1 / 54

โดย ..นายพายุพงศ์ พายุหะ ครูชำนาญการพิเศษ สพท.รอ. ๒

หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง : การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ ( Quality Classroom ). โดย ..นายพายุพงศ์ พายุหะ ครูชำนาญการพิเศษ สพท.รอ. ๒. 1.วัตถุประสงค์.

Sophia
Download Presentation

โดย ..นายพายุพงศ์ พายุหะ ครูชำนาญการพิเศษ สพท.รอ. ๒

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง: การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ(Quality Classroom) โดย..นายพายุพงศ์ พายุหะ ครูชำนาญการพิเศษ สพท.รอ. ๒

 2. 1.วัตถุประสงค์ • ครูสามารถพัฒนาตนเองด้านการออกแบบและจัดการการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ • 2. ครูสามารถนำการเปลี่ยนแปลงได้

 3. 2.เป้าหมาย รร.จันทรุฯ 1. ครูได้รับการพัฒนาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกคน ( 100 % ) 2. ครูทุกคนที่ผ่านกระบวนการพัฒนา มีแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)

 4. 3.เจตนารมน์ของเลขาธิการ กพฐ. • ครูมีความตระหนัก มีความรู้และความเข้าใจในภาพรวมของหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับครู • (พบ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ผ่านVCD)

 5. 4.ภาพรวมของหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง4.ภาพรวมของหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง 1.ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2. การวิจัยในชั้นเรียน(CAR) 3. ICT ในห้องเรียน 4. การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 5. วินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

 6. 5. ความคาดหวังของห้องเรียนคุณภาพ หลักสูตร กิจกรรมสนับสนุน เครือข่าย 5 นิ้ว/ฝ่ามือ แหล่งเรียนรู้ ออกแบบการจัดการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน Positive Discipline ICT ห้องเรียน ICT โรงเรียน CAR ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง Inside out Outside in การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการศึกษาเดิมของแต่ละโรงเรียน(Based-Line) ห้องเรียน คุณภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษา

 7. ดัชนีตัวชี้วัด 1.ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2. การวิจัยในชั้นเรียน(CAR) 3. ICT ในห้องเรียน 4. การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 5. วินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

 8. 1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนฯ ดัชนีตัวชี้วัด(1) ความรู้(Knowledge :K) - ครูมีความรู้ในเรื่องแนวคิดในการเปลี่ยนแปลง - ครูมีความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง - ครูมีความรู้ในเรื่องการจัดการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ - ครูมีความรู้ในเรื่องห้องเรียนคุณภาพ

 9. 1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนฯ(ต่อ) ดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ)(2) ผลการปฏิบัติ(Performance :P) - ครูมีแผนพัฒนาตนเองและผลงานอย่างสร้างสรรค์ (3) ตัวชี้วัด(Indicator : I) - ครูมีความตื่นตัวในการสร้างสรรค์ ทุ่มเททำงานอย่างสุดชีวิตจิตใจ -ครูมีแผนพัฒนาตนเอง ร่วมมือกันทำงานและผลงานอย่างสร้างสรรค์

 10. 2. CAR เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง ดัชนีตัวชี้วัด(1) ความรู้(Knowledge :K) - การจัดทำ ID Plan - การวิจัยในชั้นเรียน (2) ผลการปฏิบัติงาน(Performance : P) –ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง -รายงานการพัฒนาตนเองและนักเรียน

 11. 2. CAR เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) ดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ)(3) ตัวชี้วัด (Indicator :I) - ใช้ CARพัฒนาตนเองและนักเรียน - มีเพื่อสะท้อนความคิด

 12. 3. ICT ในห้องเรียน ดัชนีตัวชี้วัด(1) ความรู้(Knowledge :K) - การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (2) ผลการปฏิบัติงาน(Performance : P) – การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้หรือทำสื่อ ICT - มี e-mail และเผยแพร่งานทาง Web site

 13. 3. ICT ในห้องเรียน (ต่อ) ดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ)(3) ตัวชี้วัด(Indicator :I) - มีแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการใช้ ICT หรือการบูรณาการสาระวิชาต่างๆอย่างหลากหลาย

 14. 4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ดัชนีตัวชี้วัด(1) ความรู้(Knowledge :K) - ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน รูปแบบ Backward Design – ผู้บริหารนิเทศ Coach การจัดกิจกรรมเรียนรู้

 15. 4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฯ (ต่อ) ดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ)(2) ผลการปฏิบัติ(Performance :P) - ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ – รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ (3) ตัวชี้วัด (Indicator : I) - นักเรียนมีผลงาน ชิ้นงานที่สะท้อนคุณภาพการคิดระดับสูง

