Krajowy System Informatyczny (KSI) – rola KSI w kontekście działań kontrolnych i procesu inform...
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Krajowy System Informatyczny (KSI) – rola KSI w kontekście działań kontrolnych i procesu informowania o nieprawidłowościach,. System SIMIK 2004-2006 a rozwiązania na nowy okres programowania – podstawowe różnice . System na lata 2007-2013 będzie: oparty na sieci Internet,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - Antony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Krajowy System Informatyczny (KSI) – rola KSI w kontekście działań kontrolnych i procesu informowania o nieprawidłowościach,


System simik 2004 2006 a rozwi zania na nowy okres programowania podstawowe r nice l.jpg
System SIMIK 2004-2006 a rozwiązania na nowy okres programowania – podstawowe różnice

 • System na lata 2007-2013 będzie:

 • oparty na sieci Internet,

 • gromadzić minimalny zakres danych niezbędnych z punktu widzenia regulacji unijnych oraz doświadczeń okresu programowania 2004-2006 w zakresie monitorowania wykorzystania środków na poziomie krajowym,

 • budowany etapami – konstrukcja techniczna systemu powinna umożliwiać elastyczne wprowadzanie zmian i jego rozbudowę w trakcie eksploatacji


System simik 2004 2006 a rozwi zania na nowy okres programowania podstawowe r nice3 l.jpg
System SIMIK 2004-2006 a rozwiązania na nowy okres programowania – podstawowe różnice

SIMIK 2004-2006

SIMIK 2007-2013


Zakres funkcjonalny przepisy wsp lnotowe l.jpg
Zakres funkcjonalny – przepisy wspólnotowe programowania – podstawowe różnice

Artykuł 14 Rozporządzenia wykonawczego 1828/2006

Zapisy księgowe

1. Zapisy księgowe odnoszące się do operacji oraz dane odnoszące się do procesu realizacji, o których mowa w art. 60 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, zawierają informacje określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Instytucja zarządzająca, instytucja certyfikująca, instytucja audytowa oraz podmioty, o których mowa w art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 mają dostęp do tych informacji


Obowi zki wynikaj ce z przepis w wsp lnotowych l.jpg
Obowiązki wynikające z przepisów wspólnotowych programowania – podstawowe różnice

 • Biorąc pod uwagę przepisy wspólnotowe dla celów zarządzania, kontroli i sprawozdawczości, w instytucjach zarządzających, instytucjach pośredniczących, instytucjach pośredniczących 2 stopnia oraz instytucji certyfikującej będą wykorzystywane dwa podstawowe systemy informatyczne tj. :

  - system finansowo-księgowy spełniający wymogi ustawy o

  rachunkowości,

 • - Krajowy System Informatyczny monitoringu i sprawozdawczości

 • oraz opcjonalnie lokalny system informatyczny na poziomie instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie programu operacyjnego


Wymagane funkcjonalno ci l.jpg
Wymagane funkcjonalno programowania – podstawowe różniceści

 • Zgodne z zapisami rozporządzenia wykonawczego 1828/2006

  Podzielone na trzy grupy w oparciu o kryteria:

 • „pilności wdrożenia”

 • zakresu przewidzianego do wdrożenia

 • Zakres I grupy funkcjonalności został wypracowany na przełomie 2006/2007 w toku konsultacji z poszczególnymi instytucjami zarządzającymi


I grupa funkcjonalno ci l.jpg
I grupa funkcjonalności programowania – podstawowe różnice

 • I grupa funkcjonalności - podstawowa:

 • Administracja systemem,

 • Interfejsy komunikacyjne – wymiana danych pomiędzy lokalnymi systemami informatycznymi (LSI) a krajowym systemem informatycznym (KSI).

 • Obsługa cyklu życia projektu, ewidencjonowanie i obsługa danych dotyczących

  • wniosków o dofinansowanie,

  • umów o dofinansowanie,

  • wniosków o płatność,

  • kontroli poszczególnych projektów


Ii i iii grupa funkcjonalno ci l.jpg
II i III Grupa funkcjonalności programowania – podstawowe różnice

Wsparcie obsługi dużych projektów.

Ewidencja danych dotyczących programów operacyjnych.

Integracja z systemem KE.

Prognozy wydatków.

Przygotowanie deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność.

Wspieranie procesu „monitorowania wdrażania” poprzez wbudowanie w System szeregu standardowych raportów.

Rejestrowanie danych dotyczących nieprawidłowości.

Wprowadzenie słownika wskaźników postępu rzeczowego i ich ewidencjonowanie.

Ewidencjonowanie i rejestr kwot odzyskanych.

Zapewnienie mechanizmów definiowania niestandardowych raportów


Modu y cyklu ycia projektu l.jpg
Moduły cyklu życia projektu programowania – podstawowe różnice

Przygotowanie i złożenie projektu

Wniosek o dofinansowanie

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Umowa/decyzja o dofinansowanie

Wniosek o płatność

Realizacja i rozliczenie projektu

Kontrole


Podstawowe z a o enia w odniesieniu do zakresu merytorycznego cz ci tzw cykl u y cia projekt u l.jpg
Podstawowe z programowania – podstawowe różniceałożenia w odniesieniu do zakresu merytorycznego części tzw. cyklużycia projektu

Dane do systemudotyczące wniosków o dofinansowanie, umów/decyzji o dofinansowanie wniosku o płatność, kontroli będą wprowadzane przez właściwe instytucje odpowiedzialne za dany proces

Montaż finansowy projektu. Na poziomie pojedynczego projektu nie będzie określany poziom dofinansowania środkami wspólnotowymi, lecz wyłącznie (procentowo i kwotowo) poziom dofinansowania środkami publicznymi.

3. Powiązanie zakresu danych wprowadzanych na poszczególnych etapach cyklu życia projektu. Elektroniczna wersja wniosku o płatność będzie maksymalnie uproszczona i będzie wykorzystywała dane wprowadzane do systemu na etapie umowy/decyzji o dofinansowywanie. Porównywanie danych dotyczących projektu wprowadzonych na wcześniejszych etapach z danymi wprowadzanymi wraz wnioskiem o płatność będzie możliwe dzięki odpowiedniej konstrukcji systemu informatycznego i zagwarantowaniu właściwych funkcji.


Wytyczne w zakresie warunk w gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej l.jpg
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej

Wytyczne precyzują warunki wykorzystania systemów informatycznych o których mowa w art. 58 lit. d) oraz art. 60 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.07.2006, str. 25),

W wytycznych szczegółowo uregulowano:

 • Procedurę zgłaszania użytkownika do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) (nadawanie, zmiana, wygaśnięcie uprawnień) oraz zakres obowiązków administratorów merytorycznych

 • Zasady Jednolitej Identyfikacji Dokumentów w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13) oraz w Lokalnych Systemach Informatycznych

 • Listę wskaźników kluczowych przechowywanych w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13)


Wersje systemu l.jpg
Wersje systemu danych w formie elektronicznej

 • Wersja testowa – do sprawdzenia funkcjonalności systemu

 • Wersja szkoleniowa- do prezentacji i nauki obsługi systemu

 • Wersja produkcyjna – do wdrożenia w instytucjach


Slide15 l.jpg

Dziękuję za uwagę danych w formie elektronicznej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl