strategick mana ment n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRATEGICKÝ MANAŽMENT PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRATEGICKÝ MANAŽMENT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

STRATEGICKÝ MANAŽMENT - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

STRATEGICKÝ MANAŽMENT. Tvorba strategického plánu. Ing. Gabriela Alexandrová Ústav podnikania a manažmentu gabriela.alexandrova@tuke.sk. Úvod. náplň cvičenia cieľ zadanie formálna stránka a rozsah zápočet /mail/. gabriela.alexandrova@tuke.sk. Obsah. Strategický plán

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

STRATEGICKÝ MANAŽMENT


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategick mana ment

STRATEGICKÝ MANAŽMENT

Tvorba strategického plánu

Ing. Gabriela Alexandrová

Ústav podnikania a manažmentu

gabriela.alexandrova@tuke.sk

slide2
Úvod
 • náplň cvičenia
 • cieľ
 • zadanie
 • formálna stránka a rozsah
 • zápočet /mail/

gabriela.alexandrova@tuke.sk

obsah
Obsah
 • Strategický plán
 • Strategické plánovanie
 • Proces strategického plánovania
 • Postupnosť pri plánovaní
 • Tvorba strategického plánu
 • Charakteristika strategických cieľov
 • Analýza prostredia spoločnosti
 • Analytické metódy
o je strategick pl n
Čo je strategický plán?
 • Plánovanie budúcnosti organizácie nazývame strategickým plánovaním a jeho výstup strategickým plánom.
 • Predstavuje pre podnik akýsi dokument, ktorý skúma súčasnú pozíciu a budúce príležitosti spoločnosti a načrtne kroky potrebné k naplneniu poslania organizácie.
 • Predstavuje pre podnik nástroj, ktorý pomáha prežiť v konkurenčnom boji a byť úspešným v dlhodobej perspektíve.
 • Určuje nielen blízku budúcnosť, ale aj cestu, akou sa organizácia dostane do cieľovej situácie.
 • Zvyčajne sa tvorí na 3-5 rokov, v prípade začínajúcich podnikoch však postačuje aj plánovanie na kratšiu dobu.
 • Je však viac ako len DD plán – identifikované úlohy majú úzku logickú spojitosť a ich realizáciou sa prejaví daný efekt.
strategick pl novanie
Strategické plánovanie

Touto problematikou sa už zaoberalo množstvo expertov, zjednodušene to zhrnieme takto:

 • príprava plánovania
 • analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia organizácie
 • tvorba stratégií
 • spracovanie strategického plánu
 • realizácia, monitoring a hodnotenie výsledkov strategického plánu
proces strategick ho riadenia sa sklad
Proces strategického riadenia sa skladá:
 • z formulovania vízie, poslania a cieľov podniku,
 • z analýzy vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku, teda analýza dodávateľov a odberateľov, analýza organizácie, SWOT analýzu spoločnosti
 • z tvorby variantov stratégie,
 • z voľby vhodnej stratégie (na podnikateľskej a podnikovej úrovni),
 • z návrhu organizačných zmien,
 • z administratívnych opatrení a kontrolného systému na realizáciu stratégie, teda implementácia –transformácia strategického plánu na skutočnosť.
ka d pl novanie m 4 hlavn zlo ky
Každé plánovanie má 4 hlavné zložky:
 • prehľad alebo analýza vstupných zdrojov (materiál, pracovníci, dobrovoľníci, technické vybavenie, iné zdroje).
 • ideálna situácia, teda vízia pre náš podnik, ku ktorej sa chceme priblížiť.
 • následne určiť aktivity, ktoré v záujme toho musíme realizovať.
 • hodnotenie, výsledky a ich vplyv na cieľovú skupinu plánu.
postupnos krokov pri pl novan je
Postupnosť krokov pri plánovaní je:

1. 3. 2.

KDE SME? AKO SA TAM KAM SA CHCEME

DOSTANEME? DOSTAŤ?

Add 1. - Táto otázka nám pomôže objasniť našu východiskovú situáciu. Analyzujme ju!

