alkeni definicija l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alkeni. Definicija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alkeni. Definicija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 102

Alkeni. Definicija - PowerPoint PPT Presentation


 • 1715 Views
 • Uploaded on

Alkeni. Definicija. Alkeni su ugljovodonici koji na jednom mestu u svom molekulu imaju dva susedna ugljenikova atoma spojena dvo g u b om ( nezasi ć enom ) vezom opšta formula alkena je C n H 2n Dvoguba veza – uzrok razlika između alkena i alkana

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alkeni. Definicija' - Rita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alkeni definicija
Alkeni. Definicija
 • Alkeni su ugljovodonici koji na jednom mestu u svom molekulu imaju dva susedna ugljenikova atoma spojena dvogubom (nezasićenom) vezom
 • opšta formula alkena je

CnH2n

 • Dvoguba veza – uzrok razlika između alkena i alkana
 • Dvoguba veza kao funkcionalna grupa
alkeni op te napomene
Alkeni. Opšte napomene
 • Alkeni su vrlo reaktivna jedinjenja
 • Za razliku od alkana, rastvaraju se u koncentrovanoj sumpornoj kiselini, brzoreaguju sa hlorom i bromom i podležu velikom broju drugih reakcija
 • Po prvom članu homologog niza alkeni se još nazivaju ietileni
 • Olefini - još jedannaziv za alkene (lat.: oleum – ulje, faceo– činiti, praviti)
nomenklatura alkena
Nomenklaturaalkena
 • Trivijalna imena izvode se od imena zasićenih ugljovodonika tako što se umesto nastavka –an dodaje nastavak –ilen
 • Kod jedinjenja sa pravim nizom izostavlja se prefiks n (normalan)
 • Obična imena uglavnom se koriste za niže alkene: etilen, propilen, izobutilen
nomenklatura alkena uobi ajena imena
Nomenklaturaalkena.Uobičajena imena
 • Uobičajeno je da se alken sa 5 C-atoma naziva amilen (umesto pentilen)
 • Položaj dvogube veze označava se grčkim slovima

CH3CH2CH=CH2-butilen

CH3CH=CHCH3-butilen

(CH3)2C=CH2 izobutilen

nomenklatura alkena uobi ajena imena nastavak
Nomenklaturaalkena.Uobičajena imena (nastavak)
 • Imena sledećih alkil-grupa često se upotrebljavaju:
nomenklatura alkena izvedena imena
Nomenklatura alkena.Izvedena imena
 • Ova imena izvode se iz etilena za račvaste alkene. Smatra se da su vodonikovi atomi u etilenu zamenjeni alkil-grupama
 • Ovde se javlja poseban oblik izomerije kao posledica zamenjivanja vodonikovih atoma alkil-grupama na istom ili različitom ugljenikovom atomu dvogube veze
 • Izomer kod koga su grupe smeštene simetrično, tj. sa obe strane dvogube veze, označava se sa sim
 • Izomer kod koga su obe grupe na istom ugljenikovom atomu, naziva se asimetričan i označava se sa asim
nomenklatura alkena izvedena imena nastavak
Nomenklatura alkena.Izvedena imena (nastavak)
 • Ovo obeležavanje ne odnosi se na simetriju celog molekula, već samo služi za razlikovanje ovakvih izomera

CH3CH=CH2metiletilen

CH3CH=CHCH3 sim-dimetiletilen

(CH3)2C=CH2 asim-dimetiletilen

nomenklatura alkena iupac sistem
Nomenklatura alkena. IUPAC sistem
 • Koristi se za složenije alkene
 • Pravila su slična kao kod alkana:
  • Za osnovnu strukturu uzima se najduži niz koji sadrži dvogubu vezu (ukoliko postoje duži nizovi koji ne sadrže dvogubu vezu, ne uzimaju se u obzir)
  • Jedinjenje se imenuje kao da je izvedeno iz osnovnog niza zamenom vodonikovih atoma alkil-grupama
  • Naziv osnovnogniza izvodi se od alkana sa istim brojem C-atoma, tako što se umesto nastavka –an dodaje sufiks –en
nomenklatura alkena iupac sistem nastavak
Nomenklatura alkena. IUPAC sistem (nastavak)
 • Položaj dvogube veze označava se brojem, pri čemu brojanje počinje od kraja koji je bliži dvoguboj vezi; označava se samo dvogubo vezani C- atom sa manjim brojem
 • Položaj alkil-grupa vezanih za osnovni niz označava se brojem, kao i kod alkana
primeri upotrebe iupac nomenklature
Primeri upotrebe IUPAC nomenklature

