podnikov ekonomika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podniková ekonomika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podniková ekonomika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Podniková ekonomika - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

Podniková ekonomika. Daně a účetnictví. Daně. Da ň je povinná platba vybíraná státními nebo jinými ve ř ejnými orgány od fyz . i práv . osob na základ ě zákona k úhrad ě náklad ů na pln ě ní funkcí státu. J ednostran ná povinnost, nevzniká nárok na ekvivalentní pln ě ní .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podniková ekonomika' - leola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podnikov ekonomika

Podniková ekonomika

Daně a účetnictví

slide3
Daně
 • Daň je povinná platba vybíraná státními nebo jinými veřejnými orgány od fyz. i práv. osob na základě zákona k úhradě nákladů na plnění funkcí státu. Jednostranná povinnost, nevzniká nárok na ekvivalentní plnění.

Danědělíme např. na

  • přímédaně, vybírané z důchodu poplatníka v závislosti na jeho majetkové, resp. důchodové situaci. Jsou placené poplatníkem z daňového základu podle tarifu – sazby (např. důchodové daně jednotlivců a korporací)
  • nepřímé daně, nepostihují důchod poplatníka přímo, ale jsou vybírány v ceně zboží či služeb při jeho prodeji, placeny cenovou přirážkou finálním spotřebitelem (např. DPH).
da ov soustava v r nep m dan

DPH

(celostátní výnos)

21,4 % –obce

(dle přepočteného počtu obyvatel)

69,68 % - SR

8,92%-kraje(stanoveným procentem)

Daňová soustava v ČR – nepřímé daně

Universální daně:

 • Daň z přidané hodnoty – nepřímá, daň z prodeje zboží, poskytování služeb a z převodu a využití práv s tím souvisejících;stanovena procentně; nezatěžuje zisk ani majetek plátce, promítá se v konečné ceně statků, platí ji finální spotřebitel. Základní sazba je 21 %, snížená 15 %.
  • Kde je nižší DPH: potraviny, nealko nápoje, krmivo pro zvířata, rostliny, dětské pleny, autosedačky, voda, teplo, palivové dřevo, léky, zdravot. Pomůcky, knihy, tiskoviny, nové bydlení, ubytování, veřejná doprava, vstupy na kulturní a sportovní akce, služby fitcenter, sauny, pohřební služby

Pravděpodobný výběr v roce 2013 přes 280 mld. Kč

da ov soustava v r nep m dan1
Daňová soustava v ČR – nepřímé daně

Selektivní daně:

Daň spotřební – nepřímá, podléhají ji vybrané statky:

uhlovodíková paliva a maziva (benzin 12,84 až 13,71 Kč/litr),

líh a destiláty (285 Kč/l, líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení 143 Kč/l), pivo (Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny 32 Kč – pro malé pivovary snížena až na polovinu), víno (Šumivá vína 2 340 Kč/hl, Tichá vína 0 Kč/hl),

tabák a tabákové výrobky (cigareta 28 % z ceny včetně DPH a 1,12 Kč/kus, celkem nejméně však 2,10 Kč/kus). Jejich sazby se obvykle stanovují částkou Kč na naturální jednotku množství

Spotřební daň

(celostátní výnos)

100 % - SR

slide6

28 %

72 % z ceny

DONATOR

Jiný pohled na informovanost kuřáků… 

Ministerstvo financí děkuje:

Koupí cigaret v ceně 84,- Kč jste přispěl částkou

23,54 Kč

výrobci a prodejcům

60,46 Kč

do státního rozpočtu

da ov soustava v r p m dan
Daňová soustava v ČR - přímé daně

Daň silniční – přímá, platí ji držitel vozidla (podle tech. průkazu), které je používáno k podnikání. Výše daně je stanovena pevnou částkou podle typu vozidla.