Add 2. - Sústredíme sa na budúcnosť a budeme premýšľať o:

 • našich hodnotách, na základe ktorých budeme prijímať rozhodnutia
 • našej vízii ako ideálnej situácie, ku ktorej sa chceme priblížiť
 • našom poslaní – teda čo je našou cestou, čo nás ženie dopredu
 • ... a iných aspektoch súvisiacich s našimi hodnotami, víziou a poslaním

Add 3. – Pozrieme sa na to ako želané výsledky dosiahneme .

slide9

nepúšťajme sa do strategického plánovania, ak výdavky spojené s plánovaním sú neúmerne väčšie ako predpokladané výsledky,

 • Ak sa v práci riadime prevažne intuíciou,
 • Ak musíme riešiť vážnu situáciu.
 • Každý jeden krok vychádza z výsledkov predchádzajúceho kroku. V žiadnom prípade neobmieňajme postupnosť krokov – môže to spôsobiť problémy.

*Postupne si rozoberieme každú časť strategického plánu zvlášť.

Kedy neplánovať!

tvorba strategick ho pl nu
Tvorba strategického plánu
 • Poslanie
 • Vízia
 • Ciele
 • Stratégia
 • Implementácia
poslanie spolo nosti
POSLANIE SPOLOČNOSTI

vyjadruje zameranie na:

- predmet podnikania

- profilujúce výroby a služby

- zákaznícku orientáciu

- trhovú orientáciu

- technologickú orientáciu, ...

Poslanie odpovedá na otázku, kde sa podnik nachádza a aký má jeho existencia zmysel. Poslanie spolu s víziou by malo podniku poskytnúť oporu a stabilitu.

poslanie spolo nosti1
POSLANIE SPOLOČNOSTI

Ďalej určuje:

požiadavky - čo chcem dosiahnuť

podmienky – teda aké mám mať vstupy aby som dosiahol požadovaný výsledok

obmedzenia – aké mám pre firmu /finančné zdroje, životná úroveň zákazníkov, obmedzený počet zamestnancov, zvýšené náklady/

kritéria – zhodnotiť aké mám

predmet činnosti /môže byť viac poslaní/ resp. čo chcem vyrábať /ak ide o strategický plán novej spoločnosti/

ir ie a u ie vymedzenie poslania
ŠIRŠIE A UŽŠIE VYMEDZENIE POSLANIA

“Užšie” vymedzenie poslania:Výhody: - pri špecializácii je jasná podnikateľská orientácia, efektívna alokácia zdrojov, špecializácia technológií, pracovníkov“Širšie” vymedzenie poslania:Výhody: - diverzifikácia znižuje riziko podnikania, umožňuje formovať portfólio aktivít, ...

v zia spolo nosti
VÍZIA SPOLOČNOSTI
 • je predstava o postavení podniku v budúcom prostredí
 • je vytvorená na základe myšlienok predbiehajúcich dobu.
 • vízia nie je prognóza ani cieľ, ale je to sila myšlienky, ktorá ťahá smerom dopredu často i celé generácie manažérov a pracovníkov podniku.
 • Tvorcovia vízie sa u svojich súčasníkov spravidla stretávajú s nepochopením.
 • Úlohou tvorcov vízie je podnecovať a získavať ostatných manažérov a pracovníkov pre presadzovanie vízie.
 • Nepoddajnosť, nadšenie a viera tvorcov vízie láme bariéry medzi tvorcom a okolím.
v zia spolo nosti1
VÍZIA SPOLOČNOSTI
 • vyjadruje budúce smerovanie firmy, pripravuje organizáciu pre budúcnosť, je podaná subjektívne jej tvorcom, manažérom, ktorý musí využívať svoju intuíciu.
 • je vlastne obraz budúcnosti podniku a vyjadruje métu, KAM až sa podnik môže rozvinúť. Účinná vízia inšpiruje, aktivizuje a motivuje. Väčšina vízií je zameraná na rozvinutie konkurenčnej schopnosti na trhu.
 • náplňou víze je určenie smerovania organizácie, t.j. čím chce organizácia byť, kde sa chce spoločnosť nachádzať a ako sa tam chce dostať.
 • víziou spoločnosti môže byť: vysoká kvalita výrobkov, získanie lepšej konkurencieschopnosti, vstup lacnejšieho konkurenta, uspokojenie potrieb, technická dokonalosť.
 • Vízia neodpovedá len na otázku: „Čo podnik môže urobiť?“, ale najmä na otázku „Čo by mal robiť?“. Vízia je orientovaná do vzdialenej budúcnosti, a preto pre potreby strednodobé a dlhodobé je konkretizovaná v poslaní.
ciele spolo nosti
CIELE SPOLOČNOSTI
 • vyjadrujú zámery podniku pre danú etapu na ceste k napĺňaniu vízie.
 • špecifikujú požadované výstupy a určujú, čo majú manažéri robiť, sú meradlom úspešnosti ich konania.
 • poznáme rôzne druhy cieľov, ako napr. ekonomické, sociálne, strategické, marketingové...
 • cieľ stanovuje plánovité určenie a popis budúceho stavu, výsledku a chovania sa organizácie do jedného spoločného smeru.
tri z kladn charakteristiky strategick ch cie ov
Tri základné charakteristiky strategických cieľov:
 • Stanovanie preferencií a prioritných oblastí
 • Kvantifikácia a merateľnosť cieľov
 • Časová orientácia
 • fáza zostavovania cieľov a fáza formulovania stratégie sa navzájom prekrývajú, preto sa musia zosúladiť
 • keď podnik nemôže dosiahnuť plánované ciele prostredníctvom súčasnej stratégie, musia sa obmedziť ciele alebo upraviť stratégia, aby sa vytvorila zhoda
z form lneho h adiska by spr vne formulovan cie mal sp a tieto po iadavky
Z formálneho hľadiska by správne formulovaný cieľ mal spĺňať tieto požiadavky:
 • Cieľ je jasný, stručný, jednoznačný, zameraný len na jednu špecifickú oblasť.
 • Cieľ sa spája s výsledkom, nie s činnosťou, ktorá má byť uskutočnená.
 • Cieľ je merateľný, vyjadrený v kvantitatívnych jednotkách.
 • Cieľ obsahuje časový rámec svojho splnenia
 • Cieľ je náročný no splniteľný.
strat gia podniku
STRATÉGIA PODNIKU
 • je nástrojom riadenia
 • je základom pre rozhodovanie
 • naplňuje ciele /spôsob ako to zabezpečiť/
 • možno považovať výnimočnosť riadenia kvality za silu spoločnosti.
 • Stratégia nie je rutine – je to komplikované hľadanie
 • Stratégia musí vzdorovať konvenciám
strat gia podniku1
STRATÉGIA PODNIKU
 • Podnik potrebuje stratégiu preto, aby vedel, AKO dosiahne svoje stanovené ciele.
 • Základnou otázkou tvorby stratégie je otázka „Ako?“. – ako dosiahnuť požadované výsledky, ako si vytvoriť a udržať konkurenčnú výhodu, ako posilniť pozíciu podniku na trhu atď.
 • Pri stratégii je dôležitá participácia:
  • postup „zhora nadol“ zabezpečí jednotu názorov, ale môže viesť k dogmatizmu
  • postup „zdola nahor“ umožní rôznosť názorov, ale môže viesť k triešteniu síl a zdrojov
typy strat gi
Typy stratégií
 • Podniková stratégia
 • Podnikateľská stratégia
 • Konkurenčná stratégia
 • Funkčná stratégia
 • Stratégia, ktorá sa rozpracúva na úrovni vrcholného vedenia podniku sa nazýva podnikovou stratégiou.Na úrovni podnikateľských jednotiek sa nazýva podnikateľskou stratégiou a na úrovni funkčných oblastí sa nazýva funkčnou stratégiou.
slide22
Podniková stratégia
  • Je formulovaná na najvyššej úrovni podnikového riadenia. Odpovedá na otázku, ako usporiadať súbor podnikaní aby sa dosiahli ciele za podnik ako celok.
  • Rieši čiastkové úlohy ako napr.: zrušenie málo výnosných resp. stratových podnikaní, posilnenie konkurenčných pozícií, utváranie konkurenčnej výhody a pod.
 • Podnikateľská stratégia
  • odpovedá na otázku, ako vytvoriť a posilňovať dlhodobú konkurenčnú pozíciu na trhu
  • rieši čiastkové úlohy, ako napr.: formulovanie reakcií na zmenu v odvetví, formulovanie konkurenčných opatrení, riešenie špecifických problémov, ktoré sú typické len pre danú podnikateľskú jednotku (napr. rozšírenie výrobnej kapacity)

Zodpovednosť za formulovanie takéhoto druhu stratégie nesie vedúci podnikateľskej jednotky

slide23
Konkurenčná stratégia
  • je to užší pojem ako podnikateľská stratégia, ale je jej súčasťou, odpovedá na otázku: „Ako konkurovať?“
  • stanovuje metódy a techniky konkurovania
 • Funkčná stratégia
  • hlavnou úlohou je podporovať podnikateľskú stratégiu a metódy konkurovania a navrhnúť metódy ako splniť ciele funkčných oblastí
  • Funkčné stratégie sa vypracúvajú pre všetky dôležité funkčné oblasti, ako sú napr. marketing, výroba, výskum a vývoj, ľudské zdroje a mnohé ďalšie.
implement cia
IMPLEMENTÁCIA

„Realizácia stratégie sa v odbornej literatúre nazýva implementácia.“

 • je to zhodnotenie celkového výstupu
 • je to činnosť, ktorými sa zabezpečuje realizácia vytvorenej stratégie.
 • Može ísť buď
  • o proces v riadení distibúcie
  • o proces v marketingu (reklama)
  • zníženie nákladov (oblasť financií)
  • zvýšenie kvality
slide25
Tvorba stratégie je prevažne podnikateľská aktivita, ktorá je orientovaná von z podniku, zatiaľ čo implementácia je zväčša administratívna aktivita orientovaná dovnútra podniku.
 • Implementácia sa uskutočňuje nástrojmi, ktoré označujeme ako: Tvrdé a Mäkké nástroje.
n stroje implement cie
Nástroje implementácie

Tvrdé nástroje

 • Sú adresné a priamo ovplyvňujú každého účastníka implementácie. Patrí sem napr. komunikácia, administratívna agenda (plány, rozpočty, pravidlá...), kontrola a odmeňovanie.

Mäkké nástroje

 • Sú nepriame a pôsobia súhrnne na celé skupiny alebo všetkých zamestnancov. Patrí sem podniková kultúra a vedenie ľudí.
anal za prostredia spolo nosti
Analýza prostredia spoločnosti
 • Externá analýza
  • Makroprostredie – prostredie, v ktorom sa nachádzajú všetky podnikateľské subjekty nezávislé od konkrétneho odvetvia alebo okruhu podnikania, t.j. ekonomické, sociálne, technické, demografické, právne, politické, ekologické faktory.
  • Odvetvové prostredie – t.j. konkurenčné podniky, zákazníci, dodávatelia a iné prvky, ktoré priamo ovplyvňujú postavenie podniku.
anal za prostredia spolo nosti1
Analýza prostredia spoločnosti
 • Interná analýza pozostáva zo:
  • Silné stránky podniku - sa môžu použiť ako základ na budovanie stratégie a nadobudnutie konkurenčnej výhody. Majú rôznu mieru intenzity.
   • zahŕňame tu aj podnikovú kultúru, image firmy, kvalitu výrobkov, pracovné prostredie, pracovné vzťahy, interný audit, kompetentnosť, koncepčnosť (definovať subjekty správy, dozoru a riadenia a prípadne kontroly)
  • Konkurenčné výhody
anal za makroprostredia
Analýza makroprostredia

Úlohou externej analýzy je identifikovať príležitosti a hrozby, ktoré na podnik pôsobia z vonkajšieho prostredia.

