kvantitativa forskningsmetoder i f rel sning 2 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvantitativa forskningsmetoder I Föreläsning 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvantitativa forskningsmetoder I Föreläsning 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Kvantitativa forskningsmetoder I Föreläsning 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 354 Views
 • Uploaded on

Kvantitativa forskningsmetoder I Föreläsning 2. Tom Wikman tom.wikman@abo.fi Tfn: 06-3247 250 Rum F 624, vån 6. Kort repetition. Variabel: egenskap som undersöks Nominalskala: frekvenser, antal case per grupp, kan endast räknas #

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kvantitativa forskningsmetoder I Föreläsning 2


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kvantitativa forskningsmetoder i f rel sning 2

Kvantitativa forskningsmetoder IFöreläsning 2

Tom Wikman

tom.wikman@abo.fi

Tfn: 06-3247 250

Rum F 624, vån 6

kort repetition
Kort repetition
 • Variabel: egenskap som undersöks
 • Nominalskala: frekvenser, antal case per grupp, kan endast räknas #
 • Ordinalskala: samband baserade på rangordning, kan rangordnas <>
 • Intervall: samband baserade på mätningstalen, kan addreras, ingen nollpunkt, jämna skalsteg + -
 • Kvotskala: samband baserade på mätningstalen, kan beräknas matematiskt * / + -
medelv rde mean

Sigma=summa

Medelvärde (mean)
 • aritmetisk medelpunkt, centralmått som ger centraltendensen dvs fördelningens balanseringspunkt.
 • summan av alla värden dividerat med antalet observationer

Formel

 • observationerna heter x1, x2, x3, ..xn
 • summan av alla x, från i till n, börjande med x1 (i = 1)
 • Medelvärdet beräknas enligt:
 • summan av alla värden dividerat med antalet observationer
exempel medelv rde

6

8

9

7

7,28

Exempel: medelvärde
 • Medeltalet för skolprestation (enligt modersmålvitsord) hos pojkar (n = 18) i en 5:e klass

9 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 6 + 6 + 6 =

18

131 = 7.28

18

md median

Md = 7

Md = 7,5

Md Median
 • det mittersta värdet då alla värden har ordnats i storleksordning.

9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6

n=17

det mittersta värdet

9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6

n=18

Om antalet är udda=det mittersta värdet

Om antalet är jämnt=medelvärdet av de två mittersta värdena

t typv rde mode

T=7

T Typvärde (mode)
 • det vanligaste värdet

Värden

9 1

8 6

7 8

6 3

utskrift fr n spss
Utskrift från SPSS

Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies

antal valida observationer

antal observationer som saknas

medeltal

median

typvärde

summa

Värden som

variablen kan ha

Frekvens=antal

Procentuell andel

Kumulativprocent

normalf rdelning
Normalfördelning

Normalfördelningskurvan, ”Gausskurvan”

68.3 % av fördelningen ligger mellan -1 och +1 standardavvikelser

95.4 % av fördelningen ligger mellan -2 och +2 standardavvikelser

99.7 % av fördelningen ligger mellan -3 och +3 standardavvikelser

Undersökningsvariabler är ofta normalfördelade vilket gör att principerna med normalfördelning kan användas då man utför statistiska test.

slide11

Medelvärde

34

34

68.3 %

0 3 6 9 12 15 18 21 24

95,4 %

99,7 %

EXEMPEL

Vi har gjort ett matematiktest bland en stor grupp elever, det högsta möjliga poängtalet är 24. Vi räknar ut medeltalet och finner att det är 12 poäng och att standardavvikelsen är 3.

alla variabler r inte normalf rdelade f rdelningskurvorna kan ha olika utseende

Negativ skevhet (skewness)

(svansen mot det negativa hållet)

Positiv skevhet

(svansen mot det positiva hållet)

Låg toppighet

Hög toppighet (kurtosis)

Alla variabler är inte normalfördelade. Fördelningskurvorna kan ha olika utseende:
sannolikhet
Sannolikhet
 • Hur vet man att det resultat man får inte beror på slumpen?
 • Klassisk sannolikhetsdefinition = antal gynsamma utfall

antal möjliga utfall

 • Ex. Sannolikheten för att en slumpmässigt vald veckodag är en tisdag? = 1/7
 • Sampelstorleken (slumpmässigt urval) påverkar sannolikheten för att resultatet motsvarar verkligheten. Ju större sampel desto större sannolikhet dvs mindre utrymmer för slumpen. => använd signifikanstest för att ta reda på slumpens andel!
hypotes
Hypotes
 • Om vi vill kunna dra slutsatser t.ex. om två grupper skiljer sig från varandra utifrån data insamlade mha representativa stickprov kan vi göra en analys kallad hypotesprövning eller signifikanstest för att ta reda på om det finns en sann skillnad mellan grupperna. Det finns fler olika metoder (test) som man kan använda beroende av variabeltyp.

