Hoa cha t kh khua n va va n e kh khua n tie t khua n du ng cu trong be nh vie n
Download
1 / 59

- PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

HOAÙ CHAÁT KHÖÛ KHUAÅN VAØ VAÁN ÑEÀ KHÖÛ KHUAÅN, TIEÄT KHUAÅN DUÏNG CUÏ TRONG BEÄNH VIEÄN. BS CKII. Nguyeãn Thò Thanh Haø Tk. Choáng Nhieãm Khuaån BV. NHI ÑOÀNG I. NOÄI DUNG. HOAÙ CHAÁT KHÖÛ KHUAÅN KHÖÛ KHUAÅN TIEÄT KHUAÅN MOÂ HÌNH TRUNG TAÂM TIEÄT KHUAÅN. ÑAËT VAÁN ÑEÀ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - abia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hoa cha t kh khua n va va n e kh khua n tie t khua n du ng cu trong be nh vie n

HOAÙ CHAÁT KHÖÛ KHUAÅN VAØ VAÁN ÑEÀ KHÖÛ KHUAÅN, TIEÄT KHUAÅN DUÏNG CUÏ TRONG BEÄNH VIEÄN

BS CKII. Nguyeãn Thò Thanh Haø

Tk. Choáng Nhieãm Khuaån

BV. NHI ÑOÀNG I


No i dung
NOÄI DUNG TIEÄT KHUAÅN

 • HOAÙ CHAÁT KHÖÛ KHUAÅN

 • KHÖÛ KHUAÅN

 • TIEÄT KHUAÅN

 • MOÂ HÌNH TRUNG TAÂM TIEÄT KHUAÅN


A t va n e
ÑAËT VAÁN ÑEÀ TIEÄT KHUAÅN

Taùc ñoäng NKBV

 • Tyû leä NKBV: 10 - 15%

 • Tyû leä cheát do NKBV haøng naêm taïi Myõ 88.000

 • Chi phí 4,6 tyû USD

 • Ngaøy naèm vieän trung bình taêng 4 – 8


A t va n e1
ÑAËT VAÁN ÑEÀ TIEÄT KHUAÅN

 • BIEÄN PHAÙP PHOØNG NGÖØA NGUY CÔ NGOAÏI SINH

CHAÊM SOÙC

DINH DÖÔÕNG

DUÏNG CUÏ Y KHOA

TRANG PHUÏC

KHOÂNG KHÍ

NÖÔÙC

KIEÁN TRUÙC BEÄNH VIEÄN

VEÄ SINH BEÄNH VIEÄN


Cho n l a sa n pha m kh khua n
CHOÏN LÖÏA SAÛN PHAÅM KHÖÛ KHUAÅN TIEÄT KHUAÅN

1. Phoå khaùng khuaån roäng,

2. Khaû naêng laøm saïch toát,

3. Khoâng laøm hoûng duïng cu, khoâng laéng ñoïng

4. Deã söû duïng, baûo quaûn,

5. Khoâng ñoäc cuõng nhö kích thích

( da, maét, ñöôøng hoâ haáp) cho BN, NVYT,

6. Khoâng muøi, neáu coù muøi phaûi deã chòu,

7. Kinh teá, deã tìm kieám treân thò tröôøng,


Quy tr nh kh tie t khua n ca c be nh vie n
QUY TRÌNH KHÖÛ, TIEÄT KHUAÅN CAÙC BEÄNH VIEÄN TIEÄT KHUAÅN

DC SAU SÖÛ DUÏNG

LAØM SAÏCH KHÖÛ NHIEÃM

LAØM SAÏCH KHÖÛ NHIEÃM

KHÖÛ KHUAÅN

KHÖÛ KHUAÅN

SÖÛ DUÏNG NGAY

TIEÄT KHUAÅN

SÖÛ DUÏNGM c o kh khua n
MÖÙC ÑOÄ KHÖÛ KHUAÅN TIEÄT KHUAÅN

 • Laøm saïch

 • Khöû khuaån

  • Cao: hoaù chaát, Pasteur (700C)

  • Trung bình: hoaù chaát

  • Thaáp: xaø boäng, hoaù chaát

   Tieät khuaån:

  • Haáp hôi nöôùc (Autoclave)

