Semin pro p jemce podpory z 27 28 29 a 32 v zvy rop jihoz pad
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Seminář pro příjemce podpory z 27., 28., 29. a 32. výzvy ROP Jihozápad. 23. 5. 2014 Ing. Hana Škodová Ing. Irena Šulistová. Obsah. Úspěšné řízení projektu v průběhu jeho realizace Termíny realizace projektu a jejich dodržování Prevence chyb v projektech Změny v projektech

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - abel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Semin pro p jemce podpory z 27 28 29 a 32 v zvy rop jihoz pad
Seminář pro příjemce podpory z 27., 28., 29. a 32. výzvy ROP Jihozápad

23. 5. 2014

Ing. Hana Škodová

Ing. Irena Šulistová


Obsah
Obsah

 • Úspěšné řízení projektu v průběhu jeho realizace

 • Termíny realizace projektu a jejich dodržování

 • Prevence chyb v projektech

 • Změny v projektech

 • Jak zajistit bezproblémovou udržitelnost projektu

 • Nejčastější pochybení při realizaci projektů, nesrovnalosti

 • Dotazy, diskuse

www.rr-jihozapad.cz


Ivot projektu

„Život projektu“

Podání žádosti o dotaci

Schválení projektu k financování

Přílohy před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace

Podpis Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace

Realizace projektu

Řešení případných změn v projektu

Ukončení fyzické realizace projektu - UFR

Příprava monitorovací zprávy + předložení na ÚRR JZ do 20 pracovních dnů od ukončení FR

Kontrola monitorovací zprávy včetně všech příloh

Výzvy k doplnění monitorovací zprávy

Proplacení projektu

Doba udržitelnosti projektu

www.rr-jihozapad.cz


P jemce dotace
Příjemce dotace

 • Z žadatele se stává příjemce dotace podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace

 • Přílohy před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace – 28. 5. 2014 – pozor na změnu – přílohy jsou požadovány v originále či úředně ověřené kopii

 • Termín podpisu Smluv o podmínkách poskytnutí dotace – do 50 pracovních dnů od VRR – 2. 7. 2014

 • Pozor u projektů zakládajících veřejnou podporu – nutné podepsat Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace do 30. 6. 2014

 • Vzor Smlouvy naleznete na www.rr-jihozapad.cz – Pro žadatele – Dokumenty pro žadatele

www.rr-jihozapad.cz


Dokumentace rop jihoz pad
Dokumentace ROP Jihozápad

 • Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace

 • Příručka pro žadatele

 • Příručka pro příjemce

 • Metodická oznámení (celkem 38)

 • Metodické pokyny (k veřejné podpoře, ke způsobilým výdajům atd.)

 • Definice indikátorů

 • Národní legislativa

  www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


Metodick ozn men

Metodická oznámení

MO č. 1 – MO č. 10 ZRUŠENO

MO č. 11 – vícepráce, vícenáklady, méněpráce

MO č. 12 – limity pro výdaje na PD, odborné a znalecké posudky, řízení projektu, TDI atd.

MO č. 14 – specifikace změn v projektech

MO č. 22 – investice do objízdných tras a příjezdových komunikací ke stavbě

MO č. 24 – systém náhradních projektů

MO č. 25 – předběžná kontrol zadávací dokumentace

www.rr-jihozapad.cz


Metodick ozn men1

Metodická oznámení

MO č. 27 – přenesená daňová povinnost

MO č. 29 – opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

MO č. 30 – posuzování způsobilosti výdajů na stavební práce

MO č. 37 – změny v harmonogramu projektů

MO č. 38 – časové etapy

www.rr-jihozapad.cz


Povinnosti p jemce p i realizaci projektu
Povinnosti příjemce při realizaci projektu

Způsobilé výdaje – podmínky:

 • hospodárné

 • účelné

 • efektivní

 • cena za výdaj v čase a místě obvyklá – poskytovatel dotace cenu ověřuje

www.rr-jihozapad.cz


Povinnosti p jemce p i realizaci projektu term ny realizace projektu a jejich dodr ov n
Povinnosti příjemce při realizaci projektu – termíny realizace projektu a jejich dodržování

 • Zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsícůod podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace – s přesností na kalendářní den (nikoli měsíc!)

