Програма European Union Grants Advisor (EUGA) Нови възможности за финансиране на иновативни и ИКТ проекти - PowerPoint PPT Presentation

Ava
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Програма European Union Grants Advisor (EUGA) Нови възможности за финансиране на иновативни и ИКТ проекти PowerPoint Presentation
Download Presentation
Програма European Union Grants Advisor (EUGA) Нови възможности за финансиране на иновативни и ИКТ проекти

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Програма European Union Grants Advisor (EUGA) Нови възможности за финансиране на иновативни и ИКТ проекти
339 Views
Download Presentation

Програма European Union Grants Advisor (EUGA) Нови възможности за финансиране на иновативни и ИКТ проекти

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ПрограмаEuropean Union Grants Advisor(EUGA)Нови възможностизафинансиранена иновативнииИКТ проекти 6 март 2008 Българска стопанска камара

 2. Цел на презентацията • Какво е EUGA? • Основни дейности • Основни характеристики • Консорцуим EUGA • Подготовка на проекти • Защо Microsoft инициира ЕUGA? • Нови продукти на Microsoft

 3. Какво е EUGA? • European Union Grants Advisor (EUGA) • EUGA е инициатива на Microsoft за изпълнение на целите на Стратегията за развитие (Лисабонската стратегия) • Основна задача: ЕС да стане водеща (най-конкурентна) и динамична икономика на знанието в света. • Структурните фондове на ЕС: основният инструмент за постигане на целите на Лисабонската стратегия • Основни целеви групи – бенефициенти • Малки и средни предприятия • Големи предприятия • Организации на бизнеса • Органи на местна власт (общини и области, техни сдружения) • НПО • Учебни и здравни заведения и институции 3

 4. Основни дейности • Консултиране, подпомаганепри кандидатстването за безвъзмездна помощ за икономическо и социално развитие (на централно ниво на ЕС, национално и регионално) чрез предоставяне на МСП и местните администрации подпомагане по цялостен процес за кандидатстване за безвъзмездна помощ, по която могат да бъдат подпомагани • Фокус върху ICT инвестиции • Подобряване на инфраструктура на ICT; • Стимулиране на иновациите; • Създаване на нови работни места в ИТ сектора. • Повишаване на информираността за наличните грантове сред обществото (чрез порталния сайт) • Фокус към МСП • Фокус към каналите на бизнес партньорите 4

 5. Основни характеристики • Изграждане на консорциум, чиято основна задача (мисия) е да информира за програмите, предоставящи грантове : - Подкрепа за генериране на проектни идеи и подпомагане при кандидатстване за грантове - Водеща организация в проекта е Microsoft; партньори: IT (хардуер), банка, сдружения на работодателите, телекомуникационна компания; - Използване на възможностите за усвояване на грантове чрез съвместни маркетингови действия • База данни за безвъзмездните помощи да се предоставя на интернет сайт за МСП • Преглед на всички грантови схеми • Текущо обновяване на базата данни завсички страни в ЕС • Информиране до ползвателите на сайта www.microsoft.com/Bulgaria/euga • Очаквана дата: 1 ноември 2007 • Консултации по грантовете: • Местен консултант (Local Technical Consultant –LTC – EUGA Lead) • Консултации и подготовка на документи закандидатстване за безвъзмездна помощ 5

 6. Консорциум EUGA Правителствени органи Министерство на държавната администрация и адм. реформа Държавна агенция за информационни технологии и съобщения Телекомуникации Българска телекомуникационна компания Водещи банки УниКредит Булбанк ~ 300 филиала Райфайзенбанк България ~ 150 филиала Банка ДСК ~ 300 филиала Водещи организации на бизнеса Българска търговско-промишлена палата Българска стопанска камара Конфедерация на работодателите и индустриалците в България Местно самоуправление Фондация за реформа в местното самоуправление 6

 7. Нови членове Ще се присъединят към EUGA Сиско България Асоциация на индустриалния капитал в България 7

 8. Подготовка на проекти • Проектно предложение може да бъде изготвено от консултантските звена към БСК • Партньорите в рамките на програма EUGA могат да си сътрудничат за осъществяването на съвместни проекти 8

 9. Защо Microsoft инициира ЕUGA? • Комплексни решения • Широка гама от съвместими продукти • Наличие както на общ софтуер, така и на специализиран • Дългогодишен опит в разработката и внедряването на софтуерни решения • Голям брой партньори специализирани във внедряването на продуктите на Майкрософт

 10. Нови продукти 2008 Next- Generation Web Virtualization Secure & Trusted Platform Business Intelligence

 11. Контакти Деян Иванов Ръководител на програма EUGA www.microsoft.com/Bulgaria/euga E-mail:v-deani@microsoft.com тел: 02 / 965 72 81