Download
veiledning pas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veiledning PAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veiledning PAS

Veiledning PAS

364 Views Download Presentation
Download Presentation

Veiledning PAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Veiledning PAS Prøveadministrasjonssystem Nasjonale prøver 2011

 2. Formål og bruk Rapporter Brukeradministrasjon Påmelding og resultatregistrering Sjekklister, oppsummering Plan for gjennomgangen

 3. Formål og bruk av PAS Eksamen - Nasjonale prøver - Kartleggingsprøver For administrasjon, planlegging og resultatregistrering av alle sentralt gitte prøver i grunnskole og videregående skole PAS = administrasjon, påmelding og resultatoppfølging PGS-C = elektroniske prøver PGS-A = eksamen/IKT-baserte prøver (ikke nasjonale)

 4. Dynamisk system med rollestyring Administrasjon av brukere Opprette og godkjenne prøver Påmelding til prøver Registrering av prøveresultater Se prøveresultater Overordnede menyvalg Brukerroller Se prøveresultater for grupper man er ansv.for Lærer Egen brukerprofil Legge inn prøveresultater Skole- administrator Skolens brukere Egen brukerprofil Påmelding av elever til prøver Se rapporter Skoleeier Skoleadministrator Egen brukerprofil Se en aggregert resultatoversikt Fylkesmann Alle nivåer Egen brukerprofil Har tilgang til påmeldingsstatus, kan åpne for etterpåmelding Se en aggregert resultatoversikt Prøvetype- ansvarlig Egen brukerprofil Opprette og godkjenne prøver Se en aggregert resultatoversikt System- administrator Alle nivåer Egen brukerprofil Opprette og godkjenne prøver

 5. Generell funksjonalitet • PAS er rollebasert • hver rolle ser kun ”sine” muligheter • brukere kan ha flere roller som tildeles av skoleadministrator • PAS er en internettløsning, startes fra f.eks Internet Explorer (siste versjon av nettleser anbefales for sikkerhet og stabil funksjon) • https://pas.udir.no/ • med knapp fra UDEs side, eller UDIRs side • PAS har ikke automatisk lagring, bruk ”Lagre”- knapp der det finnes • Bruk UDIR-ikonet for å gå tilbake til start, eller via menyer for å skifte mellom funksjoner, unngå ”Tilbake” knappen i nettleseren • Du logges automatisk av systemet etter 20 inaktive minutter

 6. Brukerstøtte/veiledninger • www.udir.no/nasjonaleprover • Retningslinjer for nasjonale prøver, www.udir.no • Denne veiledningen og veiledning for SATS • Sjekkliste for fritak, UDEs hjemmeside URL Ved spørsmål eller brukerstøtte kontakt UDE Vedr. PAS: UDE v/Unni Mortensen, Hanne Bergsmark, Margareth Tomren Vedr SATS: Trond Hagstrøm

 7. Oversikt over gjennomføringen

 8. Skoleadministrator er rektor, men rektor kan opprette flere brukere med rollen som skoleadministrator på egen skole UDE-A oppretter alle rektorer som skoleadministrator på sin skole Alle brukere skal ha egen brukerident (brukernavn og passord). NB! Brukernavn og passord er personlig, skal ikke deles! Opplysningene i PAS er taushetsbelagte i henhold til forvaltningsloven. Ditt brukernavn og passord gir deg tilgang til registrerings- og/eller leserettigheter for din elevgruppe. Du må derfor sørge for ikke å gi opplysninger om passord til andre. Lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 (personopplysningsloven) Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven) Informasjonssikkerhet

 9. Prøvedatoer og rapporteringsfrister

 10. Rapporter Baserer seg på aggregerte data (= oppsummerte data periodisk)

 11. NP01 – prøve/oppgavesett/gruppe Filtrering på flere elementer Viser enkeltsvar pr elev pr oppgave Overføre til Excel for videre arbeid NP01 brukes av «ansvarlig lærer» for den enkelte prøvegruppe, for pedagogisk oppfølging etter prøvene

