vendimet mbi financim l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vendimet mbi financim PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vendimet mbi financim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Vendimet mbi financim - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

Vendimet mbi financim. Mr.Sc.Mirjeta Domniku. Funksionet e financave të firmës. Financat e firmës përfshijnë tri fusha themelore; a) investimet, b) financimin dhe c) dividentin.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vendimet mbi financim' - abena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vendimet mbi financim

Vendimet mbi financim

Mr.Sc.Mirjeta Domniku

funksionet e financave t firm s
Funksionet e financave të firmës
 • Financat e firmës përfshijnë tri fusha themelore;
 • a) investimet,
 • b) financimin dhe
 • c)dividentin.

Të gjitha këto vendime duhet të përshtaten me strategjinë e firmës, përkatësisht vizionin, misionin dhe politikat e përcaktuara nga menaxhmenti i saj.

vendimet mbi investimin
Vendimet mbi investimin
 • Vendimi për investime përcakton vlerën e tërësishme të pasurisë së firmës në të ardhmen, përbërjen e kësaj pasurie dhe natyrën e riskut afarist
 • komponentët kryesore të vendimit investues janë;
 • përcaktimi i shkallës së kthimit të investimit dhe përcaktimi i kohës së arritjes së pronësisë mbi firmën.
vendimet mbi financim4
Vendimet mbi financim
 • Marrja e vendimeve mbi financim bazohet në informatat mbi fluksin e parasë.

1) rriten paratë si rezultat i blerjes së mjeteve financiare nga tregu financiar;

2) paratë investohen në operacionet e firmës dhe shfrytëzohen për blerjen e kapitaleve;

3)gjenerohen paratë si rezultat i operacioneve të firmës;

4) paratë riinvestohen;

4a) paratë kthehen te investitorët.

vendimet mdi dividendin
Vendimet mdi dividendin
 • Pasi firma të ketë realizuar fitimet, ajo vendos se çfarë do të bëjë me këto fitime: ti mbajë apo ti shpërndajë ato në divident në të holla.

Vendimi mbi dividentin nxjerr në pah kundërthëniet midis menaxhmentit dhe pronarëve të aksioneve.

strategjia financiare e firm s
Strategjia financiare e firmës
 • Strategjinë e firmës e definojmë si rrjedhë të aksioneve, përfshirë specifikimin e resurseve të nevojshme për të arritur objektivat e veçanta .
slide7
Në formulimin e strategjisë ndikojnë shumë faktorë;
 • faktorët e rrethinës-lidhen me influencën e jashtme, natyrën e biznesit dhe kulturën organizative
 • ndikimet nga grupet e interesit dhe koalicionet e brendshme- aksionarët, kreditorët, ndërmjetësuesit, konsumatorët, furnitorët, të punësuarit, menaxhmenti i firmës, strategjia organizative, bordi i drejtorëve, qeveria dhe grupet e veçanta të interesit
 • objektivat ekonomike- ndikohen nga një masë të madhe nga koalicionet e grupeve të interesit. Këto objektiva zhvillohen sipas hierarkisë
 • përgjegjësitë sociale të organizatës- ndërlidhen me rolin e saj në të cilin ajo vepron, siq është zhvillimi infrastruktural,punësimi, ruajtja dhe rregullimi i ambientit
procedura e vendimmarrjes financiare
Procedura e vendimmarrjes financiare
 • Vendimmarrësi duhet të dijë se qfarë është qëllimi që ai ia shtron vetes.
 • Qëllimi i përcaktuar qartë do të tregoj rrugët dhe aksionet që duhet ndërmarrë për arritjen e tij.
 • Objektivat financiare­
 • Çdo biznes ka për qëllim të maksimizojë rezultatet e tij. Maksimizimi si qëllim i firmës ka të bëjë me:
 • 1) Maksimizimin e vlerës së aksioneve (vleres së firmës)
 • 2) Maksimizimin e profitit
objektivat sociale dhe jofinanciare
Objektivat sociale dhe jofinanciare
 • Objektivat jofinanciare kanë të bëjnë me:
 • Maksimizimi i satisfaksionit- firma ka përgjegjësi të sigurojë se procesi i saj i prodhimit nuk do ta rrezikojë ambientin, të aplikojë praktikë të mirësjelljes dhe të prodhojë produkte dhe shërbime të sigurta për konsumatorët.
 • Etika e biznesit- i referohet nevojës që menaxherët të akceptojnë standardet morale, të cilat janë të lidhura me kulturën, etikën, përkatësinë fetare, etnike, doket dhe zakonet.
teoria e agjencis
Teoria e agjencisë
 • Është avancuar në vitin 1976 nga dy ekonomistë amerikanë Jensen e Meckling, si teoria e cila do të shpjegonte relacionet brenda korporatës.
 • Ajo është përdorur për të shpjeguar praktikat e kontrollit menaxherial, si dhe relacionet ndërmjet menaxherëve dhe investitorëve.
 • faktorët që ndikojnë që qëllimet e menaxherëve të jenë të përbashkëta me ato të aksionarëve.
 • 1. Planet kompensuese- konsistojnë stimulimin e menaxherëve dhe aksionarëve.
 • 2. Bordi i drejtorëve -provojnë ndërrime në zgjedhjet e ardhshme.
 • 3. Gllabërimet- menaxhmenti i vjetër zëvendësohet me të riun.
 • 4. Monitorimet dhe specialistët- ti mbajnë apo ti shesin aksionet e korporatës. Janë të mbikëqyruredhe nga bankat edhe institucionet financiare.
politika financiare
Politika financiare
 • Qoftë afatëgjatë apo afatshkurtër e financimit rrjedhës apo investimeve duhet të respektojë disa principe themelore, siç janë: ai i rentabilitetit, likuiditetit, sigurisë elasticitetit,obligimet e tepërta, i pavarësisë dhe i pasqyres së mirë.

.