Základem daně je

a) zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, (např. 1250 cm3 až 1500 cm3 = 2 400 Kč/rok, 1500 cm3 až 2000 cm3 = 3 000 Kč/rok)

b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,

c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. (např. 2 nápravy nad 1 t do 2 t = 2 400 Kč/rok; 3 nápravy nad 13 t do 15 t = 10 500 Kč/rok, nad 26 t do 31 t = 36 600 Kč/rok)

da ov soustava v r
Daňová soustava v ČR

Daň z nemovitých věcí – přímá daň, tvoří ji

daň z pozemků (např. stavební pozemek 2 Kč/m2 * koeficient obce 1 až 5, pro Ústí n. L. je 3,5 * místní koeficient 2 až 5, pro Ústí n. L. je 2) a

daň ze staveb (např. u obytných domů je sazba 2 Kč/m2, u bytů 1 Kč/m2 * koeficient 1 až 5 * místní koeficient) evidovaných v katastru nemovitostí.

Daň z nabytí nemovitých věcí – předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatnénabytí vlastnického práva k nemovité věci. Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Sazba daně je 4 %. Výnos daně z nabytí nemovitých věcí je příjmem státního rozpočtu.

100% -obce(podle alokace nemovitosti)

Daň z nemovitých věcí

da ov soustava v r p m dan1
Daňová soustava v ČR - přímé daně
 • Daně z příjmů - přímá daň, týká se FO a PO
  • U FO jsou předmětem daně
   • a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6),
   • b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7),
   • c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8),
   • d) příjmy z pronájmu (§ 9),
   • e) ostatní příjmy (§ 10).
   • Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud není stanoveno jinak.
  • U PO jsou předmětem daně příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak. Základem daně je rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, s tím, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady;
da ov soustava v r p m dan2

Daň z příjmů právnických osob(bez daně placené obcemi a kraji)

21,4 % –obce

(dle přepočteného počtu obyvatel)

69,68 % - SR

8,92%-kraje(stanoveným procentem)

Daň z příjmů fyzických osobze samostatně výdělečné činnosti(z podnikání)

30% -obce

(dle bydliště podnikatele)

60%

celostátní výnos

10% celostátní výnos SR

8,92%-kraje(stanoveným procentem)

21,4 % –obce

(dle přepočteného počtu obyvatel)

69,68 % - SR

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (celostátní výnos)

8,92%-kraje(stanoveným procentem)

21,4 % –obce

(dle přepočteného počtu obyvatel)

1,5%–obce

(dle přepočteného počtu zaměstnanců)

68,18 % - SR

Daňová soustava v ČR - přímé daně

Sazby daně z příjmů:

 • DzPPO je 19 % (od 1.1.2010).
 • DzPFO je 15 % (od 1.1.2008).
ekologick dan
Ekologické daně
 • Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
  • Plátcem daně ze zemního plynu je dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu, aj.
  • Od daně je osvobozen například plyn určený: pro výrobu tepla v domácnostech, k výrobě elektřiny, jako pohonná hmota pro plavby na vodách, v metalurgických procesech či mineralogických postupech
  • Sazby daně jsou stanoveny v § 6 zákona 261/2007 Sb. a liší se podle druhu plynu. Základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla, nelze-li vyjádřit spalné teplo plynu v MWh, stanoví se spalné teplo ve výši 15 MWh na tunu plynu.
 • Daň z pevných paliv
  • Plátcem daně z pevných paliv je dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli, aj.
  • Od daně jsou osvobozena například paliva určená k výrobě elektřiny, k výrobě koksu, jako pohonná hmota nebo palivo pro plavby na vodách na daňovém území, aj.
  • Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku.
 • Daň z elektřiny
  • Plátcem daně z elektřiny je dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli, provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy, aj.
  • Od daně je osvobozena například elektřinu, která je: ekologicky šetrná; vyrobená v dopravních prostředcích (pokud je tam i spotřebována); vyrobená ze zdaněných výrobků, pokud jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně
  • Sazba daně činí 28,30 Kč/MWh. Základem daně z elektřiny je množství elektřiny v MWh.
slide13
Cla
 • Cla jsou dávky vybírané státem při přechodu zboží přes celní hranici, a to při dovozu (dovozní cla) a nebo při vývozu (vývozní cla).

Podle účelu rozlišujeme:

 • cla finanční, uvalovaná s cílem zajistit především příjmy pro státní pokladnu,
 • cla ochranná zvýhodňující domácí výrobce proti zahraniční konkurentům.

Podle způsobu stanovení celní sazby rozlišujeme:

 • cla hodnotová (ad valorem), vyjádřená procentem z deklarované hodnoty zbož
 • cla specifická (vyměřují se podle fyzických jednotek, například podle hmotnosti či jiné jednotky charakterizující velikosti zboží). Často se vyskytuje kombinace obou.
slide14
Dále existují:
 • cla prohibitivní -znemožňující obchod, mají omezit spotřebu určitého druhu zboží,
 • cla antidumpingová jsou určená na ochranu proti dumpingu
 • Vedle daní a cel mohou platit podniky různé poplatky, příp. pokuty
soci ln a zdravotn poji t n
Sociální a zdravotní pojištění

Má 2 základní složky:

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

zaměstnavatel platí 25 % z hrubých mezd z toho:

2,3 % na pojistné na nemocenské pojištění

21,5 % na pojistné na důchodové pojištění

1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

zaměstnanec platí 6,5 % z hrubých mezd,

Pojistné na zdravotní pojištění. Sazba je celkem 13,5 % z hrubých mezd, které se rozdělí takto:

zaměstnavatel platí 9 % z hrubých mezd,

zaměstnanec platí 4,5 % z hrubých mezd.

p klad
Příklad

Jaké daně a jiné platby budou odváděny za zaměstnance s měsíční hrubou mzdou 25 000 Kč a jaký bude mít čistý příjem, pokud je:

 • 1) ženatý a vyživuje jedno dítě (manželka je na mateřské)
 • 2) svobodný a bezdětný student do 26 let

Doplňující informace (ze zákona o daních z příjmů):

 • daň vypočtená se dle zákona snižuje o částku
  • 24 840 na poplatníka,
  • 24 840 na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč;
  • 4 020 u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem,
 • Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění (slevu na dani) na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně
slide17

Student

Superhrubá mzda

402 000 Kč

Státní rozpočet

125 940 Kč

(31,32 %)

Sociální pojištění za zaměstnavatele

75 000 Kč

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele

27 000 Kč

Hrubá mzda

300 000 Kč

(25 000 x 12)

Zdravotní pojišťovna

40 500 Kč

(10,07 %)

Sociální pojištění zaměstnance

19 500 Kč

Zdravotní pojištění zaměstnance

13 500 Kč

Čistá mzda

235 560 Kč

(19 630 měsíčně)

Čistá mzda

235 560 Kč

(58,30 %)

Daň 15 %

ze superhrubé mzdy

60 300 Kč

Daň k zaplacení

31 440 Kč

Sleva na dani (studium) 4 020

Sleva na dani základní

24 480 Kč

slide18

Ženatý s dítětem

Superhrubá mzda

402 000 Kč

Státní rozpočet

94 500 Kč

(23,5 %)

Sociální pojištění za zaměstnavatele

75 000 Kč

Sociální pojištění za zaměstnance

19 500 Kč

Hrubá mzda

300 000 Kč

(25 000 x 12)

Zdravotní pojišťovna

40 500 Kč

(10,07 %)

Čistá mzda

269 784 Kč

(67,11 %)

Čistá mzda

269 784 Kč

(22 482 měsíčně)

Daňový bonus 2 784 Kč

Sleva na dani za dítě

13 404 Kč

Daň 15 %

ze superhrubé mzdy

60 300 Kč

Zdravotní pojištění za zaměstnance

13 500 Kč

Sleva na dani za manžela(ku)

24 480 Kč

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele

27 000 Kč

Sleva na dani základní

24 480 Kč

p klad v po et dph
Příklad – výpočet DPH

Výpočet DPH si ukážeme na zkráceném příkladu zpracování chmele a výroby a prodeje piva. Každý článek řetězce platí státu rozdíl mezi DPH z prodeje (na výstupu) a DPH již zaplacené předchozími články (na vstupu). Konečné břemeno DPH nese spotřebitel (platí celou DPH odvedenou státu).