2-heksen

2,4,4-trimetil-1-penten

4-etil-5-metil-4-nonen

geometrijska izomerija kod alkena
Geometrijska izomerijakod alkena
 • Geometrijska izomerijakod alkena nastaje zbog sprečene rotacije oko C=C veze
geometrijska izomerija nastavak
Geometrijska izomerija(nastavak)
 • Geometrijska izomerija pripada posebnoj vrsti izomerije koja se bavi prostornim rasporedom atoma i naziva se stereoizomerija, a izomeri kao što su cis- i trans–2-buten, koji se razlikuju samo po prostornom rasporedu atoma, nazivaju se stereoizomeri
 • Javlja se samo ako su sa obe strane dvogube veze različiti supstituenti
geometrijska izomerija nastavak13
Geometrijska izomerija(nastavak)

1 izomer

2 izomera

Npr., propilen, 1-buten i izobutilen ne pokazuju geometrijsku izomeriju

geometrijska izomerija nastavak14
Geometrijska izomerija(nastavak)
 • Broj geometrijskih izomera raste sa brojem dvogubih veza i iznosi 2n, gde je n broj dvogubih veza sa različitim supstituentima sa svake strane
 • geometrijska izomerija se javlja uvek kada je sprečena slobodna rotacija, a ne samo kod dvogube veze. Primer za to su ciklična jedinjenja
geometrijska izomerija nastavak15
Geometrijska izomerija(nastavak)
 • Prefiksi cis- i trans- ne mogu se primeniti kada je tri ili više različitih supstituenata vezano za C-atome dvogube veze
 • Za takve slučajeve IUPAC je usvojio alternativni sistem imenovanja: E,Z-sistem
pravila za odre ivanje e z izomera
Pravila za određivanje E,Z-izomera
 • Odrediti prioritet grupa vezanih za svaki C-atom dvogube veze ponaosob
  • Prioritet se određuje prema atomskom broju prvog atoma vezanog za dvogubo vezane C-atome: veći atomski broj – veći prioritet
 • Kada se dve grupe najvišeg prioriteta nalaze na suprotnim stranama dvogube veze, molekul ima E-konfiguraciju (E od Entgegen – na nemačkom “nasuprot”)
 • Kada se dva supstituenta najvišeg prioriteta nalaze na istoj strani dvogube veze, molekul je Z-izomer (Z od Zusammen – na nemačkom “zajedno”)
primeri e z izomera
Primeri E,Z-izomera

(Z)-1-brom-1,2-difluoreten

(E)-3-etil-1-hlor-4-metil-3-hepten

fizi ke osobine cis trans izomera
Fizičke osobine cis-trans izomera
 • Stabilnost izomera
  • Ako su grupe oko dvogube veze suviše velike, u cis položaju neće biti dovoljno prostora za njih,pa će trans-izomer biti stabilniji
 • Pošto geometrijski izomeri pripadaju istoj klasi jedinjenja, imaju slične hemijske osobine; reaguju sa istim reagensima, ali različitom brzinom
 • Fizičke osobine su im različite (polarnost, tačka ključanja, tačka topljenja, rastvorljivost, indeks prelamanja, gustina) i zahvaljujući tome relativno se lako razdvajaju
fizi ke osobine cis trans izomera nastavak
Fizičke osobine cis-trans izomera (nastavak)
 • Polarnost, t.k. i t.t.