 12. NP02 – Sum mestringsnivå pr prøve/skole

 13. NP03 - Skole - kommune - fylke - nasjon

 14. NP04 – pr prøve/fag pr kommune Overføre til Excel for videre arbeid

 15. NP06 - fag - oppgavesett -gruppe - kjønn Overføre til Excel for videre arbeid NP06 brukes av fagseksjon, skoleleder for pedagogisk oppfølging etter prøvene

 16. NP08 - elev - mestringsnivå - poeng NP08 brukes av «ansvarlig lærer» for den enkelte elev, for pedagogisk oppfølging etter prøvene, VFL-dokumentasjon

 17. Pålogging og tilgang

 18. Pålogging 1 Brukernavn: • Nytt brukernavn må være på minst 4 tegn, ref. BrukerID i SATS. Passord: • Passord byttes ved første gangs pålogging. • Passord må være på minst 9 tegn hvorav det må være minst 1 stor bokstav, minst 1 liten bokstav og minst ett tall eller spesialtegn. Bør ikke bruke æ, ø, å, i passordet. Kan ikke ha brukernavnet ditt i passordet Kontrollspørsmål: • Brukeren må velge et forhåndsdefinert kontrollspørsmål og angi svar, med minst 4 tegn med kun bokstaver og/eller tall. • NB! Både brukernavn, passord og svar er case-sensitivt (skiller på store/små bokstaver) 2

 19. Pålogging 1.gang NB! Er du SATS-bruker må brukernavn være identisk med SATS BrukerID Lag nytt passord og kontroll-spørsmål/svar Godta tekst om person-opplysninger

 20. Pålogging senere Logg inn eller klikk for glemt passord

 21. Nytt passord sendes pr e-post Kopier og lim inn passordet i innloggings-bildet i PAS

 22. Hovedmeny for skoleadministrator Klikk logo for å komme ”Hjem” Velg prøve-type og periode . Se ditt navn og rolle og få tilgang til din egen brukerprofil Velg rolle og målform, husker fra sist Velg handling fra meny

 23. Hovedmeny for lærer Lærer har leserettighet til påmeldingsbildet

 24. Brukeradministrasjon

 25. Automatisk registrering - hovedregel Lærere kommer inn automatisk fra SATS Skoleleder opprettes som Skoleadministrator av UDE-A Manuell registrering av brukere Nye brukere registreres i PAS med fødselsnummer, navn, skoletilhørighet og en eller flere roller Brukeren mottar e-post med brukernavn og passord, som gir tilgang til PAS Brukeren logger seg på, og endrer sitt brukernavn, passord (NB! Identisk med SATS BrukerID) ,kontrollspørsmål og svar Én bruker kan ha flere roller, f.eks • lærer på to forskjellige skoler • skoleadministrator og lærer på egen skole • ”Avgiverskolen” (en lærers tidligere arbeidsplass) må selv fjerne rollen • Brukere slettes (normalt) ikke fra systemet Nye brukere i PAS (lærere i prøvegrupper) mottar e-post som beskrevet over Brukeradministrasjon - arbeidsgang

 26. Brukeradministrasjon Legge til eller endre brukerdata Lag ny bruker Se detaljer om en bruker Søk frem bruker Avgrens søket og velg bruker fra listen, eller rett på fødselsnummer

 27. Brukeradministrasjon Se detaljer om en bruker Ved å klikke ”Overta bruker” kan man navigere som en annen bruker (ref. brukerstøtte). Kun leserettighet, og kun med lavere rettighet Klikk for å sette nytt passord Trykk her for å minimere/ maksimere Legge til roller på samme bruker

 28. Brukeradministrasjon Registrere ny bruker Klikk her om brukeren trenger nytt passord Start med fødselsnummer for å sjekke om bruker finnes fra før, f.eks fra en annen skole Legg til roller En bruker kan ha flere roller, må ha minst 1 for å være aktiv i PAS NB! Brukere slettes ikke fra PAS, men roller fjernes

 29. Oppdatert skoleinfo Sørg for at opplysninger om skolen og rektor alltid er oppdatert! Sjekk at skolens org.nummer er rett, kommer fra NSR, overføring kan feile