etnictv
Účetnictví
 • Účetnictví lze charakterizovat jako uspořádané záznamy o hospodářských jevech účetní jednotky.
 • Účetnictví je systém (uzavřená a vnitřně uspořádaná soustava informací) pomocí něhož se v peněžním vyjádření měří (zaznamenává) a hodnotí hospodářská činnost účetní jednotky
 • Předmětem účetnictví je evidence:
  • a) stavu a pohybu majetku a závazku (dluhů)
  • b) nákladů a výnosů
  • c) příjmů a výdajů
  • d) hospodářského výsledku
   • = příjmy mínus výdaje v daňové evidenci (dříve jednoduché účetnictví)
   • = výnosy mínus náklady v podvojném účetnictví
funkce etnictv
Funkce účetnictví
 • Funkce registrační -účetnictví zaznamenává hospodářské jevy v podniku
 • Funkce informační -účetnictví poskytuje informace širokému okruhu uživatelů
 • Funkce důkazová -důkaz při soudních sporech,hlavně pokud se soudí věřitel s dlužníkem
 • Funkce daňová -z účetnictví se vychází při stanovení základu daně z příjmu a DPH
 • Funkce kontrolní -umožňuje kontrolovat hospodaření účetní jednotky -kontrola: vnitřní (např.majitel) a vnější (např.finanční úřad)
da ov evidence jednoduch etnictv
Daňová evidence (jednoduché účetnictví)
 • Podnikatelé účtující v soustavě jednoduchého účetnictví evidují své hospodářské operace z hlediska příjmů a výdajů a to v následujících účetních knihách:
  • a) v peněžním deníku,
  • b) v knize pohledávek a závazků,
  • c) v pomocných knihách o ostatních složkách majetku a o závazcích z pracovněprávních vztahů, pokud pro ně mají použití.
podvojn etnictv
Podvojné účetnictví
 • Předmět účetnictví - Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření
 • Podstata podvojného účetnictví spočívá v tzv. podvojném zápise každého účetního případu (hospodářské operace), tzn. každá operace se zapisuje (projeví v účetnictví) dvakrát.
 • Zápis se provádí na tzv. účtech
etn knihy
Účetní knihy
 • Účetní jednotky účtují:
 • a) v deníku (denících), v němž účetní zápisy uspořádají z hlediska časového (chronologicky)
 • b) v hlavní knize, v níž účetní zápisy uspořádají z hlediska věcného (systematicky),
 • c) v knihách analytických účtů, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy,
 • d) v knihách podrozvahových účtů, ve kterých se uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí v účetních knihách podle písmen a) a b).
tov osnova
Účtová osnova
 • Čísla účtů lze nalézt v účtové osnově pro podnikatele

Účtové třídy:

  • Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
  • Účtová třída 1 - Zásoby
  • Účtová třída 2 - Finanční účty
  • Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
  • Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  • Účtová třída 5 - Náklady
  • Účtová třída 6 - Výnosy
  • Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
ty a tov postupy

221 - Běžný účet

46 - Bankovní úvěry

Účty a účtové postupy
 • Účty v účtové osnově dělíme na syntetické a analytické (slouží pro podrobnější členění syntetických účtů)
 • Aktivní účty mají přírůstky na levé straně, pasivní na straně pravé. Příklad: Banka poskytla úvěr 1 mil. Kč a převedla je na běžný účet.

1 000 000

1 000 000

slide35

221 - Běžný účet

46 - Bankovní úvěry

1 000 000

1 000 000

60 – Tržby za vlastní výkony a služby

311 - Odběratelé

 • Další krok: Podnik splatil 300 000 Kč ze svého dluhu.
 • Podnik prodal své výrobky za 1 200 000 na fakturu

300 000

300 000

1 200 000

1 200 000

slide36

311 - Odběratelé

211 - Pokladna

 • Odběratelé zaplatili polovinu dlužné částky v hotovosti.