 • Naplnit monitorovací ukazatele uvedené ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace

 • Informovat ÚRR JZ o postupu realizace projektu pomocí monitorovacích zpráv

 • Dodržovat harmonogram projektu

 • Mezní termín ukončení fyzické realizace projektu:

  • 27. výzva – 28. 2. 2015

  • 28. výzva – 31. 3. 2015

  • 29. a 32. výzva – 30. 6. 2015

www.rr-jihozapad.cz


Prevence chyb v projektech

Prevence chyb v projektech realizace projektu a jejich dodržování

Číst, číst, číst – vše podstatné naleznete v příručkách a na webových stránkách www.rr-jihozapad.cz

Nebát se zeptat – v případě nejasností konzultovat s manažerem projektu

Nenechávat vše na poslední chvíli – odevzdávat dokumenty s časovou rezervou

Úspěšná realizace projektu končí po skončení období udržitelnosti projektu

www.rr-jihozapad.cz


Monitorovac zpr vy mz

Monitorovací zprávy (MZ) realizace projektu a jejich dodržování

Průběžná monitorovací zpráva - PMZ

Etapová monitorovací zpráva - EMZ

Závěrečná monitorovací zpráva - ZMZ

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu - MZU

www.rr-jihozapad.cz


P lohy z v re n monitorovac zpr vy

Přílohy Závěrečné monitorovací zprávy realizace projektu a jejich dodržování

Žádost o platbu

Soupiska účetních dokladů

Změny v rozpočtu

Kopie účetních dokladů včetně doložení účelu

Kopie dokladů dokládajících úhradu

Kopie dokladů o zaúčtování

Kopie uzavřených smluv s dodavateli včetně dodatků

Kopie doložení vedení samostatné účetní evidence pro projekt

Kopie dokladů k zadávacím řízením

Aktualizovaný „Výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy“

www.rr-jihozapad.cz


P lohy z v re n monitorovac zpr vy1

Přílohy Závěrečné monitorovací zprávy realizace projektu a jejich dodržování

Kopie dokladů prokazujících ukončení fyzické realizace projektu

Kopie dokumentů souvisejících s dokladováním nově vytvořených pracovních míst

Kopie dokumentů prokazujících splnění ostatních indikátorů

Kopie prezenčních listin, pozvánek apod.

Kopie znaleckého posudku pro ocenění pozemku či stavby

Kopie výpisu z katastru nemovitostí

Kopie podkladů prokazujících dodržení pravidel pro publicitu

Čestné prohlášení o tom, že příjemce je buď malým nebo středním podnikem

Kopie Osvědčení či Rozhodnutí o registraci DPH

www.rr-jihozapad.cz


P lohy z v re n monitorovac zpr vy2

Přílohy Závěrečné monitorovací zprávy realizace projektu a jejich dodržování

Kopie výsledku auditu

Kopie smlouvy o úhradě zdravotní péče

Změnový list (příloha č. 11 Příručky pro příjemce)

Kopie dokladu o prokázání vlastnických vztahů v případě doložení tzv. jiného práva

Kopie dokladu o pojištění majetku

Kopie dokladů k jiným příjmům z realizace projektu (příjmy mimo čl. 55 obecného nařízení)

Prohlášení daňového poradce příjemce o ověření správnosti postupu příjemce při uplatňování DPH vztahující se k projektu dle podmínek Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace v době realizace projektu

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v realizaci projektu jak koli zm ny oproti pl nu
Změny v realizaci projektu realizace projektu a jejich dodržování= jakékoli změny oproti plánu

 • Žádost o dotaci byla hodnocena a uspěla na základě podkladů, které jste doložili podle nich byste měli projekt zrealizovat

 • Realizovat projekt beze změn není možné

 • Pokud příjemce realizuje změnu (např. stavební) oproti žádosti o dotaci – není možné ji automaticky řadit do způsobilých výdajů projektu

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v realizaci projektu
Změny v realizaci projektu realizace projektu a jejich dodržování

 • Formulář Oznámení o změně projektu (příloha č. 9 Příručky pro příjemce)

 • Změna nepodstatná

 • Změna podstatná

 • - menšího rozsahu

 • - většího rozsahu

 • Změna obecně nepřípustná – buď nepřípustná za všech okolností, nebo možná výjimka

  Metodické oznámení č. 14, revize č. 4 – definice a příklady změn

 • Změny před a po výběrovém řízení z pohledu poskytovatele dotace

www.rr-jihozapad.cz


Pravidla hl en zm n
Pravidla hlášení změn realizace projektu a jejich dodržování

Změna nepodstatná - schvaluje hl. finanční manažer a vedoucí oddělení kontroly realizace

Změna podstatná menšího rozsahu – posuzována napříč odbory ÚRR, schvalování trvá cca 14 dní i déle

Změna podstatná většího rozsahu – schvaluje Výbor Regionální rady, schvalování trvá 3 týdny i déle, VRR zasedá 1x za 3 měsíce

Udělení výjimky – schvaluje Výbor Regionální rady, schvalování trvá 3 týdny i déle, VRR zasedá 1x za 3 měsíce

Neuvádět několik změn na jedno Oznámení o změně

O schválení či neschválení změny je příjemce informován e-mailem

www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


P klady zm n projekt

Příklady změn projektů realizace projektu a jejich dodržování

Změna harmonogramu

Změna rozpočtu

Změna indikátoru

Změna v počtu výběrových řízení

Změna termínů v rámci výběrových řízení

Změna předpokládaných hodnot výběrových řízení

Změna kontaktních osob

Změna obecných údajů o příjemci – sídlo příjemce, číslo účtu, statutárního zástupce atd.

www.rr-jihozapad.cz


Upozorn n
Upozornění realizace projektu a jejich dodržování

 • Pokud změna není schválena, nemůže ji příjemce realizovat

 • Výdaje spojené s neohlášenou a neschválenou změnou jsou nezpůsobilými výdaji

 • Pokud příjemce realizuje neschválenou změnu, pak tato skutečnost může být řešena jako nesrovnalost projektu (dle závažnosti) s odpovídajícími důsledky (sankce)

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny p ed v b rov m zen m dopracov n pd

Změny před výběrovým řízením realizace projektu a jejich dodržování– dopracování PD

Součástí povinných příloh před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad je ověřená kopie projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně podrobného položkového rozpočtu stavby.

Dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je pro všechny stavby příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného položkového rozpočtu stavby.

Náležitosti projektové dokumentace pro provádění staveb stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb. ,o dokumentaci staveb (příloha č. 6) a vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (příloha č. 9).

Nahlášení všech změn způsobených dopracováním vyššího stupně projektové dokumentace před započetím výběrového řízení k posouzení jejich způsobilosti.

www.rr-jihozapad.cz


Zp sob hl en zm n
Způsob hlášení změn realizace projektu a jejich dodržování

 • Změny jsou hlášeny prostřednictvím Oznámení o změně projektu příloha č. 9 Příručky pro příjemce jehož nedílnou součástí jsou i Změnové listy část 1 a 2 příloha č. 11 Příručky pro příjemce.

 • V Oznámení o změně projektu příjemce přesně popíše, k jaké změně v projektu dojde, aby byla patrná stávající a plánovaná skutečnost. V odůvodnění změny popíše objektivní příčiny nutnosti provedení změny.

 • Veškeré změny musí být příjemce řádně zdokumentovány (zákresem do projektové dokumentace, technickým popisem, vyjádřením správních orgánů, odborným posudkem, fotodokumentací, atd.) a budou doloženy spolu s Oznámením o změně projektu.

 • Ve Změnových listech příjemce podrobně vypíše změněné položky včetně finančních změn.

 • V případě jakýchkoliv nejasností či pochybností doporučujeme osobní konzultaci

www.rr-jihozapad.cz


Z kladn pojmy hl en ch zm n
Základní pojmy hlášených změn realizace projektu a jejich dodržování

 • Vícenáklady jsou dodatečným navyšováním finančního objemu již podepsané Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad (dále též „Smlouva“) a příjemce je vždy povinen uhradit je z vlastních zdrojů. Jedná se tedy o navýšení nezpůsobilých výdajů projektu.

 • Méněpráce jsou práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo či mandátní smlouvy mezi příjemcem a zhotovitelem, ale jsou realizovány v menším nebo nulovém rozsahu (při zachování sledovaných parametrů projektu).

 • Vícepráce jsou práce, dodávky a služby, které nejsou zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo či mandátní smlouvy mezi příjemcem a zhotovitelem, a to vůbec, nebo v menším kvantitativním rozsahu. Dodatečné vícepráce budou ze strany ÚRR JZ posuzovány z hlediska jejich způsobilosti

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v pr b hu realizace stavby

Změny v průběhu realizace realizace projektu a jejich dodržovánístavby

Změny hlásit dle Příručky pro příjemce kapitoly 3.9 Povinnost hlášení změn v realizaci a v době udržitelnosti projektu.

Změnu mající vliv na změnu stavebního povolení je nutno nejprve projednat na pracovišti ÚRR.

Změny řádně zdokumentovat ve stavebního deníku nebo v jiném adekvátním dokumentu s podpisem odpovědné osoby za příjemce a dodavatele, technického dozoru stavebníka, autorským dozorem.

Doložit položkové ocenění všech víceprací a méněprací včetně dodatku ke smlouvě o dílo, případně jiné ujednání mezi zadavatelem a dodavatelem dle smlouvy o dílo.

Z hlediska stanovení hodnoty víceprací není možné vzájemně započítávat hodnotu méněprací a víceprací.

Z hlediska způsobilosti výdajů je možné vícepráce a méněpráce započítat pouze do výše způsobilých výdajů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace a za předpokladu schválení změny ze strany ÚRR.

www.rr-jihozapad.cz


Problematika ve ejn ch zak zek a zad vac ch zen
Problematika veřejných zakázek realizace projektu a jejich dodržovánía zadávacích řízení

 • Bezchybně provedené výběrové řízení je základem dobře zrealizovaného projektu

 • Při kontrole klasifikujeme nejvíce pochybení v oblasti zadávání zakázek korekce, sankce, porušení rozpočtové kázně

 • Nejčastější nedostatky v souvislosti s kontrolou veřejných zakázek – ke stažení na www.rr-jihozapad.cz - Veřejné zakázky příjemců

www.rr-jihozapad.cz


Konkr tn pochyben ve v
Konkrétní pochybení ve VŘ realizace projektu a jejich dodržování

 • Dělení zakázek – nutné zadávat dohromady spolu související plnění z hlediska místa, času i věcného plnění

 • Neoprávněné slučování spolu nesouvisejících plnění – např. vybavení IT technikou a vybavení profesionální kuchyně

 • Diskriminace potenciálních uchazečů – obalovny asfaltových směsí

 • Uvádění specifických označení výrobků a služeb

 • Chybějící písemná dokumentace

 • Absence dokladu o stanovení předpokládané hodnoty zakázky

www.rr-jihozapad.cz


Konkr tn pochyben ve v1
Konkrétní pochybení ve VŘ realizace projektu a jejich dodržování

 • Hodnocení na základě kritérií, která jsou následně do SoD změněna (doba plnění)

 • Nedostatečně specifikovaná hodnotící kritéria (kvalita, design, technické provedení)

 • Nedostatečné podklady pro ověření správného postupu komise při hodnocení nabídek

 • Rozpor návrh SoD x podepsaná SoD

 • Nepřiměřená úhrada za poskytování ZD – cena musí odpovídat nákladům na pořízení kopie, poštovné, balné (nelze přenášet na uchazeče náklady spojené s realizací zadávacího řízení!)

www.rr-jihozapad.cz


Udr itelnost projektu
Udržitelnost projektu realizace projektu a jejich dodržování

 • I v době udržitelnosti (5/3 roky) je příjemce vázán podmínkami poskytovatele dotace

 • Projekt je úspěšně ukončen nikoli proplacením poslední žádosti o platbu, ale úspěšným ukončením období udržitelnosti – tj. 5 let, pro malé a střední podniky 3 roky

 • V období udržitelnosti projektu se projeví životaschopnost projektu, jeho reálnost, finanční návratnost (u projektů podnikatelských subjektů), schopnost udržet naplánované výstupy projektu (pracovní místa, počet lůžek, pořízené vybavení, atd.) a naplnit cíle projektu

 • Nutné udržet indikátory projektu

 • Pronájem, převod majetku podpořeného z dotace – nutný souhlas VRR

 • 1x za rok povinnost informovat poskytovatele dotace o udržitelnosti projektu prostřednictvím MZ o zajištění udržitelnosti projektu

 • min. 1x v udržitelnosti bude uskutečněna kontrola na místě projektu

www.rr-jihozapad.cz


Nej ast j pochyben p i realizaci projekt
Nejčastější pochybení při realizaci projektů realizace projektu a jejich dodržování

 • Nenahlášení změn (stavba, rozpočet, harmonogram, indikátory..)

 • Projekt musí směřovat k naplnění stanovených monitorovacích ukazatelů

 • Evidovat spolupráci s partnerem (např. zápisy z jednání)

 • Prokazatelně naplnit environmentální ukazatele uvedené v žádosti o dotaci

 • Doložit naplnění závazků k rovným příležitostem uvedeným v žádosti o dotaci

www.rr-jihozapad.cz


Nej ast j pochyben p i realizaci projekt1
Nejčastější pochybení při realizaci projektů realizace projektu a jejich dodržování

 • Příjemce nemá stanoveno čím zahájí a ukončí fyzickou realizaci projektu, v MZ není často uvedeno čím byla FR zahájena a ukončena

 • Velmi stručný popis projektu v MZ

 • Nedoložení samostatné účetní evidence pro projekt, nedoložení směrnic

 • Nesoulad částek na vystavených fakturách se soupisem provedených prací

 • Chybné výpočty v soupisech provedených prací

www.rr-jihozapad.cz


Nej ast j pochyben p i realizaci projekt2

Nejčastější pochybení při realizaci projektů realizace projektu a jejich dodržování

Chybějící rozpočet z uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce v elektronické podobě

Inventární karty majetku

Doklady ke stanovení předpokládaných hodnot zakázek

Komplexní dokumentace k výběrovým řízením (doklady o odeslání, doklady o doručení, zpráva a také protokol o hodnocení nabídek, doklady prokazující splnění § 147a – uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů atd.)

www.rr-jihozapad.cz


Prostor pro dotazy

Prostor pro dotazy realizace projektu a jejich dodržování

www.rr-jihozapad.cz – Pro příjemce – Často kladené dotazy/FAQ

www.rr-jihozapad.cz