 30. Påmelding av elever til prøver

 31. Skolen setter i gang en automatisk overføring av prøvegrupper, elever og ”Ansvarlige lærere” fra SATS (se egen kursdokumentasjon fra IST) Er ”Ansvarlig lærer” ny som PAS-bruker, mottar personen e-post med brukernavn og passord, som gir tilgang til PAS. NB! Benytt e-postadressen fra InnsIKT-løsningen Brukeren logger seg på, og endrer sitt passord (ikke brukernavnet), kontrollspørsmål og svar. Det er helt vesentlig for en vellykket overføring at BrukerID i SATS blir registrert helt eksakt lik brukernavn i PAS. Skoleadministrator kan knytte elevgrupper og lærere sammen manuelt i etterkant av importen, dersom noe ikke stemmer i forhold til SATS eksamensmodul, eller det kommer til nye elever/elever flytter NB! Sett av tid, ha noen dager imellom før første prøve skal gjennomføres! NB! Korrigeringer går ikke "tilbake" til SATS, vær nøye med å etablere rutiner for ajourhold internt NB! Husk alltid å sjekke importlogg, for å verifisere at alt har gått riktig. Det er mulig å se andres logger på samme skole. Påmelding av elever – arbeidsgang Automatisk import fra SATS

 32. Ikke brukt riktig organisasjonsnummer for skolen i importfilen, kontrollerer også at skolen har rett navn i forhold til org.nummeret Prøvegruppeansvarlige finnes allerede på en annen skole • NB! Hvis en lærer bytter skole og finnes i PAS uten rolle til den nye skolen, vil import av hennes/hans data gi feil. Alle må ha tildelt en rolle! Den forrige skolen må huske å slette rollen Det er ikke samme pålogget bruker som setter i gang importen i SATS og som tar ut importloggen i PAS Brukeren som importerer er ikke skoleadministrator på denne skolen Bruker-ID er ikke helt identisk med brukernavn i PAS • Hvis brukeren endrer brukernavn i PAS, må dere huske å gjøre samme endring i SATS (Ekstern BrukerID) Typiske årsaker til feil ved import

 33. Importlogg NB! Logg er brukeravhengig, det er kun den brukeren som har utført importen som får se loggen. Ved behov for hjelp fra f.eksUDE-A, lag en kopi av skjermbildet (PrtSc) og send på e-post Ved manglende samsvar SATS/PAS: ”Ansvarlig lærer ikke lagt til i prøvegruppen. Brukeren fantes ikke i PAS fra før.

 34. Påmelding – Import Ny! Flere valg for importlogg I dette skjermbildet skal dere kun sjekke loggen, overføringen er gjort fra SATS Dette gjelder ikke ved import fra SATS Loggen gir kun ”datateknisk” info. Prøvegruppene bør leses av en person som kjenner den aktuelle gruppen, for å sikre at elevene er i rett prøvegruppe. Skriv ut liste over prøvegruppen (se eks. neste side)

 35. Utskrift av elevliste m/påmeldinger for kontroll Listen bør sjekkes av ansvarlig lærer for prøvegruppen

 36. Søk frem og velg aktuelt fag/fagkode (prøve) Lag ny eller velg prøvegruppe, evt. ta utgangspunkt i en annen gruppe Knytt til ansvarlig lærer (en eller flere) Legg til elever, lagre prøvegruppe til slutt Endringer kan gjøres frem til påmeldingsfristen er ute Alle elever skal meldes på, fritak eller ikke deltatt registreres senere NB! Endringer kan også gjøres ved å legge til en ny elev i prøvegruppen i SATS, og importere på nytt. Da blir eleven lagt til i eksisterende prøvegruppe i PAS. Husk at den skolen eleven evt. har byttet fra må fjerne eleven fra sine prøvegrupper Påmelding av elever manuelt – arbeidsgang Manuell påmelding av elever/prøvegrupper/ansvarlig

 37. Påmelding av elever/grupper til prøver Søk med ”Se alle” Søk med fagkode eller fagnavn Sjekkpåmeldingsfrist, Ikkemulig å registrerehvisfristenerutgått. Bare fylkesmannkangjenåpne, gåtjenestevei Klikk raden med den aktuelle fagkoden, så kommer du inn i detaljbildet

 38. Påmelding av elever Ny prøvegruppe kan lages utfra en annen, men må ha unikt navn Kun ”ansvarlige” får registrere resultater Legg inn gyldig fødselsnummer eller D-nummer. Fiktivt fødselsnummer Må søkes om i god tid, kontakt UDE-A. Navn kan endres etter å ha hentet frem via fødselsnr.

