rehabilitering et redskab til at samarbejde n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rehabilitering - et redskab til at samarbejde

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Rehabilitering - et redskab til at samarbejde - PowerPoint PPT Presentation


  • 115 Views
  • Uploaded on

Rehabilitering - et redskab til at samarbejde . Overlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Projektenhed for psykiatrisk rehabilitering, Psykiatrisk Center Ballerup Maj 2009. Indhold. Kort om rehabilitering Rehabilitering - et redskab til at samarbejde A. Ved svære psykisk sygdomme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rehabilitering - et redskab til at samarbejde' - JasminFlorian


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rehabilitering et redskab til at samarbejde

Rehabilitering- et redskab til at samarbejde

Overlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov

Projektenhed for psykiatrisk rehabilitering,

Psykiatrisk Center Ballerup

Maj 2009

indhold
Indhold

Kort om rehabilitering

Rehabilitering - et redskab til at samarbejde

A. Ved svære psykisk sygdomme

Samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og de sociale indsatser, herunder socialpsykiatrien

B. Ved ikke-psykotiske sygdomme

Samarbejde mellem almen praksis behandlingspsykiatrien og de sociale indsatser

rehabilitering
Rehabilitering

Begrebet har gennem tiden været anvendt i forskellige sammenhænge og med forskellig betydning, f.eks. genoptræning, revalidering

I dag er der konsensus om en bredere begrebsforståelse

Rehabilitering er ved at udvikle sig til et egentligt indsatsfelt

rehabilitering vs recovery
Rehabilitering vs. recovery

Ved rehabilitering betragtes processen fra de professionelles side

Ved recovery betragtes processen fra individets synsvinkel

rehabilitering1
Rehabilitering

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.”

rehabilitering2
Rehabilitering

Tager afsæt i

Den bio-psyko-sociale model

Bygger på to grundlæggende principper

Evidensbaseret viden

En tværfaglig helhedsvurdering

den bio psyko sociale model1
Den bio-psyko-sociale model

Sociale og psykologiske faktorer

-

+

Udvikling og forløb af psykisk sygdom

Genetisk disponering

rehabilitering3
Rehabilitering

Er et begreb på tværs af sygdomme

Og er

En strategi, hvor målet er at den syge opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt

En kompleks tværsektoriel proces, hvor hver faggruppe bidrager med deres faglighed og kompetencer og tiltag men i et formaliseret samarbejde

En metode. Der gøres brug af fælles metoder på tværs af sektorer

rehabiliteringskæde, rehabiliteringsplan, koordinator, målopstilling etc.

rehabilitering i psykiatrien
Rehabilitering i psykiatrien

I psykiatrien har rehabilitering følgende fokuspunkter:

Øgning af funktionsevne

Sygdomsforvaltning

Sundhedsfremme

Samfundets rolle

Fremme af en kultur, der understøtter den psykisk syges recoveryproces

rehabilitering4
Rehabilitering

Indsatser i psykiatrien er tværfaglige og tværsektorielle

På individniveau

Akut hjælp og behandling, forebyggelse af yderligere komplikationer eller funktionsnedsættelse, smertelindring, rådgivning, tiltag der fremmer empowerment, vejledning, information, fysisk, psykisk og social behandling, træning og genoptræning, uddannelse, specialundervisning, støtte til personlig udvikling, socialpædagogisk støtte, sociale indsatser, hjælpemidler, personlig hjælp, økonomisk hjælp, erhvervstræning og – uddannelse

På samfunds niveau

Afstigmatisering, øget inklusion, ændring af uhensigtsmæssige omgivelser både fysisk, psykisk og socialt, holdningsbearbejdning i og af borgernes lokalmiljø samt faglige argumenter for tilpasning af de politiske rammer for rehabiliteringsindsatsen

rehabilitering5
Rehabilitering

Det individuelle rehabiliteringsforløb kræver en individuel og fleksibel tilrettelæggelse

en rehabiliteringsplan

en koordinator

Rehabiliteringsprocessen har følgende overordnede delprocesser:

udredning

opstilling af mål

intervention

evaluering

Målene for rehabiliteringen skal opstilles på baggrund af borgerens mål og motivation

hvor st r vi i dag
Hvor står vi i dag?

Behandlingssystemet, dvs. behandlingspsykiatrien og almen praksis i forhold til den bio-psyko-sociale model

Bio

-

Psyko

-

Social

Fokus på behandling af individet

hvor st r vi i dag1
Hvor står vi i dag?

De sociale indsatser i forhold til den bio-psyko-sociale model

Bio

-

Psyko

Social

-

Fokus på sociale indsatser

rehabilitering6
Rehabilitering

Et redskab til at samarbejde fordi

Det medfører en fælles teoretisk ramme

Der er anerkendelse af at det er en kompleks tværsektoriel proces, der skal til

Der gøres brug af en fælles metode

Dvs. giver mulighed for et fælles sprog og gensidig respekt

Hvis rehabiliteringsbegrebet bliver taget alvorligt og personalet uddannes heri

indhold1
Indhold

Kort om rehabilitering

Rehabilitering - et redskab til at samarbejde

A. Ved svære psykisk sygdomme

Samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og de sociale indsatser, herunder socialpsykiatrien

