magyar alkotm nyjog i rav zlatok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Magyar Alkotmányjog I. Óravázlatok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Magyar Alkotmányjog I. Óravázlatok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Magyar Alkotmányjog I. Óravázlatok - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Magyar Alkotmányjog I. Óravázlatok. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közjogi Intézet Alkotmányjogi és Általános Közigazgatási Jogi Szakcsoport 2012/2013. tanév I. félév Tantárgyfelelős : Dr. Cserny Ákos PhD ., dékán, egyetemi docens

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Magyar Alkotmányjog I. Óravázlatok


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
magyar alkotm nyjog i rav zlatok

Magyar Alkotmányjog I.Óravázlatok

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Közigazgatás-tudományi Kar

Közjogi Intézet

Alkotmányjogi és Általános Közigazgatási Jogi Szakcsoport

2012/2013. tanév I. félév

Tantárgyfelelős: Dr. Cserny Ákos PhD., dékán, egyetemi docens

A tantárgy oktatói: Prof. Dr. Patyi András, Dr. Cserny Ákos, Dr. Borbás Beatrix, Dr. Bódi Stefánia, Dr. Téglási András, Dr. Szalai András, Dr. Tóth Zoltán József

slide2

I. előadásBEVEZETŐ ELŐADÁS. ALKOTMÁNYJOG - ALKOTMÁNY – ALKOTMÁNYJOGTUDOMÁNYDr. Cserny Ákos, dékán, egyetemi docens2012. szeptember 11. kedd 8.00-9.50 ó

 • A tantárgy felépítése (AJ I-II.), az oktatók, követelmények, tananyag, vizsga típusának ismertetése, szabadon választható tantárgyak
 • Jog - közjog – alkotmányjog
 • Közjog-magánjog elhatárolása
 • Az alkotmányjog mint jogág
 • Az alkotmányjog forrásai
 • Tiszta és vegyes alkotmányjogi normák
 • Közvetve és közvetlenül hatályosuló alkotmányjogi szabályok
ii el ad s az alkotm ny dr cserny kos d k n egyetemi docens 2012 szeptember 18 kedd 8 00 9 50
II. előadásAZ ALKOTMÁNY Dr. Cserny Ákos, dékán, egyetemi docens2012. szeptember 18. kedd 8.00-9.50 ó
 • Az alkotmány fogalma
 • Írott és íratlan alkotmány, oktrojált alkotmány, fiktív alkotmány
 • A kartális alkotmány formai jellemzői
 • Merev és rugalmas alkotmány
 • Az alkotmány funkciója
 • alkotmány – alkotmányjog – alkotmányosság
 • Új alkotmány elfogadásának és módosításának sajátos feltételei, az alkotmányozás alanya
 • A Nemzeti hitvallás mint értelmezési keret
slide4
III. előadásA magyar alkotmányfejlődésDr. Ács Nándor, ny. főiskolai docens2012. szeptember 25. kedd 8.00-9.50 ó
 • A rendi "alkotmány”, 1222, 1514, Szent Korona-tan
 • A polgári alkotmányfejlődés: 1790/91, 1848-49, 1867, 1869
 • A XX. század: 1918, 1919, 1920, a "király nélküli királyság” időszaka, 1944, 1946
 • 1949:XX. tv. és fontosabb módosításai, 1950, 1953, 1957, 1972, 1983, 1987
 • A közjogi rendszerváltás: 1989:XXXI.tv, 1990:XL. tv stb.
 • 1994-1998-as alkotmányozás
 • NATO és EU csatlakozással kapcsolatos alk-módosítások
 • 2010/2011-es alkotmányozás, az Alaptörvény megalkotása
slide5
IV. előadásA politikai rendszer alkotmányos alapjaiDr. Szalai András, egyetemi tanársegéd2012. október 2. kedd 8.00-9.50 ó
 • A politika és a politikai rendszer fogalma
 • Államhatalom és szuverenitás (külső-belső)
 • A szuverenitás felfogás fejlődése (Bodin, Hobbes, Locke, Rousseau)
 • A népszuverenitás, közvetett/közvetlen demokrácia, a közvetlen demokrácia érvényesülésének technikái - a népszavazás
 • A pártok szerepe
slide6

V. előadásAz államhatalom gyakorlásának alapvető szervezeti és működési kérdései Dr. Szalai András, egyetemi tanársegéd2012. október 9. kedd 8.00-9.50 ó

