ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI TWORZĄ: - PowerPoint PPT Presentation

abiba
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI TWORZĄ: PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI TWORZĄ:

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
118 Views
Download Presentation

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI TWORZĄ:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJUZESPOŁU SZKÓŁ z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA IIW SIEMIATYCZACHNA LATA 2012-2017

 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI TWORZĄ: Szkoła Podstawowa - 13 oddziałów, które liczą 314 uczniów Gimnazjum - 10 oddziałów, które liczą 224 uczniów

 3. ZASOBY LUDZKIE KADRA PEDAGOGICZNA - NAUCZYCIELE – 54 osób w tym: * nauczyciele dyplomowani – 40 * nauczyciele mianowani - 12 * nauczyciele kontraktowi - 2 KADRA NIEPEDAGOGICZNA - obsługa i administracja – 18 osób

 4. SZKOŁA POSIADA: - pracownie przedmiotowe, - dwie pracownie komputerowe , - salę multimedialna – czytelnię, - bibliotekę - świetlicę - gabinet medyczny - stołówkę - sklepik - halę sportową z mniejszymi salami gimnastycznymi, - boiska szkolne, - plac zabaw.

 5. ANALIZA SWOT


 6. . Silne strony placówki - kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach, - bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, - monitoring, - budynek wyposażony w dużą ilość pomieszczeń. Szanse - wysoki poziom nauczania przekładający się na wyniki egzaminów zewnętrznych, - wielostronny rozwój ucznia i zagospodarowanie jego czasu wolnego, - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, - wykorzystanie nadwyżki pomieszczeń na cele komercyjne.

 7. . Słabe strony placówki: - niedostateczne wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne (komputery, środki multimedialne), - mało zróżnicowana oferta zajęć pozalekcyjnych, - brak podziału klas na grupy językowe, - zły stan bazy sportowej (hala sportowa, boiska), - zbyt duże zróżnicowanie wiekowe uczniów w jednym budynku. Zagrożenia: - zubożenie procesu nauczania, przekładające się na monotonność, małą atrakcyjność zajęć, - zawężenie kręgu zainteresowań uczniów, - niższa jakość nauczania języków obcych, - zajęcia sportowe w nieodpowiednich warunkach, - możliwość narastania konfliktów i przemocy między uczniami.

 8. Cel nadrzędny:„Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzęi umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia.” Dla zrealizowania tego celu wszelkie działania będą podejmowane w następujących obszarach: - dydaktyka, - opieka i wychowanie, - baza, - współpraca ze środowiskiem, - organizacja i administrowanie placówką.

 9. DYDAKTYKA Priorytety w tym obszarze: • szkoła odpowiednio zdiagnozowana zewnętrznymi oraz wewnętrznymi narzędziami badawczymi w celu osiągnięcia wysokiego poziomu dydaktycznego, • w szkole obowiązują zasady oceniania zgodne z przepisami zawartymi w WSO, • szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, - szkoła przyjazna uczniom i rodzicom.

 10. Posłużą temu następujące działania: - system diagnozy osiągnięć uczniów za pomocą testów zewnętrznych oraz wewnętrznego systemu diagnozowania, - wdrażanie działań dydaktycznych na podstawie wniosków z ewaluacji, - tworzenie programów autorskich lub taki wybór programu, który zapewni każdemu uczniowi ciągły postęp i sukces.

 11. - efektywne poszukiwanie nowatorskich form i metod pracy, - indywidualizacja nauczania, - rozwijanie umiejętności językowych uczniów, - wprowadzanie oceniania kształtującego, - otoczenie szczególną opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zdolnych i mających trudności w nauce).

 12. OPIEKA I WYCHOWANIE Priorytety w tym obszarze: - szkoła realizująca Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki, - szkoła demokratyczna, samorządna i przyjazna uczniom, - szkoła bezpieczna i bez agresji, - szkoła przygotowująca do startu w dorosłe życie.

 13. Posłużą temu następujące działania: - udział rodziców w planowaniu pracy wychowawczej szkoły, - diagnoza środowiska rodzinnego uczniów, - pedagogizacja rodziców w związku z problemami współczesnej młodzieży, - integrowanie uczniów w zespołach klasowych i w całej szkole,

 14. - efektywna współpraca społeczności szkolnej na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły, - doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, - kultywowanie tradycji szkoły w oparciu o patrona szkoły Jana Pawła II, • właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, • koła zainteresowań, świetlica, zabawy, dyskoteki, rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

 15. BAZA Priorytety w tym obszarze: • szkoła wyposażona w nowoczesne urządzenia, środki dydaktyczne, sprzęt sportowy, • szkoła posiadająca księgozbiór i bibliotekę multimedialną zgodną z potrzebami uczniów i nauczycieli, • szkoła posiadająca bazę sportową spełniającą oczekiwania uczniów i nauczycieli, - szkoła wyposażona w pracownie multimedialne.

 16. Posłużą temu następujące działania: • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, • pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, pozabudżetowych w tym z EFS, • remont hali sportowej, stworzenie bezpiecznych boisk, zakup sprzętu sportowego, • zakup sprzętu multimedialnego, podnoszącego jakość kształcenia (laptopy, projektory, tablice interaktywne), • - wzbogacanie pracowni przedmiotowych w środki dydaktyczne i pomoce naukowe.

 17. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM Instytucje wspierające działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą: - organ prowadzący i nadzorujący szkołę, - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, - Komenda Powiatowa Policji, - Siemiatycki Ośrodek Kultury, - Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, - Parafia Katolicka i Prawosławna.

 18. - 23 Baza Lotnicza w Mińsku Mazowieckim,

 19. Priorytety w tym obszarze: - nauczyciele, uczniowie i rodzice identyfikują się ze szkołą, - pozytywny wizerunek szkoły w środowisku, - szkoła promuje i dokumentuje swoje osiągnięcia w mediach i na stronie internetowej.

 20. Posłużą temu następujące działania: • - kultywowanie obrzędowości i tradycji szkoły, • - organizowanie imprez i uroczystości otwartych, • - współpraca z mediami, nie tylko lokalnymi, • - prezentowanie rodzicom i społeczności lokalnej ciekawych zajęć szkolnych, wystaw, występów artystycznych, • - udział uczniów i nauczycieli w uroczystościach lokalnych,

 21. - umożliwienie rodzicom internetowego systemu kontroli frekwencji i ocen, poprzez wprowadzenie dziennika elektronicznego, • powołanie spośród nauczycieli rzecznika do spraw rodziców, • dni otwarte dla przedszkolaków i ich rodziców, ale także uczniów kl. VI innych szkół, • zaangażowanie Rady Rodziców do wspólnego pozyskiwania środków finansowych, • modyfikacja strony internetowej szkoły.

 22. ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE PLACÓWKĄ Priorytety w tym obszarze: - szkoła sprawnie zarządzana, - szkoła spełniająca oczekiwania uczniów, rodziców i pracowników.

 23. Posłużą temu następujące działania: • - wiedza i doświadczenie Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły, • - aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja, • - dokładne określenie kompetencji na każdym stanowisku pracy,

 24. - polityka kadrowa uwzględniająca rzeczywiste potrzeby placówki, • - sprawna komunikacja między dyrekcją, radą pedagogiczną, uczniami i rodzicami, • - motywowanie nauczycieli do podejmowania form kształcenia, które umożliwią im w perspektywie pozostanie w zawodzie, • - ścisła współpraca ze związkami zawodowymi.