slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012. KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA. 1. LATAR BELAKANG. Pengumuman Kerajaan pada 8 Mac 2012. Kadar Kenaikan Gaji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012' - adia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012

KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

1

slide2
LATAR BELAKANG
 • PengumumanKerajaanpada 8 Mac 2012.
 • Kadar KenaikanGaji
  • 13% kepada Kumpulan PengurusandanProfesionalserta Kumpulan Pelaksana (gred 1- 54)
  • 7% hingga 9% kepada Kumpulan PengurusanTertinggi
 • Kadar KenaikanGajiTahunan (KGT)
  • RM80 – RM320 - Kumpulan PengurusandanProfesionalserta Kumpulan Pelaksana
  • Peratusan yang ditetapkan - Kumpulan PengurusanTertinggi

2

slide4
PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012
 • Definisi
  • ‘Gajibaru’ bermaksudamaungaji yang telahdiberikenaikanmengikutperatusan yang ditetapkanberkuatkuasa 1 Januari 2012.
  • ‘Gajihakiki’ bermaksudgaji yang ditetapkandigredhakikipegawaipada 31 Disember 2011.
  • ‘Kumpulan pelaksana’ bermaksudkumpulansokongandibawah SSM.
slide5
PEGAWAI YANG LAYAK

Guru Interim

PembantuPengursanMurid N17

PekerjaAwam – R1

PembantuTadbir - N17

PegawaiTadbirDiplomatik – M41

 • Guru pesara yang dilantikkontrak
 • DGA29 dan DG41 (SR dan SM)
 • DG44 di IPG
 • SABK – DGA29 & DG41
 • Teach for Malaysia
slide6
PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012
 • Diberikepadapegawai yang sedangberkhidmatpadaatauselepas 1 Januari 2012.
slide7
PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012
 • PegawaiPerkhidmatanAwam yang masihberkhidmatdibawahsaraanLaporanGajiJawatankuasaKabinet (JKK) 1976 atauSistemSaraanBaru (SSB), merekahanyadipanjangkanperatusankenaikangajisahaja.
     • TukangMasakGred N1
     • PPPBS Gred DG6
     • PPPBS Gred DG8
     • PPPLD Gred DGA5
slide8
PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012
 • Pegawai yang tidaklayak
  • Pegawai yang dikenakanhukumantatatertibbuangkerja yang berkuatkuasapadaatausebelum 1 Januari 2012.
  • Pegawai yang bersarapadaatausebelum 1 Januari 2012.
slide13
PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012

KaedahPemindahanGaji

Amaungajibarudalam JGMM pada 1 Januari2012 ialahgajihakikipegawaipada 31 Disember 2011 ditambahdengankadarperatusankenaikangaji yang ditetapkanmengikutJadual 1 – PP 1/2012.

slide15
CONTOH KAEDAH PEMINDAHAN GAJI

PT GRED N17 - LAMPIRAN B - PP 1/2012

slide17
PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI MENGIKUT PP 1/2012
 • Pegawai yang telahdiluluskanJadualGajiKhasUntukPenyandang (KUP) olehBahagianSaraan JPA akandiberigajibarumengikutprinsipdankaedah yang sama.
 • Contohjawatan yang terlibat:
  • Pembantu Am Pejabat N4-1
  • PenolongPegawaiTadbir N36-1
slide19
PEMBERIAN GAJI BARU KUP

MENGIKUT PP 1/2012

 • TindakanKetuaJabatan:
  • Kemukakansenaraipegawai yang diberigajibaru KUP menggunakan format diLampiran D – PP 1/2012 kepada JPA melaluiKementerianPelajaran Malaysia.
slide21
TARIKH PERGERAKAN GAJI (TPG) TAHUNAN SAMA DENGAN TARIKH KUAT KUASA

PP 1/2012 - 1 JANUARI 2012

Contoh : PembantuTadbirGred N17

slide22
TARIKH PERGERAKAN GAJI (TPG) TAHUNAN SAMA DENGAN TARIKH KUAT KUASA

PP 1/2012 - 1 JANUARI 2012

Contoh : PPPS DG48 (P1 Min. RM4921.15 Maks RM6798.15)

GH

2011

KG 13%

2012

PGT 2012

PGT 2013

slide23
TARIKH NAIK PANGKAT SAMA DENGAN TARIKH KUAT KUASA PP 1/2012 – 1.1.2012

Pegawaidiberigajibaruatasgredasalterlebihdahuludankemudiannyadiberi PGT untuktahun 2012 dalam JGMM gredasaldandiikutidenganpenetapangajipermulaandigredkenaikanpangkatmenggunakan JGMM.

slide26
TARIKH PERGERAKAN GAJI
 • Kenaikangajidibawah PP 1/2012 initidakmengubah TPG kecualibagipegawai yang beradadi
  • matagajimaksimummelebihisatu (1) tahunperkhidmatanpada 31 Disember 2011. Maksimumdi JGS ataudi P1, P2 atau P3 dalam JGM dibawah SSM.
  • JadualGaji KUP (perenggan 11, PP 1/2012)
 • TPG berubah 1 Januarimulai 2012.
slide27
TARIKH PERGERAKAN GAJI BAGI PEGAWAI GRED UTAMA C YANG TELAH BERADA DI MATAGAJI MAKSIMUM MELEBIHI SETAHUN DIBERI KENAIKAN GAJI 9% DARIPADA MATAGAJI JGS KEPADA GAJI BARU JGMM
slide28
PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
 • Mulaitahun 2012 danseterusnya, PGT pegawaiadalahterhadkepadagajimaksimumdalam JGMM.
 • Contoh : Lampiran A59- Perkhidmatan Kew.
slide30
JadualGajiBagiPegawai Yang BelumMemenuhiSyaratAtauTidakMenerimaOpsyenPertukaranPelantikan
 • JGMM diLampiranA, PP 1/2012 diperuntukankepada:
  • pegawai yang menerimaopsyenpertukaranpelantikantetapibelummemenuhisyaratpertukaranpelantikanmengikut PP yang berkaitandan
  • Pegawai yang tidakmenerimaopsyenpertukaranpelantikan.
 • KetuaJabatandikehendakimemohon JGMM daripadaBahagianSaraan JPA sekiranya JGMM tersebuttidakterdapatdalamLampiran A.
slide31
PegawaiKekal Di BawahLaporanGaji JKK 1976 Atau SSB
 • KetuaJabatandikehendakimemohonskelgaji yang barudaripadaBahagianSaraan JPA sekiranyaterdapatpegawai yang masihberkhidmatdibawahLaporanGaji JKK 1976 ataujadualgaji SSB.
slide32
ELAUN DAN KEMUDAHAN
 • Gajibaruinitidakmengubahelaundankemudahandibawah SSM kecualielaun yang kadarataukelayakannyaadalahberdasarkangajiataulingkungangaji.
 • Penetapankadardankelayakanelaun yang dipindaadalahsepertidiLampiran I, PP 1/2012.
slide33
PENETAPAN KADAR DAN KELAYAKAN ELAUN YANG DIPINDA
 • BayaranInsentif Wilayah (BIW) danBayaranInsentifPenempatan (BIP) Sabah Sarawak atau Labuan.
 • ElaunPerjalananKenderaanKelas ‘C’ BagiPegawai Yang BergajiKurangDaripada RM1820.75 Sebulan.
 • ElaunPerjalananKenderaan
slide34
BayaranInsentif Wilayah (BIW) danBayaranInsentifPenempatan (BIP) Sabah Sarawak atau Labuan.
 • Pindaan Pekeliling :
 • BIW - Perenggan 1, Lampiran G, Pekeliling Perkhidmatan Bil.7 Tahun 2007
 • BIP Sabah Sarawak Labuan - Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2010
slide35
ELAUN PERJALANAN KENDERAAN KELAS ‘C’ BAGI PEGAWAI YANG BERGAJI KURANG DARIPADA RM1820.75 SEBULAN.
 • Pindaan lingkungan gaji untuk kelayakan tuntut elaun perjalanan kenderaan kelas ‘C’ seperti di perenggan 2 Lampiran G, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2007.
 • Syarat pertimbangan hendaklah mengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1984.
slide36
ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
 • Pindaan lingkungan gaji kelayakan tuntut elaun perjalanan kenderaan seperti di perenggan 3 Lampiran G, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2007.
slide37
ELAUN-ELAUN YANG BOLEH DISELARASKAN
 • Berikutankenaikangajiini, bayaraninsentifdanelaunberikutbolehdiselaraskanmengikutgajibaharumulai 1 Januari 2012:
  • BayaranInsentif Wilayah
  • BayaranInsentifPerkhidmatanKritikal
  • BayaranInsentifPedalaman
  • BayaranLebihMasa
  • ElaunGangguan
  • ElaunPenanggunganKerja
  • ElaunPemangkuan
  • BayaranbalikperbelanjaantidakbolehdibuatpelarasanberdasarkangajibaruiaituElaunPerjalananKenderaan, ElaunMakandanLojing.
slide39
PEMBATALAN
 • JadualgajibagiPerkhidmatanAwam Persekutuan dibawah SSM sebelum 1 Januari 2012.
 • Semuaperuntukandalam PP 11/2011 kecualiperenggan 68 danlampiran yang berkaitansepertiAppendiks 1, PP 1/2012.
 • Semuaperuntukandalam PP 12/2011 kecualiperenggan 46 danlampiran yang berkaitansepertiAppendiks 2, PP 1/2012.
 • Semuaperuntukandalam PP 13/2011 kecualiperenggan 92 danlampiran yang berkaitansepertiAppendiks 3, PP 1/2012.
slide40
PEMBERITAHUAN
 • Penghitungansemulafaedahpersaraanberdasarkan PP Bil. 1/2012.
 • No. rujukan : JPA/PEN(S)256/22-1(10) bth 12 April 2012. – MaklumatGajiAkhirBagiUrusanPembayaranFaedahPersaraan Dan FaedahTerbitanBerdasarkanPekelilingPerkhidmatanBil. 1/2012
 • KetuaJabatanhendaklahmengemukakanmaklumatmengenaiperubahangajianggotanya
  • yang bersarapadaatauselepas 2 Januari 2012
  • Meninggalduniapadaatauselepas 1 Januari 2012
 • TarikhakhirpenghantaranmaklumatkeBahagianPasca JPA : 23 April 2012 (Isnin)
 • Maklumat yang diperlukanadalahpenyataperubahangaji (KEW.8) ataucatatanpadakenyataanperkhidmatan yang telahdisahkanmengenaiemolumenterkiniberasaskan PP Bil. 1/2012.
ad