Možnosti studia v zahraniční prostřednictvím evropských vzdělávacích programů - PowerPoint PPT Presentation

mo nosti studia v zahrani n prost ednictv m evropsk ch vzd l vac ch program n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Možnosti studia v zahraniční prostřednictvím evropských vzdělávacích programů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Možnosti studia v zahraniční prostřednictvím evropských vzdělávacích programů

play fullscreen
1 / 58
Možnosti studia v zahraniční prostřednictvím evropských vzdělávacích programů
85 Views
Download Presentation
lixue
Download Presentation

Možnosti studia v zahraniční prostřednictvím evropských vzdělávacích programů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Možnosti studia v zahraniční prostřednictvím evropských vzdělávacích programů Jana Pávková 27. října 2011 v Praze

 2. OBSAH • Představení Domu zahraničních služeb/ Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (DZS/NAEP) • Informace o Programu celoživotního učení • Prezentace aktivit Erasmus pro studenty

 3. KDO JSME Dům zahraničních služeb (DZS) • příspěvková organizace MŠMT • zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti školství a vzdělávání • součástí DZS je Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která spravuje Program celoživotního učení (LLP)

 4. KDE SÍDLÍME Na Poříčí 1035/4 Praha 1 Tramvajová zastávka Náměstí republiky

 5. CO NABÍZÍME • Zprostředkováváme stipendijní pobyty v zahraničí • Informujeme a poskytujeme konzultace o možnostech získání grantu na vzdělávací aktivity • Jsme prostředníkem pro získání grantů na mezinárodní vzdělávací projekty z EU • Pořádáme konference a semináře • Propagujeme české vysoké školství v zahraničí • Vydáváme publikace a informační materiály

 6. KDO SE MŮŽE ZAPOJIT DZS nabízí aktivity pro všechny, kteří (se) vzdělávají Zapojit se mohou • žáci a studenti • školy • pracovníci ve vzdělávání • vzdělávací instituce • instituce státní správy

 7. Možnosti pro studenty • Studijní pobyty • Pracovní stáže • životní zkušenost, samostatnost, kontakty, motivace k dalšímu vzdělávání, jazyky, zájem o další aktivity v zahraničí (dobrovolnické projekty, další studium), přínos pro hledání práce

 8. AKTION

 9. AKTION • Program pro podporu spolupráce vysokých škol z ČR a Rakouska ve vzdělávání a vědě • Pro studenty VŠ – stipendia na studijní a výzkumné pobyty v Rakousku

 10. CEEPUS

 11. CEEPUS • Středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na spolupráci VŠ • Pro studenty VŠ - výměnné pobyty v zemích střední a jihovýchodní Evropy

 12. Erasmus mundus

 13. ERASMUS MUNDUS • Program pro talentované studenty VŠ • Studium kvalitních magisterských a doktorských programů, které společně nabízí minimálně 3 evropské univerzity, vč. možnosti získání stipendia • Studijní pobyty na VŠ v mimoevropských zemích, vč. možnosti získání stipendia

 14. SCIEX-NMSCH

 15. SCIEX-NMSCH • Program švýcarsko-české spolupráce – Fond na stipendia • Pro doktorandy a post-doktorandy (tzv. Junior Researchers) - výzkumné pobyty ve Švýcarsku v délce 6-24 měsíců

 16. AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

 17. AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA • Pro studenty veřejných VŠ - administruje nabídku stipendijních pobytů do více než 40 zemí světa na základě mezinárodních smluv • Pro studenty SŠ - dlouhodobé stipendijní pobyty ve Francii a v Německu • Pravidelný bulletin s nabídkou stipendií pro daný akademický rok • www.zahranici-stipendium.cz

 18. Program celoživotního učení (LLP) • vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy • národní agenturou v ČR je DZS, resp. NAEP • zapojené země 2011: členské státy EU (27), Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Turecko, Chorvatsko, Švýcarsko → 33 zemí

 19. Struktura LLP

 20. Více o programu LLP:→ www.naep.cz→ec.europa.eu/education/programmes/llp

 21. COMENIUS

 22. COMENIUS • Program zaměřený na oblast vzdělávání na úrovni předškolního, základního a středního školství • Pro žáky starší 15ti let – studium na partnerské škole v zahraničí o délce 3-10 měsíců • Pro studenty vysokých škol pedagogického směru – asistentský pobyt na zahraniční škole o délce 3-10 měsíců • eTwinning - podporuje mezinárodní spolupráci škol v Evropě prostřednictvím ICT nástrojů