 • príležitosti možno hovoriť vtedy, keď vonkajšie trendy poskytujú potenciál, ktorý umožní podniku dosahovať vyššie zisky
 • hrozby vznikajú vtedy, keď vonkajšie trendy spochybňujú existenciu a ziskovosť podnikania
makroprostredie
Makroprostredie
 • Ekonomické prostredie – napr. vplyv miery hospodárskeho rastu, úroková miera, menové kurzy, miera inflácie
 • Vedecko-technické prostredie – vplyv VTR, ako napr. vývoj nových materiálov, výrobných metód, výrobkov a pod.
 • Sociálne prostredie - správania sa jednotlivcov
 • Demografické prostredie – napr. počet, štruktúra a pohyb obyvateľstva a pod.
 • Politické a právne prostredie – zákony, práva a normy
 • Ekologické prostredie - Vzťahy medzi P a ŽP sú regulované formálne (zákony, predpisy) a neformálne (ekologická kultúra a povedomie, ekologické hnutia a podobne).
odvetvov prostredie
Odvetvové prostredie
 • = konkurenčné prostredie. Je to ,,skupina podnikov ponúkajúcich výrobky alebo služby,, ktoré sú navzájom zameniteľné. Tieto si navzájom konkurujú pri uspokojovaní potrieb rovnakých zákazníkov.
 • Cieľom odvetvovej a konkurenčnej analýzy je odhaliť strategické faktory, ktoré ovplyvňujú celkovú situáciu v odvetví a sú zdrojom príležitostí a hrozieb pre jednotlivé podniky.
 • hlavnou súčasťou je skúmanie štruktúry odvetvia, povahy a intenzity konkurenčných síl. (existuje mnoho metód, napr. PORTEROV MODEL PIATICH SÍL – potenciálny konkurenti, konkurenti v odvetví, dodávatelia, kupujúci a substitúcie)
porterov model piatich s l
Porterov model piatich síl
 • Súperenie medzi podnikmi

Medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce intenzitu súperenia patrí konkurenčná štruktúra odvetvia, podmienky dopytu, prekážky odchodu z odvetvia, súťaž o vzácne zdroje.

 • Potenciálni konkurenti

Podniky, ktoré nepôsobia v príslušnom odvetví, sú však schopné vstúpiť do odvetvia a konkurovať etablovým podnikom.

 • Vplyv zákazníkov

Veľkosť závisí od schopnosti zákazníkov klásť podmienky pri nákupe tovarov alebo služieb.

slide33
Vplyv dodávateľov

Sú hrozbou, keď sú schopní zvyšovať ceny, naopak slabí dodávatelia dávajú odberateľovi príležitosť znižovať ceny vstupov a požadovať ich vyššiu kvalitu

 • Substitúty

Čím je cena substitútu nižšia a jeho kvalita vyššia, čím nižšie sú náklady na prestup od tradičného produktu k substitučnému, tým vážnejšie sú hrozby vyvolané substitúciou.

