1 / 5

Micron Associates: Banktjenester industrien i ny rad betalt

Storbritannias banktjenester industrien står overfor frisk spørsmål over måten den drives med nye tallene viser en stor økning i antall personer som betaler stadig økende avgifter for bankkontoene sine./nFinancial Services Authority forventes å publisere en kritisk rapport i såkalte “pakket kontoer” over de neste to ukene som vil kreve endringer i måten de selges./nKontoene, som vanligvis inkluderer forsikringsdekning og andre fordeler som Veiredningstjeneste, brukes av mer enn 10 millioner mennesker i hele Storbritannia, men mikron Associates eksperter tror mange har blitt skjøvet feilaktig for kunder som ikke trenger dekselet./nSelv om byen-Regulator ikke forventes å fine high street långivere, kan sin nye retningslinjer føre til erstatningskrav fra millioner av kunder. Kontoene blir sett på som en måte for bankene å bevege seg bort fra “gratis Bank” modellen motoren sliter med å finne nye kilder for finansiering. Trekk på pakkede kontoer kommer på baksiden av en egen anmeldelse av personlige gjeldende konto markedet av Office of Fair Trading som sa det ser for å løse en “mangel på kundefokus over den bredere banktjenester personmarkedet”./n /nBankene er allerede konkurrerer med krav som kjører til millioner av pounds knyttet til mis-sold betaling beskyttelse forsikring, rentebytteavtaler solgt til småbedrifter, så vel som potensielle søksmål knyttet til Libor-skandalen. Ifølge tall fra mikron knytter data analytikere, Defaqto, er det øyeblikket 70 forskjellige typer pakkede kontoer på salg i Storbritannia, sammenlignet med 39 i 2007. Gjennomsnittlig kostnaden for en pakket konto er nå £15.28 i måneden, opp fra £11.80 fem år siden. Antall personer holde slike kontoer antas å ha fordoblet i samme periode. Forskning viser at en tredjedel av kunder ikke bruker noen av fordelene tilbys med regnskapet. Det advarer kunder er å kaste bort millioner av pounds hvert år som et resultat. Det hevder også banker er “presser” pakket kontoer på kunder.

VashaNeish
Download Presentation

Micron Associates: Banktjenester industrien i ny rad betalt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Micron Associates: Banktjenesterindustrieninyradbetalt for gjeldendekontoer Micron Associates

  2. Micron Associates: Banktjenesterindustrieninyradbetalt for gjeldendekontoer Storbritanniasbanktjenesterindustrienståroverfor frisk spørsmål over måten den drives med nyetalleneviser en storøkningiantallpersonersombetalerstadigøkendeavgifter for bankkontoene sine. Financial Services Authority forventes å publisere en kritisk rapport isåkalte “pakketkontoer” over de neste to ukenesomvilkreveendringerimåten de selges. Kontoene, somvanligvisinkludererforsikringsdekningogandrefordelersomVeiredningstjeneste, brukesavmerenn 10 millionermenneskeriheleStorbritannia, men mikron Associates ekspertertror mange harblittskjøvetfeilaktig for kundersomikketrengerdekselet. Selvombyen-Regulator ikkeforventes å fine high street långivere, kan sin nyeretningslinjerføretilerstatningskravframillioneravkunder. Kontoeneblir sett påsom en måte for bankene å bevegesegbortfra “gratis Bank” modellenmotorensliter med å finnenyekilder for finansiering. Trekkpåpakkedekontoerkommerpåbaksidenav en egenanmeldelseavpersonligegjeldendekontomarkedetav Office of Fair Trading somsadet ser for å løse en “mangelpåkundefokus over den brederebanktjenesterpersonmarkedet”.

