slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zmiany w realizacji projektów PO KL wynikaj?ce z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Warszawa, 17 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zmiany w realizacji projektów PO KL wynikaj?ce z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Warszawa, 17

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Zmiany w realizacji projektów PO KL wynikaj?ce z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Warszawa, 17 - PowerPoint PPT Presentation


  • 292 Views
  • Uploaded on

Zmiany w realizacji projektów PO KL wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Warszawa, 17 grudnia 2009 r. Dofinansowanie przekazywane będzie na rzecz beneficjenta w formie:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zmiany w realizacji projektów PO KL wynikaj?ce z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Warszawa, 17' - Patman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Zmiany w realizacji projektów PO KL

wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Warszawa, 17 grudnia 2009 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

g wna zmiana
Dofinansowanie przekazywane będzie na rzecz beneficjenta w formie:

płatności ze środków europejskich (w części dotyczącej współfinansowania z EFS, tj. 85% środków publicznych projektu)

dotacji celowej z budżetu krajowego (w części dotyczącej współfinansowania krajowego, tj. do 15% środków publicznych projektu)

Główna zmiana

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

g wna zmiana3
W konsekwencji dofinansowanie przekazywane będzie w dwóch przelewach przez:

BGK (jako płatność ze środków EFS (85%)

IP/IP2 (lub BGK w przypadku otwarcia przez IP/IP2 rachunku w BGK do obsługi współfinansowania krajowego (do 15%)

IP/IP2 informuje beneficjenta o zmianie instytucji dokonującej płatności, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy (IZ przekazała IP/IP2 wzór ww. informacji)

Główna zmiana

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

p atno ci w projektach pjb
projekty systemowe pjb w komponencie centralnym

wypłaty w systemie płatności na rzecz wykonawców

decyzja odnośnie otwarcia rachunku na współfinansowanie

dokonywanie wypłat szczególnych (wynagrodzenia, płatności dewizowe, zaliczki na delegacje)

upoważnienie właściwych beneficjentów + lista instytucji upoważnionych do dokonywania zleceń

Płatności w projektach pjb

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

p atno ci w projektach pjb5
projekty konkursowe pjb w komponencie regionalnym

lista podmiotów upoważnionych do dokonywania płatności

uzyskanie upoważnienia do wystawiania zleceń od zarządu województwa

system niedoprecyzowany – oczekujemy na stanowisko MF

Płatności w projektach pjb

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

wprowadzenie zmian
Umowy oraz decyzje o dofinansowanie wymagają zmian wynikających z wejścia w dniu 1 stycznia 2010 r. nowej UFP.

Zmiana wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu (wzór zawarty w Zasadach finansowania PO KL)

Aneksy do umów o dofinansowanie projektów zawartych przez IP/IP2będą sukcesywnie przekazywane wszystkim beneficjentom w I kwartale 2010 r.

Brak podpisanych do końca 2009 r. aneksów nie wstrzymuje finansowania projektów

Zmiany w umowie:

wynikające z UFP – obligatoryjne aneksowanie

pozostałe zmiany w umowie – aneksowanie za zgodą beneficjenta

Wprowadzenie zmian

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

warunki przekazania transz dofinansowania
złożenie w wersji elektronicznej i papierowej wniosku o płatność sporządzonego przy użyciu aktualnej wersji aplikacji GWP

zatwierdzenie przez IP/IP2 wniosku o płatność w wysokości co najmniej 70% kwoty otrzymanej w ramach transz dofinansowania

w przypadku środków europejskich realizacja zlecenia płatności przez BGK oraz dostępność środków na rachunku IP/IP2 będącej dysponentem części budżetowej (IZ w przypadku komponentu regionalnego PO KL)

w przypadku środków dotacji celowej dostępność środków na finansowanie Działania na rachunku bankowym IP/IP2

Warunki przekazania transz dofinansowania

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

terminy przekazania transz dofinansowania
co do zasady wypłata dofinansowania powinna zostać dokonana jednocześnie z obu źródeł (konieczność sporządzenia zlecenia zarówno w zakresie środków EFS, jak też dotacji celowej)

w zakresie środków europejskich w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia MF w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności, z zastrzeżeniem realizacji zlecenia przez BGK, przy czym IP/IP2 zobowiązuje się do przekazania BGK zlecenia płatności w terminie do 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez nią wniosku o płatność (harmonogram płatności na stronie internetowej BGK)

w zakresie dotacji celowej w terminie do 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez IP/IP2 wniosku o płatność, z zastrzeżeniem dostępności środków na rachunku IP/IP2

Terminy przekazania transz dofinansowania

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

obowi zek terminowego rozliczania rodk w
w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność

obowiązek ujęcia każdego wydatku kwalifikowalnego we wniosku o płatność przekazywanym do IP/IP2 w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia (dotyczy jednostek sektora finansów publicznych)

Obowiązek terminowego rozliczania środków

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

obowi zek terminowego rozliczania rodk w11
odsetki nalicza się od kwoty pozostającej do rozliczenia, tj. stanowiącej co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanego dofinansowania, przy zastrzeżeniu, iż nie dotyczy to cząstkowych wniosków o płatność.

w przypadku rozliczenia we wniosku o płatność ww. kwoty, odsetek nie nalicza się; w przypadku nierozliczenia we wniosku o płatność ww. kwoty odsetki nalicza się od różnicy pomiędzy kwotą rozliczoną, a kwotą, która powinna zostać rozliczona, tj. minimum 70% otrzymanych środków.