 16. 5. การสร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน ดัชนีตัวชี้วัด(1) ความรู้(Knowledge :K) - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - การสร้างวินัยเชิงบวก (2) ผลการปฏิบัติงาน(Performance : P) – จัดการพัฒนานักเรียนในชั้นอย่างเป็นระบบ

 17. 5. การสร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน (ต่อ) ดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ)(3) ตัวชี้วัด(Indicator :I) - ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก จัดระบบการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวม ทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์

 18. รายละเอียด ของเนื้อหาในแต่ละเรื่อง 1. ชื่อเรื่อง 2. สาระสำคัญ 3. วัตถุประสงค์ 4. กิจกรรม 5. สื่อและอุปกรณ์ 6. การวัดและประเมินผล 7. สิ่งอำนวยความสะดวก 8. ดัชนีตัวชี้วัด (KPI)

 19. 1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ 1.1 สาระสำคัญ - แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง - การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ - การจัดการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ - ห้องเรียนที่มีคุณภาพ

 20. 1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนฯ(ต่อ) 1.2 วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ครูได้รับแนวทาง การเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ

 21. 1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนฯ(ต่อ) 1.3 กิจกรรม (1) วิทยากรให้หลักการ โดยใช้ PPT (2) ปฏิบัติงานกลุ่ม (3) นำเสนอ (4) สรุปแนวคิด

 22. 1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนฯ(ต่อ) 1.4 สื่อและอุปกรณ์(1) เอกสารประกอบการนำเสนอ ประกอบด้วย - สำเนา PPT(หน้าละ 3 เฟรม) และใบกรณีศึกษา (2) กระดาษ A4 (3) กระดานมีขาตั้ง สำหรับรองเขียนกระดาษฟลิบ-ชาร์ท ปากกาเคมีสีดำและน้ำเงิน กลุ่มละ 2 ด้าม

 23. 1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนฯ(ต่อ) 1.5 การวัดและประเมินผล(1) สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม (2) ผลงานการปฏิบัติกิจกรรม

 24. 1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนฯ(ต่อ) 1.6 สิ่งอำนวยความสะดวก(1) แบ่งสมาชิกให้เข้ากลุ่มโดยคละโรงเรียน กลุ่มละไม่เกิน 10 คน - แจ้งรายชื่อให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มให้ทุกคนทราบ - จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ก่อนเวลาการอบรม - กำหนดชื่อผู้อำนวยความสะดวกแต่ละกลุ่มพบวิทยากรตามเวลาที่กำหนด (ผู้อำนวยความสะดวกคือผู้มีบุคลิกคล่องแคล่วและนำการประชุมได้)

 25. 1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนฯ(ต่อ) 1.7 ดัชนีตัวชี้วัด(1) ความรู้(Knowledge :K) - ครูมีความรู้ในเรื่องแนวคิดในการเปลี่ยนแปลง - ครูมีความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง - ครูมีความรู้ในเรื่องการจัดการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ - ครูมีความรู้ในเรื่องห้องเรียนคุณภาพ

 26. 1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนฯ(ต่อ) 1.7 ดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ) (2) ผลการปฏิบัติ(Performance :P) - ครูมีแผนพัฒนาตนเองและผลงานอย่างสร้างสรรค์ (3) ตัวชี้วัด(Indicator : I) - ครูมีความตื่นตัวในการสร้างสรรค์ ทุ่มเททำงานอย่างสุดชีวิตจิตใจ -ครูมีแผนพัฒนาตนเอง ร่วมมือกันทำงานและผลงานอย่างสร้างสรรค์

 27. 2. CAR เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง 2.1 สาระสำคัญ -โปรแกรม CARเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงตนเองของครู (1) CAR 1การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (2) CAR 2การประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (3) CAR 3กรณีศึกษานักเรียนและกรณีศึกษา การเปลี่ยนแปลงตนเองของครู (4) CAR 4การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

 28. 2.2 วัตถุประสงค์ 2.3 กิจกรรม 2.4 สื่อและอุปกรณ์ 2.5 การวัดและประเมินผล 2.6 สิ่งอำนวยความสะดวก

 29. 2.7 ดัชนีตัวชี้วัด(1) ความรู้(Knowledge :K) - การจัดทำ ID Plan - การวิจัยในชั้นเรียน (2) ผลการปฏิบัติงาน(Performance : P) –ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง -รายงานการพัฒนาตนเองและนักเรียน

 30. 2.7 ดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ) (3) ตัวชี้วัด (Indicator :I) - ใช้ CARพัฒนาตนเองและนักเรียน - มีเพื่อสะท้อนความคิด

 31. 3. ICT ในห้องเรียน 3.1 สาระสำคัญ - ความหมาย ICT - ผู้นำ ICT ทำอย่างไร - เราใช้ ICT อย่างไร – ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT

 32. 3.2 วัตถุประสงค์ 3.3 กิจกรรม 3.4 สื่อและอุปกรณ์ 3.5 การวัดและประเมินผล 3.6 สิ่งอำนวยความสะดวก

 33. 3.7 ดัชนีตัวชี้วัด(1) ความรู้(Knowledge :K) - การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (2) ผลการปฏิบัติงาน(Performance : P) – การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้หรือทำสื่อ ICT - มี e-mail และเผยแพร่งานทาง Web site

 34. 3.7 ดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ) (3) ตัวชี้วัด(Indicator :I) - มีแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการใช้ ICT หรือการบูรณาการสาระวิชาต่างๆอย่างหลากหลาย

 35. 4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน 4.1 สาระสำคัญ- แนวการออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน - ออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ - การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้เป็นความเข้าใจคงทน – การประเมินผลที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินสภาพจริง

 36. 4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน 4.1 สาระสำคัญ (ต่อ) - การกำหนดชิ้นงาน/ภาระงาน - การกำหนดเกณฑ์การประเมิน - การประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียน/การคิด – การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

 37. 4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฯ (ต่อ) 4.2 วัตถุประสงค์ 4.3 กิจกรรม 4.4 สื่อและอุปกรณ์ 4.5 การวัดและประเมินผล 4.6 สิ่งอำนวยความสะดวก

 38. 4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฯ (ต่อ) 4.7 ดัชนีตัวชี้วัด(1) ความรู้(Knowledge :K) - ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน รูปแบบ Backward Design – ผู้บริหารนิเทศ Coach การจัดกิจกรรมเรียนรู้

 39. 4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฯ (ต่อ) 4.7 ดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ) (2) ผลการปฏิบัติ(Performance :P) - ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ – รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ (3) ตัวชี้วัด (Indicator : I) - นักเรียนมีผลงาน ชิ้นงานที่สะท้อนคุณภาพการคิดระดับสูง

 40. 5. การสร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน 5.1 สาระสำคัญ 5.2 วัตถุประสงค์ 5.3 กิจกรรม 5.4 สื่อและอุปกรณ์ 5.5 การวัดและประเมินผล 5.6 สิ่งอำนวยความสะดวก

 41. 5. การสร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน (ต่อ) 5.7 ดัชนีตัวชี้วัด(1) ความรู้(Knowledge :K) - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - การสร้างวินัยเชิงบวก (2) ผลการปฏิบัติงาน(Performance : P) – จัดการพัฒนานักเรียนในชั้นอย่างเป็นระบบ

 42. 5. การสร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน (ต่อ) 5.7 ดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ) (3) ตัวชี้วัด(Indicator :I) - ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก จัดระบบการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวม ทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์

 43. ครูทุกคน

 44. การประชุมปฏิบัติการวางแผนการประชุมปฏิบัติการวางแผน 3.1 เป้าหมายการพัฒนาครูในจังหวัด โดยพาทำ 3.2 ข้อเสนอแนะ, แนวคิดในการทำแผน 1) Base line ของแต่ละโรงเรียน - ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน - NT, PISSA, การประเมินผลของ สมศ. - ประเภทโรงเรียน - จำนวนนักเรียน, ครู 2) การวิเคราะห์บริบท และสภาพปัจจุบันของโรงเรียน 3) สาระเนื้อหาหลักสูตร หาแนวทางพัฒนาต่อยอด 3.3 การนำเสนอ (ในกิจกรรม) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 45. วิธีการเรียนรู้ • ได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ • การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน • การสรุปแนวคิด

 46. แนวคิด การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้มีหลายปัจจัย ได้แก่ ความรู้ ความเชื่อ ความกล้าและ การทำงานอย่างเป็นระบบ

 47. ความคาดหวังของห้องเรียนคุณภาพความคาดหวังของห้องเรียนคุณภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรมสนับสนุน แหล่งเรียนรู้ เครือข่าย 5 นิ้ว/ฝ่ามือ หลักสูตร ออกแบบการจัดการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน Positive Discipline ห้องเรียน คุณภาพ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ICT ห้องเรียน ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง ICT โรงเรียน Inside out Inside in CAR การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการศึกษาเดิมของแต่ละโรงเรียน (Based-Line)

 48. แนวคิด โรงเรียน เป็น ชีวิตของเด็ก ครู และผู้บริหาร"ห้องเรียน คือ ชีวิตของเด็กและการทำงานของครู""ห้องเรียนคุณภาพ น่าจะเป็นสื่อที่ดีทีจะสะท้อนไปยัง นักเรียน ครู และผู้บริหาร"

 49. มีจิตวิญญาณ ( Spirit ) T = Team work ทำงานเป็นทีม R = Responsibility รับผิดชอบ A = Awaking ตื่นตัว กระตือรือร้น N = Nicety ระมัดระวัง G = Good Governance ธรรมาภิบาล

More Related