 1 MES NO HAN CONSTESTAT, EL SILENCI ÉS NEGATIU
slide17
TÍTOL IX (Art. 127-138)

CAPÍTOL I. PPIS. DE LA POTESTAT SANCIONADORA

 • LEGALITAT: Potestat reconeguda per norma amb rang de llei
 • IRRETROACTIVITAT: excepte normes favorables
 • TIPICITAT
 • RESPONSABILITAT
 • PROPORCIONALITAT: No privació de llibertat
 • PRESCRIPCIÓ: 3 anys/ 2 anys/ 6 mesos
 • CONCURRÈNCIA DE SANCIONS

CAPÍTOL II. PPIS. DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR

 • GARANTIA DEL PROCEDIMENT
 • DRETS PRESSUMPTE RESPONSABLE: notificació dels fets que li imputin, de les sancions que es poden imposar, de l’autoritat que instrueix el procediment, dret a presentar al.legacions i mitjans de prova + drets de l’article 35
 • PRESSUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA
slide18
TÍTOL X (Art. 139-146)

CAPÍTOL I. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES AAPP

 • DRET INDEMNITZACIÓ PER TOTA LESIÓ CONSEQÜÈNCIA DEL FUNCIONAMENT NORMAL O ANORMAL DEL SERVEI PÚBLIC (-Força Major)
 • DANY EFECTIU, INDIVIDUALITZAT, AVALUABLE ECONÒMICAMENT
 • INDEMNITZACIÓ: CÀLCUL AMB REFERÈNCIA AL DIA
 • PROCEDIMENT: TERMINI 1 ANY > SILENCI NEGATIU

CAPÍTOL II. RESPONSAB. AUTORITATS I PERSONAL AL SEU SERVEI

 • RESPONSABILITAT AUTORITATS I PERSONAL: DRET DE REPETICIÓ
 • RESPONSABILITAT PENAL I CIVIL (ADMÓ. SUBSIDIÀRIA)
ad