  • ETO

  • Nhieät ñoä thaáp: formaldehyde

  • Plasma


Quy tr nh kh khua n
QUY TRÌNH KHÖÛ KHUAÅN TIEÄT KHUAÅN

BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN MUÏC ÑÍCH

 • TIEÀN XÖÛ LYÙ Deã daøng coï röûa, giaûm möùc ñoä nhieãm,

 • Ngaâm chaát taåy röûa Baûo veä nhaân vieân y teá

 • COÏ RÖÛA

 • Xaû nöôùc Röûa chaát baån baùm dính treân duïng cuï

 • Coï röûa

 • Xaû nöôùc

 • KHÖÛ KHUAÅN

  Ngaâm DD khöû khuaån Phaù huûy baát hoaït vi khuaån, röûa saïch DD khöû

  Xaû nöôùc khuaån laéng ñoïng, traùnh taùi nhieãm

 • LAØM KHOÂ Traùnh Taùi Nhieãm

 • Töï nhieân, maùy

 • LÖU TRÖÕ Baøo veä duïng cuï

 • Tuû kín , keä Traùnh taùi nhieãm

Hoa cha t kh khua n va va n e kh khua n tie t khua n du ng cu trong be nh vie n

THÖÏC HIEÄN NHÖÕNG THÖÛ NGHIEÄM CHAÁT LÖÔÏNG CUØNG

 • Nôi söû duïng: phaûi thöû nghieäm vôùi saûn phaåm trong ÑK söû duïng haøng ngaøy.

 • Thöû nghieäm phaûi baùo caùo nhöõng yeáu toá khaùc nhau sau:

  • Thôøi gian thöïc hieän thöû nghieäm

  • Tieâu thuï saûn phaåm khöû truøng

  • Soá löôïng ngöôøi söû duïng vaø nhöõng ñaùnh giaù khi thöïc hieän thöû nghieäm

  • Töø nhöõng thöû nghieäm naøy seõ cho ra nhöõng taøi lieäu ñaùnh giaù döïa treân:

  • Chaát löôïng cuûa saûn phaåm taåy röûa/ khöû truøng

  • Hieäu quaû cuûa saûn phaåm

  • Khoâng cho pheùp söï toàn ñoïng cuûa chaát caën sau khi khöû truøng coøn dính treân duïng cuï

  • Khoâng laøm hoûng beà maët cuõng nhö chaát lieäu duïng cuï

  • Ñoùng goùi

  • Söï roõ raøng cuûa nhaõn hieäu ñöôïc daùn treân saûn phaåm

  • Muøi

  • Khaû naêng dung naïp cuûa da, maét, ñöôøng hoâ haáp

  • Deã daøng söû duïng saûn phaåm.

  • Chi phí cho vieäc söû duïng saûn phaåm naøy.


Tie t khua n du ng cu
TIEÄT KHUAÅN DUÏNG CUÏ CUØNG

Caùc phöông phaùp tieät khuaån thöôøng gaëp:

 • Hoaù chaát: Glutaraldehyde

 • Haáp hôi nöôùc (haáp öôùt)

 • Haáp khoâ

 • Gaz (ETO)

 • Hoaù nhieät ñoä thaáp (formaldehyde, plasma).

 • Ion

  “Haáp öôùt laø PP ñöôïc khuyeán caùo cho xöû lyù tieät khuaån duïng cuï trong beänh vieän “


Ch nh
CHÆ ÑÒNH CUØNG

 • Taát caû nhöõng DC chòu ñöôïc tieät khuaån baèng haáp öôùt:

 • Ñoà vaûi, baêng gaïc

 • DC phaãu thuaät baèng kim loaïi

 • Cao su

 • Moät soá DC Nhöïa


C s khoa ho c cu a tk h i n c
CÔ SÔÛ KHOA HOÏC CUÛA TK HÔI NÖÔÙC CUØNG

 • Nguyeân taéc: söû duïng hôi nöôùc baõo hoaø ôû nhieät ñoä cho pheùp vaø moät aùp suaát töông öùng, ñuû khaû naêng dieät ñöôïc caùc loaïi vi khuaån, keå caû baøo töû

