Download
1 / 39

Nazwa szkoły: - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16 VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. J. PIŁSUDSKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA W POZNANIU. Nazwa szkoły:. ID grupy:. 97/44_P_G1. 97/46_P_G1. Opiekun:. ARKADIUSZ DERA. MAŁGORZATA RADASZEWSKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nazwa szkoły:' - admon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ZESPÓŁ SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE

IM. J. PIŁSUDSKIEGO

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. KAROLA LIBELTA W POZNANIU

Nazwa szkoły:

ID grupy:

97/44_P_G1

97/46_P_G1

Opiekun:

ARKADIUSZ DERA

MAŁGORZATA RADASZEWSKA

Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Temat projektowy: REGIONALNY RYNEK PRACY

Semestr/rok szkolny: II / 2010/2011


Rynek pracy w polsce
Rynek pracy w Polsce

 • Do 1990 r. w istniejącym w Polsce ustroju socjalistycznym pracę zdobywali praktycznie wszyscy dorośli obywatele.

 • Obecnie, w warunkach funkcjonowania gospodarki rynkowej, istnieje grupa ludzi, którzy nie są w stanie znaleźć pracy.


Bezrobotni
Bezrobotni

 • Jako bezrobotną określa się osobę, która:

  • jest zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu

  • pozostaje bez pracy i nie uczy się

  • jest zarejestrowana w urzędzie pracy

  • ukończyła 18 lat


Rodzaje bezrobocia
Rodzaje bezrobocia

 • Bezrobocie frykcyjne

 • Bezrobocie strukturalne

 • Bezrobocie koniunkturalne

 • Bezrobocie dobrowolne

 • Bezrobocie przymusowe

 • Bezrobocie sezonowe


Rodzaje bezrobocia1
Rodzaje bezrobocia

Bezrobocie frykcyjne

Nazywane również przejściowym, występuje w gospodarce bez względu na aktualnie panujące warunki do jej rozwoju. Objęte nim są osoby, które chwilowo pozostają bez pracy, gdyż są w trakcie zmiany miejsca zatrudnienia. Szacuje się je na 2-3 % zasobów siły roboczej. Stąd występowanie bezrobocia na tym poziomie uznaje się za stan pełnego zatrudnienia w gospodarce.


Rodzaje bezrobocia2
Rodzaje bezrobocia

Bezrobocie strukturalne

Występuje w sytuacji braku dostatecznej ilości kapitału do stworzenia miejsc pracy. Jeśli zwiększa się liczba osób w wieku produkcyjnym, o wzroście zatrudnienia, a tym samym i wielkości bezrobocia, decyduje zdolność całej gospodarki do powiększania liczby produktywnych miejsc pracy. Ten rodzaj bezrobocia może być również skutkiem przekształcania struktury gospodarki, która nie stwarza popytu na oferowane przez kapitał ludzki rodzaje kwalifikacji. Na ogół trwa ona kilka lat.


Rodzaje bezrobocia3
Rodzaje bezrobocia

Bezrobocie koniunkturalne

Nazywane również cyklicznym, zależne jest od aktualnych warunków produkcyjnych, handlowych, kredytowych, podatkowych i innych, w których działają podmioty rynkowe i które wpływają na osiągane przez nie efekty ekonomiczne. W okresie tzw. Braku koniunktury gospodarczej, spowodowanej np. załamaniem handlu zagranicznego, wystąpieniem bariery popytowej itp., działalność wytwórcza zostaje ograniczona , a w skrajnym przypadku dochodzi nawet do bankructw przedsiębiorstw.


Rodzaje bezrobocia4
Rodzaje bezrobocia

Bezrobocie dobrowolne

Jest skutkiem sytuacji, w której ogół zadowolenia pracownika z posiadanego czasu wolnego jest większa od sumy korzyści, jaką daje mu ukształtowany na rynku poziom płacy realnej.


Rodzaje bezrobocia5
Rodzaje bezrobocia

Bezrobocie przymusowe

Występuje wówczas, gdy liczba osób poszukujących pracy, zdolnych do niej i gotowa ją podjąć za oferowane na rynku wynagrodzenie jest większa niż liczba wolnych miejsc pracy.Występowanie bezrobocia przymusowego należy tłumaczyć sztywnością płacy realnej.


Rodzaje bezrobocia6
Rodzaje bezrobocia

Bezrobocie sezonowe

Wynika z sezonowości produkcji niektórych działów gospodarki, zwłaszcza tych, które wymagają dostosowania do warunków klimatycznych. Ten rodzaj bezrobocia uważa się za niezależny od zasadniczych zmian dokonujących się w gospodarce.


Sposoby zapobiegania bezrobociu
Sposoby zapobiegania bezrobociu

Utrzymujący się stan wysokiego bezrobocia zmusza tak państwo, jak i bezrobotnych do podejmowania starań zamierzających w efekcie do przywrócenia równowagi pomiędzy podażą siły roboczej, a popytem zgłaszanym na nią przez gospodarkę. Brak pracy, podstawowego źródła dochodów, stwarza sytuację przymusu ekonomicznego, która wywołuje aktywność indywidualnego podmiotu, chcącego przystosować się do wymogów zgłaszanych przez popyt.


Sposoby zapobiegania bezrobociu1
Sposoby zapobiegania bezrobociu

Działania te między innymi polegają na:

Zdobywaniu nowych kwalifikacji, na które istnieje zapotrzebowanie

Podejmowaniu pracy niezgodnej z kwalifikacjami przez to mniej płatnej

W szukaniu pracy poza miejscem zamieszkania z ewentualną konsekwencją jego zmiany w przypadku znalezienia pracy.


Sposoby zapobiegania bezrobociu2
Sposoby zapobiegania bezrobociu

Działania państwa w zakresie zmniejszania bezrobocia polegają na:

Tworzeniu warunków do działań adaptacyjnych, prowadzonych przez indywidualne podmioty, polegających miedzy innymi na tworzeniu nowych kierunków kształcenia, organizowaniu kursów zawodowych.

Tworzeniu warunków do wzrostu produkcji i tym samym do wzrostu zatrudnienia


Sposoby zapobiegania bezrobociu3
Sposoby zapobiegania bezrobociu

Działania państwa w zakresie zmniejszania bezrobocia polegają na (cd.):

Łagodzeniu siły przymusu ekonomicznego przez tworzenie osłony socjalnej dla bezrobotnych. Jej wielkość i zakres zależy od stanu gospodarki, a także od pewnych uwarunkowań psychologiczno-socjologicznych. Wiąże się to z istnieniem pewnego punktu granicznego, którego przy udzielanej bezrobotnym pomocy finansowej rząd nie może przekroczyć, i to nie z powodu trudności budżetowych, ale motywacyjnych, aby nie wyeliminować wszelkiej inicjatywy i przedsiębiorczości bezrobotnych.


Sposoby zapobiegania bezrobociu4
Sposoby zapobiegania bezrobociu

Pasywne i aktywne narzędzia walki z bezrobociem:


Przyczyny bezrobocia w polsce
Przyczyny bezrobocia w Polsce

Do głównych przyczyn bezrobocia w Polsce zaliczamy:

Otwarcie gospodarki na import przy równoczesnej utracie rynku eksportowych, co doprowadziło do upadłości wielu przedsiębiorstw w kluczowych branżach gospodarki.

Zmianę polityki celnej, polegającą na zniesieniu bądź osłabieniu barier celnych. Spowodowało to zwiększenie ilości produktów stanowiących konkurencję dla towarów polskich.

Politykę ogranicza fundusz płac przedsiębiorstw, obniżającą znacznie motywację do pracy w sektorze uspołecznionym oraz powodującą zwiększenie tzw. „szarej strefy’’, w której świadczenie pracy jest nieewidencjonowane i nieopodatkowane.

Słabości systemu pośrednictwa pracy.


Przyczyny bezrobocia w polsce1
Przyczyny bezrobocia w Polsce

Do głównych przyczyn bezrobocia w Polsce zaliczamy (cd.):

Pasywną postawę bezrobotnych, ich małą skłonność do podwyższania lub zmiany kwalifikacji, wnikająca m.in. ze zbyt małej różnicy między zasiłkiem dla bezrobotnych a najniższym uposażeniem, będącym podstawą naliczania wynagrodzenia.

Aktywność zawodową emerytów, do której przyczyniają się zarówno niskie emerytury, jak i wydłużenie wieku mobilności zawodowej. Zjawisko to powoduje blokowanie stanowisk pracy, zwiększając pośrednio skalę bezrobocia.

Wejście na rynek pracy roczników tzw. Wyżu demograficznego. Zwiększeniu liczby osób, wchodzących w okres tzw. aktywności zawodowej, towarzyszy jednocześnie nie dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.


Przyczyny pojawienia si bezrobocia w polsce
Przyczyny pojawienia się bezrobocia w Polsce

 • Otwarcie gospodarki na import

 • Zmiana polityki celnej

 • Polityka ograniczania funduszu płac przedsiębiorstw

 • Pasywna postawa bezrobotnych

 • Słabość systemu pośrednictwa pracy

 • Aktywność zawodowa emerytów

 • Wejście na rynek pracy roczników tzw. Wyżu demograficznego

 • Likwidacja niektórych gałęzi przemysłu

 • Zmniejszenie popytu na dane dobra czy usługi

 • Niedostosowanie wykształcenia pracowników do potrzeb rynku


Zasi ki
Zasiłki

 • Bezrobotnemu po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy przysługuje prawo do zasiłku za każdy dzień kalendarzowy.

 • Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych.

 • Długość pobierania zasiłku zależy od tego, jaki jest poziom stopy bezrobocia na obszarze działania powiatowego urzędu pracy.

 • Bezrobotny traci prawo do zasiłku, gdy np. bez uzasadnionych powodów odmawia przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia czy wykonywania prac interwencyjnych.