 23. Leonardodavinci

 24. LEONARDO DA VINCI • Program zaměřený na oblast odborného vzdělávání na jiné než vysokoškolské úrovni • Pro studenty SOŠ, SOU, U a VOŠ – pracovní stáže v podniku nebo vzdělávací instituci v zahraničí o délce 2-39 týdnů

 25. GRUNDTVIG

 26. grundtvig • Program zaměřený na oblast vzdělávání dospělých • Pro budoucí pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých, tj. pro VŠ studenty třetích a vyšších ročníků andragogiky a příbuzných oborů – asistentské pobyty v zahraniční organizaci o délce 3-10 měsíců

 27. Film • Zuzana Bahulová • UTB Zlín

 28. erASMUS

 29. ERASMUS • Program pro spolupráci vysokoškolských institucí a vysokoškolských institucí s podniky • 2011/2012 zapojeno 65 českých škol (veřejné, státní, soukromé, vyšší odborné) • Určen pro: • studenty • pedagogy • další zaměstnance vysoké školy

 30. Jak se do programu zapojit? • Do programu se zapojuje vysokoškolská instituce jako celek • VŠ nebo VOŠ musí vlastnit EUC (Erasmus univerzity charter) • O stipendium si jednotlivci nežádají u NAEP, ale vždy u své domácí VŠ nebo VOŠ

 31. Co nabízí studentům Erasmus? • Studijní pobyt • Pracovní stáž • Přípravný jazykový kurz EILC

 32. Studijní pobyt erasmus

 33. STUDIJNÍ POBYT • Na základě bilaterální dohody mezi vysokoškolskými institucemi • Délka pobytu 3-12 měsíců • Žádné poplatky za výuku na hostitelské instituci • Zahraniční studijní pobyt jako součást studia na domácí škole • Uznání zahraničního studia domácí školou • Možnost získat stipendium Erasmus (výše dle cílové země, 226-583€)

 34. STUDIJNÍ POBYT - pravidla • Studijní program: bakalářský, magisterský, doktorský • Forma studia: prezenční, kombinovaná, distanční • Občanství státu zapojeného do programu LLP nebo status studenta v jedné ze zemí LLP • Student v době výjezdu zapsán minimálně do 2. ročníku studia • Po celou dobu zahraničního pobytu být zapsán ke studiu na vysílající škole • Řádné studium na přijímající VŠ instituci

 35. STUDIJNÍ POBYT TOP TEN - cílové země českých studentů pro studijní pobyt

 36. STUDIJNÍ POBYT – DOPAD NA STUDENTY • Zlepšení sociálně-komunikační a jazykové kompetence • Životní zkušenost • Samostatnost • Noví přátelé • Motivace k dalšímu vzdělávání • Zájem o další možnosti seberealizace v zahraničí • Zájem o pracovní stáž Erasmus • Zahraniční zkušenost jako hodnotný prvek pro budoucího zaměstnavatele • Pracovní pozice v mezinárodním prostředí • …a mnohé další 

 37. STUDIJNÍ POBYT – PRVNÍ KROKY… • Vyhledejte si informace o programu Erasmusa prostudujte je! • Nevíte, zda je Vaše VŠ/VOŠ zapojena do programu Erasmus? Proto je tu seznam zapojených škol! • Informujte se na zahraničním oddělení Vaší VŠ/VOŠ o konkrétních možnostech programu Erasmus, které Vaše škola umožňuje a také se kterými institucemi má uzavřenou bilaterální dohodu. • Veškeré své dotazy (obecné i konkrétní; před odjezdem, po příjezdu i během pobytu v zahraničí) prosím směřujte na svého domácího koordinátora.