Obowiązek terminowego rozliczania środków

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

obowi zek terminowego rozliczania rodk w12
w celu uniknięcia naliczania odsetek od nieterminowego rozliczania środków beneficjent powinien ustalić harmonogram płatności na realnym poziomie zgodnie z planowanymi działaniami w projekcie

harmonogram może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność lub w innej formie pisemnej, przed przekazaniem kolejnej transzy

Obowiązek terminowego rozliczania środków

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

harmonogram p atno ci zmiany
Harmonogram płatności - zmiany

[1]) W przypadku pierwszej transzy w miejsce okresu za jaki składany będzie wniosek o płatność należy podać datę wypłaty pierwszej transzy.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

obowi zek terminowego rozliczania rodk w przyk ad
Obowiązek terminowego rozliczania środków- przykład

Harmonogram wg umowy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

obowi zek terminowego rozliczania rodk w przyk ad15
Obowiązek terminowego rozliczania środków- przykład

Wniosek beneficjenta o płatność nr 1: otrzymane dofinansowanie 48 000 zł beneficjent nie wnioskuje o kolejną transzę za okres luty-marzec 2009 na kwotę 26 000 zł złożony 15.04.2009nie nalicza się odsetek

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

obowi zek terminowego rozliczania rodk w przyk ad16
Obowiązek terminowego rozliczania środków- przykład

Wniosek beneficjenta o płatność nr 2: otrzymane dofinansowanie 48 000 zł (bez zmian) za okres kwiecień 2009 na kwotę 9 000 zł złożony 15.05.2009nie nalicza się odsetek (rozliczono ponad 70% otrzymanych transz: 35 000 / 48 000 = 72,9%)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

obowi zek terminowego rozliczania rodk w przyk ad17
Obowiązek terminowego rozliczania środków- przykład

Wniosek beneficjenta o płatność nr 3: łącznie otrzymane dofinansowanie 78 000 zł za okres maj-lipiec 2009 na kwotę 19 000 zł złożony 15.08.2009nalicza się odsetki od kwoty pozostającej do rozliczenia (tj. 78 000 * 70% – 26 000 – 9 000 – 19 000 zł = 600 zł)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

wykorzystanie rodk w niezgodnie z przeznaczeniem
W przypadku stwierdzenia okoliczności, skutkujących zwrotem środków, instytucja, która podpisała umowę z beneficjentem, wzywa go do:

zwrotu środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania (brak możliwości pomniejszenia transzy)

Po bezskutecznym upływie terminu 14 dni, IZ/IP (lub IP2 na podstawie upoważnienia) wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków

Odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych nalicza się od dnia przekazania środków

Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

wykorzystanie rodk w niezgodnie z przeznaczeniem19
Decyzji nie wydaje się, jeżeli dokonano zwrotu środków przed jej wydaniem

Od decyzji wydanej przez IP lub IP2, beneficjent może złożyć odwołanie do IZ; w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez IZ beneficjent może zwrócić się do tej instytucji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

Zwroty dokonywane przez beneficjentów na rachunek IP/IP2 (zwrot dotyczy całości środków, a więc zarówno środków europejskich jak i dotacji celowej)

Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

zwroty inne
Beneficjent dokonuje również zwrotu kwot korekt finansowych, oraz innych kwot zgodnie z § 18 ust. 4 oraz § 28 ust. 4 umowy (zwroty wynikające z kontroli projektu, zwrot środków niewykorzystanych).

Niewykorzystana część otrzymanych transz dofinansowania (tj. oszczędności) podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez IP/IP2 w terminie 30 dni od zakończenia realizacji projektu. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie od kwoty niewykorzystanej części dofinansowania nalicza się odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

Zwroty inne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

zwrot rodk w z ko cem roku
Środki, które beneficjent otrzymał jako współfinansowanie z EFS nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego i mogą być wydatkowane w roku kolejnym co powinno zwiększyć płynność finansową projektu

Środki dotacji celowej jako współfinansowanie krajowe podlegają zwrotowi na dotychczasowych zasadach ale mogą być ujęte w wykazie środków niewygasających

Zwrot środków z końcem roku

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

rodki niewygasaj ce
Beneficjent zobowiązuje się poinformować IP/IP2 do dnia 15 października danego roku o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku. Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez IP/IP2 w terminie do dnia 30 listopada tego roku,

Kwota dotacji celowej w części niewydatkowanej przed upływem … dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 UFP podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez IP/IP2,

Kwota dotacji celowej niewydatkowana i nieujęta w ww. rozporządzeniu podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez IP/IP2.

Środki niewygasające

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

wykluczenie beneficjenta
Wykluczenie następuje w przypadku gdy beneficjent:

otrzymał płatność na podstawie dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę

nie zrealizował celu projektu z własnej winy

nie zwrócił środków nieprawidłowo wykorzystanych w terminie

nieprawidłowo wykorzystał środki i nastąpiło wskutek popełnienia przestępstwa potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym

Okres wykluczenia: od daty uprawomocnienia decyzji o zwrocie do 3 lat od dnia zwrotu środków

Nie stosuje się do beneficjentów realizujących zadania interesu publicznego oraz jst

MF prowadzi rejestr podmiotów wykluczonych oraz udostępnia informacje w nim zawarte IZ,IP,IP2,IC

Wykluczenie beneficjenta

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

przepisy podatkowe
Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych dotycząca zwolnienia z podatku:

płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z BGK, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 21 ust. 1 pkt 136)

środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich

Przepis nie dotyczy personelu projektu oraz projektów pomocy technicznej

Przepisy podatkowe

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

slide25

Departament Zarządzania EFS

Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -