ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ - PowerPoint PPT Presentation

Olivia
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ชนิดของกล้องจุลทรรศน์

play fullscreen
1 / 60
Download Presentation
ชนิดของกล้องจุลทรรศน์
646 Views
Download Presentation

ชนิดของกล้องจุลทรรศน์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ • กล้องจุลทรรศน์ชนิดที่ใช้แสง • Bright-field microscope • Dark-field microscope • Phase-contrast microscope • Fluorescence microscopes

 2. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง • กำลังขยายโดยทั่วไป 1000 – 2000 เท่า • ภาพที่ได้จะเป็นภาพที่ทึบ พื้นหลังสว่าง • ประกอบด้วยเลนส์ใกล้วัตถุหลายอัน • parfocal microscopes remain in focus when objectives are changed • กำลังขยายของภาพ = กำลังขยายของเลนส์ใกล้ตา x กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ

 3. รายละเอียดของภาพ (Resolution power) • ความสามารถในการแยกจุด 2 จุดออกจากกัน • ความยาวคลื่นแสง shorter wavelength  greater resolution

 4. Eyepiece กล้องจุลทรรศน์ Binocular tube Revolving nosepiece Arm Objective Mechanical stage Fine adjustment Stage Course adjustment Condenser Illuminator Base

 5. ความสามารถในการขยายภาพของกล้องจุลทรรศน์ความสามารถในการขยายภาพของกล้องจุลทรรศน์ • Resolution power • ความสามารถของเลนส์ใกล้วัตถุในการแยกจุดสองจุดที่อยู่ใกล้กัน R = 0.6 x /NA • Numerical aperture • ความสามารถของเลนส์ใกล้วัตถุในการเก็บรวบรวมแสงที่หักเหภายในวัตถุ NA = n sin 

 6. Working distance Low power High power

 7. Working distance Oil Immersion

 8. Property Objective lens Scanning Low power High power Oil Immersion magnification 4x 10x 40-45x 90-100x Numerical aperture 0.1 0.25 0.55-0.65 1.25-1.4 Focal length 40 mm 16 mm 4 mm 1.8-2.0 mm Working distance 17-20 mm 4-8 mm 0.5-0.7 mm 0.1 mm Resolution power (WL= 450 nm; blue light) 2.3 m 0.9 m 0.35 m 0.18 m • คุณสมบัติของเลนส์ใกล้วัตถุ • working distance • - ระยะระหว่างเลนส์ใกล้วัตถุ กับผิวของแผ่น กระจกปิดตัวอย่าง หรือ ตัวอย่าง

 9. Mechanical Lengths

 10. Objective Specifications

 11. The 3 Classes of Objectives Chromatic and Mono-Chromatic Corrections

 12. Plan Objectives

 13. กล้องพื้นหลังมืด (Dark-Field Microscope) • ภาพที่เกิดจะสว่างกว่าพื้นหลัง • ใช้ในการศึกษาตัวอย่างที่มีชีวิต และไม่ต้องการย้อมสี ns

 14. Dark field microscope

 15. Phase-contrast microscope • ภาพที่เกิดจะแสดงให้เห็นความแตกต่าง โครงสร้างภายในที่เกิดจากการหักเหของแสงที่แตกต่าง • ใช้ในการศึกษาเซลล์ที่มีชีวิต • โปร่งใสและไม่ต้องย้อมสี • เพิ่ม annual diaphragm ใต้ condenser และ phase plate ใน objective lens • wave length ~ 1/4 ของปกติ

 16. Phase contrast microscope

 17. Figure 2.10

 18. Fluorescence Microscope • ใช้แสง ultraviolet, violet หรือ blue light • ตัวอย่างถูกย้อมด้วย สี fluorochromes • ภาพที่เกิด ตัวอย่างหรือ ส่วนที่ถูกย้อมด้วยสีจะเรืองแสง และพื้นหลังจะมืด

 19. Fluorescence Microscope

 20. ภาพที่เกิดจากกล้อง Fluorescence Microscope

 21. การเตรียมตัวอย่างและการย้อมสีการเตรียมตัวอย่างและการย้อมสี • เพิ่มความสามารถในการมองเห็นตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้น • ช่วยให้เห็นรูปร่างลักษณะของตัวอย่างได้ชัดเจนขึ้น • เก็บรักษาตัวอย่าง