 • Az állami feladatok és állami szervtípusok (hatalmi ágak) megkülönböztetése (elválasztása) –Arisztotelész, Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, Locke, Montesquieu, checks and balances, Constant, Bibó István
 • Kormányformák (fogalma, parlamentáris, prezidenciális, félprezidenciális, kollegiális stb)
vi el ad s a jog llam s a jog llamis g prof dr patyi andr s 2012 okt ber 16 kedd 8 00 9 50
VI. ElőadásA jogállam és a jogállamiságProf. Dr. Patyi András2012. október 16. kedd 8.00-9.50 ó
 • Jogállam – joguralom, az elv hatása az állam felépítésére és működésére
  • A jogállam történeti fogalmai
  • A jogállami paradigma mai összetevői
  • A jogállam az Alkotmánybíróság értelmezésében
  • A jogállam és az alkotmány értékei
vii el ad s jogforr stan i dr borb s beatrix egyetemi adjunktus 2012 okt ber 30 kedd 8 00 9 50
VII. előadásJogforrástan I.Dr. Borbás Beatrix, egyetemi adjunktus2012. október 30. kedd 8.00-9.50 ó
 • A jogforrás fogalma, a jogforrási rendszer
 • A jogszabályok:
  • A központi (országos) jogszabályok:
   • Alaptörvény, Átmeneti rendelkezések, sarkalatos törvény
   • Rendes törvények (kifejezett és kizárólagos tv-hozási tárgykörök)
   • tvr.
   • Központi szervek rendeletei (felhatalmazás típusai, szubdelegálás tilalma)
  • A helyi jogszabályok
 • A nemzetközi szerződések
viii el ad s jogforr stan ii dr borb s beatrix egyetemi adjunktus 2012 november 6 8 00 9 50
VIII. előadásJogforrástan II.Dr. Borbás Beatrix, egyetemi adjunktus2012. november 6. 8.00-9.50 ó
 • A jogszabályok érvényessége – hatályossága (elhatárolás, érvényességi kritériumok, a hatály fajtái, a visszaható hatály tilalma)
 • A jogszabályok jelölése
 • A jogalkotás rendje, a Jat. főbb rendelkezései
 • Az Uniós jogforrások
ix el ad s jogforr stan iii prof dr patyi andr s 2012 november 13 8 00 9 50
IX. előadásJogforrástan III.Prof. Dr. Patyi András2012. november 13. 8.00-9.50 ó
 • Az AB határozatai, mint jogforrások
 • Szokásjog
 • Bíró alkotta jog (JEH)
 • A közjogi szervezetszabályozó eszközök
 • Belső normák
 • Az integrált jogforrási hierarchia
slide11

X. előadásAz állam területe, az állampolgárság. Kettős állampolgárság. Hontalanság Dr. Halász Iván, egyetemi docens2012. november 20. kedd 8.00-9.50 ó

 • Az államszervezet, állami-területi beosztás és államszerkezet összefüggése
 • államszerkezet (unitárius, szövetségi állam, konföderáció, perszonálunió-reálunió, regionális államok, az EU mint sajátos „államkapcsolat”)
 • Állampolgárság (történeti kialakulása, a 4 Áptv., ius sanguinis és a ius soli elve, az állampolgárság keletkezésének és megszerzésének esetkörei a hatályos Áptv. szerint, a 2010-es változások, honosítási eljárás, kettős áp-ság, hontalanság)
slide12
XI. előadásAlapvető jogok és kötelességek I.Dr. Balogh Zsolt mestertanár, bíró (Kúria)2012. november 27. kedd 8.00-9.50 ó
 • Az alapvető jogok biztosítását megalapozó elméletek
 • Az alapvető jogok biztosításának fejlődési tendenciái az alkotmányos és nemzetközi jogi dokumentumok tükrében
 • Az alapvető jogok szabályozásának, csoportosításának, garanciáinak és korlátozásának általános kérdései.
 • Alapvető kötelességek
 • Jogegyenlőség és diszkrimináció-tilalom
slide13
XII. előadásAlapvető jogok és kötelességek II.Dr. Bódi Stefánia, egyetemi docens2012. december 4. kedd 8.00-9.50 ó
 • Alapvető személyi jogok és szabadságok
  • Az élethez, testi épséghez és emberi méltósághoz való jog
  • A gyermek, az ifjúság, a család és a házasság védelme
  • Személyes szabadság és mozgásszabadság
  • A jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog
  • A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága
  • A tisztességes eljáráshoz való jog
 • Alapvető politikai jogok és szabadságok
  • Véleménynyilvánítás (szólás) szabadsága, sajtószabadság
  • Közérdekű információhoz való jog
  • Egyesüléshez és gyülekezéshez való jog
  • Panaszjog, közhivatal viseléséhez való jog, választójog
slide14
XIII. előadásAlapvető jogok és kötelességek III.Dr. Téglási András, egyetemi adjunktus2012. december 11. kedd 8.00-9.50ó
 • Gazdasági-szociális-kulturális jogok
  • a második generáció jogok megjelenése
  • a gazdasági rendszer alkotmányos alapjai, az Alaptörvény gazdasági „filozófiája” (piacgazdaság, a vállalkozáshoz való jog, szerződési szabadság)
  • a tulajdonhoz való jog, a tulajdon védelme, a kisajátítás alkotmányos követelményei
  • szociális jogok az Alaptörvényben (szociális biztonság, egészséghez való jog, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog)
 • 3. generációs jogok