Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Štetna dejstva buke i vibracija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Štetna dejstva buke i vibracija

Štetna dejstva buke i vibracija

286 Views Download Presentation
Download Presentation

Štetna dejstva buke i vibracija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Штетна дејства буке и вибрација Невена Петронијевић

 2. УВОД Букапредстављасвакунепожељнуилинепријатнузвучнупојаву, којапрекоизвеснихинтезитетаутиченапсихичко и физичкоосећањечовека, омета и смањујепродуктивнострада, као и одморљуди, стваранемир и нерасположење. Штетнодејствобукезависикакоодњенихкарактеристика (интензитет, спектар, сталностилииспрекиданост, удари), тако и одекспозиције, временскепроменљивости и усмереностибуке, и најзадодиндивидуалнеосетљивостиособекојајетојбуциизложена. Штетнодејствобукенегативноутиченацентралнинервнисистем, центарзавид, нацентрепојединихпокрета, као и нацентрекардиоваскуларногсистема и другихоргана и система, панатајначин, букаизазивапроменемногихфизиолошкихфункција и реметирадоргана и система. Вибрацијепредстављају осцилаторно кретање чврстих тела или честица у подручју инфразвучних и делимично звучних фреквенција. Вибрације су изазване осцилацијама неке материје или су пропратна појава буке. Оне се манифестују у виду потреса конструкције машина, зграда и њихових делова или пак потреса неког чврстог тела изазваног променљивом силом, која може бити последица непотпуног центрирања уређаја приликом монтаже или рада неизбалансиране машине, ритмичког кретања, као и удара пнеуматског алата типа пнеуматички пиштољ и чекић.

 3. ДЕЈСТВО БУКЕ Aудитивни ефекти - дејство на орган слуха Eкстра-аудитивно- дејство на остале органе и понашање човека AУДИТИВНИ ЕФЕКТИ Оштећење слуха услед дејства буке: • Привремени пад прага чујности, TTS (temporary threshold shift) ; • Трајни пад прага чујности, PTS(permanent threshold shift)

 4. ПРИВРЕМЕНИ ПАД ПРАГА ЧУЈНОСТИ (TTS) Привременипадпрагачујностијејављакаопоследицапривременоггубиткаслушнеосетљивостикадајеособанормалногслухаизложенадужипериодвисокимнивоимабуке. Привремени пад прага чујности на 4kHz, 2мин након излагања буци у октавном опсегу од 1200-2400Hz.

 5. ДУГОТРАЈНИ ПАД ПРАГА ЧУЈНОСТИ (PTS) У случајукадајегодинамаособаизложенависокимнивоимабуке у токурадногвремена и немадовољановременазаопоравакодпривременогпадапрагачујностидолазидодуготрајногпадачујности. Дуготрајнипадможедовести и дотрајногоштећења. Трајнепроменеслухамогусеиндиковатикрозотупелосторганаслухаилипојавомзвоњаве у ушиманаконизлагањабуци. PTS се дели у две категорије с обзиром на разлог настанка оштећења: као последица краткотрајног деловања звука великог интензитета (акустична траума); због учесталог излагања одређеном звуку или буци знатно мањег интензитета. Губитак слуха услед дејства буке најизраженији је на 4 kHz Изложеност особа буци 10 година

 6. Акутнаакустичнатраума– Настају услед дејства бука великог интензитета (нпр. при експлозијама), која може за кратко време да изазове озбиљне патолошке промене. Може се јавити: провала бубне опне кидање веза између слушних кошчица оштећења сензорних ћелија кортијевог органа хроничне акустичке трауме (професионална глувоћа и наглувост) Хроничнаакустична траумапредстављаоштећењеслухакојенастајезбогдуготрајногизлагањаакустичкимнадражајимаинтензитетапреко 80 dB. Обичносеовакваоштећењаслухасрећукодрадникакојираде у фабрикаматешкеиндустрије (у ливницама, ковачницама, радсапнеуматскимчекићем, радсакомпресорима, кодмашинистаитд)