 39. Avgiverskole er obligatorisk Får feilmelding ved lagring uten avgiverskole Sett avgiverskole på alle i en gruppe Alle skoler tilgjengelig som avgiverskole + ”Annen” Avgiverskolen får se resultatene til sine elever, men også den skolen som eleven går på for tiden

 40. R01 – Påmeldt – deltatt – resultatregistrert R01 brukes av skoleadministrator for å følge opp fremdrift i prøvegjennomføringen på egen skole

 41. R02 Oppfølging 2 R02 brukes av skoleeier og UDIR for å følge opp fremdrift i prøvegjennomføringen

 42. Praktisk gjennomføring av elektronisk prøve - skoleadministrator • Finn dagspassord (skole/prøve/dag) fra PAS for elektroniskprøve (PGS-C) • Brukesav den som setter igangprøven for å verifisererettelev • Lag og skriv ut elevenes passord fra PAS for elektronisk prøve (i PGS) • Velg alle elever eller kun utvalgte, pr prøvegruppe • Klikk knappen "Generer" – da lages unike passord (for hver gang du trykker denne knappen) • Klikk knappen "Skriv ut" – skrives ut med 1 ark pr elev • Kan skrives ut før prøven åpner, varer hele prøveperioden • Elevers pålogging sperres etter 10 forsøk, skoleadmin kan regenerere passordet

 43. Utskrift av passord til elektronisk prøve Login: Brukernavn til PGS • 1)Lag passord • 2)Skriv ut passord • for alle • for avkryssede

 44. Registrere resultater - arbeidsgang • Resultatregistrering ved elektroniskeprøver: • Resultateneblirautomatiskoverførttil PAS og vises i resultatkolonnen • Overføring starter kl 16:00 og pågår frem til kl 08:00 neste dag. • Resultatregistrering ved papirbaserteprøver (kun NPLES i år): • Kun “Ansvarliglærer” ser "sine" prøvegrupperogkanregistrere • Velgrettprøve, elevogoppgavesett • Registrerelevsvar • Se oversikt over resultat

 45. Søk frem fagkode/prøvegruppe eller velg fra listen. NB! Det kan være flere oppgavesett for samme prøven. Nå vises kun eleven med en linje for det aktuelle oppgavesett Velg fra listen ”Status” om eleven ikke har deltatt eller er fritatt For å registrere resultat må rullegardinboks for ”Status” være tom Registrer resultater ved papirbaserte prøver

 46. Lærer taster inn resultater for hver elev – NB! Vær sikker på at du har valgt rett oppgavesett hvis det er flere. Valgt svaralternativ blir merket med rød tekst LAGRE når alle resultat er registrert, eller når man evt. blir avbrutt Kan fjerne alle markeringer ved feil inntasting eller endre i enkeltfelt NB! Listen kan være lenger enn du ser i skjermbildet, blar ikke lenger i sider NB! Pass på at alle resultater blir registrert, se NP01 for registreringsstatus Registrer resultater

 47. Oversikt over resultater Oversikt over resultat, kan se både for elektroniske og papirbaserte prøver

 48. Oversikt over resultater • Registreringsstatus: • “Ikke utført” • “Påbegynt” når registrering ikke er ferdig • “Fullført”

 49. Se UDIRs sjekkliste Se UDEs sjekkliste Skoleadmin. sjekker importlogg fra SATS Lærere som er prøvegruppeansvarlig sjekker prøvegruppene Husk på å melde inn prøvegruppene før påmeldingsfristen Søk om fiktivt fødselsnummer for elever uten gyldig f.nr/D-nr Generer og skriv ut brukernavn/passord for elektroniske prøver Lag gjennomføringsplan for elektroniske prøver i forhold til PC-tilgang Generer dagspassord (gjelder bare den dagen) Registrer resultater fra papirbaserte prøver innen fristen Registrer ikke deltatt/fritatt innen fristene Sjekkliste

 50. Lykke til med gjennomføringen!