1 / 9

Alternativní zdroje podpůrných opatření

Alternativní zdroje podpůrných opatření. Podpůrná opatření: (v.147/2011 Sb.) využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů zařazení předmětů speciálně pedagogické péče

adelie
Download Presentation

Alternativní zdroje podpůrných opatření

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Alternativní zdroje podpůrných opatření

  2. Podpůrná opatření: (v.147/2011 Sb.) využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů zařazení předmětů speciálně pedagogické péče poskytování pedagogicko-psychologických služeb zajištění služeb asistenta pedagoga snížení počtu žáků ve třídě Běžné zdroje financování: rozvojový program MŠMT „Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením“ program na zřizování míst asistentů pedagoga a jejich financování v gesci KÚ program MŠMT na podporu integrace romské menšiny a na podporu inkluzivních škol v roce 2012 Podpůrná opatření a běžné zdroje financování

  3. Alternativní zdroje financování podpůrných opatření Nadace a nadační fondy Občanská sdružení existují při školách Nadační fondy existující při školách

  4. Nadace ČEZ – Oranžové schody „Cílem grantu je pomoci základním a středním školám odstranit architektonické bariéry prostřednictvím nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů, zvukových a světelných naváděcích systémů apod.“ • Výběrové řízení vyhlašováno 1x ročně • www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzove-schody.html Ve SČ kraji v minulosti podpořeny např. • ZŠ Příbram, Jiráskovy sady (v roce 2010 dostala 160.000,- na zakoupení schodolezu) • ZŠ v Kostelci nad Černými Lesy (v roce 2011 dostala 837.000,- na 2 schodišťové plošiny) http://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzove-schody/podporene-projekty/1142.html http://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzove-schody/podporene-projekty/842.html

  5. Nadace Dětský mozek Podporuje osoby s centrálním postižením nervové soustavy • právnické osoby mohou žádat o příspěvky z prostředků NIF 1 x ročně v lednu – letos nadace rozdělila přes 500 tis. korun, z toho např. ZŠ Hrochův Týnec dostala 15 tis. korun, ZŠ Brno, Masarykova 10 tis. korun • rodinám i NNO poskytuje příspěvky na osobní asistenci http://www.detskymozek.cz/

  6. Nadační fondy Tesco a Albert Nadační fond Tesco – v grantových řízeních v roce 2011 mezi ZŠ a SŠ přerozdělil 3,2 mil. Kč – na technické a sportovní vybavení (žádosti do max. výše 100.000,- Kč) • Na webových stránkách se lze registrovat pro odběr newsletteru • http://corporate.itesco.cz/nadacni-fond-grantova-rizeni.html Nadační fond Albert – má jako jeden z cílů podporu „vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných rodin“ • žádosti mohou podávat jak NNO, tak i rozpočtové a příspěvkové organizace, maximální výše podpory do 100.000,- Kč • http://www.nadacnifondalbert.cz

  7. Občanská sdružení při školách Část podpůrných opatření může zajišťovat občanské sdružení založené při škole – výhody tohoto systému: • Snadné zakládání o.s. (stačí tři osoby v přípravném výboru, které registrují o.s. u Ministerstva vnitra) • Občanská sdružení mohou získat dotace z některých grantů, které jsou školám nedostupné (např. sbírka Pomozte dětem od NROS…) • O.s. může získávat prostředky i prodejem výrobků a služeb • Individuální i firemní sponzoři o.s. si mohou své dary odečíst z daní.

  8. Nadační fondy při školách Alternativním zdrojem financování mohou být i nadační fondy zakládané při školách, v praxi fungují např. • Nadační fond Pastelka při ZŠ Vizovice, http://www.zsvizovice.cz/ • Nadační fond ZŠ Laštovkova v Brně, http://www.zslastuvkova.cz/nadacni-fond-zakladni-skoly-lastuvkova-77-brno-bystrcc • Nadační fond ZŠ gen. Píky v Ostravě, http://www.zsgepiky.cz/cs/nadacni-fond.html • Nadační fond Curie - ZŠ nám. Curiových v Praze, http://www.youtube.com/watch?v=X_8z1151TAo

  9. Děkuji za pozornost ! spc.kladno@cetrum.cz

More Related