regnskabsanalyse l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regnskabsanalyse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regnskabsanalyse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Regnskabsanalyse - PowerPoint PPT Presentation


 • 674 Views
 • Uploaded on

Regnskabsanalyse. HA 5. semester. Formål med kurset. Generelt om nøgletalsanalyse Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne: Lære forskellige måder at beregne ROA Lære at dekomponere ROA (depont-pyramiden) Dekomponering af OG Analyse af kapitaltilpasning ROE - beregninger

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regnskabsanalyse' - Jims


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regnskabsanalyse

Regnskabsanalyse

HA 5. semester

form l med kurset
Formål med kurset
 • Generelt om nøgletalsanalyse
 • Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne:
  • Lære forskellige måder at beregne ROA
  • Lære at dekomponere ROA (depont-pyramiden)
  • Dekomponering af OG
  • Analyse af kapitaltilpasning
  • ROE - beregninger
   • at “tjene på fremmedkapital”
   • forstå sammenhænge mel ROA og ROE
  • Ultimo vs. gennemsnitstal
 • Udlevering af opgave 4: beregning af nøgletal for rentabilitet og indtjeningsevne
placering i rammemodellen
Placering i rammemodellen

Revisionspåtegning

Årsberetning

Anvendt regnskabspraksis

Korrektion for ”varme” punkter

Analyse

Sammenfatning

analyse n gletal
Analyse (nøgletal)
 • Formål med nøgletal til analyse
  • At give et kort og samlet helhedsindtryk af selskabets økonomi og udvikling, herunder selskabets:
   • Rentabilitet og indtjeningsevne
   • Likviditet og finansiering
   • Soliditet og risiko
   • Vækst
   • Aktierelaterede nøgletal for børsnoterede selskaber
analysemodel omr der
Rentabilitet:

Likviditet:

Soliditet:

Vækst:

Hvor god er virksomheden til at tjene penge og præsentere et tilfredsstillende overskud

Hvor god er virksomhedens betalingsevne her og nu

Hvor stor er virksomhedens formue og dermed hvor stor er evnen til at modstå eventuelle tab

