praktick as z vere n ch pr c l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praktická časť záverečných prác PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praktická časť záverečných prác

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Praktická časť záverečných prác - PowerPoint PPT Presentation


 • 339 Views
 • Uploaded on

Praktická časť záverečných prác. PhDr. Lucia Dimunová , PhD. Metódy zberu empirických informácií. kazuistika prieskum – dotazník, anketa pozorovanie rozhovor štúdium dokumentov (obsahová analýza) experiment. Kazuistika. - výskum na vzorke jednej osoby alebo situácie – prípadu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Praktická časť záverečných prác


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
praktick as z vere n ch pr c

Praktická časť záverečných prác

PhDr. Lucia Dimunová, PhD.

met dy zberu empirick ch inform ci
Metódy zberu empirických informácií
 • kazuistika
 • prieskum – dotazník, anketa
 • pozorovanie
 • rozhovor
 • štúdium dokumentov (obsahová analýza)
 • experiment
kazuistika
Kazuistika
 • - výskum na vzorke jednej osoby alebo situácie – prípadu
 • Štruktúra kazuistiky:
 • anamnéza
 • katamnéza (opis)
 • analýza a interpretácia (rozbor)
 • záver a diskusia
kazuistika4
Kazuistika
 • Koniec diskusie zahŕňa tzv. „learning points“:

A/ Čo je o danej problematike známe

B/ Čo nové daná štúdia prináša

dotazn k kvantitat vna met da
Dotazník – kvantitatívna metóda
 • Štruktúra dotazníka:
 • oslovenie respondenta, príhovor – zámer realizovaného prieskumu
 • inštrukcie ako dotazník vypĺňať

(+ anonymita)

 • vecné položky
 • kategorizačné položky
druhy polo iek v dotazn ku
Druhy položiek v dotazníku
 • Otvorené – neštruktúrované
 • Uzavreté – štruktúrované
 • Priame
 • Nepriame (projekčné)
typy polo iek v dotazn ku
Typy položiek v dotazníku
 • DICHOTOMICKÉ

 Ste a) muž b) žena

 • POLYTOMICKÉ

 Bola Vám poskytnutá dostatočná starostlivosť?

áno – nie – neviem to posúdiť

typy polo iek v dotazn ku8
Typy položiek v dotazníku

POLOOTVORENÉ/POLOUZAVRETÉ

 • Kto Vám najviac pomáha pri riešení problémov súvisiacich s chorobou?
 • rodina
 • priatelia
 • lekár
 • iní (vypíšte).......................................
naj astej ie chyby
Najčastejšie chyby
 • obsahová a jazyková nezrozumiteľnosť
 • nejednoznačnosť
 • strohé, dlhé otázky
 • sugestívne otázky
 • nepýtať sa na dve rôzne veci súčasne v jednej otázke
anketa
Anketa
 • hromadne zisťujeme názory, mienku
 • 3 - 5 otázok
 • limitom je menšia návratnosť
pozorovanie kvalitat vne d ta
Pozorovanie – kvalitatívne dáta
 • neštruktúrované, štruktúrované
 • „Protokol“ pozorovaných javov:
 • informácie o predmete, čase, mieste pozorovania
 • informácie o tom, kto vykonával pozorovanie
 • informácie o neočakávaných faktoroch a udalostiach
rozhovor
Rozhovor
 • štandardizovaný (štruktúrovaný)
 • neštandardizovaný (neštruktúrovaný)
 • individuálny
 • skupinový
rozhovor13
Rozhovor
 • Štruktúra rozhovoru:
 • predstaviť sa a oznámiť cieľ rozhovoru
 • vykonať zápis:
 • čas rozhovoru (začiatok, koniec)
 • dĺžka trvania odpovedí
 • označiť zrozumiteľnosť otázky pre respondenta
 • po ukončení uvádzať svoje poznámky, pripomienky, návrhy
t dium dokumentov
Štúdium dokumentov

využívame ak nie je možný bezprostredný kontakt s respondentmi, pri štúdiu historických javov

 • štatistické výkazy
 • zdravotnícku dokumentáciu
odpor an literat ra
Odporúčaná literatúra

Metodické usmernenie 14/2009-R MZ SR o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

MEŠKO, D.- KATUŠČÁK, D. – FINDRA,J. a kol. 2005. Akademická príručka. 2.dopl.vyd.Martin:Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6

MECHÍROVÁ, V. - TIRPÁKOVÁ, L. – DIMUNOVÁ, L. 2008. Príručka na písanie záverečných bakalárskych a diplomových prác. Vyd. Apriolla s.r.o., Košice, 2008. 51 s. ISBN 978-80-89346-04-2

odpor an literat ra16
Odporúčaná literatúra

Meško D. 2003. Praktický kurz úspešnej prezentácie. 1.časť – Kazuistika. Interná medicína 2003, 3 (1): 59-61.

ŽIAKOVÁ, K. a kol. 2003. Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum. Vyd. Martin: Osveta, 2003. 319 s. ISBN 80-8063-131-X

MIOVSKÝ, M. 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výskumu. Praha:Grada, 2006.153 s. ISBN 80-247-1362-4.

ONDREJOVIČ, P. 2005. Úvod do metodológie sociálnych vied. Základy metodológie kvantitatívneho výskumu. Bratislava: Regent,

2005. 174 s. ISBN 80-88904-35-8.