cis-2-buten

0

t.klj.=4C

t.t.=-139C

trans-2-buten

=0

t.klj.=1C

t.t.=-106C

fizi ke osobine alkena
Fizičke osobine alkena
 • Slične su osobinama alkana
 • Stepen rastvorljivosti u vodi je nešto veći nego kod alkana (veća elektronska gustina na dvoguboj vezi omogućava izvesno asosovanje sa dipolnim molekulima vode)
 • Rastvorni u nepolarnim rastvaračima
 • Gustina im je manja od gustine vode(kao i kod alkana)
 • dvoguba veza nema znatnijeg uticaja na tačke ključanja i tačke topljenja
dobijanje alkena
Dobijanjealkena
 • Osnovna rekcija kojom se dvoguba veza uvodi u molekul je reakcija eliminacije:
1 dehidratacija alkohola
1. Dehidratacija alkohola
 • Alkeni se dobijaju dehidratacijom alkohola pomoću sumporne ili fosforne kiseline na temperaturi od 200C, ili prevođenjem para alkohola preko katalizatora, kao što je aluminijum-oksid, na 350-400C
1 dehidratacija alkohola nastavak
1. Dehidratacija alkohola (nastavak)
 • Lakoća dehidratacije zavisi od strukture alkohola; najlakše se dehidratišu tercijarni, a najteže primarni alkoholi
 • Zašto?
karbonijum jon
karbonijum-jon
 • Može biti primaran, sekundaran ili tercijaran, prema ugljenikovom atomu koji nosi pozitivnu šaržu
 • Lakoća dehidratacije - stabilnost intermedijarnog karbonijum-jona
 • Na stabilnost karbonijum-jona utiču grupe koje su vezane za njega
induktivni efekat
Induktivni efekat
 • Grupe mogu da utiču na pomeranje, tj. neravnomernu raspodelu elektrona u molekulima
 • pomeranje elektrona u σvezama duž ugljenikovog niza pod uticajem pojedinih grupa naziva se induktivni efekat i obeležava se sa I.
 • Pošto je permanentno prisutan u datom molekulu, često se naziva statički.
 • može biti negativan (oznaka –I) i pozitivan (+I)
induktivni efekat nastavak
Induktivni efekat (nastavak)
 • Negativan induktivni efekat prisutan je kod jedinjenja kod kojih je neki izrazito elektronegativni element (recimo hlor) vezan za C-atom
 • induktivni efekat, iako pomera elektrone u σvezama, ipak ne menja tip veze
 • opada brzo sa rastojanjem, tako da praktično iščezava posle drugog ili trećeg C-atoma
induktivni efekat nastavak27
Induktivni efekat (nastavak)
 • Relativni induktivni efekat neke grupe određuje se, po konvenciji, u odnosu na atom vodonika u vezi C-H
  • Ako neka grupa Y jače privlači elektrone od atoma vodonika i time smanjuje elektronsku gustinu u ostatku molekula u većoj meri nego što to čini H-atom, kaže se da grupa Y pokazuje negativni induktivni efekat (-I)
  • U suprotnom slučaju, ako, recimo, grupa Z slabije privlači elektrone od H-atoma, odnosno povećava elektronsku gustinu u ostatku molekula, onda ona pokazuje pozitivan induktivni efekat (+I)
uticaj induktivnog efekta grupa na stabilnost karbonijum jona
Uticaj induktivnog efekta grupa na stabilnost karbonijum-jona

R pokazuje +I efekat ,

rasprostire šaržu

i stabilizujekarbonijum-jon

 • Y ima –I efekat, povećava šaržu idestabilizuje karbonijum-jon
stabilnost karbonijum jona nastavak
Stabilnost karbonijum-jona (nastavak)
 • Tercijarni karbonijum-jon koji nastaje iz tercijarnog alkohola najstabilniji je, jer ima najveći broj alkil-grupa koje otpuštaju elektrone i stabilizuju ga
 • stabilnost karbonijum-jona:

321

 • lakoća dehidratacije alkohola:

321

p reure ivanja karbonijum jona ora 34 8 349
Preuređivanja karbonijum-jonaORA 348_349
 • Preuređivanje je pretvaranje nestabilnijeg karbonijum-jona u stabilniji, odnosno primarnog u sekundarni, a sekundarnog u tercijarni
 • Tako se iz n-butil alkohola dobija 2-buten, a ne 1-buten:
slide33
Ovakve reakcije, koje daju više od jednog proizvoda, od kojih je jedan favorizovan u odnosu na ostale, tj. dobija se u višku, nazivaju se regioselektivne reakcije.
predvi anje glavnog proizvoda kod dehidratacije alkohola
Predviđanje glavnog proizvoda kod dehidratacije alkohola
 • Zajcevljevo pravilo:
  • Alken koji se dobija u najvećem prinosu je onaj koji nastaje uklanjanjem protona sa onog βC-atoma, koji ima najmanje atoma vodonika vezanih za sebe.
 • Ovo pravilo danas se često formuliše na nešto drugačiji način:
  • glavni proizvod u βeliminacionim reakcijama alkohola je najsupstituisaniji alken:

