Hidrokarbonlar - PowerPoint PPT Presentation

Gabriel
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hidrokarbonlar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hidrokarbonlar

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
Hidrokarbonlar
1655 Views
Download Presentation

Hidrokarbonlar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hidrokarbonlar Yapisinda sadece H ve C barindiran bilesiklerdir. gruba ayrilirlar: Alkanlar Alkenler Alkinler

  3. Alkanlar Hidrokarbon ailesinin en basit yapili bilesikleridir. Sadece C ve H atomu barindirirlar. Atomlar bir birine sadece tekli bag ile baglanmislardir. Genel bilesik formlleri: CnH2n+2

  4. Fiziksel zellikleri Apolar bilesiklerdir Suda znmezler Dsk yogunluk Dsk erime noktasi Dsk kaynama noktasi Alkanlar

  5. Alkanlar

  6. Organik Bilesiklerin Adlandirilmasi Organik bilesiklerin adlandirilmasi molekl boyutuna ve ihtiva ettigi islevsel gruplara bagli olarak zorlasir. Organik bilesikleri adlandirmada genel olarak: En uzun karbon zinciri belirlenir Yan (varsa) zincirlerin yerleri belirlenir Islevsel gruplarin (varsa) yerleri belirlenir IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) adlandirma sistemi adlandirmada karmasayi ortadan kaldiracak bir dizi kurallar seti ortaya koymustur.

  7. Organik Bilesiklerin Adlandirilmasinda Temel Alinan Isim Kkleri: Isim Kk C-Sayisi met- 1 et- 2 prop- 3 bt- 4 pent- 5 hekz- 6 hept- 7 okt- 8 non- 9 dek- 10

  8. Alkanlarin Adlandirilmasi En uzun C-zincirini bulun, C-sayisina karsilik gelen isim kknn sonuna an soneki getirin. Ana zincir zerindeki yan zincirleri (takilari) belirleyin, yan zincirin C-sayisina uygun isim kknn sonuna il soneki getirin. Ayni yan zincirden birden fazla varsa bunlarin adedini di-, tri-, tetra-, penta-, vs. uygun son ekle belirtin. Her bir yan zincirin yerini rakamla belirtin. Birden fazla yan zincir varsa bunlarin isimlerini alfabetik siraya gre siralayin (di-, tri-,.. Hari).

  9. Adlandirma rnekleri Karbona bagli hidrojenleri simdilik disarida birakalim. C-C-C-C-C Bu 5-karbonlu bir alkan. Uygun isim kk pent-. Tm karbonlar tekli bag yaptigi iin bu bir alkan. Dolayisiyla an soneki eklenir. Bilesigimizin adi: pentan

  10. rnek:

  11. rnek:

  14. rnek Adlandirma

  15. Alkanlarin Adlandirilmasi (devam) Bir moleklde ayni uzunlukta iki karbon zincirinden zerinde daha fazla sayida yan zincir tasiyan ana zincir olarak belirlenir. rnek:

  16. Sikloalkanlar Halkali yapida alkanlardir. Genel formlleri: CnH2n Dz zincirli alkanlarin adlarinin basina siklo- neki getirilerek adlandirilir.

  17. Sikloalkan rnekleri

  18. Sikloalkanlar Eger halka zerinde yan zincir varsa onlar da daha nceki bahsettigimiz kurallara gre adlandirilir. Sikloalkanlar kendileri yan zincir olarak ilgili sikloalkil olarak adlandirilirlar. rnek: sikloproil, siklobtil, siklopentil vs.

  19. Sikloalkanlar

  20. Sikloalkanlar Numaralandirma yan zincirler mmkn olan en kk sayilari alacak sekilde yapilir.

  21. Alistirma: Asagidaki bilesikleri adlandiriniz

  22. Alkanlarin Dogal Kaynaklari Alkanlar endstriyel olarak Dogalgaz Petrol ve Kmr n rafinasyonu veya hidrojenlenme yoluyla elde edilir.

  23. Alkanlarin Sentezi Wrtz Sentezi Iki alkil halojenrn sodyum metaliyle reaksiyonu sonucunda elde edilir.

  24. Alkanlarin Sentezi Grignard Sentezi Alkilbromrler susuz eter zcs ierisinde Mg metali ile tepkimeye girerek Grignard bilesigi adi verilen bilesikler olusur.

  25. Alkanlarin Tepkimeleri Yanma: Bir ok alkan bu sekilde yakit olarak kullanilir. Metan: dogalgaz Propan: tpgaz Btan: akmak gazi Benzin: hidrokarbon karisimi

  26. Alkanlarin Tepkimeleri Halojenlenme Bir yada daha fazla hidrojenin halojenle yer degistirme tepkimesidir. Bir ok halohidrokarbon zc bu yolla elde edilir.

  27. Alkil halojenrler Bir yada birden fazla hidrojenin halojenle yer degistirdigi alkanlardir. Genel Forml: R-X seklindedir. R: herhangi bir alkil X: halojen (F, Cl, Br, I) Yapi ve adlandirma bakimindan alkanlara benzer.

  28. Alkil halojenrlerin Adlandirilmasi

  29. Alkil halojenrlerin zellikleri Erime ve kaynama noktalari Alkanlarinkinden daha yksektir. MA arttika ykselir. znrlk: Suda znmezler Alkan gibi apolar zclerde ve diger alkil halojenrlerde znrler.

  30. Alkil halojenrlerin siniflandirilmasi Halojenin bagli oldugu karbona bagli alkil (R-) grubu sayisina gre: 1 halojen: birincil (primer) 2 halojen: ikincil (sekonder) 3 halojen: ncl (tersiyer) Bu gruplama diger islevsel gruplar iin de geerlidir.

  31. Alkil halojenrlerin siniflandirilmasi

  32. Alkil halojenrlerin nemli tepkimeleri Yerdegistirme tepkimesi

  33. Doymamis Hidrokarbonlar: Alkenler ve Alkinler Karbon-karbon oklu bagi ierirler.

  34. Etenin bag-orbitalleri

  35. Etinin bag-orbitalleri

  36. Fiziksel zellikleri Fiziksel zellikleri alkanlarinkine benzer. znrlk Apolar zclerde znr Suda znmez Yogunluklari, erime ve kaynama noktalari dsktr. Fakat bu zellikler molekl boyutuna gre degisir. Birden fazla ift bagi bulunan alkenler renkli bilesiklerdir.

  37. Alkenlerin Adlandirilmasi Adlandirmada ift bag temel alinir. En uzun zincir ift bagi barindirmak zorundadir. Karbon zincirini ift bag tasiyan karbonlar mmkn olan en kk numarayi alacak sekilde numaralandirin. ift bagin yerini belirtin. Alkanlardaki an eki yerine en eki getirin. Yan zincirler ve halojenler iin daha nceki kurallari uygulayin.

  38. Alkenlerin Adlandirilmasi

  39. Alkenlerin Adlandirilmasi Eger birden fazla ift-bag varsa dien, -trien, -tetraen gibi uygun eklerle belirtilir.

  40. Alkinlerin Adlandirilmasi Alkenlerin adlandirilmasina benzer. En uzun zincir l bagi barindirmak zorundadir. Karbon zinciri l bagi tasiyan karbonlar mmkn olan en kk numarayi alacak sekilde numaralandirilir. l bagin yerini belirtilir. Alkanlardaki an eki yerine in eki getirilir. Yan zincirler ve halojenler iin daha nceki kurallar gererlidir.

  41. Alkinlerin Adlandirilmasi

  42. Alkenlerin Geometrik Izomerleri

  43. Alkenlerin Elde Edilmesi 1) KOHin alkoldeki derisik zeltisi, alkil halojenrlerle tepkimeye sokulursa alken olusur.

  44. Alkenlerin Elde Edilmesi Komsulu dibromrler, asetik asit ierisinde Zn-tozu ile tepkimeye sokulursa alken olusur.

  45. Alkenlerin Elde Edilmesi Alkoller, derisik slfrik asit katalizrlgnde isitilirsa alken elde edilir (dehidrasyon).

  46. Alkenlerin Tepkimeleri Katilma Tempkimesi Cift bag koparak yerine birseyler katilir.

  47. Alkenlerin Tepkimeleri Hidrojenlenme Katalizr esliginde bir ift baga 1 mol H2 katilir. rn bir alkandir.

  48. Alkenlerin Tepkimeleri Hidrasyon Su katilmasi tepkimesidir. Bir karbon H, digeri OH alir. rn bir alkoldr. Az miktarda asit katalizr olarak kullanilir.

  49. Alkenlerin Tepkimeleri Markovnikov Kurali ift baga su katilirken karbonlardan hidrojeni fazla olana H, az olana OH baglanir.

  50. Alkenlerin Tepkimeleri Hidrohalojenlenme Alkene HF, HCl, HBr, HI katilimi Markovnikov kurali burada da geerlidir.

  51. Alkinlerin Elde Edilmesi Komsulu dibromrler dsk sicaklikta, sivi amonyak ierisinde sodyum amitle (NaNH2) etkileserek alkinleri verirler.

  52. Alkinlerin Elde Edilmesi 2) Komsulu tetrahalojenrler Zn tozu ile isitilirsa alkinler olusur.

  53. Alkinlerin Tepkimeleri Katalitik Hidrojenlenme: Alkinler Pt, Pd yada Ni katalizrlgnde H2 ile katilma tepkimesi verirler.

  54. Alkinlerin Tepkimeleri Halojen katilmasi

  55. Alkinlerin Tepkimeleri Hidrohalojenlenme Ualkinlere katilma Markovnikov kuralina gre gereklesir.

  56. Aromatik Hidrokarbonlar