 38. STUDIJNÍ POBYT - DOKUMENTY • Bilaterální dohoda • Před odjezdem: • Studijní smlouva (LearningAgreement) • Finanční dohoda (přílohou jsou Kvalifikační podmínky a Erasmus Charta studenta) • Po návratu: • Výpis výsledků (Trancript of Records) • Potvrzení o délce pobytu (Confirmation of study period) • Závěrečná zpráva vyplněná v databázi: http://erasmus-databaze.naep.cz/

 39. PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

 40. PRACOVNÍ STÁŽ • Práce na plný pracovní úvazek v zahraničním podniku, školícím či výzkumném středisku nebo jiné organizaci • Délka pobytu 3-12 měsíců • Uznatelná součást studijního programu na domácí škole • Možnost získat stipendium Erasmus (výše dle cílové země, 323-806€) • 2007/2008: vysláno 252 studentů • 2008/2009: vysláno 605 studentů • 2009/2010: vysláno 637 studentů

 41. PRACOVNÍ STÁŽ - PRAVIDLA • Studijní program: bakalářský, magisterský, doktorský • Forma studia: prezenční, kombinovaná, distanční • Občanství státu zapojeného do programu LLP nebo statut studenta v jedné ze zapojených zemí • Po celou dobu zahraničního pobytu být zapsán ke studiu na vysílající škole • Student v době výjezdu zapsán do kteréhokoliv ročníku studia (i prvního!) • Plnění pracovního plánu stáže odsouhlaseného vysílající školou a přijímající organizací před odjezdem

 42. PRACOVNÍ STÁŽ TOP TEN - cílové země českých studentů pro pracovní stáž

 43. PRACOVNÍ STÁŽ - DOPAD NA STUDENTY • Zlepšení sociálně-komunikační a jazykové kompetence • Životní zkušenost • Samostatnost • Noví přátelé • Ověření poznatků v praxi (přesah studia do praxe) • Seznámení s progresivními technologiemi • Zázemí pro budoucí zaměstnání • Lepší profil absolventa • Zkušenost se zahraničním zaměstnavatelem • …a mnohé další 

 44. PRACOVNÍ STÁŽ– PRVNÍ KROKY... • Vyhledejte si informace o programu Erasmusa prostudujte je! • Nevíte, zda je Vaše VŠ/VOŠ zapojena do programu Erasmus? Proto je tu seznam zapojených škol! • Informujte se na zahraničním oddělení Vaší VŠ/VOŠ o konkrétních možnostech programu Erasmus, které Vaše škola umožňuje a také se kterými institucemi má zkušenosti s pracovními stážemi. • Veškeré své dotazy (obecné i konkrétní; před odjezdem, po příjezdu i během pobytu v zahraničí) prosím směřujte na svého domácího koordinátora.

 45. PRACOVNÍ STÁŽ - DOKUMENTY • Není Bilaterální dohoda • Před odjezdem: • Pracovní plán (TrainingAgreement) • Finanční dohoda (přílohou jsou Kvalifikační podmínky a Erasmus Charta studenta) • Po návratu: • Certifikát o absolvování stáže • Závěrečná zpráva vyplněná v databázi: http://erasmus-databaze.naep.cz/

 46. Jazykové kurzy EILC

 47. EILC (ERASMUS IntensiveLanguageCourses) • Jazykové kurzy méně používaných jazyků pro studenty programu Erasmus (tj. mimo Aj, Fj, Nj, Šj) • NOVĚŠpanělsko: kurzy baskičtiny, katalánštiny, galicijštiny, valicijštiny; Chorvatsko: chorvatšina • Probíhají před studijním pobytem nebo pracovní stáže v cílové zemi • Délka trvání 2-6 týdnů • Pouze méně užívané jazyky možnost získat stipendium již na období EILC

 48. KURZY EILC - DOKUMENTY • Před odjezdem: • Přihláška (ApplicationForm) • Finanční dohoda (přílohou jsou Kvalifikační podmínky a Erasmus Charta studenta) • Po návratu: • Certifikát o absolvování kurzu EILC • Závěrečná zpráva vyplněná v databázi: http://erasmus-databaze.naep.cz/

 49. STIPENDIUM • Paušální částka na měsíc pobytu diferenciovaná podle cílové země • Výše stipendia pro kurz EILC na měsíc se rovná výši stipendia stanoveného pro studijní pobyty • Pouze příspěvek – nepokrývá 100% nákladů

 50. ČASTO KLADENÉ DOTAZY I Mohu jet na studijní pobyt podruhé? • NE: studijní pobyt je možné absolvovat pouze „jednou za život“ • Druhý výjezd v rámci programu Erasmus je možný pouze na jinou aktivitu, tedy na pracovní stáž Pokud mi stipendium na studium nebo stáž nestačí, dostanu ještě další finanční prostředky? • Program Erasmus žádná další stipendia neposkytuje • Další příspěvek může poskytnout škola nebo zaměstnavatel, ale nemusí