 7. Оријентационашемаизворабуке, њенејачине и ефектикојепроузрокује

 8. КЛАСИФИКАЦИЈЕ ПРЕМА ИНТЕНЗИТЕТУ • БУКА ПРВОГ СТЕПЕНА (30-65 dB) - узнемиреност, главобоља, повременараздражљивост и немиран сан. Добро се подноси и не изазива оштећење слуха. • БУКА ДРУГОГ СТЕПЕНА (65-90 dB) - неуровегетативне сметње са ефектима како на слуху тако и на целом телу.Трајно оштећење слуха лаког степена на високе тонове. • БУКА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА (90-110 dB) - тешке неуровегетативне сметње и прогресивни трајни губитак слуха у релативно кратком времену. • БУКА ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА (110-130 dB) - изазива брзе неуроциркулаторне сметње и нагли губитак слуха уз несносно зујање и друге поремећаје. Ако бука пређе 130 dB оштећења су практично моментална.

 9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА БУКЕ Највишидозвољенинивобукенарадномместу с обзиромнаврстуделатности

 10. Допуштеновремеизлагањабуци с обзиромнатрајањеодређеногнивоабуке

 11. ЕКСТРА – АУДИТИВНИ EФЕКТИ Моторика -недовољнопрецизни и успоренипокрети. Чуловида - слабијераспознавањебоја, сужењевидногпоља, спорија адаптацијанаинтензитетсветлости(тама), успоравањевизулелних реакција и уочавањадетаља. Психичкасфера:Поремећајпонашања – раздражљивост, несаница, лошерасположење, страх, апатија Системзаравнотежу - Равнотежасеодржавапомоћувестибуларног органа у унутрашњемуву и органавида. Свакиодсистемадејствомбуке можебитидоведен у стањесмањенеилиповећанеактивностиштодоводи довртоглавице, нестабилности, пада, мучнине, повраћања. Кардиоваскуларнисистем - Дејствобукедоводидоубрзањасрчаног рада, повећањемпрвогорњегсрчаногпритиска а затим и доњег, услед сужењакрвнихсудова. Глас и говор - Уследбукеглас и говортрпенесамозбогпотребе комуникацијегласнијимговоромвећ и збогпоремећајакорелацијакоје постојеизмеђуслуха и говора. Ендокринисистем- Прекоцентралногнервногсистемабукаделујена жлездесаунутрашњимлучењемтакодасенпр. можејавитиповећано лучењеадреналинаизнадбубрежнихжлезди, штојеједанодглавних узрокаконтракцијекрвнихсудова. Дигестивнисистем - Уследдејствабуке у желуцу и цревимамогусе јавитигрчеви, штоизазивапоремећаје у варењу, праћенепонекадвеома јакимболовима.

 12. СМАЊЕЊЕ БУКЕ НА ИЗВОРУ (Еластично ослањање на бетонски фундамнет) ЗАШТИТА ОД БУКЕ Опште мере заштите Техничке мере заштите Мере индивидуалне заштите Медицинске мере заштите ПРИГУШИВАЧИ БУКЕ

 13. ЛИЧНА СРЕДСТВА ЗАШТИТЕ Чепови(антифони) - смањују букузасвеганеколико dB наниским фреквенцијама и 10-15 dB нависоким. Чеповиодзавишекратнуупотребу; Чеповиодмекеполиуретанкепене заједнократнуупотребу Наушнице (штитници) - Средњавредностинтензитетазвукаупотребомштитникапротивбукеморадабудеумањеназанајмање 25 dB. Заштитнекациге - дајуефекатпригушења и до 40 dB. Заштитнаодела Подешавајућиштитници заушиса меканимнаушницама

 14. ТИПОВИ ВИРАЦИЈА Детерминистичке (хармонијске и периодичне) - Периодичне: простопериодичнеилисложенопериодичне Случајне: стационарне и нестационарне Прелазне

 15. УТИЦАЈ ВИБРАЦИЈА НА ЧОВЕКА Људско тело се може посматрати као механички систем чија је еквивалентна шема приказана на слици заједно са сопственим фреквенцијама појединих делога људског тела. Када је тело побуђено вибрацијама различити делови тела вибрирају различитим амплитудама у зависностти од сопствене фреквенције. Отуда дејство вибрација које делују на човека могу да имају већи значај уколико се побудна фреквенција поклопи Са неком од сопствених фреквенција. Један од најважнијих делова је трбух којиимасопствену фреквенцију од 0.8 до 8 Hz.