  3. Micron Associates: Banktjenesterindustrieninyradbetalt for gjeldendekontoer Bankeneeralleredekonkurrerer med kravsomkjørertilmillionerav pounds knyttettilmis-sold betalingbeskyttelseforsikring, rentebytteavtalersolgttilsmåbedrifter, såvelsompotensiellesøksmålknyttettil Libor-skandalen. Ifølge tall framikronknytter data analytikere, Defaqto, erdetøyeblikket 70 forskjelligetyperpakkedekontoerpåsalgiStorbritannia, sammenlignet med 39 i 2007. Gjennomsnittligkostnaden for en pakketkontoernå £15.28 imåneden, oppfra £11.80 fem årsiden. Antallpersonerholdeslikekontoerantas å ha fordobletisammeperiode. Forskningviser at en tredjedelavkunderikkebrukernoenavfordelenetilbys med regnskapet. Detadvarerkunderer å kastebortmillionerav pounds hvertårsom et resultat. Dethevderogså banker er “presser” pakketkontoerpåkunder. I tilleggerforskningviser at bankeneerblant de verstelovbryterenårdetgjelder å lageproduktersomerdårligverdi. “Pakketkontoereroftekompleks med såkaltefordelersom mange vilaldribrukerellerværekvalifiserttil å kreve for. FSA måvære en vaktbikkje for forbrukereoghindre at frontline ansattesomtilbyshøy bonus betalinger å skyvedissekontoenetilforbrukerne.”

  4. Micron Associates: Banktjenesterindustrieninyradbetalt for gjeldendekontoer Den finansielleOmbudsmannsa den mottar ca 150 klagerhvertårknyttettilkontoene. Men, sierdettotaleantallersannsynlig å være “betydelig” høyeresom de flesteklagererkoblettilforsikringspolisersomersolgtsom en del avkontoen. Mange kunderharfunnet de erikkekvalifiserttil å gjørekravpådeleravpakkersomreiseforsikring, tiltross for betalehvermåned. Klagerogsåmidtstillepåfornyelseavpolicyer, med menneskerikkegittsjansentil å melde deg utavkontoene, såkalte “treghet-selger”. “Mestepartenavklagersomfår vi ompakkedekontoersomerrelaterttilproduktenepakket med dem,” sa en talsmann for ombudsmann. “Reiseforsikringer den viktigste.”Vi harikke tall for dette, sådetikkeeralltidopplagtnår vi bedtom å sortereut en klagehvis en policy ble “pakket”. “Men, et betydeligantall travel forsikringskravkaninnebærepolicyersomerpakket med bankkonti.” Salgavpakkedekontoerharvokstbetrakteligsiden 2007. Av Storbritanniasstørstelångiverebruker Barclays og Lloyds Banking Group nektet å sihvor mange av sine kunderbetalt for kontoer.

  5. Micron Associates: Banktjenester industrien i ny rad betalt for gjeldende kontoer Den istor grad statligeide Royal Bank of Scotland sa 2.5 millionerkunderholdtpakkedekontoer, sammenlignet med 2,2 millioneri 2007, mensved HSBC figurenharøktfra 580,000 til 840,000 iperioden. Andre steder, Co-operative bankensanåhadde 210, 00 kundersombrukerpakkedekontoer, oppfra 168,000. Building society Nationwide sadetikketilbydem. Santander UK, sombledannetvedsammenslåing Abbey nasjonale, Alliansen & Leicester og Bradford & Bingley, sadettrakksegutavmarkedettidligereiår, men fortsatthadde 300.000 kunderpåbetalt for kontoer. Alle banker sa de bletattskritt for å sikreegnetkundertokutpakketkontoeroghaddesamarbeidet med FSA etterforskning. Den britiskebankfolk Association nektet å kommentere. FSA vilnåtaskritt for å sikre at pakkedekontoereregnet for hverkjøperen. Den irske regulator vilinsisterepå at banker ogbyggesamfunnselgeforsikringsom en del av en pakketkontomåsjekkeomkundererkvalifiserttil å kreve under hver policy, oggidem med en årligberettigelsesetning å spørredemom å se omomstendighetenehaddeendretogompolicyenefortsette å møtederesbehov. Crucially, erdetogsåsannsynlig å påpeke at de somharblittsolgtpolicyersom de ikkekangjørekravpåharberettigetkravpåkompensasjon.

More Related