 22. Fixation • หยุดกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์ • เป็นขั้นตอนที่รักษาโครงสร้างทั้งภายนอกและภายในตัวอย่างให้อยู่ในสภาพคงที่ • เป็นการทำให้ตัวอย่างติดแน่นอยูบนแผ่นกระจกสไลด์ • โดยการใช้ความร้อน • เป็นการรักษารูปร่างให้คงที่แต่ไม่รักษาโครงสร้างภายใน • โดยการใช้สารเคมี • เป็นการรักษาโครงสร้างภายใน รูปร่าง เช่น Formaldehyde, Odmium tetroxide (Os4) , potassium permanganate, Glutaraldehyde

 23. การทำให้แห้ง และย้อมสีแบบง่าย (dehydration and simple staining) • สี (stain) • ทำให้สามารถมองเห็นโครงสร้างภายในและภายนอกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และแตกต่างจากพื้นหลัง • การย้อมสีแบบง่าย • ใช้สีเพียงสีเดียว • เช่น สีเบสิค (basic dyes)

 24. Electron Microscopy • ใช้ลำแสงอิเล็คตรอนในการสร้างภาพ • ความยาวคลื่นแสงสั้นกว่าแสงทำให้ภาพที่เกิดขึ้นมีรายละเอียดสูงขึ้น

 25. Transmission Electron Microscope • electrons scatter when they pass through thin sections of a specimen • transmitted electrons (those that do not scatter) are used to produce image • denser regions in specimen, scatter more electrons and appear darker

 26. EM

 27. Ebola

 28. The Scanning Electron Microscope • uses electrons reflected from the surface of a specimen to create image • produces a 3-dimensional image of specimen’s surface features

 29. Fly head

 30. Confocal microscopy • have extremely high resolution • can be used to observe individual atoms

 31. Confocal Microscopy • confocal scanning laser microscope • laser beam used to illuminate spots on specimen • computer compiles images created from each point to generate a 3-dimensional image

 32. Figure 2.30

 33. Biochemical Techniques วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ของเซลล์ Molecule Small Assembly of macromolecule Large

 34. หลักการ คือ การทำให้เซลล์แตกเป็นชิ้นส่วน (Cell fractination) และเก็บชิ้นส่วนของเซลล์มาศึกษา โดย 1. การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenization) สามารถทำได้หลายวิธีคือ 1. โดยการบด (Pestle /Moltar) 2. การใช้คลื่นเสียง (Ultrasonic vibration) 3. การสับเป็นชิ้นๆ (Wareing bleden/ Potter homogenizers) 4. การทำให้แข็งตัวและละลาย (Freeze and Thaw) 5. การอัดด้วยความดันสูง (Deactivation) 6. การใช้สารเคมี (Chemical) 7. การใช้เอนไซม์ (Enzyme)

 35. Homogenizer http://www.freewebs.com/ltaing/chpt7.3Cellfractionation.gif

 36. Ultrasonic vibration

 37. Deep freezer

 38. Gel Filtration http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/protein/proteinsb.htm

 39. 2. การแยกส่วนประกอบต่างๆ ออกจากกัน (Separation of the homogenate) 1. การปั่นตกตะกอน (Centrifugation) - Gravity (g) - Relative centrifugal force (RFC) - Rate of sedimentation of components (size, shape, density of particle and solvent, speed) - Differential centrifugation - Rate-zonal or density-gradient centrifugation

 40. Differential Centrifigation http://www.freewebs.com/ltaing/chpt7.3Cellfractionation.gif

 41. Differential Centrifigation http://www.freewebs.com/ltaing/chpt7.3Cellfractionation.gif

 42. 3. การแยกชิ้นส่วนของเซลล์ (Separation of biomolecules) 1. ความสามารถในการละลาย (Solubility) 2. ขนาด (size) - Centrifugation - Dialysis - Ultrafiltration - Gel filtration - SDS -PAGE (Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrylamide Gel Electrophoresis)

 43. Ultrafiltration

 44. 3. ประจุไฟฟ้า (Charge) Ion exchange chromatography Isoelectric focusing Electrophoresis 4. Biological properties Affinity of chromatography Immunoelectrophoresis Blotting - Southern blot (DNA) - Northern blot (RNA) - Western blot (Protein) Chromatography อื่นๆ (paper. Gas , Thin-layer) PCR (Polymerase chain reaction)

 45. Ion Exchange http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/protein/ion_exchange.jpg