Polityka pa stwa w zakresie rynku pracy
Polityka państwa w zakresie rynku pracy

 • Do podejmowanych przez państwo działań zaliczamy:

  • Publiczne programy zatrudnienia

  • Wspomaganie finansowe przedsiębiorstw, które zwiększają liczbę pracy

  • Ułatwienia w procedurze zakładania firm przez indywidualnych przedsiębiorców

  • Szkolenia zawodowe, pozwalające na zdobycie nowych kwalifikacji lub ich zmianę


Wska nik bezrobocia
Wskaźnik bezrobocia

 • Stopa bezrobocia – oznacza wyrażony w procentach stosunek liczby ludzi bezrobotnych do liczby ludzi stanowiących zasoby siły robotniczej.

 • Według GUS stopa bezrobocia wyniosła w październiku 2010: 11,5 %.


Wska nik bezrobocia1
Wskaźnik bezrobocia

 • Największe bezrobocie zanotowano w województwie Warmińsko-Mazurskim, Zachodniopomorskim i Kujawsko-Pomorskim

 • Najmniejsze bezrobocie jest w województwie Wielkopolskim, Mazowieckim i Śląskim


Skutki
Skutki

 • Negatywne:

  • Konieczność zwiększenia wydatków rządu na zasiłki dla bezrobotnych

  • Niewykorzystanie przez gospodarkę możliwości produkcyjnych

  • tzw. Aspekt społeczny bezrobocia: obniżenie poczucia własnej wartości

  • Niewykorzystany potencjał ludzki

  • Rozszerzenie się społecznych kręgów ubóstwa

  • Zjawiska patologii społecznej, np. alkoholizm, przestępczość

 • Pozytywne:

  • prowadzi do poszanowania stanowiska pracy, konkurencyjności na rynku pracy i podwyższania kwalifikacji


Podzia terytorialny wojew dztwa lubuskiego
Podział terytorialny województwa lubuskiego

Podział województwa wielkopolskiego na podregiony wg przynależności powiatowych urzędów pracy


Zmiany stopy bezrobociaw woj.: wielkopolskim i lubuskim na tle Polski w okresie od XI 2009 do XI 2010

S

T

O

P

A

B

E

Z

R

O

B

O

C

I

A

[%]


Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2010 roku w Polsce i województwach wielkopolskim i lubuskim


Zmiany bezrobocia odnotowane w listopadzie 2010r
Zmiany bezrobocia odnotowane w listopadzie 2010r. w Polsce i województwach wielkopolskim i lubuskim

 • POLSKA:

 • Do listopada 2009:wzrost liczby bezrobotnych o 47,2 tys. osób wzrost stopy bezrobocia o 0,3 pkt. procentowego

 • Do października 2010: wzrost liczby bezrobotnych o 39,7 tys. osób

  wzrost stopy bezrobocia o 0,2 pkt. procentowego

 • WIELKOPOLSKA:

 • Do listopada 2009: wzrost liczby bezrobotnych o 0,4 tys. osób

  poziom stopy bezrobocia nie uległ zmianie

 • Do października 2010: wzrost liczby bezrobotnych o 2,4 tys. osób

  wzrost stopy bezrobocia o 0,1 pkt. procentowego

 • LUBUSKIE:

 • Do listopada 2009: spadek liczby bezrobotnych o 2,1 tys. osób

  spadek stopy bezrobocia o 3,6%

 • Do października 2010: spadek liczby bezrobotnych o 0,8 tys. osób

  spadek stopy bezrobocia o 1,5%


Na poziomie powiatów województwa wielkopolskiego rozpiętość stopy bezrobocia w listopadzie 2010 roku wyniosła 15,3 pkt. procentowe


Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu w podregionach województwa wielkopolskiego w 2010 roku


Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w listopadzie 2010 roku w podregionach województwa wielkopolskiego
OSOBY BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, OSOBY BEZ DOŚWIADCZENIA ZADOWEGO ORAZ OSOBY BEZ WYSZKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO W PODREGIONACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2010r.


Procentowy udział bezrobotnych osób bez kwalifikacji zawodowych ogółem w całej populacji bezrobotnych w 2010 roku w Wielkopolsce


Procentowy udział bezrobotnych osób bez doświadczenia zawodowego ogółem w całej populacji bezrobotnych w 2010 roku w Wielkopolsce


Procentowy udział bezrobotnych osób bez wykształcenia średniego ogółem w całej populacji bezrobotnych w 2010 roku w Wielkopolsce


ŹRÓDŁA: średniego ogółem w całej populacji bezrobotnych w 2010 roku w Wielkopolsce

 • Piotr Urbaniak „Wprowadzenie do mikro- i makroekonomii’’, wydawnictwo eMPi2

 • Barbara Stańda, Barbara Wierzbowska „Przedsiębiorczość’’, Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2002

 • Sylwester Gregorczyk, Maria Romanowska, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak „Przedsiębiorczość bez tajemnic”, Wydawnictwo WSIP

 • Franciszek Kabat, Marian Pietraszewski „Wybrane zagadnienia z biznesu część 2 przedsiębiorczość dla klasy trzeciej liceum technicznego”, Wydawnictwo eMPI2

 • Alicja Pacewicz, Tomasz Merta „Z ekonomią na ty” CEO Civitas, Warszawa 2003

 • Witryny Internetowe:

  http://www.wup.poznan.pl/

  http://www.wup.zgora.pl/


ad