den danske kvalitetsmodel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den Danske Kvalitetsmodel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den Danske Kvalitetsmodel

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
adena-booker

Den Danske Kvalitetsmodel - PowerPoint PPT Presentation

104 Views
Download Presentation
Den Danske Kvalitetsmodel
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Den Danske Kvalitetsmodel Midtvejsbesøg Hospitalsenhed Vest, Herning Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

 2. Deltagere i midtvejsbesøget • Hospitalsledelsen • Repræsentanter fra kvalitetsrådet og Hygiejnekomiteen • Repræsentanter fra medicinhåndteringsgruppen • Medicinsk afdeling • Akutafdelingen • Onkologisk afdeling Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

 3. Kvalitetsorganisation, Kvalitetsmonitorering og -udvikling • Hospitalsledelsen har stor fokus på kvalitet og patientsikkerhed • En velfungerende kvalitetsorganisation, hvor ledelsen på alle niveauer tænker kvalitet og patientsikkerhed. Kvalitetsråd centralt og kvalitetsudvalg i alle afdelinger. Ledelsesforankring af kvalitetsarbejdet. Mange dedikerede nøglepersoner indenfor kvalitet og patientsikkerhed. • En veludviklet kvalitet og patientsikkerhedskultur, hvor der er fokus på kvalitet, sikkerhed og udvikling. Dette opleves på alle niveauer. (Ansvarsfølelse, omhyggelighed, åbenhed, tænke nyt) • En veldefineret plan for kvalitetsmonitorering og systematisk opfølgning på kvalitetsbrist • Patientsikkerhedsrunder Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

 4. Kvalitetsorganisation, Kvalitetsmonitorering og –udvikling (2) • De 2 afdelingsledelser (Medicinsk og akutafdeling) meget bevidste om at tage lederskab i.f.t kvalitetsudviklingsarbejdet • Velfungerende kvalitetsorganisation på afdelingsniveau • Personale har let adgang til information om kvalitetsarbejdet og til at komme med ny ideer til kvalitetsudvikling • Faglige fora i den enkelte afdeling/afsnit hvor kvalitets- og patientsikkerhedsmæssige spørgsmål bl.a drøftes • Udviklingssygeplejerske til at ”skubbe” kvalitetsarbejdet (Akutafdelingen) Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

 5. Kvalitetsorganisation, Kvalitetsmonitorering og –udvikling (3) UDFORDRINGER: • Bevaring af fokus på kvalitet i en meget travl hverdag med overbelægning, stor organisation mv. – Fokus et sted mindsker fokus andre steder • Når tiden er presset nedprioriteres screeninger, dokumentation mv. • Hvordan nås ud til alt personale med information om kvalitetsudviklingstiltag? Mails og referater af kvalitetsudvalgsmøder læses ikke af alle • Hvordan sikres fuld implementering af nye tiltag. Man når langt men ikke fuld implementering af alle tiltag • Læsekvittering siger nødvendigvis ikke noget om at retningslinje/instruks er implementeret hos den enkelte medarbejder Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

 6. Epikriser • Har oplevet dyk i opfyldelse af regionens servicemål • Arbejder systematisk på at udrede årsager til fald samt implementering af nye tiltag • Stor bevidsthed om nødvendighed af udsendelse af epikriser og sikre såvel den faglige og organisatoriske kvalitet af epikriser Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

 7. Rettidig reaktion på prøvesvar • Stor udfordring – men der arbejdes systematisk med implementering af instrukser, nye arbejdsgange mv. • Ved skæve svar kontaktes afdeling af laboratorier Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

 8. Nosokomielle infektioner • Stor fokus på emnet • Der foreligger instrukser for området der systematisk arbejdes med at implementere • Nødvendig med konstant fokus på MRSA • Helt tjek på forebyggelse af infektioner i.f.m anlæggelse af blærekateter samt central venekateter Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

 9. Tilbagemelding på fund - Medicinering 2.9.1 Lægemiddelordination • Trin 1: OK • Trin 2: OK for fast medicin. Parallelt medicineringssystem i forhold til insulin-medicinering ikke korrekt ført. • Trin 3 + 4: Der er ikke specifikke krav. Onkologisk afdeling har udviklet nyt ordinationsskema kombineret med MEM siden sidste survey. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

 10. Tilbagemelding på fund - Medicinering 2.9.2 Lægemiddeldispensering • Trin 1: OK • Trin 2: Tilfredsstillende praksis. Der er mange godkendte instrukser på medicinblandinger, der er ud daterede. • Trin 3 +4: Der er ikke specifikke krav.

 11. Tilbagemelding på fund - Medicinering 2.9.3 Lægemiddeladministration • Trin 1: OK • Trin 2: OK • Trin 3 + 4: Der er ikke specifikke krav

 12. Tilbagemelding på fund - Medicinering 2.9.4 Opbevaring af lægemidler • Trin 1: OK • Trin 2: OK • Trin 3: Dokumentation er ikke set, men den i talesættes • Trin 4: Ikke vurderet

 13. Tilbagemelding på fund - Medicinering 2.9.6 Lægemidler til akutte situationer • Ikke vurderet

 14. Tilbagemelding på fund - Medicinering 2.9.7 Medicingennemgang • Trin 1: Dokumentet er umiddelbart fyldestgørende, men medicinafstemning/medicingennemgang skal præciseres • Trin 2: OK • Trin 3: OK • Trin 4: OK

 15. Tilbagemelding på fund - Medicinering 2.9.8 Forsyning af lægemidler Trin 1: Mangler – afventer en regional retningslinje på området. Den videre proces er beskrevet i kvalitetsorganisationen. Trin 2: Trods den manglende retningslinje kender personalet til en hensigtsmæssig reaktion på leverancesvigt/mangel på lægemidler Trin 3: Ikke vurderet Trin 4: Ikke vurderet