Exempel

 • Finns det en skillnad mellan finländska män och kvinnors inställning till aga som uppfostringsmetod? Väljer slumpmässigt ut 25 män och 25 kvinnor. Är skillnaden som finns mellan män och kvinnor statistiskt signifikant - är den sann och kan generaliseras att gälla hela populationen eller kan den ha uppkommit pga slumpen?
exempel p noll hypoteser och mot hypoteser

A

=

B

A

=

B

X

Y

X

Y

Exempel på noll-hypoteser och mot-hypoteser

H0 Det finns ingen skillnad mellan grupperna A och B (skillnaden beror på slumpen)

H1 Det finns en skillnad mellan grupperna A och B (skillnaden är signifikant och beror inte på slumpen)

H0 Det finns inget samband mellan variablerna x och y

H1 Det finns ett samband mellan variablerna x och y

felrisk
Felrisk

Ju mindre skillnad det är mellan grupperna, desto större är risken att det är slumpen som har gjort att det finns en skillnad. Man räknar ut hur stor felrisken är, alltså hur stor inverkan kan slumpen ha på resultatet?

Felrisk (prob-värde), ”säkerhetsnivåer”, hur säker kan jag vara på att det finns systematiska skillnader i mitt resultat?

p <.05 * (med 95 % sannolikhet systematisk skillnad)

p <.01 ** (med 99 % sannolikhet systematisk skillnad)

p <.001*** (med 99.9 % sannolikhet systematisk skillnad)

typer av fel vid statistisk ber kning

Oskyldig

Skyldig

”På fri fot”

Släpps

”Oskyldigt dömd”

Döms

Typer av fel vid statistisk beräkning.

H0 sant H1 sant

H0 väljsokb-fel

typ II -fel

H1 väljsa-felok

typ I - fel

 • Typ I- fel (a -fel) handlar om att hävda ett fenomen som inte finns existerar, vanligtvis genom att välja för låg signifikansnivå. Vid 5 % signifikansnivå kan sann H0 hypotes förkastas även om den är sann.
 • Typ II - fel (b-fel) handlar om att inte hitta ett fenomen som existerar. Orsaker är vanligen okända: (1) för låg signifikansnivå, (2) för litet sampel, eller (3) oreliabla variabler
en grupps c 2 test chi tv
En-grupps c2 test (chi-två)
 • Med testet avgörs huruvida en företeelse förekommer mer eller mindre ofta än förväntat. De förväntade värdena kan beräknas antingen matematiskt (som medelfrekvens i ett sampel), eller enligt en tidigare studie. Kallas också goodness of fit. Man testar alltså om en observerad fördelning (ex provpoäng) avviker mer än slumpmässigt från en förväntad teoretisk fördelning (ex jämn fördelning). Variabler på NOMINAL-nivå

Exempel:

 • Eleverna i en klass (n=30) producerade teckningar kring temat sommar. Därefter kategoriserades teckningarna enligt den fenomenografiska metoden i tre kategorier A, B och C, enligt följande fördelning:

Kategori n

A 5

B 17

C 8

Tot 30

slide19
Formel förc2

Oi = observerade frekvenser i = 1,......, k

Ei = förväntade frekvenser; i = 1,......,k

 • De matematiskt förväntade frekvenserna blir (ifall man antar att teckningarna är jämnt fördelade i gruppen = H0), att en tredjedel av teckningarna borde ha kategoriserats i vardera kategorin.

Alltså:

Kategori n

A 10

B 10

C 10

Tot 30

slide20

Oi = observerade frekvenser

Ei = förväntade frekvenser

Gr n (O) förv. (E) (O - E) (O - E)2 (O - E)2/E

A 5 10 -5 25 2,5

B 17 10 7 49 4,9

C 8 10 -2 4 0,4

Tot 30 7,8

c2=(5 – 10)2+(17 – 10)2+(8 – 10)2 = 25+49+4 = 2.5+4.9+0.4 = 7.8

10101010 10 10

slide21
Test av signifikansnivå för c2 värdet 7,8:

Frihetsgrader (df) (r - 1) (antal rader minus 1), 3-1 = 2

c2 0.95 [2]= 5.991 *7.80 > 5.99

c2 0.99 [2]= 9.210 ** 7.80 < 9.20

c2 0.999 [2]= 13.816 *** 7.80 < 13.82

 • Slutsats: Med 95% sannolikhet (5% felrisk) kan vi säga att eleverna tecknat kategori B-teckningar mer än förväntat och kategori A och C mindre än förväntat.