 16. Општевибрације (вибрацијецелогтела) – које делују на људско тело каоцелину, на целу површину тела, када се човек налази у окружењу машине која вибрира или које могу да се пренесу на цело тело кроз место контакта односно структуру ослонца. Вибрацијецелогтеласемогукласификовати у трикатегорије: • Вибрацијекојеизазивајусимптопе „морскеболести“, којесејављајунабродовима и возилимасамекимсистемимаеластичногослањања, у опсегуод 0,1 – 0.63Hz • Вибрацијецелогтела у возилима и наплатфрмама у опсегуод 1 - 80 Hz • Вибрацијецелогтела у зградама, у опсегуод 1 – 80 Hz

 17. Локалневибрације (вибрацијешака-рука) - које делују на поједине делове људског тела који су у непосредном контакту са вибрирајућим системом – најчешће је то систем шака-рука. У наведеномстандардудефинисанасудваположајашаке, којесезову „захватшаком“ и „положендлан“.

 18. ДозвољеневредностидневнеизложеностивибрацијамаДозвољеневредностидневнеизложеностивибрацијама

 19. ЗонезапроценуризикауследдејствавибрацијаЗонезапроценуризикауследдејствавибрација Зонезапроценуризика

 20. ДЕЈСТВO ВИБРАЦИЈА НА ОРГАНИЗАМ У зависностиодлокализациједејствавибрација, разликујусе и дваосновнаклиничкаобликаобољења: • Вибрационаболестнасталаподдејствомопштихвибрација (вибрацијакоједелујунацелотело - вибрацијецелогтела), • Вибрационаболестнасталаподдејствомлокалнихвибрација (вибрацијакоједелујунасистемшака/рука). Ефектидиректнихвибрацијанаљудскотеломогубитивеомаозбиљни. Кодрадникаизложенихвибрацијамамогудасепојавезамагљенвид, губитакравнотеже, губитакконцентрације, итд. Редовно и продуженоизлагањевибрацијамакоједелујунасистемшака-рука у директномконтактусавибрационималатимамогуизазватиоштећењаткивакодгорњихекстремитетаукључујућипромененапрстимашака и ручнихзглобова. ВибрациједоводедонеколикотиповаобољењаодкојихјенајпознатијисиндромбелихилимртвихпрстијуилиРаyнауд-овсиндром.

 21. Изложеностцелогтелавибрацијамаизазивапомерања и силе у човечијемтелукојимогуда: Изазовунеудобност; Изазовупојавусимптома „морскеболести“; Имајунегативанефекатнараднуспособностчовека; Погоршајувећпостојећеповределеђа и Будуопасностзаздравље и безбедност Пратећи фактори који појачавају дејство вибрација: Замор Главобоља Успорене реакције Бол у леђима, вратном и раменом делу Продужено седење у принудном положају Продужено седење у лошем положају Често увијање кичме Потреба за извијањем главе Често подизање и ношење терета Неочекивани покрети Неповољни климатски услови

 22. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ВИБРАЦИЈА • Техничке мере заштите • Организационе мере заштите • Лична заштитна средства: • Антивибрационе рукавице • Асуре • Радне ципеле • Медицинске мере заштите

 23. ЗАКЉУЧАК У случају постојање буке,њене последице треба превенирати спровођењем програма за заштиту слуха: • Годишње тестирање слуха, • Мерење нивоа буке на радном месту, • Коришћење аудиторне заштите, • Побољшање организације рада прављењем чешћихпауза, редукцијом радног времена,продужењем годишњиходмора, измештањем угрожених радника из бучнихокружења итд. Доћиће данкадаћебукапостатиједанодвеликихнепријатељачовека,такодаћесеборитисањом,каонекадасакугомиликолером (РобертКох) Радници на радним местима изложени буци преко 90 dB имају оштећење слуха после просечно 15 година радног стажа. Исто важи и за вибрације чије дуготрајно дејство појачава осетљивост на штетно дејство буке. Из наведеног се може закључити да оба фактора делују заједно у спрези, па се у циљу спречавања нежељених ефеката треба придржавати свих превентивних мера и прописа.

 24. ЗАНИМЉИВОСТИ Бебе праве буку као млазњаци

 25. Хвала на пажњи !!!!