Download
llei 9 2011 de 29 de desembre de promoci de l activitat econ mica n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica PowerPoint Presentation
Download Presentation
Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica

Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica

142 Views Download Presentation
Download Presentation

Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica Barcelona, 30 de març de 2012

 2. Llei 9/2011 Europa 2020 Objectiu: impulsar un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. • «La Comissió proposarà mesures com: (...) Impulsar una agenda sobre legislació intel·ligent, que inclogui un ús més generalitzat de reglaments en comptes de directives; avaluacions a posteriori de la legislació existent; vigilància dels mercats; reducció de càrregues administratives; eliminació d’obstacles fiscals; millora de l’entorn empresarial, especialment per a les PIME, i promoció de l’esperit empresarial.»

 3. Llei 9/2011 Europa ho pot fer millor • Un 32% de les càrregues que s’atribueixen a la legislació de la UE deriven d’una aplicació nacional ineficient. • Sobre un total de càrregues administratives de 124.000 milions d’euros, la reducció potencial és de 40.000 milions.

 4. Llei 9/2011 Europa ho pot fer millor “L’exemple no és la manera principal d’influir en els altres. És l’única.” Albert Schweitzer “Hi ha poques coses tan difícils d’aguantar com la murga d’un bon exemple.” Mark Twain

 5. Decret 106/2008, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per a facilitar l’activitat econòmica. • Acord GOV/63/2010, que aprova la Guia de bones pràctiques per a l’elaboració de normativa amb incidència en l’activitat econòmica. • Decret legislatiu 3/2010, d’adaptació de normes amb rang de llei a la Directiva de serveis.

 6. Llei 9/2011 Tipus de mesures Simplificació orgànica. Agilització de procediments administratius. Simplificació del règim de control administratiu. Reducció d’obligacions i limitacions per als particulars, i afavoriment de la competència. Mesures inverses.

 7. a) Simplificació orgànica Suprimeix la Comissió de Transports de Catalunya. Suprimeix el Consell Assessor de Gestió de Residus Industrials. Els membres del Consell de Direcció de l’Agència Catalana del Consum passen de 34 a 20.

 8. b) Simplificació de procediments En els procediments de control ambiental d’activitats: Redueix a 8 mesos el termini per a resoldre els procediments d’autorització ambiental que fins ara tenien un termini de 10 mesos. Reforça les funcions de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada. En les activitats sotmeses a autorització ambiental que no requereixen DIA, i en determinades autoritzacions de modificacions substancials d’activitats, el silenci passa a ser positiu. En matèria d’habitatge: Suprimeix l’informe preceptiu del departament competent en matèria d’habitatge en la tramitació dels plans urbanístics que afecten l’ús residencial. Suprimeix el visat col·legial dels informes d’inspecció tècnica d’habitatges. Simplifica el procediment d’adjudicació d’HPO en règim de venda.

 9. c) Simplificació del règim de control (1) En matèria de residus: La recollida i transport de residus passen del règim d’autorització al de comunicació prèvia. Possibilitat que les empreses que eliminen residus no especials en els propis centres de producció, o que els valoritzen, quedin exemptes de l’obligació d’obtenir autorització per a la gestió dels residus. En matèria de turisme: Els habitatges d’ús turístic deixen d’estar subjectes a llicència d’activitat i passen a estar-ho a comunicació prèvia. Simplifica el règim de control de les agències de viatge domiciliades fora de Catalunya. La inscripció de les empreses turístiques al Registre de Turisme de Catalunya no és un requisit: es fa d’ofici, amb efectes només informatius.

 10. c) Simplificació del règim de control (2) En matèria d’acció marítima: L’obertura de centres d’activitats marítimes passa del règim d’autorització al de comunicació. En els procediments de control ambiental d’activitats: Determinades activitats que estaven subjectes a autorització o llicència ambiental amb DIA passen a estar-ho a autorització o llicència i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat d’una avaluació d’impacte ambiental. Suavitza el concepte de modificació substancial d’activitat. Determinades activitats (especialment, ramaderes) passen del règim de llicència al de comunicació.