95 % *

99 % **

99,9 % ***

7,8?

c 2 i spss

Observerade värden

Förväntade värden

c2

Frihetsgrader

Signifikansnivå, 2 % felrisk

c2 i SPSS

Analyze > Nonparametric Tests > Chi Square

f ruts ttningar
Förutsättningar

För att få använda c2 måste följande uppfyllas:

 • Slumpmässigt urval
 • Observerade och förväntade värden anges i absolut frekvens.
 • Inga förväntade frekvenser får vara under 5.
fler grupps c 2 test
Fler-grupps-c2-test

Används som mått på korrelationen mellan kvalitativa variabler

 • Exempel. I en undersökning ville man veta vem som ber aftonbön oftare, flickor eller pojkar. I en enkät besvarade 68 elever ifall de brukar be aftonbön eller ej (ja / nej) (data från Slangar & Stenbäck, 1996). Så här fördelade sig svars­responserna.

Flickor Pojkar

Ja 12 9

Nej 13 34

 • Denna design med två kolumner och två rader kallas för kontingenstabell-test eller flergrupps- c2- test. Formeln är den samma (c2), däremot beräknas de förväntade värdena på annorlunda vis.
slide25

Oi = observerade frekvenser

Ei = förväntade frekvenser

Flickor Pojkar Totalt

Ja 12 9 21

Nej 13 34 47

Totalt 25 43 68

Flickor Pojkar Totalt Förväntade värden

Ja ab a + b a=(a+b) * (a+c) / n

Nej c d c + d b=(a+b) * (b+d) / n

Total a + c b + d n (a+b+c+d) c=(c+d) * (a+c) / n

d=(c+d) * (b+d) / n

FlickorPojkarTotalt

Ja 12/7.72 9/13.28 21

Nej 13/17.28 34/29.72 47

Totalt 25 43 68

c2 = (12– 7.72) 2 + (9 – 13.28) 2 + (13 – 17.28) 2+(34 – 29.72)2 =

7.72 13.28 17.28 29.72

18.31 + 18.31+18.31+18.31 = 2.37 + 1.38 + 1.06 + 0.62 = 5.43

7.72 13.28 17.28 29.72

slide26
Test av signifikansnivå:

Frihetsgrader (k-1)(r - 1) = (antal kolumner minus 1) (antal rader minus 1), (2-1)(2-1) = 1

c2 = 5,43

c2 0.95 [1]= 3.841 5.43 > 3.84

c2 0.99 [1]= 6.635 5.43 < 6.63

c2 0.999 [1]= 10.828 5.43 < 10.82

Slutsats: fler pojkar än förväntat uppgav att de inte bad aftonbön, med en felrisk på 5%.

en grupps t test
En-grupps t-test
 • Med ett en-grupps t-test kan du undersöka ifall medelvärdet i ett sub-sampel skiljer sig från ett känt medelvärdet i en större population. INTERVALL/KVOT-nivå. I exemplet nedan testas en grupp 5-klassisters (N=25) läsförståelse emot den totala gruppen 5e och 6e klassister i datat (N=79; känt M=33.09)

H0 Gruppmedelvärdet (33,24) avviker inte från 33,09

H1 Gruppmedelvärdet (33,24) avviker från 33,09

slide28

Totala M=33.09

33,24 – 33,09

4,88 / √ 25

x - mo

ŝ / √ n

t =

= 0.154 (H0 godtas)

df = n-1 = 25-1=24

Kolla i t-fördelningstabellen!

oberoende t test
Oberoende t-test
 • Man jämför två gruppers medelvärden som har testats med samma test vid samma tidpunkt.
 • Man antar att data är normalfördelat
 • x-variabel: nom, ord, y-variabel: intervall, kvot
 • Exempel: Hur skiljer sig skolprestationerna i klass A från prestationerna i klass B?

Klass A Klass B

7 76 87 98 107 98 8

Klass A Klass B

x = 7.167 x = 8.50

ŝ = 0.753 ŝ = 1.049

Hypoteser:

H0: ingen skillnad mellan klass A:s och klass B:s medelvärden

H1: skillnad mellan klass A:s och klass B:s medelvärden

slide30

Klass A Klass B

x = 7.167 x = 8.50

ŝ = 0.753 ŝ = 1.049

n=6 n=6

Frihetsgrad: df = (n1 + n2 -2) df=6 + 6 – 2 = 10

Kolla i t-tabellen!

