Download
micron associates banktjenester industrien i ny rad betalt for gjeldende kontoer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Micron Associates: Banktjenester industrien i ny rad betalt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Micron Associates: Banktjenester industrien i ny rad betalt

Micron Associates: Banktjenester industrien i ny rad betalt

162 Views Download Presentation
Download Presentation

Micron Associates: Banktjenester industrien i ny rad betalt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Micron Associates: Banktjenesterindustrieninyradbetalt for gjeldendekontoer Micron Associates

  2. Micron Associates: Banktjenesterindustrieninyradbetalt for gjeldendekontoer Storbritanniasbanktjenesterindustrienståroverfor frisk spørsmål over måten den drives med nyetalleneviser en storøkningiantallpersonersombetalerstadigøkendeavgifter for bankkontoene sine. Financial Services Authority forventes å publisere en kritisk rapport isåkalte “pakketkontoer” over de neste to ukenesomvilkreveendringerimåten de selges. Kontoene, somvanligvisinkludererforsikringsdekningogandrefordelersomVeiredningstjeneste, brukesavmerenn 10 millionermenneskeriheleStorbritannia, men mikron Associates ekspertertror mange harblittskjøvetfeilaktig for kundersomikketrengerdekselet. Selvombyen-Regulator ikkeforventes å fine high street långivere, kan sin nyeretningslinjerføretilerstatningskravframillioneravkunder. Kontoeneblir sett påsom en måte for bankene å bevegesegbortfra “gratis Bank” modellenmotorensliter med å finnenyekilder for finansiering. Trekkpåpakkedekontoerkommerpåbaksidenav en egenanmeldelseavpersonligegjeldendekontomarkedetav Office of Fair Trading somsadet ser for å løse en “mangelpåkundefokus over den brederebanktjenesterpersonmarkedet”.

  3. Micron Associates: Banktjenesterindustrieninyradbetalt for gjeldendekontoer Bankeneeralleredekonkurrerer med kravsomkjørertilmillionerav pounds knyttettilmis-sold betalingbeskyttelseforsikring, rentebytteavtalersolgttilsmåbedrifter, såvelsompotensiellesøksmålknyttettil Libor-skandalen. Ifølge tall framikronknytter data analytikere, Defaqto, erdetøyeblikket 70 forskjelligetyperpakkedekontoerpåsalgiStorbritannia, sammenlignet med 39 i 2007. Gjennomsnittligkostnaden for en pakketkontoernå £15.28 imåneden, oppfra £11.80 fem årsiden. Antallpersonerholdeslikekontoerantas å ha fordobletisammeperiode. Forskningviser at en tredjedelavkunderikkebrukernoenavfordelenetilbys med regnskapet. Detadvarerkunderer å kastebortmillionerav pounds hvertårsom et resultat. Dethevderogså banker er “presser” pakketkontoerpåkunder. I tilleggerforskningviser at bankeneerblant de verstelovbryterenårdetgjelder å lageproduktersomerdårligverdi. “Pakketkontoereroftekompleks med såkaltefordelersom mange vilaldribrukerellerværekvalifiserttil å kreve for. FSA måvære en vaktbikkje for forbrukereoghindre at frontline ansattesomtilbyshøy bonus betalinger å skyvedissekontoenetilforbrukerne.”

  4. Micron Associates: Banktjenesterindustrieninyradbetalt for gjeldendekontoer Den finansielleOmbudsmannsa den mottar ca 150 klagerhvertårknyttettilkontoene. Men, sierdettotaleantallersannsynlig å være “betydelig” høyeresom de flesteklagererkoblettilforsikringspolisersomersolgtsom en del avkontoen. Mange kunderharfunnet de erikkekvalifiserttil å gjørekravpådeleravpakkersomreiseforsikring, tiltross for betalehvermåned. Klagerogsåmidtstillepåfornyelseavpolicyer, med menneskerikkegittsjansentil å melde deg utavkontoene, såkalte “treghet-selger”. “Mestepartenavklagersomfår vi ompakkedekontoersomerrelaterttilproduktenepakket med dem,” sa en talsmann for ombudsmann. “Reiseforsikringer den viktigste.”Vi harikke tall for dette, sådetikkeeralltidopplagtnår vi bedtom å sortereut en klagehvis en policy ble “pakket”. “Men, et betydeligantall travel forsikringskravkaninnebærepolicyersomerpakket med bankkonti.” Salgavpakkedekontoerharvokstbetrakteligsiden 2007. Av Storbritanniasstørstelångiverebruker Barclays og Lloyds Banking Group nektet å sihvor mange av sine kunderbetalt for kontoer.

  5. Micron Associates: Banktjenester industrien i ny rad betalt for gjeldende kontoer Den istor grad statligeide Royal Bank of Scotland sa 2.5 millionerkunderholdtpakkedekontoer, sammenlignet med 2,2 millioneri 2007, mensved HSBC figurenharøktfra 580,000 til 840,000 iperioden. Andre steder, Co-operative bankensanåhadde 210, 00 kundersombrukerpakkedekontoer, oppfra 168,000. Building society Nationwide sadetikketilbydem. Santander UK, sombledannetvedsammenslåing Abbey nasjonale, Alliansen & Leicester og Bradford & Bingley, sadettrakksegutavmarkedettidligereiår, men fortsatthadde 300.000 kunderpåbetalt for kontoer. Alle banker sa de bletattskritt for å sikreegnetkundertokutpakketkontoeroghaddesamarbeidet med FSA etterforskning. Den britiskebankfolk Association nektet å kommentere. FSA vilnåtaskritt for å sikre at pakkedekontoereregnet for hverkjøperen. Den irske regulator vilinsisterepå at banker ogbyggesamfunnselgeforsikringsom en del av en pakketkontomåsjekkeomkundererkvalifiserttil å kreve under hver policy, oggidem med en årligberettigelsesetning å spørredemom å se omomstendighetenehaddeendretogompolicyenefortsette å møtederesbehov. Crucially, erdetogsåsannsynlig å påpeke at de somharblittsolgtpolicyersom de ikkekangjørekravpåharberettigetkravpåkompensasjon.