Hvordan finansieres virksomhedens udvikling

Analysemodel/-områder
det centrale i regnskabsanalysen
Det centrale i regnskabsanalysen
 • Udviklingsretning
  • hvor er virksomheden på vej hen?
 • Udviklingshastighed
  • hvor stærkt går denne udvikling?
 • Niveau
  • ligger de respektive nøgletal på et passende niveau ift.
   • virksomhedens (risiko) profil
   • branchen
   • samfundsudviklingen generelt
kvaliteten af det anvendte resultat
”Kvaliteten” af det anvendte resultat
 • Korrektion for ”varme” punkter vigtig
  • regnskabspraksis
  • omarbejdning til/anvendelse af ”Resultat til analyseformål”
  • skjulte reserver og opløsning heraf
  • etc.
 • Analyse tese
  • Et godt regnskab er altid bedre end det ser ud til
  • Et dårligt regnskab er altid ringere end det ser ud til
begreber
Begreber
 • Resultat-mål:
  • EBITDA (Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortisation) = driftsresultat før afskrivninger, amortisering af goodwill, renter og skat
  • EBIT (Earnings Before Interest and Tax) = resultat af primær drift
 • Return On Assets (ROA) = afkastningsgrad
 • Return On Equity (ROE) = egenkapitalforrentning
 • OG = overskudsgrad
 • DG = dækningsgrad
 • KG = kapacitetsgrad
hvad er et godt afkast
Hvad er et godt afkast?
 • Overvej bl.a. følgende
  • risiko i branchen ctr. andre brancher
   • brancheanalyser
  • risiko i den pågældende virksomhed ctr. andre virksomheder i branchen
   • virksomhedsprofil
   • indledende analyser i øvrigt
  • alternative muligheder for investering, långivning, etc.
 • Virksomheden skal som minimum dække den risikofrie rente (pt. ca. 5%)
roa afkastningsgrad
ROA / afkastningsgrad
 • ROA viser:
  • overskuddets størrelse i forhold til de ressourcer, der er indsat for at opnå det pågældende overskud, alternativt
  • det gennemsnitlige afkast pr. indsat kapitalkrone
 • Ved ROA vises rentabiliteten uden hensyntagen til, hvordan virksomheden er finansieret
  • egenkapital
  • fremmedkapital (prioritetslån, banklån, leverandørgæld, etc.)
 • DVS. afkastningsgrader kan sammenlignes mellem virksomheder, selvom de har forskellig finansierings-struktur!!!
roa afkastningsgrad fortsat
ROA / afkastningsgrad (fortsat)
 • Afkastningsgrad 1
  • Resultat af primær drift = Resultat før finansielle poster, ekstraordinære poster, skat og minoritetsaktionærer (DFF 3.4.4 og 9.1)
  • Operative aktiver = Aktiver i alt minus likvider, andre rentebærende aktiver (inkl. aktier) samt kapitalandele i associerede virksomheder (DFF 3.4.4)
  • Gns. operative aktiver = [Operative aktiver, primo + Operative aktiver, ultimo] / 2 (DFF 3.4.4)
roa afkastningsgrad fortsat15
ROA / afkastningsgrad (fortsat)
 • Afkastningsgrad 2
  • Resultat af primær drift = Resultat før finansielle poster, ekstraordinære poster, skat og minoritetsaktionærer (DFF 3.4.5 og 9.1)
  • Finansielle indtægter = Resultatandele af associerede virksomheder, renteindtægter, udbytteindtægter, positive kursreguleringer af værdipapirer og positive valutakursreguleringer
  • Arbejdende kapital = [Passiver i alt minus ikke-rentebærende passiver (inkl. udskudt skat og andre hensættelser)] (DFF 3.4.5)
  • Gns. arbejdende kapital = [Arbejdende kapital, primo + Arbejdende kapital, ultimo] / 2 (DFF 3.4.5)
roa afkastningsgrad fortsat16
ROA / afkastningsgrad (fortsat)
 • Afkastningsgrad 3
  • Resultat af primær drift = Resultat før finansielle poster, ekstraordinære poster, skat og minoritetsaktionærer (DFF 3.4.6 og 9.1)
  • Finansielle indtægter = Resultatandele af associerede virksomheder, renteindtægter, udbytteindtægter, positive kursreguleringer af værdipapirer og positive valutakursreguleringer
  • Gns. balance = [Balancesum, primo + Balancesum, ultimo] / 2 (DFF 3.4.6)
roa afkastningsgrad fortsat17
ROA / afkastningsgrad (fortsat)
 • Valg mellem afkastningsgrad 1-3?
  • Kilder til indtjeningen
   • primær drift (realinvesteringer), eller
   • finansielle poster (finansielle investeringer)
 • Store renteindtægter/finansielle poster
  • kan have anden indtjenings- og risikoprofil end den primære drift
   • f.eks. investering i aktier ctr. produktion af malervarer
  • afkastningsgrad 1 bør anvendes - evt. kombineret med tilsvarende afkastningsgrad beregnet på de finansielle poster
 • Små renteindtægter/finansielle poster
  • alle 3 metoder til beregning af afkastningsgrader kan anvendes
 • Hvornår store/små renteindtægter/finansielle poster
  • se Common Size og Indeks analyser
dekomponering af roa dupont pyramiden

OMSÆTNING

5.000

DÆKNINGS- BIDRAG

2.000

STYK- OMKOSTNINGER

3.000

OVERSKUD

400

KAPACITETS- OMKOSTNINGER

1.600

OVERSKUDS- GRAD

8%

OMSÆTNING

5.000

AFKASTNINGS- GRAD

16%

AKTIVERNES

OMSÆTNINGS- HASTIGHED

2.0

OMSÆTNING

5.000

OMSÆTNINGS- AKTIVER

1.000

TOTALE AKTIVER

2.500

ANLÆGS- AKTIVER

1.500

Dekomponering af ROA - Dupont pyramiden

Kræver bidrags-model eller skøn på dækningsbidraget

minus

minus

divideret med

ganget med

divideret med

plus

dekomponering af roa dupont pyramiden fortsat
Dekomponering af ROA - Dupont pyramiden (fortsat)
 • God rentabilitet (stor afkastningsgrad) ad to veje:
  • Effektiv indtægts-/omkostningstilpasning
   • overskudsgrad
  • Effektiv kapitaltilpasning
   • omsætningshastigheder
 • Forklaring på udviklingen i rentabiliteten er vigtigt fordi den fortæller noget om grundlaget for bedømmelse af virksomhedens fremtidige indtjening
  • kan der foretages effektiv indtægts-/omkostningstilpasning
  • er virksomheden for kapitaltung (faste omkostninger?)
  • etc.
beregning og dekomponering af og
Beregning og dekomponering af OG
 • Beregning af OG:
  • Afhængig af hvilken afkastningsgrad der er anvendt opgøres ”Resultat” som følger:
   • ROA 1 - Resultat af primær drift
   • ROA 2-3 - Resultat af primært drift + Finansielle indtægter
 • Fortolkning af OG
  • hvor stor en procentdel af virksomhedens aktivitet (nettoomsætning) bliver til overskud
   • lav OG: store driftsomkostninger - men hvilke? - YDERLIGERE DEKOMPONERING
beregning og dekomponering af og fortsat
Beregning og dekomponering af OG (fortsat)
 • Hvis bidragsmodel for resultatopgørelse kan resultat af primær drift opdeles i:
  • dækningsbidrag (nettoomsætning minus variable-/stykomkostninger)
  • kapacitetsomkostninger (faste omkostninger)
 • Hermed kan dækningsgrad beregnes:
  • ændret dækningsgrad som følge af:
   • ændringer i salgspriserne
   • ændringer i variable omkostninger pr. enhed
   • ændret produktmix