1 sidigt 2 sidigt

t 0.95 [10] = 1.812 t 0.95 [10] = 2.228 t 0.99 [10] = 2.764 t 0.99 [10] = 3.169

t 0.999 [10] = 4.144 t 0.999 [10] = 4.587

slide31

│ t │ ≥ t 1 - a │ t │ ≥ t 1 - a/2

Obs! ensidigt förkastningsområde tvåsidigt förkastningsområde

1 - aa 1 - a/2 a/2

0.95 .05 0.90 .10

0.975 .025 0.95 .05

0.99 .01 0.98 .02

0.995 .005 0.99 .01

a = ”felrisken”

*

*

**

**

***

1 S, 10% 2 S, 7,5 % 1 S, 5 % 2 S, 2,5 % 1 S, 1 % 2 S, 0,5 % 1 S, 0.1%

oberoende t test i spss
Oberoende t-test i SPSS

Analyze > Compare Means > Independent Samples T-Test

Signifikansnivå

P<.05

Test ifall varianserna i grupperna är lika

t-värde

frihetsgrad

Medelvärdesskillnad

A-B

slide33
Resultatet i tabellform:

Tabell 1: Skillnader mellan prestationer i test “G” för klass A

och B (Medelvärden och standardavvikeler).

Klass A Klass B T-test (tvåsidigt)p-värde

G 7.17 ( .75) 8.50 (1.05) - 2.53 p<.05

Resultatet i text...

...det visade sig att klass B presterade högre än klass A i

G-provet (t [10]= - 2.53; p<.05).............

beroende t test

t =

d

Ŝd √ n

Beroende t-test

Analyze> Compare Means> Paired-Samples T Test

 • Skiljer sig medelvärdena? Beroende t-test (paired t-test): samma grupp mäts med samma test, vid två tidpunkter, eller: samma grupp testas på två variabler. INT/KV-nivå.
 • T.ex. har elevers skrivförmåga (mätt enligt standardiserat test 0-9 poäng) ökat från hösten-94 till våren-95?

Formel för beroende t-test

(Oberoende t-test (independent samples t-test): olika grupper testas med samma test vid samma tidpunkt)

slide35

Elevernas skrivförmåga har

ökat mellan 1994 och 1995

(medelvärdet för testet).

Är denna ökning signifikant

eller kan den bero på slumpen?

Skillnaden är signifikant P<.01

Slutsats: Elevernas skrivförmåga har blivit bättre. Medelvärdesskillnaden är 0,35 poäng. Skillnaden är signifikant (P<.01).

oberoende t test36
Oberoende t-test
 • Man jämför två gruppers medelvärden som har testats med samma test vid samma tidpunkt.
 • Man antar att data är normalfördelat
 • x-variabel: nom, ord, y-variabel: intervall, kvot
 • Exempel: Hur skiljer sig skolprestationerna i klass A från prestationerna i klass B?

Klass A Klass B

7 76 87 98 107 98 8

Klass A Klass B

x = 7.167 x = 8.50

ŝ = 0.753 ŝ = 1.049

Hypoteser:

H0: ingen skillnad mellan klass A:s och klass B:s medelvärden

H1: skillnad mellan klass A:s och klass B:s medelvärden

slide37

Klass A Klass B

x = 7.167 x = 8.50

ŝ = 0.753 ŝ = 1.049

n=6 n=6

Frihetsgrad: df = (n1 + n2 -2) df=6 + 6 – 2 = 10

Kolla i t-tabellen!

1 sidigt 2 sidigt

t 0.95 [10] = 1.812 t 0.95 [10] = 2.228 t 0.99 [10] = 2.764 t 0.99 [10] = 3.169

t 0.999 [10] = 4.144 t 0.999 [10] = 4.587

slide38

│ t │ ≥ t 1 - a │ t │ ≥ t 1 - a/2

Obs! ensidigt förkastningsområde tvåsidigt förkastningsområde

1 - aa 1 - a/2 a/2

0.95 .05 0.90 .10

0.975 .025 0.95 .05

0.99 .01 0.98 .02

0.995 .005 0.99 .01

a = ”felrisken”

