Download
innovatie in contractvorming n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innovatie in contractvorming PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innovatie in contractvorming

Innovatie in contractvorming

332 Views Download Presentation
Download Presentation

Innovatie in contractvorming

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Innovatie in contractvorming D&C contract Hollandsche IJssel Stan van Veenendaal

 2. Innovatie in contractvorming Opzetpresentatie • Inleiding • Contract • Werkwijze • Aanbestedingstraject • Constateringen • Hoe verder

 3. Innovatie in contractvorming Inleiding (1) “RWS ontwikkelt zich naar zakelijke en professionele Opdrachtgever” Optimaliseren inkoop

 4. Innovatie in contractvorming Inleiding (2)Pilot voor waterbodemsaneringen

 5. Innovatie in contractvorming Innovatief contract Aanbesteding Design Construct Meerjarig onderhoud

 6. Innovatie in contractvorming Voor- en nadelen innovatieve contractvormen Meer creativiteit mogelijk Onbekendheid bij markt Risico’s explicieter vooraf Lagere lifecycle costs Initieel hogere transactiekosten Beprijzing risico’s “nieuw”

 7. Innovatie in contractvorming ContractRisicoverdeling • Risico’s opdrachtgever: • Waterbodemkwaliteit/ modellering • Herverontreiniging • Risico’s opdrachtnemer: • Verkrijgen WBB-beschikking • Realiseren saneringsdoelstelling • Herverontreiniging • 5 jaar nazorg

 8. Innovatie in contractvorming Inhoud contract (1) Scope • Saneringsvariantkeuze • Saneringsplan • Vergunningen verkrijgen • Realisatie • Evaluatie • Nazorg

 9. Innovatie in contractvorming Inhoud contract (2) Aanbesteding Design Construct Meerjarig onderhoud Saneringsvariantkeuze Concept- Saneringsplan Verslag BG Vergunningen Realisatie Evaluatie en nazorg

 10. Innovatie in contractvorming Inhoud contract (3) Contractdocumenten • Basisovereenkomst • Vraagspecificatie 1: functionele eisen • Vraagspecificatie 2: proces eisen • Annexen • UAV-gc 2005 • De Aanbieding

 11. Inschrijvingsdocumenten ·Verslag Bevoegd gezag ·Vergunningenregister ·Concept saneringsplan ·Risicoregister Innovatie in contractvorming Inhoud contract (4)De aanbieding

 12. ID Eis Bovenliggende eis(en) Onderliggende eis(en) ID Eis Bovenliggende eis(en) Onderliggende eis(en) 39 De Nazorg dient de eerste vijf jaar na de waterbodem­sanering te worden uitgevoerd conform de Circulaire Bodem­bescherming 2006, het Nazorgplan en de bijbehorende WBB-beschikking. 2, 10, 12 15 - 18, 25 13 De risico's van de waterbodem dienen te worden gereduceerd tot een wettelijk aanvaardbaar niveau. 2,10,12 15 - 18, 25 ID Eis Bovenliggende eis(en) Onderliggende eis(en) 14 De waterbodemsanering dient te worden uitgevoerd conform de verkregen WBB-beschikking en de Circulaire Bodemsanering 2006. 2,10,12 15 - 18, 25 Innovatie in contractvorming Inhoud contract (5)functionele eisen

 13. Innovatie in contractvorming Werkwijze • Proces • Risicosessies • RWS workshops • Marktconsultatie • Uitgangspunten • Basisspecificatie waterbodems • Modelcontracten RWS

 14. Innovatie in contractvorming Aanbesteding (1) • Aankondiging 17 januari 2007 • Selectie • Algemene inlichtingen • Nadere inlichtingen • Aanbesteding 18 september 2007 • Bekendmaking voornemen tot gunning 9 november 2007

 15. Innovatie in contractvorming Aanbesteding (2)EMVI-criteria • Inschrijvingsprijs • Nazorgkosten voor 5 t/m 100 jaar na sanering • Rijksdepotgebruik • Concept saneringsplan • Kwaliteit saneringsplan • Saneringsdoelstelling • Wijze van uitvoering • Vertroebeling • Mors • Baggertoleranties

 16. Innovatie in contractvorming Aanbesteding (3)EMVI-criteria • Risicobeheersing • Niet (tijdig) verkrijgen Wbb-beschikking • Herverontreiniging vanuit exogene verontreinigingsbronnen • Beheersing van overige risico’s • Omgevingsmanagement • vergunningenlijst

 17. Innovatie in contractvorming Constateringen • Creativiteit van de markt • Onbekendheid bij markt (en RWS) • Rol Bevoegd Gezag • Veranderende wet- en regelgeving

 18. Innovatie in contractvorming Hoe verder • Zellingen • Wetgeving