Svært at se som ekstern analytiker - se dog forklaring i ledelsesberetningen

beregning og dekomponering af og fortsat22
Beregning og dekomponering af OG (fortsat)
 • Og kapacitetsgrad kan beregnes:
 • Fortolkning af OG
  • hvis > 1: dækningsbidraget kan dække de faste omkostninger
  • hvis < 1: dækningsbidraget er ikke stort nok til at dække de faste omkostninger
  • udviklingen i KG vil afhænge bl.a. af
   • produktmix
   • stadiet for de enkelte produkter i deres livscyklus
   • kapacitetsudnyttelsen
   • etc.
beregning og dekomponering af og fortsat23
Beregning og dekomponering af OG (fortsat)
 • Hvis arts- eller funktionsopdelt resultatopgørelse:
  • konkret vurdering af virksomheden
   • løntung? - lønninger er typisk forholdsvis variable
   • produktionsintensiv? - afskrivninger er typisk faste
   • etc.
  • kan der på baggrund heraf laves en skønsmæssig opdeling i variable og faste omkostninger - f.eks.?
   • virksomhed med få produkter
   • salgspriser er kendte i markedet
   • markedsandel kendt (årlig salgsvolumen)
   • etc.
 • PAS PÅ ikke at få vildledende nøgletal ved for grove skøn!!!
analyse af kapitaltilpasning
Analyse af kapitaltilpasning
 • Beregning af formuens omsætningshastighed
  • Afhængig af hvilken afkastningsgrad der er anvendt opgøres ”kapitalen” som følger:
   • ROA 1 - Gns. operative aktiver
   • ROA 2 - Gns. arbejdende kapital
   • ROA 3 - Gns. balance
analyse af kapitaltilpasning fortsat
Analyse af kapitaltilpasning (fortsat)
 • Fortolkning af fomuens omsætningshastighed
  • udtrykker forholdet mellem virksomhedens aktivitet (omsætning) og den kapital, man har måttet indsætte for at skabe denne aktivitet
  • NB! - omsætningshastigheden kan gøres bedre ved at udeholde aktiver fra balancen hhv. reducere aktivsummen - MEN pas på effekten på OG’en
   • F.eks. udgiftsførsel af udviklingsomkostninger
    • aktivsum falder -> bedre omsætningshastighed, MEN
    • lavere overskud sfa. de udgiftsførte udviklingsomkostninger
   • Shareholder Value tankegang - overskudslikviditet skal enten
    • ud til aktionærerne som udbytte, eller
    • reinvesteres til opnåelse af højrere afkast
 • Hvis der skal meget kapital til for at lave overskud bliver afkastet lavt!!!
  • nogle virksomheder er meget kapitaltunge kræver store overskudsgrader for at opnå et rimeligt afkast
analyse af kapitaltilpasning fortsat26
Analyse af kapitaltilpasning (fortsat)
 • Fortolkning af fomuens omsætningshastighed (fortsat)
  • Hvis omsætningshastigheden stiger som følge af fald i anlægsaktiverne
   • f.eks. investeringer < afskrivningerne
  • risiko for overvurdering af rentabiliteten
   • da aktivsummen er unaturlig lav!!!
  • DVS. virksomheder med dårlig indtjening, som holder igen på investeringerne, får ”bedre” rentabilitet
analyse af kapitaltilpasning fortsat27
Analyse af kapitaltilpasning (fortsat)
 • Formuens omsætningshastighed kan dekomponeres yderligere - bl.a.:
  • Varedebitorernes omsætningshastighed
  • Varelagerets omsætningshastighed

eller

eller

analyse af rentabilitet og indtjeningsevne28

Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne

Egenkapitalforrentning (ROE)

roe egenkapitalforrentning
ROE / egenkapitalforrentning
 • ROE viser:
  • overskuddets størrelse i forhold til de ressourcer aktionærerne har ”indsat” for at opnå det pågældende overskud
   • indsat = kapitalindskud, opsparet overskud - dvs. det aktionærerne kan få direkte andel i
  • sammenhold med hvad I får ved at sætte jeres sparepenge i
   • banken
   • obligationer
   • aktier etc.
 • Ved ROE vises rentabiliteten set ud fra et aktionær-synspunkt - dvs. der tages hensyn til, hvordan virksomheden er finansieret
  • egenkapital
  • fremmedkapital (prioritetslån, banklån, leverandørgæld, etc.)
 • XX
 • …vis taleksempel med ”tjene på fremmedkapitalen”...