*

*

**

**

***

1 S, 10% 2 S, 7,5 % 1 S, 5 % 2 S, 2,5 % 1 S, 1 % 2 S, 0,5 % 1 S, 0.1%

medelv rdesskillnader t test

En-grupps t-test

Oberoende t-test

Beroende t-test

Medelvärdesskillnader: t-test
korrelation samband
Korrelation (samband)
 • Korrelation = samband eller samvariation mellan två variabler (x - y)
 • Finns det ett samband mellan variablerna?
 • Har variablerna en inverkan på varandra?
 • T.ex. finns det ett samband mellan IQ och prestationen i ett prov? Ju högre IQ desto högre provpoäng?
 • T.ex. Samband mellan längd och vikt.
 • Detta undersöks med korrelations- och regressionsmetoder.
 • Pearson’s Produktmomentkorrelation, rxy, för variabler på minst intervallskalenivå
 • Spearmans korrelation, rs för ordinalskalevariabler
 • Styrkan på sambandet anges med en standardiserad korrelationskoefficient.
slide41

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

y

x

slide42

Positivt (+ 1.00)

Ex. Positivt samband mellan provpoäng och kursvitsord

Ju högre X desto högre Y

Negativt (- 1.00)

Ex. Negativt samband mellan frånvaro och kursvitsord

Ju högre X desto lägre Y

Non-linjärt (±0.00)

Ex.?? Grad av njutning i samband med alkoholförtäring

Ju högre X desto högre Y till en viss nivå sedan lägre

Neutralt (noll) (± 0.00)

Ex. Neutralt dvs inget samband mellan hårfärg och kursvitsord

X har inget samband med Y

** * ** * *** ** * * ** ** ** ** *** *

**

**

***

***

** ** ***

** **

** **

**

***

**

**

***

**

***

**

**

** **

** **

Olika typer av samband

sambandsm tt

Sambandsmått

NOM Cramérs V

Phi-koefficient

ORD Spearmans rangkorrelation (rs)

INT / KV Pearson produktmomentkorrelation (rxy)

slide44
Exempel: Korrelationer (Pearson produktmoment korrelation) mellan provpoäng, modersmålsvitsord och läsförståelse, för flickor (övre) och pojkar (nedre).

Provpoäng Mo-vitsord Läsförståelse

Provpoäng .19 .36

Mo-vitsord .11 .68*

Läsförståelse .01 .29

- ofta ser man korrelationstabeller för två eller fler grupper

- ofta är korrelationerna signifikanstestade (SPSS eller tabell)

För att mäta sambandet mellan variabler har man en standardiserad korrelationskoefficient som går från -1 till +1.

Egenskaper: stark – svag, positiv - negativ

0 - .20 = inget samband

.21-.40 = svagt samband

.41-.60 = starkt samband

.61-1.00 = mycket starkt samband

slide45

Korrelationskoefficienten

Signifikansnivå

Antal

 • SPSS utskrift för sambanden mellan modersmålsvitsord, provpoäng och läsförståelse, för samma 5:e klass, för pojkar och flickor separat
slide46
Exempel 1. Nurmi och Pulliainen (1991) undersökte vilka familje- och personliga faktorer som hade ett samband med unga människors (11- och 15-åringars) optimism. Familjefaktorerna (familjediskussion och föräldrakontroll) mättes med summavariabler och de personliga faktorerna med Rosenbergs självskattningsskala (1965), och intelligensen testades med ett visuellt test (IQ). Följande resultat erhölls. Hur kunde resultatet tolkas? Vilken är skillnaden mellan 11 och 15-åringar?

Optimism

11 15

Familjediskussion .05 .41 ***

Föräldrakontroll -.45 *** .09

IQ .05 .30 *

Självskattning .04 .21

slide47
Ett statistiskt samband mellan två variabler kan inte direkt tolkas som ett orsakssamband (mäter ej kausala samband).
 • Y behöver inte bero på X bara för att de har en hög korrelation.
 • Nonsenskorrelation
 • Ett sambands styrka måste bedömas från fall till fall, vad är starkt? Vad är svagt? Tabellen riktgivande:

0 - .20 = inget samband

.21-.40 = svagt samband

.41-.60 = starkt samband

.61-1.00 = mycket starkt samband

ett l romedel i statistik f r en nyb rjare
Ett läromedel i statistik för en nybörjare
 • Förklara noga följande teman:

- Statistiska grundbegrepp, definitioner.

- Hur uppgör man tabeller och diagram. När använder man olika diagram (stolp, stapel, cirkel …)

- Chi-kvadrat testet. På vilken nivå skall data vara för att duskall kunna använda det?

- Hur och när kan man använda t-test?

- Vad innebär korrelationsanalys?