analytick met dy
Analytické metódy
 • SWOT analýza
 • STEP analýza
 • analýza zainteresovanej verejnosti
 • analýza portfólia
swot anal za
SWOT analýza
 • Je ľahko použiteľný nástroj na rýchle spracovanie prehľadu o strategickej situácií podniku.
 • Je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne v súlade medzi internými schopnosťami podniku a jeho vonkajším prostredím.
 • Sumarizuje silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia organizácie.
swot anal za1
SWOT analýza
 • S strenght - Silné stránky - sú naše prednosti na ktorých môžeme stavať.
 • W weakness - Slabé stránky - musíme pracovať na ich redukcii.
 • O oportunity- Príležitosti – chcem využiť čo najviac z nich
 • T threat - Ohrozenia – treba sa na nich pripraviť
 • Pozitívne pole – silné stránky a príležitosti
 • Negatívne pole – slabé stránky a ohrozenia.
siln str nky spolo nosti
Silné stránky spoločnosti
 • Dobrá povesť u zákazníka
 • Vedúce postavenie na trhu
 • Adekvátne finančné zdroje
 • Kvalitné funkčné stratégie
 • Možnosť úspor z rozsahu
 • Izolovanosť od silného konkurenčného tlaku
 • Vlastníctvo technológie
 • Cenová výhoda
 • Lepšia reklama
 • Inovačné schopnosti
 • Osvedčený manažment
 • Predstih v skúsenostnej krivke
 • Lepšie výrobné schopnosti
 • Špičkové technológie znalosti a iné.
slab str nky
Slabé stránky
 • Nejasná stratégia
 • Zastaralé zariadenia
 • Nízka ziskovosť
 • Nízka úroveň manažmentu
 • Chýbajúce kľúčové znalosti a kompetencie
 • Zdĺhavá implementácia stratégií
 • Problémy na operačnej úrovni
 • Zaostávanie vo výskume a vývoji
 • Príliš úzka škála výrobkov
 • Zlé meno na trhu
 • Zlá distribučná sieť
 • Podpriemerné marketingové schopnosti
 • Neschopnosť financovať potrebné strategické zmeny
 • Vyššie náklady v porovnaní s kľúčovými konkurentmi a iné.
pr le itosti
Príležitosti
 • Schopnosť získať ďalšie skupiny zákazníkov
 • Možnosť vstupu na nové trhy alebo do nových segmentov
 • Možnosť rozšíriť škálu výrobkov pre širšiu škálu zákazníkov
 • Diverzifikácia do príbuzných výrobkov
 • Vertikálna integrácia
 • Schopnosť prekonať obchodné bariéry na atraktívnych zahraničných trhoch
 • Uspokojenie vzťahov medzi konkurenčnými firmami
 • Rýchlejší rast trhu a iné.
ohrozenia
Ohrozenia
 • Vstup lacnej konkurencie zo zahraničia
 • Rast výroby substitučných výrobkov
 • Pomalší rast trhu
 • Zosilnenie vyjednávacej sily dodávateľov zákl.materiálu
 • Zvýšenie cien výrobkov
 • Zhoršenie výmenných kurzov a zhoršenie obchodovania so zahraničím
 • Drahé regulačné požiadavky
 • Citlivosť na recesiu a ekonomické cykly
 • Narastajúca vyjednávacia sila zákazníkov a dodávateľov
 • Zmena potrieb a vkusu zákazníkov
 • Nepriaznivé demografické zmeny a iné.
step anal za
STEP analýza
 • analyzuje najmä vonkajšie faktory, na ktoré činnosť organizácie nemá žiaden vplyv, ale organizácia samotná je nimi ovplyvňovaná.
 • S =social - sociálno-spoločenské faktory /nepriaznivá štruktúra miestnej komunity, spolupráca, konkurencia/
 • T =technological - technologický rozvoj /nedostupnosť určitej techniky, technológie, vstup nového produktu/
 • E =ecconomical - ekonomické faktory / miera inflácie, nezamestnanosť v regióne/
 • P =political - politické faktory /nové politické vedenie po voľbách, reorganizácia alebo reforma verejnej správy, vstup do EÚ/
anal za zainteresovanej verejnosti
Analýza zainteresovanej verejnosti
 • analytická metóda, ktorá identifikuje všetky skupiny, ktoré organizácia svojou činnosťou ovplyvňuje a recipročne, ktoré organizáciu ovplyvňujú.
anal za portf lia
Analýza portfólia
 • poskytuje nám informácie o užitočnosti a miere využitia programov organizácie.
 • Pri tejto analýze treba byť kritickým a zamerať sa na to, či sú realizované programy a projekty v súlade s poslaním združenia, či pomáhajú organizácií naplniť jej ciele.
 • Používa sa na to klasická tabuľka Philipa Kotlera, Bostonská portfóliová matica(BCG):

„Hviezdy, Otázniky, Dojné kravy, Skapatý pes“

Cieľom podniku tu má byť hľadanie istej vyváženosti z predpokladov, ktoré nie vždy musia zodpovedať skutočným trhovým podmienkam:

bcg matica
BCG matica
 • Hviezdy:
  • výrobky s vysokým tempom rastu a veľkým podielom na trhu. Treba do nich veľa investovať, aby sa udržal krok s tempom rastu a kvôli ochrane pred konkurenciou viac spotrebúvajú ako prinesú. Sú silnými kartami pre budúcnosť.
slide45
Dojné kravy (cash cows):
  • sú v súčasnosti finančným zdrojom firmy.
 • Otázniky:
  • treba si dobre premyslieť, či má podnik do nich investovať, aby zvýšil podiel na trhu alebo ich z neho stiahnuť. Väčšina výrobkov začína svoju existenciu v tejto skupine.
 • Psy:
  • majú nízky podiel na trhu, ich trh je neperspektívny, nerozvíjajú sa. Môže ísť o bývalé dojné kravy, ktoré kvôli novým výrobkom a službám stratili vedúce postavenie.