RISIKO ?

roe egenkapitalforrentning fortsat
ROE / egenkapitalforrentning (fortsat)
 • ROE / egenkapitalforrentning
  • Resultat efter skat og minoriteter = ”Resultat til analyseformål” (DFF 2.1.6, 3.1 og eksempel i kapitel 10)
  • Gns. egenkapital ekskl. minoriteter = ”Egenkapital til analyseformål” (DFF 2.1.6, 3.2 og eksempel i kapitel 10)
   • gennemsnittet beregnes som simpelt gennemsnit af primo og ultimo egenkapitalen
   • særlige forhold (DFF 2.1.6)
    • egne aktier
    • sidste års udbytte > 10% af primo egenkapitalen
    • tilført kapital ved emission
    • kapitalnedsættelse
roe egenkapitalforrentning fortsat31
ROE / egenkapitalforrentning (fortsat)
 • ”Tjene på fremmedkapitalen”
roe egenkapitalforrentning fortsat32
ROE / egenkapitalforrentning (fortsat)
 • ”Tjene på fremmedkapitalen”
sammenh ngen ml roa roe og risiko
Sammenhængen ml. ROA, ROE og risiko
 • ROE afhænger af følgende 4 ”parametre”:
  • ROA / afkastningsgrad:
   • afkastet i virksomheden totalt set (totalkapitalforrentning)
  • Virksomhedens finansielle gearing:
   • forholdet mellem egenkapital og forpligtelser (gæld + hensættelser) - ”tjene på fremmedkapital” - høj gearing = relativt store forpligtelser ift. egenkapitalen
  • Virksomhedens gns. lånerente:
   • høj/lav ift. afkastningsgraden afgør, om der kan ”tjenes på fremmedkapitalen”
  • Virksomhedens effektive skatteprocent:
   • høj/lav påvirker ”Return” da en efterskat betragtning
 • Disse 4 parametre har forskellig risiko
  • højere ROE kan således være ”drevet” af en parameter, som giver virksomheden - og dermed aktionærerne - højere risiko
   • f.eks. stigende finansiel gearing virksomheden bliver mere følsom overfor konjunkturændringer og deraf afledte rentesvingninger
sammenh ngen ml roa roe og risiko34
Sammenhængen ml. ROA, ROE og risiko
 • Kan der forekomme faldende ROA samtidig med stigende ROE, og omvendt?
  • JA - eksempel fra bogen (side 32)
   • tidligere realiseret ROA = 25 %
   • køber ny dattervirksomhed som giver afkast på 20%
   • dette medfører faldende ROA
   • MEN hvis købet er finansieret af ”billige” lån - f.eks. til 12% - så ”tjener virksomheden på fremmedkapitalen”
    • ROE stiger
 • Høj ROA og/eller høj ROE tilsiger alt andet lige høj aktiekurs, og omvendt
ultimo vs gennemsnitstal
Ultimo vs. gennemsnitstal
 • Tælleren (resultat-størrelsen) er en periodeopgørelse
 • Nævneren bør også være en ”periodeopgørelse” som tager hensyn til udgangspunktet for periodens resultat, dvs. primo værdierne taler for gennemsnitstal
 • Gennemsnitstal modsvarer kontinuert rentetilskrivning
 • Gennemsnitstal kan i et vist omfang kompensere for tilfældige udsving i beholdningstallene
  • f.eks. stor indbetaling fra væsentlig debitor 2 dage før status
 • MEN - det vigtigst er, at der enten vælges ultimo eller gns. tal, og at disse så bruges konsistent - især når der analyseres over flere år!!!
 • DFF anbefaler typisk gns.-tal
opgave 4

Opgave 4

Beregning af nøgletal for rentabilitet og indtjeningsevne for Flügger og eHuset

opgave til lektion 15 16
Opgave til lektion 15-16
 • Med udgangspunkt i regnskaberne for Flügger og eHuset laves følgende:
  • Beregn nøgletal for rentabilitet og indtjening - minimum for de seneste 3 regnskabsår
  • Kommenter disse nøgletal
   • niveau samt udviklingsretning og -hastighed
   • årsager til denne udvikling
 • Filer hertil ligger på hjemmesiden
  • brug evt. ”Rådata” regneark på hjemmesiden
  • lav evt. selv ark med ”mellemberegninger” af f.eks. gns. operative aktiver o.l.