 11. d) Supressió d’obligacions i limitacions (1) Protecció ambiental del medi nocturn.- Determinats espais de les instal·lacions industrials que funcionen les 24 h i fan llur activitat a l’aire lliure queden exempts de les obligacions que imposa la llei. Finques rústiques.- Suprimeix el dret d’adquisició preferent de la Generalitat i el Registre de Contractes de Conreu. En matèria de pesca: Elimina la prohibició de pescar amb captura en les aigües continentals de reserva genètica. Flexibilitza la prohibició de determinats esquers per a la pesca de salmònids en embassaments. Desbloqueja la concessió de llicències per a la pesca de corall.

 12. d) Supressió d’obligacions i limitacions (2) En matèria de turisme: Els apartaments turístics ja no han de complir els requisits dels habitatges. A les agències de viatges establertes a Catalunya ja no se’ls exigeix un establiment en sentit estricte sinó només un “espai identificat d’atenció presencial al públic”. I amplia els conceptes que poden integrar un viatge combinat. En l’àmbit del transport de viatgers per carretera: Les concessions de serveis de transport interurbà no poden tenir un termini superior a 10 anys, prorrogable com a màxim per la meitat del període original. Liberalitza les tarifes dels serveis discrecionals.

 13. d) Supressió d’obligacions i limitacions (3) En matèria de comerç : Redueix els dies que han de tancar els establiments situats en municipis turístics i les botigues de conveniència. Equipara a Trama urbana consolidada les concentracions comercials incloses al PTSEC 2006-2009 i els recintes comercials amb llicència atorgada en aplicació de la Llei d’equipaments comercials de 2005. Les empreses titulars de centres d’innovació tecnològica o de disseny vinculats a activitats de consum poden implantar establiments comercials sense complir els criteris de localització que preveu la llei, si compleixen determinats requisits. En matèria de consum: Possibilitat d’eximir les empreses prestadores de serveis bàsics amb una xifra baixa de negoci de l’obligació de tenir una adreça física a Catalunya i d’un telèfon gratuït per a atendre les queixes dels consumidors.

 14. d) Supressió d’obligacions i limitacions (3) En matèria d’habitatge (1): Suprimeix la possibilitat que el Pla territorial sectorial de l’habitatge estableixi reserves de sòl per a HPO superiors a les previstes a la legislació urbanística, i l’obligació que les reserves siguin uniformes per a tots els àmbits d’actuació. L’anterior obligació dels municipis de més de 5.000 habitants o caps de comarca de destinar el 15% dels habitatges a polítiques socials, ara només s’aplica als municipis inclosos en àrees de demanda residencial forta. Suprimeix l‘obligació de reservar almenys el 10% de les promocions públiques d’habitatges a col·lectius vulnerables i persones amb mobilitat reduïda. Limita a 5 anys la prohibició als propietaris d’HPO d’adquirir una segona residència.

 15. d) Supressió d’obligacions i limitacions (4) En matèria d’habitatge (2): Suprimeix, si es donen determinades condicions, la prohibició als promotors de desqualificar els HPO. I deslegalitza el termini mínim de qualificació. Suavitza l’obligació que els edificis plurifamiliars de nova construcció tinguin ascensor. Desvincula la cèdula d’habitabilitat del compliment de requisits urbanístics. Elimina la condició d’haver obtingut la llicència de primera ocupació per a poder contractar les empreses de subministraments. Suprimeix el lloguer forçós dels habitatges buits.

 16. e) Mesures inverses Llei de residus.- Estableix en 1 any el termini per a la resolució del procediment de declaració de sòl contaminat i dels procediments sancionadors. Turisme.- Només les agències de viatge poden usar el terme viatge en la correspondència i en la retolació. Horaris comercials.- Limita a 8 anys (prorrogables mitjançant declaració responsable) la durada del reconeixement dels municipis turístics, que estan exempts del règim general. Equipaments comercials.- Elimina excepcions a l’obligació d’implantar equipaments a la trama urbana consolidada.

 17. www.gencat.cat