tetrasups.alken  tri  di  mono  eten

s tereoselektivne reakcije
Stereoselektivne reakcije
 • Pored toga što su regioselektivne, reakcije dehidratacije alkohola su i stereoselektivne
 • Stereoselektivne reakcije su one kod kojih se iz istog početnog molekula mogu dobiti dva ili više stereoizomera, ali u različitom prinosu
slide37
Primer: dehidratacija 3-pentanola
 • Kao što se vidi:
  • nema uslova za preuređivanje karbonijum-jona, pa se ne dobija se smeša konstituciono različitih alkena
 • Dobijaju se, međutim, oba stereo- (odnosno u ovom slučaju geometrijska) izomera
2 dehidrohalogenovanje alkil halogenida
2. Dehidrohalogenovanje alkil-halogenida
 • Dejstvom jakih alkalija (KOH u etanolu) na alkil-halogenide, dolazi do eliminacije halogenog i vodonikovog atoma sa susednog ugljenikovog atoma, pri čemu nastaje alken
2 dehidrohalogenovanje alkil halogenida nastavak
2. Dehidrohalogenovanje alkil-halogenida (nastavak)
 • Primarni halogenidi uglavnom daju samo jedan proizvod, jer se eliminacija protona vrši samo sa C-2 atoma. Sekundarni i tercijarni halogenidi daju često smešu izomera, jer se eliminacija može vršiti sa različitih ugljenikovih atoma
slide40
Dehidrohalogenovanje je reakcija stereospecifična
 • Stereospecifične reakcije su one kod kojih polazni stereoizomerni reaktanti daju takođe stereoizomerne proizvode
 • antiperiplanaranpoložaj halogenai vodonika
 • Ovakva eliminacija naziva se anti-eliminacija
3 dehalogenovanje vicinalnih dihalogenida
3. Dehalogenovanje vicinalnih dihalogenida
 • Dehalogenovanje vicinalnih dihalogenida je eliminacija dva atoma halogena iz dihalogenih derivata alkana
 • Halogeni se iz 1,2-dihalogenida uklanjaju pomoću reaktivnih metala kao što je cink
4 redukcija alkina
4. Redukcija alkina
 • Redukcijom alkina dobija se cis- ili trans-alken, zavisno od redukujućeg reagensa
reakcije alkena a dicije
Reakcije alkena. Adicije
 • dvoguba veza sastavljena je iz jake - i slabe -veze
 • U reakcijama adicije kod alkena -veza se raskida, a gradi se jaka -veza
 • Reakcije u kojima se dva molekula spajaju u jedan nazivaju se adicione reakcije
adicione reakcije alkena
Adicione reakcije alkena
 • -Elektroni su udaljeniji od jezgra i slabije se drže od -elektrona, pa su kao takvi u reakcijama dostupniji za napad reagenasa kojima elektroni nedostaju – elektrofilnim reagensima
 • Elektrofilna adicija- karakteristična reakcija alkena
elektrofilni reagensi
Elektrofilni reagensi
 • Jedinjenja sa nepotpunim valentnim slojem elektrona:
  • pozitivni joni, sposobni da formiraju kovalentnu vezu sa ugljenikom (npr. H+, ali ne i Na+)
  • radikali, kojima nedostaje jedan elektron da popune svoju elektronsku strukturu
adicija identi nih adukata
Adicija identičnih adukata
 • Adukti su molekuli koji se u reakciji adicije vezuju na alken
 • Pod identičnim aduktima podrazumevaju se simetrični molekuli,čiji se identični fragmenti vezuju sa obe strane dvogube veze
adicija identi nih adukata adicija halogena
Adicija identičnih adukata. Adicija halogena
 • Prilikom adicije hlora ili broma na dvogubu vezu alkena dobija se 1,2-dihalogenid
 • Fluor reaguje suviše burno da bi reakcija mogla da se kontroliše, a jod praktično ne reaguje ili daje nestabilna jedinjenja
adicija halogena nastavak ora 363 370
Adicija halogena (nastavak) ORA 363-370
 • Reakcija teče brzo, na sobnoj temperaturi i bez prisustva svetlosti
 • Mehanizam reakcije:
adicija halogena nastavak
Adicija halogena (nastavak)
 • Adicija halogena je stereospecifična – anti-adicija(atomi halogena vezuju se sa suprotnih strana u odnosu na ravan dvogube veze).
