olkusz kwiecie 2013 rok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Olkusz – kwiecień - 2013 - rok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Olkusz – kwiecień - 2013 - rok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Olkusz – kwiecień - 2013 - rok - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Olkuskim. Olkusz – kwiecień - 2013 - rok. POWIAT OLKUSKI stan na koniec 2009r. WYBRANE ZADANIA URZĘDU PRACY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Olkusz – kwiecień - 2013 - rok


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
olkusz kwiecie 2013 rok

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Olkuskim

Olkusz – kwiecień - 2013 - rok

wybrane zadania urz du pracy
WYBRANE ZADANIA URZĘDU PRACY
 • Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • Świadczenie usługi pośrednictwa pracy w tym EURES,
 • dokonywanie oceny rynku pracy,
 • zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
 • podejmowanie i realizowanie działań w celu rozwiązywania lub złagodzenia problemów dotyczących przewidywanych zwolnień grupowych pracowników,
 • analiza sytuacji lokalnego rynku pracy pod kątem wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
wybrane zadania urz du pracy c d
WYBRANE ZADANIA URZĘDU PRACY c.d
 • Świadczenie usługi poradnictwa i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • organizacja i finansowanie szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych,
 • Klub pracy, zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne, zajęcia aktywizacyjne
 • Instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usługi rynku pracy.
realizacja poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
REALIZACJA PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ
 • Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia;
 • Udzielanie porad indywidualnych, z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych;

3. Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;

4. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

5. Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności udzielanie informacji i doradztwo w tym zakresie.

klub pracy
KLUB PRACY
 • Klub Pracy jest miejscem spotkań osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Zajęcia odbywają się grupowo i mają charakter warsztatowy.
do dnia 31 12 2012r zaj cia w klubie pracy zorganizowano cznie dla 282 os b

Szkolenie z zakresu umiejętności w poszukiwaniu pracy dla 48 osób ( K-43; M- 5)

Do dnia 31.12.2012r. zajęcia w Klubie Pracy zorganizowano łącznie dla 282 osób.

Zajęcia aktywizacyjne – dla 234 osób (K -186 ; M-48 )

organizacja szkole
ORGANIZACJA SZKOLEŃ
 • Monitorowanie przebiegu szkoleń oraz prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń;
 • Współpraca z klientami przy finansowaniu kosztów studiów podyplomowych, egzaminów;
 • Udzielanie i monitorowanie pożyczek szkoleniowych.
organizacja szkole do dnia 31 12 2012r
ORGANIZACJA SZKOLEŃ do dnia 31.12.2012r.
 • Szkolenia ogółem: 248 osób
 • Grupowe szkolenia dla 170 osób
 • Indywidualne dla 78 osób
po rednictwo pracy1
POŚREDNICTWO PRACY

Obszary działania pośrednika pracy:

 • pozyskiwanie wolnych miejsc pracy
 • współpraca z pracodawcami;
 • współpraca z bezrobotnymi i poszukującymi
 • pracy;
 • tworzenie i przekazywanie informacji o lokalnym rynku pracy;
 • monitorowanie rynku pracy;
 • marketing i promocja usług rynku pracy.
po rednictwo eures
POŚREDNICTWO EURES

To międzynarodowa sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia, a ich partnerami na rynku pracy.

Ma na celu wspieranie mobilności w dziedzinie zatrudnienia na europejskim rynku pracy tj.

ułatwiania osobom zainteresowanym

podejmowanie pracy w EOG oraz wspomagania pracodawców

w poszukiwaniu pracowników na całym obszarze wspólnoty.

po rednictwo eures1
POŚREDNICTWO EURES

ZADANIA EURES W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 • Promocja sieci poprzez organizowanie spotkań, warsztatów,
 • Informowanie o warunkach życia i pracy w poszczególnych krajach EOG i Szwajcarii,
 • Przyjmowanie ofert pracy od krajowych pracodawców, którzy szukają pracowników z EOG i Szwajcarii,
 • Upowszechnianie zagranicznych ofert pracy EURES.

Usługa świadczona jest w Polsce przez:

 • Doradców i asystentów EURES w Wojewódzkich Urzędach Pracy,
 • Pośredników Pracy w Powiatowych Urzędach Pracy,
powiaty ma polski a stopa bezrobocia stan na koniec 2011r
POWIATY MAŁPOLSKI A STOPA BEZROBOCIAstan na koniec 2011r.
stopa bezrobocia w latach 2011 2013
STOPA BEZROBOCIA w latach 2011-2013

20011-2012

2013

bezrobotni w poszczeg lnych gminach stan 31 12 2012r 31 03 2013r
BEZROBOTNI W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH STAN31.12.2012r. 31.03.2013r.
slide21

OSOBY BEZROBOTNE W POWIECIE OLKUSKIM STAN NA: 31.12.2010r STAN NA: 31.12.2012

osoby bezrobotne w powiecie olkuskim wg poziomu wykszta cenia stan na 31 12 2012r
OSOBY BEZROBOTNE W POWIECIE OLKUSKIM WG. POZIOMU WYKSZTAŁCENIA stan na 31.12.2012r.
osoby bezrobotne w powiecie olkuskim wg poziomu wykszta cenia stan na 31 03 2013r
OSOBY BEZROBOTNE W POWIECIE OLKUSKIM WG. POZIOMU WYKSZTAŁCENIA stan na 31.03.2013r.
rodki funduszu pracy w dyspozycji powiatowego urz du pracy w olkuszu w latach 2006 2012
ŚRODKI FUNDUSZU PRACY W DYSPOZYCJI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU W LATACH 2006 – 2012
dodatkowe rodki z rezerwy ministra pracy i polityki spo ecznej
Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • W ramach środków dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników urząd

kwotę 347 500,- którą przeznaczył na aktywizację dla 38 osób bezrobotnych.

 • Dla osób do 30r. życia kwotę 543 700,- przeznaczono dla 125 osób.
 • Dla osób powyżej 50r. życia na kwotę107 900,-

przeznaczono dla 15 osób.

 • Dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy kwotę 754 000 przeznaczono dla 163 osób.
osoby obj te aktywizacj w latach 2006 2012
OSOBY OBJĘTE AKTYWIZACJĄ W LATACH 2006 – 2012
inne dzia ania aktywizacyjne dzie przedsi biorczo ci 2012r
INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012R.
spotkania po rednik w pracy z m odzie szkoln
SPOTKANIA POŚREDNIKÓW PRACY Z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