B. Ved ikke-psykotiske sygdomme

Samarbejde mellem almen praksis behandlingspsykiatrien og de sociale indsatser

udviklingen i behandlingspsykiatrien
Udviklingen i behandlingspsykiatrien

Øget specialisering

Øget behandlingsmuligheder

Komplekse patientforløb i behandlingssystemet

udviklingen inden for de sociale indsatser
Udviklingen inden for de sociale indsatser

Socialpsykiatrien: Udskillelse fra behandlingspsykiatrien

Eget definition af indsatsområde: socialt arbejde, ikke behandling

Socialpsykiatrisk behandling vinder indpas

Øget specialisering

Øget behov for koordinering mellem de forskellige sociale indsatser

patienten brugerens perspektiv
Patienten/brugerens perspektiv

Stigende krav om at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv

Med rette

Det er muligt!

i forg rs
I forgårs

Et meget enkelt patientforløb

ASYLET

Behandlingssted, hjem, arbejdssted etc.

i g r
I går

Behandling i distriktspsykiatrien

Behandling, omsorg og pleje under

indlæggelse

Omsorg og pleje i socialpsykiatrien

Et forholdsvis enkelte patientforløb

i dag
I dag

Behandling

i distriktspsykiatrien

Behandling, omsorg og pleje under

indlæggelse

Behandling

i OPUS

Behandling, omsorg og pleje i OP

Det sociale reservat

Omsorg, pleje og behandling på botilbud

Aktiviteter i være - og aktivitetssteder

Omsorg og pleje i hjemmet

Særlige beskæftigelse – og undervisningstilbud

Et ikke enkelt patientforløb

i n rmeste fremtid
I nærmeste fremtid

Behandling

i distriktspsykiatrien

Behandling

i OPUS

Akutsenge

Behandling omsorg og pleje under

indlæggelse

Behandling i specialambulatorier

Kriseteams

Omsorg pleje og behandling på almindelige botilbud

Behandling, omsorg og pleje i OP

Socialpsykiatrisk behandling

Omsorg pleje og behandling på specialiseret botilbud

Omsorg og pleje i hjemmet

Aktiviteter i være - og aktivitetssteder

Støttet Undervisning

Et kompleks patientforløb

Støttet Beskæftigelse

projekt rehabilitering ballerup
Projekt Rehabilitering Ballerup

Formål

Udvikle og implementere en tværfaglig og tværsektoriel rehabiliteringsindsats i Ballerup Kommune, på Psykiatrisk Center Ballerup og på det socialpsykiatriske botilbud Skovvænget

Etablere et praksisområde i Ballerup Kommune, på Psykiatrisk Center Ballerup og på det socialpsykiatriske botilbud Skovvænget

den psykiatriske rehabiliteringsplan
Den psykiatriske rehabiliteringsplan

Formål

at sikre og understøtte en tværfaglig - og tværsektoriel indsats overfor alle psykisk syge, der har behov for behandling og rehabilitering og evt. kompenserende støtte/pleje/ en omsorgsmæssig indsats

Opstilling af planen sker i følgende faser:

Udredning

Opstilling af en problem-, ressource- og målorienteret plan

status
Status

Pilotfase frem 31.05.09

Evaluering af denne frem til 31.08.09

indhold2
Indhold

Kort om rehabilitering

Rehabilitering - et redskab til at samarbejde

A. Ved svære psykisk sygdomme

Samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og de sociale indsatser, herunder socialpsykiatrien

B. Ved ikke-psykotiske sygdomme

Samarbejde mellem almen praksis behandlingspsykiatrien og de sociale indsatser

baggrund
Baggrund

Personer med psykiske lidelser udgør i dag 48 % af personer, der tilkendes førtidspension

Antallet af personer, der får tilkendt førtidspension på grund af en psykisk sygdomme er steget med 60 % siden 2001

Ca. 16 pct. at dem, der tilkendes førtidspension begrundet med en psykisk lidelser, er under 30 år

Kilde: Ankestyrelsens nøgletalsdatabase

baggrund1
Baggrund

Ca. 2/3 dele begrundes med ikke-psykotiske lidelser særligt depression og angst

Der er gode muligheder for behandling så symptomerne reduceres eller der opnås helbredelse

Kilde: Ankestyrelsens nøgletalsdatabase

samarbejde mellem almen praksis og speciall ger
Samarbejde mellem almen praksis og speciallæger

Uddannelse

Ingen effekt

Shared care:

A. Konsultation-liaison, dvs. uddannelse og regelmæssig case-supervision

Ingen sikker effekt

B. Collaborative care

Effekt ved depression og angst

collaborative care
Collaborative care

Udannelse

Patientundervisning

Casemanagement ved f.eks. sygeplejerske, der har efteruddannelse i psykiatri

Supervision og evt. second opinion ved speciallæge i psykiatri

hvad har det med rehabilitering at g re
Hvad har det med rehabilitering at gøre?

Patientundervisning

Casemanagement

Og så skal vi helst undgå førtidspensionering

Dvs. det skal kombineres med sociale indsatser

Rehabiliteringsbegrebet kommer på banen

konklusion
Konklusion

Der er

Øget specialisering både regionalt og kommunalt

Øget krav fra patienten/brugeren om at levet et så normalt liv som muligt

Der bliver stilet større og større krav til samarbejdet

Samtidigt

Øget viden om, at det at lære at leve med en kronisk sygdom har en god effekt på forløbet

Rehabilitering bliver et vigtigt indsatsområde

ad