 • Reakcija adicije broma na dvogubu vezu služi za dokazivanje dvogube veze
adicija halogena nastavak52
Adicija halogena (nastavak)
 • Osim halogenida, napad na karbonijum-jon u drugoj fazi reakcije može izvršiti i bilo koji drugi nukleofil prisutan u sistemu
adicija vodonika
Adicija vodonika
 • Olefini adiraju vodonik u prisustvu fino isitnjenog metalnog katalizatora i daju alkan. Proces se naziva katalitička hidrogenizacija. Katalizatori su najčešće nikl, platina ili paladijum
 • Reakcija je stereospecifična sin-adicija, odnosno oba vodonikova atoma se vezuju sa iste, manje zaštićene strane dvogube veze
adicija vodonika nastavak
Adicija vodonika (nastavak)
 • Hidrogenizacija je egzoterman proces
 • Količina toplote koja se oslobodi kada se jedan mol nezasićenog jedinjenja hidrogenizuje naziva se toplota hidrogenizacije
 • Za većinu alkena toplota hidrogenizacije iznosi približno 125,4 kJ/mol po dvoguboj vezi
adicija neidenti nih adukata
Adicija neidentičnih adukata
 • Adicija halogenovodonika
  • Uvođenjem gasovitog halogenovodonika u alken dobija se halogenoalkan
  • Primer: adicija HBr na propen
markovnikov ljevo pravil o
Markovnikov-ljevo pravilo
 • Ovo je tzv. regioselektivna elektrofilna adicija na nesimetrične alkene i teče po Markovnikov-ljevom pravilu koje glasi: vodonikov atom svakog nesimetričnog reagensa vezuje se za onaj ugljenikov atom dvogube veze koji ima za sebe vezan veći broj vodonikovih atoma ORA 307-311
slide57
Ovo pravilo može se uopštiti tako da obuhvata i slučajeve u kojima ni jedan od adukata nije atom vodonika, odnosno nijedan od dvogubo vezanih C-atoma nema za sebe vezane H-atome:
  • Elektrofilne adicije na dvogubu C=C vezu vrše se tako da se kao intermedijer dobija najstabilniji karbonijum jon.
adicija sumporne kiseline
Adicija sumporne kiseline
 • Provođenjem gasovitog alkena kroz hladnu, koncentrovanu sumpornu kiselinu, ili mućkanjem tečnog alkena s kiselinom, gradi se adiciono jedinjenje – alkil-hidrogen-sulfat, ROSO3H
adicija sumporne kiseline nastavak
Adicija sumporne kiseline (nastavak)
 • Alkil-hidrogen-sulfat se lako hidrolizuje u alkohol, što ovu reakciju čini jako pogodnom za industrijsko dobijanje alkohola (adicija vode direktno na olefin ne ide tako lako)
 • Reakcija teče po Markovnikovljevom pravilu, pa se izuzev etil alkohola ne mogu dobiti primarni alkoholi. Pošto se olefini rastvaraju u koncentrovanoj sumpornoj kiselini, ova reakcija se često koristi za njihovo razlikovanje od alkana ili za prečišćavanje
adicija vode
Adicija vode
 • Direktnom adicijom vode na olefine, u prisustvu kiseline, dobijaju se takođe alkoholi
 • Mehanizam reakcije je isti kao kod adicije sumporne kiseline ili halogenovodonika
  • elektrofilni napad protona iz kiseline
  • nukleofilni napad vode na nastali karbonijum-jonORA 329-332
adicija hipohalogenastih kiselina
Adicija hipohalogenastih kiselina
 • Adicijom halogena u prisustvu vode (hipohalogenastih kiselina) na olefine dobijaju sehalohidrini
 • ORA 367-370
adicija cijanovodonika
Adicija cijanovodonika
 • Cijanovodonik se adira na alkene na visokoj temperaturi (350C), u prisustvu aktivnog aluminijum-oksida
 • Najbolje prinose daju alkeni s dvogubom vezom na kraju niza (tzv. terminalni alkeni)
adicija alkena dimerizacija
Adicija alkena. Dimerizacija
 • Reakcija je moguća samo u prisustvu odgovarajućeg katalizatora, kao što je npr. kiselina, radikal, baza ili prelazni metal
 • Tom prilikom dvogube veze monomera (monos – grčki, jedini; meros – grčki, deo) vezuju se tako da se dobijaju dimeri, trimeri, oligomeri (oligos – grčki, nekoliko, malo), ili polimeri (polymeres, grčki, iz mnogo delova)
adicija alkena dimerizacija nastavak
Adicija alkena. Dimerizacija (nastavak)
 • Pod odgovarajućim uslovima reakciju je moguće voditi tako, da se kao glavni proizvod dobije dimer
 • Dejstvom razblažene sumporne kiseline na 2-metilpropen dobijaju se dva dimera:
tok reakcije dimerizacije
Tok reakcije dimerizacije
 • Elektrofilni napad protona na dvogubu vezu i nastajanje karbonijum-jona
 • Napad karbonijum-jona, kao elektrofila, na dvogubu vezu drugog molekula 2-metilpropena
tok reakcije dimerizacije nastavak
Tok reakcije dimerizacije (nastavak)
 • Novikarbonijum-jon može stupiti u različite reakcije:
  • reakcija sa trećim molekulom 2-metilpropena i nastajanje većeg molekula
  • eliminacija susednog protona i nastajanje alkena
 • Pod navedenim uslovimareakcija se zaustavlja na jedinjenju od osam C-atoma, koje je alken
 • Dobijanje 2 različita proizvoda objašnjava se mogućnošću eliminacije 2 različita protona u susedstvu
adicija alkana alkilacija
Adicija alkana – alkilacija
 • Pojedini alkani se takođe mogu adirati na dvogubu vezu alkena, dajući pri tom kao proizvod drugi alkan
 • Reakcija se drugačije označava kao alkilacija i katalizovana je jakim kiselinama:
hidroborovanje oksidacija
Hidroborovanje  oksidacija
 • Boran, BH3, može da se adira na dvogubu vezu alkena i bez katalitičke aktivacije, (reakcija se zove hidroborovanje) dajući pritom alkilborane, R3B, koji pri oksidaciji daju alkohole:
hidroborovanje oksidacija nastavak
Hidroborovanje  oksidacija (nastavak)
 • Reakcija je jednostavna za izvođenje, prinos izuzetno visok, a proizvode je veoma teško dobiti iz alkena na neki drugi način
 • Boran postoji kao dimer, B2H6, a prodaje se u rastvoru tetrahidrofurana (THF)
 • Lewis-ov kiselinsko-bazni kompleks sa kiseonikom iz molekula THF
hidroborovanje oksidacija nastavak72
Hidroborovanje  oksidacija (nastavak)
 • Reakcija predstavlja stereospecifičnu sin-adiciju
hidroborovanje oksidacija nastavak73
Hidroborovanje  oksidacija (nastavak)
 • hidroborovanje nije samo stereospecifično, već je i regioselektivno:bor se vezuje uvek za manje supstituisani ugljenik dvogube veze
 • Adicija borana na dvogubu vezu u skladu je sa Markovnikovljevim pravilom
 • Trialkilborani se mogu oksidovati alkalnim rastvorom vodonik-peroksida u alkohole
 • Krajnji rezultat dve reakcije  hidroborovanja i oksidacije - jeste formalna adicija molekula vode na dvogubu vezu i to suprotno Markovnikovljevom pravilu
hidroborovanje oksidacija nastavak74
Hidroborovanje  oksidacija (nastavak)
 • Mehanizam oksidacije alkilborana uključuje elektrofilni napad borovog atoma na vrlo nukleofilni hidroperoksidni jon
 • Proces se ponavlja dok sve tri alkil-grupe ne migriraju na kiseonikove atome, pri čemu se dobija trialkil-borat (RO)3B
hidroborovanje oksidacija nastavak75
Hidroborovanje  oksidacija (nastavak)
 • trialkil-borat, kao neorganski estar, hidrolizuje u baznoj sredini dajući odgovarajući alkohol i natrijum-borat:
 • adicija borana na dvogubu vezu je vrlo selektivna, pa se oksidacijom u sledećoj fazi regioselektivno i stereospecifično mogu dobiti alkoholi
r adikalska adicija
Radikalska adicija
 • Adicija bromovodonika na alken može da teče i radikalskim mehanizmom i to suprotno Markovnikovljevom pravilu - anti-Markovnikovljeva adicija
mehanizam s lobodno radikalsk e adicij e
Mehanizam slobodno radikalske adicije
 • Reakcija se odvija u prisustvu radikala, najčešće peroksida
 • Mehanizam je analogan halogenovanju alkana
razlog anti markovnikovljeve adicije
Razlog anti-Markovnikovljeve adicije
 • stabilnost radikala je ista kao i kod karbonijum-jona, odnosno

321CH3

 • Jonska adicija
  • prva faza – adicija vodonika i građenjenajstabilnijeg karbonijum-jona
 • Slobodno radikalska adicija
  • prva faza – adicija broma i građenje najstabilnijeg slobodnog radikala
 • Posledica ovoga je suprotna orijentacija pri adiciji, odnosno anti-Markovnikovljeva ORA 430-438
ostali halogenvodonici
Ostali halogenvodonici
 • HCl i HI ne daju anti-Markovnikovljeve adicione proizvode na alkene, bez obzira na prisustvo peroksida
 • Razlog:
  • Nepovoljna kinetika jedne od faza propagacije
 • Zaključak:
  • slobodnoradikalski inicijatori menjaju mehanizam adicije HBr na alkene iz jonskog u slobodno radikalski
  • posledica je anti-Markovnikovljeva regioselektivnost
  • Od svih halogenovodonika jedino HBr podleže slobodno radikalskoj reakciji adicije
polimerizacija alkena
Polimerizacija alkena
 • Polimerizacija alkena vrši se adicijom jednog molekula alkena na drugi, pri čemu se dobijaju molekuli velike molekulske mase
 • potrebno je prisustvo katalizatora, bilo jonskog ili radikalskog, pa se prema tome polimerizacija i deli na jonsku i radikalsku.
polimerizacija radikalskim mehanizmom
Polimerizacija radikalskim mehanizmom
 • Zahteva prisustvo inicijatora kao što su peroksidi
polietilen
Polietilen
 • Kada se etilen zagreva sa kiseonikom, dobija se polietilen, jedinjenje velike molekulske mase (oko 20.000), odnosno alkan sa vrlo dugim nizom sastavljenim od mnogo alkenskih jedinica.
polivinil hlorid pvc
Polivinil-hlorid (PVC)
 • PVC sedobija takođe radikalskom polimerizacijom
 • Reakcija je regioselektivna, jer se peroksidni inicijator i intermedijerni radikali adiraju isključivo na nesupstituisani kraj monomera
 • izlaganje dejstvu hloretena (vinil-hlorida) dovodi do retkog oblika raka jetre (angiokarcinoma)
supstitucija alkena
Supstitucija alkena
 • Osim dvogube veze, u izvesnim slučajevima reaktivni deo molekula kod alkena mogu biti i prisutne alkil-grupe.
 • Potrebni uslovi za reakciju alkil-grupe (supstituciju): visoka temperatura ili dejstvo svetlosti, odnosno zračenja određene talasne dužine
alilni vodonik
Alilni vodonik
 • vodonikov atom vezan za prvi ugljenikov atom do dvogube veze posebno lako podleže supstituciji, a naziva se alilni vodonik
alil grupa
Alil grupa
 • Reaktivnost zavisi od stabilnosti radikala, koja raste u sledećem nizu:

alil  3 2 1 CH3 vinil

 • dvoguba veza povećava stabilnost alil-radikala, a smanjuje stabilnost vinil-radikala
oksidacija alkena
Oksidacija alkena
 • Alkeni se mogu oksidovati na dvoguboj vezi pomoćurazličitih reagenasa
 • Pri tome se dobijaju 1,2-dioli (odnosno glikoli) i epoksidi
 • Glikoli: vicinalni dvohidroksilni alkoholi, a nose imena alkena iz kojih su nastali, npr.:
oksidacija permanganatom
Oksidacija permanganatom
 • Blagom oksidacijom permanganatom (na temperaturi od 0-5C i u neutralnom do slabo alkalnom rastvoru), dve hidroksilne grupe se adiraju na dvogubu vezu alkena, pri čemu se dobijaju odgovarajući vicinalni (ili 1,2-) sin-dioli
za to dolazi do sin adicije
Zašto dolazi do sin-adicije?
 • Ovo se objašnjava nastankom intermedijarnog cikličnog estra, koji se iz sternih razloga može nagraditi samo uvođenjem dva kiseonikova atoma sa iste strane dvogube veze
oksidacija permanganatom nastavak
Oksidacija permanganatom (nastavak)
 • Ova metoda, pod imenom "Bayer-ov test", služi za utvrđivanje prisustva dvogube veze. Crvena boja permanganata iščezava u prisustvu alkena, a javlja se mrka boja mangandioksida
 • Pod oštrijim uslovima (vreo, koncentrovani permanganat), oksidacija se zbiva dalje, C-C veze u diolu se raskidaju i dobijaju se kiseline, karbonilna jedinjenja, ugljendioksid i voda
 • Proizvodi oksidacije zavise od strukture alkena, pa se i ova metoda upotrebljava za utvrđivanje strukture alkena
oksidacija peroksikarboksilnim kiselinama
Oksidacija peroksikarboksilnim kiselinama
 • Oksidacijom dvogube veze alkena peroksikarboksilnim kiselinama dobijaju se oksaciklopropani (epoksidi)
 • Peroksikarboksilne kiseline dobijaju se dejstvom vodonik-peroksida na karboksilne kiseline:
oksidacija peroksikarboksilnim kiselinama nastavak
Oksidacija peroksikarboksilnim kiselinama (nastavak)
 • U reakciji sa alkenima, peroksikarboksilne kiseline adiraju elektrofilni kiseonik na dvogubu vezu i daju oksaciklopropane. Sporedni proizvod reakcije je karboksilna kiselina:
mehanizam reakcije
Mehanizam reakcije
 • Obuhvata ciklično prelazno stanje, koje nastaje intramolekulskim prelaskom protona peroksikarboksilne kiseline na karbonilnu grupu, uz istovremenu adiciju elektrofilnog kiseonika na dvogubu vezu:
 • ORA 373-376
epoksidacija
Epoksidacija
 • Prenos kiseonika vrši se stereospecifično sin- uz zadržavanje stereohemije polaznog alkena u proizvodu
 • Reakcija se često naziva epoksidacija
 • U laboratorijskim uslovima se za ovu reakciju koristi meta-hlorperoksibenzoeva kiselina
 • Kako je ova kiselina osetljiva na udar, za industrijske svrhe se više koristi magnezijum-monoperoksiftalat
otvaranje prstena epoksida
Otvaranje prstena epoksida
 • Prsten oksaciklopropana se, pod uticajem vode i katalitičkih količina baze ili kiseline, otvara i tom prilikom nastaju vicinalni dioliORA 376-379
 • Krajnji rezultat:anti-dihidroksilovanje alkena
ozonoliza
Ozonoliza
 • ozon spada u najblaža sredstva za oksidativno raskidanje i C-C -veze kod alkena
ozonoliza mehanizam
Ozonoliza - mehanizam
 • Ozonoliza počinje elektrofilnom adicijom ozona na dvogubu vezu alkena i transformacijom koja daje molozonid
 • Nestabilni molozonid raspada se na karbonilni i karbonil-oksidni fragment
slide101
Rekombinacijom dobijenih fragmenata po sistemu glava-rep u drugoj fazi dobija se ozonid, koji je nestabilan i u prisustvu cinka i sirćetne kiseline ili dimetil-sulfida, daje karbonilna jedinjenja :
slide102
Ukupan rezultat sekvence ozonoliza-redukcija je raskidanje dvogube C=C veze i uvođenje dvogubo vezanog kiseonika za svaki C-atom raskinute C=C veze