600 000

600 000

1 200 000

etn v kazy
Účetní výkazy
 • Účetní výkazy jsou výsledkem tzv. účetní závěrky – představují souhrnný výstup účetních informací.
 • Zobrazují jednak hospodářské procesy, probíhající ve firmě, dále slouží k řízení a hodnocení podniku, jsou součástí výročních zpráv podniku.
 • Jsou podkladem a objektem tzv. auditu – kontrolní činnosti, která je povinná pro akciové a některé další společnosti
etn syst m a etn v kazy
Účetní systém a účetní výkazy

Informace (souhrnné) o aktivech a pasivech

Veškeré aktivity podniku

Účetnictví

Rozvaha

………………..

………………..

Nákup majetku

Účty aktiv

Účty pasiv

Účty výnosů

Účty nákladů

(jednotlivé účty rozdělené podle účtových tříd)

Informace (souhrnné) o výnosech a nákladech

Nákup materiálu

Výsledovka

………………..

………………..

Prodej výrobků

Získání úvěru

Informace (souhrnné) o příjmech a výdajích

Vyplacení mezd

Výkaz o CF

………………..

………………..

Zaplacení faktury

vz jemn vztahy etn ch v kaz
Vzájemné vztahy účetních výkazů
 • Rozvaha, výsledovka a výkaz CF jsou navzájem propojeny

Výkaz o CF

Počáteční stav peněž. prostředků

+ Příjmy

- Výdaje

= Konečný stav peněžních prostředků (Peníze)

Výsledovka

+ Výnosy

- Náklady

= HV (běžného účetního období)

Rozvaha

Aktiva

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Peníze

Pasiva

Vlastní kapitál

HV (běžného účetního období)

Cizí kapitál

Vznikl kvůli potřebě podrobnější znalosti přítoků a odtoků peněžních prostředků v podniku

Vznikl kvůli potřebě podrobnější znalosti výnosů a nákladů a tvorby zisku v podniku

etn z v rka
Účetní závěrka
 • Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy
 • Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji
  • a) rozvaha (bilance),
  • b) výkaz zisku a ztrát;
  • c) příloha,obsahuje též informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů.
  • Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.
slide41
Otevírání a uzavírání účetních knih – vždy na začátku a na konci účetního období a v dalších případech (likvidace, konkurs, …)
 • Podniky podléhající povinnému auditu jsou povinny vyhotovit tzv. výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje.
 • Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, mají povinnost zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu a to jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu.
audit
Audit
 • (Účetní) Audit je ověřování vykazovaných skutečností souvisejících s podnikáním, tedy v podstatě kontrolní činnost, kdy tzv. auditor ověřuje správnost vedení účetnictví, zda je vedeno v souladu s platnými předpisy.
 • Část podnikatelských subjektů, u kterých to stanoví Zákon o účetnictví, je povinno si nechat ověřit účetní závěrku auditorem.
audit1
Audit

Podmínky auditu (zjednodušený výtah ze zákona o účetnictví):

 • 1. aktiva celkem více než 40 mil. Kč
 • 2. roční (průměrný) čistý obrat více než 80 mil. Kč
 • 3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50

A.S. podléhá auditu pokud splňuje alespoň jedno kritérium, ostatní společnosti dvě ze tří uvedených

etn doklady
Účetní doklady
 • Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovata) označení účetního dokladu,b) obsah účetního případu a jeho účastníky,c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.
oce ov n majetku a z vazk
Oceňování majetku a závazků
 • Z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují
 • a) hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami,
 • b) hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady,
 • c) zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami,
 • d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady,
 • e) peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami,
 • f) podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami,
 • g) pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou; závazky jmenovitou hodnotou závazky při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou,
oce ov n majetku a z vazk1
Oceňování majetku a závazků
 • h) nehmotný majetek kromě pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami,
 • i) nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností vlastními náklady,
 • j) příchovky zvířat vlastními náklady,
 • k) majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou majetku uvedeného pod písmeny e) a g), anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit nebo jsou tyto náklady vyšší než reprodukční pořizovací cena tohoto majetku, reprodukční pořizovací cenou.
slide48
Pro účely zákona o účetnictví se rozumí:
 • a) pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související,
 • b) reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje,
 • c) vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnosti, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti,
 • d) vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami.