Download
z kladn informace o tranzitn slu b n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní informace o Tranzitní službě PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní informace o Tranzitní službě

Základní informace o Tranzitní službě

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Základní informace o Tranzitní službě

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Přechod ze Školy do Práce Základní informace o Tranzitní službě

 2. Přechod ze Školy do Práce • Tranzitní služba nabízí podporu a poradenství pro mladé lidi s postižením a znevýhodněním v přechodu ze školy do profesního života.

 3. Cíle • ukázat mladým lidem pracovní vyhlídky • poskytnout základy pro rozhodnutí a reálný postoj k pracovní integraci • před „Clearingem“ – Situace v Rakousku v roce 1999: Vize a strategie

 4. Cílová Skupina Mladí lidé při přechodu ze školy do práce, ve věku od 13 do 24 let, se speciálními potřebami: • potíže v učení (speciální školní osnovy) a mentální/kognitivní postižení • fyzické a kombinované postižení • sluchové a/nebo zrakové postižení • sociální znevýhodnění, emoční narušení a poruchy v chování • mentální onemocnění a autismus

 5. Škála služeb • Vytvoření profilu schopností a zájmů • Analýzy silných a slabých stránek • Vyjádření potřeby pro dodatkový výcvik • Ukázka profesních vyhlídek založených na profilu zájmů a schopnosti • Rozpracování rozvojového a kariérního plánu

 6. Metody • Poradenské schůzky s mladými lidmi • Konzultace s učiteli a rodiči • Hodnocení schopností a zájmů • Nabídka pracovní zkušenosti • Vytvoření podpůrného týmu (kruhu podpory) • Plánování zaměřené na člověka se zapojením učitelů, členů rodiny, přátel… • Sběr informací nezbytných v tranzitním portfoliu • Psaní zprávy o přechodu a plán rozvoje s doporučeními pro další profesní kroky

 7. Zaměstnanci Zaměstnanci by měli mít profesní zázemí s… • Sociální práce (znalost právního systému a trhu práce) • Pedagogické / speciálně-pedagogické vzdělávání / inkluzivní vzdělávání • Psychologii, obzvláště vývojovou psychologii • Schopnost komunikovat a pracovat v týmu • Několikaletou pracovní zkušenost, nejlépe s mladými lidmi v komerční sféře • Zkušenosti s realizací projektu (organizace procesu) a síťování know how • Znalost místní infrastruktury • Znalost poradenských technik

 8. Uspořádání • Poradce je prvořadou kontaktní osobou • Proces by měl být dokončen v průběhu max. 6 měsíců (pro profesní začlenění může být přidáno dalších 6 měsíců) • Jeden poradce zaměstnaný na celý úvazek (40hodin/týden): 50 dokončených tranzitních zpráv za rok • Služba je mobilní: Schůzky se mohou konat u poradce, ve škole, doma, ve firmě, kde probíhá stáž – s ohledem na aktuální požadavky • Tranzitní služba je dobrovolná a zdarma

 9. Tranzitní proces Škola • Na počátku – první kontakt září/říjen • Seznámení se s mladými lidmi – sběr informací pro tranzitní portfolio říjen/listopad • Budování kruhu podpory – pořádání schůzek orientovaných na člověka listopad/prosinec • Zprostředkování profesního výcviku/stáže prosinec/leden • Vytvoření profesního plánu – sepsání tranzitní zprávy Závěrečná konzultace únor/březen Profesní život

 10. Tranzitní proces: Krok 1 Na počátku – první kontakt Září/říjen • počáteční kontakt ve spolupráci s učiteli v posledním ročníku povinné školní docházky • budování vazby s mladými lidmi • nabídka a sběr základních informací • vyjednání a sepsání dohody

 11. Tranzitní proces: Krok 2 Seznámení se s mladými lidmi – sběr informací pro tranzitní portfolio Říjen/listopad • rozhovory a sběr informací prostřednictvím materiálů a pracovních listů • hodnocení kvalifikace a zájmů standardizovanými i nestandardizovanými testy a psychologickými procedurami

 12. Tranzitní proces: Krok 3 Budování kruhu podpory – pořádání schůzek orientovaných na člověka listopad/prosinec • Sezvání učitelů, příbuzných, přátel... na schůzku k naplánování dalších kroků v budoucnosti mladého člověka s pomocí nejdůležitějších osob kolem ní/něj

 13. Tranzitní proces: Krok 4 Zprostředkování profesního výcviku/stáže prosinec/leden • Pozorování na pracovišti v průběhu výcviku, zpětná vazba z podniku

 14. Tranzitní proces: Krok 5 a 6 Vytvoření profesního plánu – sepsání tranzitní zprávy Závěrečné konzultace únor/březen • předání tranzitní zprávy s profilem dovedností a zájmů a s profesním plánem • postoupení na následnou službu

 15. Výhody tranzitní služby Výsledky hodnocení služby „Clearing“ v Rakousku uskutečněné L & R Sozialforschung jménem rakouského Ministerstva pro Sociální věci ve spolupráci s Prof. G. Wetzelem, Univerzita v Salzburgu (2006): • 86% mladých lidí prošlo praktickým výcvikem ve firmách pozitivní efekt na dospívání • 87% účastníků mohlo realizovat jejich cíle v kariérním plánu • 39% lidí, kteří se neúčastnili, mohlo dosáhnout svých profesních cílů • 25% lidí, kteří se neúčastnili, neučinilo nic po ukončení školní docházky

 16. Výsledky po službě „Clearing“ • 28% účastníků je v učení • 25% jsou ve službě„AMS- Public Employment Service“ nebo„the Federal Social Welfare Office“ • 10% účastníků je většinou jinak zaměstnáno • 13% účastníků je většinou nezaměstnáno • 20% účastníků navštěvuje školu nebo není začleněno na trh práce  vysoká úroveň integraceslužby „Clearing“