 • Moái quan heä giöõa nhieät ñoä vaø aùp xuaát

 • Moái quan heä giöõa nhieät ñoä vaø thôøi gian haáp

Aùp xuaát (bars) 0 1 2 3 4

Nhieät ñoä (0C) 99.63 120,23 133,54 143,62 151,84

Nhieät ñoä (0C) 121 125 134

Thôøi gian (phuùt) 15 (20) 15 3, 5 (18)


Quy tr nh tie t khua n

BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN MUÏC ÑÍCH CUØNG

KHÖÛ NHIEÃMDeã daøng coï röûa, giaûm möùc ñoä nhieãm,

Ngaâm chaát taåy röûa Baûo veä nhaân vieân y teá

Coï röûa Röûa chaát baån baùm dính treân duïng cuï

Xaû nöôùc

KHÖÛ KHUAÅN

Ngaâm DD khöû khuaån Phaù huûy baát hoaït vi khuaån, röûa saïch DD khöû

Xaû nöôùc khuaån laéng ñoïng, traùnh taùi nhieãm

LAØM KHOÂTraùnh Taùi Nhieãm

Töï nhieân, maùy

KIEÅM TRAÑaûm baûo chaát löôïng DC tröôùc haáp,

Maét, kính HV phaùt hieän DC hoûng

ÑOÙNG GOÙIBaûo veä duïng cuï taùi nhieãm

Giíaáy, vaûi, bao plastic

TIEÄT KHUAÅN Dieät taát caû caùc loaïi vi khuaån, naám, vi ruùt

Autoclave keå caû baøo töû VK

LÖU TRÖÕ- PHAÂN PHOÁIBaøo veä duïng cuï

Tuû kín , keä, xe Traùnh taùi nhieãm

QUY TRÌNH TIEÄT KHUAÅN


Kie m soa t cha t l ng tie t khua n du ng cu ta i s du ng
KIEÅM SOAÙT CHAÁT LÖÔÏNG TIEÄT KHUAÅN DUÏNG CUÏ TAÙI SÖÛ DUÏNG

 • Taïi ÑVTK:

  • Tröôùc khi cho vaän haønh maùy: veä sinh loø, kieåm tra nguoàn ñieän nöôùc coù ñuû vaø hoaït ñoäng toát khoâng ?

  • Khi vaän haønh maùy: kieåm tra chaát löôïng loø baèng chaïy test thöû chaát löôïng loø haáp coù ñaït tieâu chuaån: test hoaù hoïc, sinh hoïc,…

  • Keát thuùc quy trình tieät khuaån: kieåm tra nhieät ñoä, thôøi gian haáp, aùp suaát loø khi ñang vaän haønh töông öùng treân ñoàng hoâ, ñoà thò,..

  • Ñoïc keát quaû treân caùc test thöû vaø ghi hoà sô löu

  • Baûo quaûn, löu chöùa duïng cuï,

  • Hoà sô quaûn lyù chaát löôïng, soá löôïng DC

 • Khoa phoøng

  • Baûo quaûn vaø löu chöùa,

  • Haïn söû duïng


Hoa cha t kh khua n va va n e kh khua n tie t khua n du ng cu trong be nh vie n

QUY TRÌNH TIEÄT KHUAÅN TAÙI SÖÛ DUÏNG

 • Caùc chæ thò vaät lyù

 • Caùc chæ thò hoaù hoïc

 • Caùc chæ thò sinh hoïc


Hoa cha t kh khua n va va n e kh khua n tie t khua n du ng cu trong be nh vie n

Ñoà thò bieåu dieãn chæ soá nhieät ñoä TAÙI SÖÛ DUÏNG

vaø aùp suaát loø haáp khi tieät truøng ñoà vaûi ( f.Galtier)

TIEÀN TIEÄT TRUØNG TIEÄT TRUØNG SAU TIEÄT TRUØNG

AÙp suaát

1210C

2

1

Thôøi gian

Aùp suaát

Thôøi gianHoa cha t kh khua n va va n e kh khua n tie t khua n du ng cu trong be nh vie n

VAI TROØ THEO DOÕI TIEÁN TRÌNH TIEÄT KHUAÅN DUÏNG CUÏ

Söûa soaïn/ñoùng goùi

Tieät khuaån

Löu tröõ

Laøm saïch

DC / SÖÛ DUÏNG

KS

Töøng goùi

KS chöùa ñoâ

KS tieáp xuùc

Goùi thöû nghieäm

vaø chæ thò sinh hoïc

Baêng keo chæ thò

chæ thò hoaù hoïc beân trong

ghi cheùp

döõ lieäu

KS duïng cuï

Bowie-Dick Test

Tieâu chuaån, baûn in

phaàn meàm, bao bì,

Nhaõn ghi loâTrung ta m tie t khua n
TRUNG TAÂM TIEÄT KHUAÅN CUÏ

NHÖÕNG LÔÏI ÍCH:

 • Trung taâm hoaù cho vieäc quaûn lyù phaân phoái DCTK

 • Ñaûm baûo chaát löôïng duïng cuï ñöôïc tieät khuaån,

 • Thoáng nhaát quy trình khöû tieät khuaån trong toaøn BV

 • Chuaån hoaù phöông tieän, nhaân sö, DC cung caáp.

 • Xaây döïng heä thoáng kieåm tra, baûo trì thöôøng xuyeân.

 • Deã daøng huaán luyeän, caäp nhaät kieán thöùc.

 • Kinh teá: tieát kieäm maùy moùc, nhaân söï, vaät lieäu cho xöû lyù, ñoùng goùi,...


Ch c na ng nhie m vu
CHÖÙC NAÊNG NHIEÄM VUÏ CUÏ

 • Nhaän DC baån cuûa taát caû caùc khoa trong BV,

 • Cung caáp DC tieät khuaån theo yeâu caàu,

 • Nhaän DC baån vaø phaân phoái DC saïch cho caùc khoa phoøng.


Hoa cha t kh khua n va va n e kh khua n tie t khua n du ng cu trong be nh vie n

MOÂ HÌNH TRUNG TAÂM TIEÄT KHUAÅN CUÏ

LAØM SAÏCH

KHÖÛ KHUAÅN

NHAÄN

GOØN GAÏC

LOØ HAÁP

LÖU TRÖÕ

DUNG CUÏ

MAÙY RÖÛA

KIEÅM TRA

ÑOÙNG GOÙI

VEÄ SINH XE

Haønh chaùnh

PHAÙT

LAØM KHOÂ


Thie t ke
THIEÁT KEÁ CUÏ

Nguyeân taéc

 • Moät chieàu töø vuøng voâ truøng, saïch tôùi vuøng baån,

 • Caùc vuøng ngaên caùch nhau baèng nhöõng böùc töôøng,

 • T0 phoøng chöùa DC 200C - 250C, ñoä aåm 50 - 60%

 • Beà maët laøm vieäc vaø saøn nhaø baèng nhöõng vaät lieäu deã daøng veä sinh vaø chòu ñöôïc DD saùt khuaån

 • Heä thoáng thoâng khí vaø phoøng chaùy chöõa chaùy ñaûm baûo hoaït ñoäng toát


Ph ng tie n la m vie c
PHÖÔNG TIEÄN LAØM VIEÄC CUÏ

 • Loø haáp hôi nöôùc.

 • Baøn laøm vieäc ña chöùc naêng,

 • Heä thoáng laøm saïch, coï röûa, bôm xòt loøng oáng,

 • Tuû laøm khoâ duïng cuï,

 • Tuû chöùa duïng cuï inox

 • Xe chuyeân chôû duïng cuï

 • Phöông tieän veä sinh: maùy huùt buïi, ...


Hua n luye n
HUAÁN LUYEÄN CUÏ

 • Thöôøng xuyeân huaán luyeän nhöõng kieán thöùc

  • Khöû khuaån tieät khuaån,

  • Vaän haønh loø haáp, maùy röûa,

  • Choáng nhieãm khuaån,

  • Phoøng tai naïn ngheà nghieäp (HIV, HBV, HCV)

 • Tham gia huaán luyeän do BV toå chöùc,

 • Hoïc vaø thaêm quan caùc TTTK khaùc


Xa y d ng ta i lie u
XAÂY DÖÏNG TAØI LIEÄU CUÏ

 • Vieát quy trình laøm vieäc taïi ñôn vò:

  • Quy trình khöû khuaån, tieät khuaån,

  • Quy trình vaän haønh maùy haáp, röûa duïng cu

  • Quy trình ñoùng goùi, daùn nhaõn,

  • Quy trình röûa tay

  • QT veä sinh khoa phoøng,…

 • Phaân coâng tröùc traùch töøng thaønh vieân

 • Noäi quy laøm vieäc ÑVTKTT

 • Soå saùch theo doõi caáp phaùt duïng cuï,


Gia m sa t
GIAÙM SAÙT CUÏ

 • Thöïc hieän quy trình khöû khuaån tieät khuaån

 • Veä sinh moâi tröôøng laøm vieäc.

 • Baûo trì maùy moùc khoa,

 • Quy trình choáng nhieãm khuaån vaø an toaøn lao ñoäng: trang phuïc, röûa tay, phoøng chaùy,..

 • Phaùt hieän maát maùt, hoûng hoùc duïng cuïHoa cha t kh khua n va va n e kh khua n tie t khua n du ng cu trong be nh vie n


Hoa cha t kh khua n va va n e kh khua n tie t khua n du ng cu trong be nh vie n
New technologies for which there are insufficient CUÏdata regarding sterilization/disinfection of endoscopes

 • The following technologies and products are under investigation

 • and may prove useful in the reprocessing of endoscopes:

 • (1) chlorine dioxide,

 • (2) ozone,

 • (3) vapor-phase hydrogen peroxide,

 • (4) plasma technology,

 • (5) superoxidized water,73,74 and

 • (6) disposable, sterile-sheathed flexible endoscopes

APIC guideline for infection prevention and control in flexible endoscopy

Carla J. Alvarado, M. Reichelderfer, The 1997, 1998, and 1999 APIC Guidelines Committees


Hoa cha t kh khua n va va n e kh khua n tie t khua n du ng cu trong be nh vie n

 • Table 1. CUÏMicroorganisms transmitted by (or shown to contaminate) endoscopes

 • Major factor(s) involved in incident

  Infection (I) or Cleaning Disinfection Rinsing Automated Contaminatedprocessing or

  Contam (C) procedure process process processor water bottle

 • Before guidelines

 • A. Gram-negative bacilli

 • P aeruginosa I X X X X X

 • Klebsilla sp I X X

 • Enterobacter sp I X X

 • Serratia marcesans I X X

 • Salmonella sp incl typhi I X X X

 • Helicobacter pylori I X X X

 • Bacillus sp C X X

 • Proteus sp C X X

 • B. Mycobacteria

 • Mycobacterium tuberculosis I X X

 • Atypical mycobacteria I X X X X

 • C. Fungi

 • Trichrosporon sp C X X X

 • Rhodotorula rubra C X X X

 • D. Parasites

 • Strongyloides I X X

 • E. Viruses

 • Hepatitis B I X X

 • After Guidelines

 • A. Gram-negative bacilli

 • P aeruginosa I X X X

 • B. Mycobacteria

 • Mycobacterium tuberculosis I X X X X

 • Atypical mycobacteria C X

 • C. Viruses

 • Hepatitis C I X X X


Hoa cha t kh khua n no i soi
HOAÙ CHAÁT KHÖÛ KHUAÅN NOÄI SOI CUÏ

 • Baûng: taùc ñoäng cuûa glutaraldehyde vaø orthophthalaldehyde choáng laïi Mycobacterium bovis

 • Disinfectant Time for 6-log10 reductiona

 • 1.5% glutaraldehyde 28-36 minutes

 • 2.5% glutaraldehyde 14-18 minutes

 • 0.21% ortho-phthalaldehyde 4.8-6.3 minutes

 • New Disinfection and Sterilization Methods - Emerging Infectious Diseases - 2001


Ke t lua n
KEÁT LUAÄN CUÏ

 • Khöû khuaån, tieät khuaån caàn thieát phaûi coù trong beänh vieän,

 • Phaûi coù moâ hình thích hôïp cho caùc BV duø coù kinh phí haïn cheá maø vaãn ñaûm baûo chaát löôïng tieät khuaån

 • Caàn huaán luyeän chuyeân saâu,

 • Ban giaùm ñoác hoã trôï

 • Kinh phí ban ñaàu xaây döïng vaø duy trì