slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Foreldelse av kontraktsrettslige mangelskrav og garantikrav i lys av nyere Høyesterettspraksis av advokat Anne Cathrine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Foreldelse av kontraktsrettslige mangelskrav og garantikrav i lys av nyere Høyesterettspraksis av advokat Anne Cathrine

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Foreldelse av kontraktsrettslige mangelskrav og garantikrav i lys av nyere Høyesterettspraksis av advokat Anne Cathrine - PowerPoint PPT Presentation


 • 444 Views
 • Uploaded on

Foreldelse av kontraktsrettslige mangelskrav og garantikrav i lys av nyere Høyesterettspraksis av advokat Anne Cathrine Røed. Industrijuristgruppen Fefor, 7. mars 2008. Agenda’en. Agenda Foreldelse av kontraktskrav

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Foreldelse av kontraktsrettslige mangelskrav og garantikrav i lys av nyere Høyesterettspraksis av advokat Anne Cathrine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Foreldelse av kontraktsrettslige mangelskrav og garantikrav i lys av nyere Høyesterettspraksisav advokat Anne Cathrine Røed

Industrijuristgruppen

Fefor, 7. mars 2008

agenda en
Agenda’en

Agenda

 • Foreldelse av kontraktskrav
 • Særlig misligholdskrav og garantikrav
 • Fokus på friststart
 • Relatert spesielt til krav på erstatning for skjulte mangler
 • Følgeskader av skjulte mangler
 • Ikke uttømmende
 • Varskoer og tips om allmenn foreldelse
foreldelsesregler og reklamasjonsfrister
Foreldelsesregler og reklamasjonsfrister
 • To regelsett der tidsforløpet tillegges vekt
 • Løper parallelt og uavhengig av hverandre
 • Begge regelsett må følges opp
 • Bortfall etter det regelsett som kommer først i tid
slide4
Hvor finner vi reglene?

- Hjemmelsgrunnlaget

 • Reklamasjonsfristene  kontrakten/NS

Kjøpsloven, Forbrukerkjøpsloven, Håndtverkertjenesteloven Bustadoppføringsloven

Lov om avhending av fast eiendom

Ulovfestede prinsippper

 • Foreldelsesfristene  Foreldelsesloven

Produktansvarsloven osv.

de relative reklamasjonsfristene
De relative reklamasjonsfristene
 • Skjønnsmessig friststart
  • Straks
  • Uten ugrunnet opphold
  • Innen rimelig tid
 • Regnet fra det tidspunkt han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen
 • Krav til aktsomhet
 • Skille ved overtakelse og senere
de absolutte reklamasjonsfristene
De absolutte reklamasjonsfristene

Angitt i klart avgrenset tidsrom  år

 • (1), 3 eller 5 år
 • Objektiv frist som løper uavhengig av kunnskap
 • Friststart typisk fra overtakelsen av bygget eller avslutningen av arbeidene
virkningen av unnlatt reklamasjon
Virkningen av unnlatt reklamasjon

Oppdragsgiver taper retten til å gjøre gjeldende et ellers berettiget mangelskrav

Unntak:

 • Mangelen er voldt ved grovere skyld (grov uaktsomhet eller forsett)
 • Skyldneren innlater seg på realitetsdrøftelser
  • Motreklamasjon?
agenda en8

Foreldelse

Agenda’en

Ett av flere regelsett som regulerer bortfall av rettigheter eller tap av forpliktelser fordi disse ikke er utøvet i lovbestemt tid

agenda en9

Foreldelse - hjemmelsgrunnlag

Agenda’en
 • Vanskelig tilgjengelig, nylig lovendring
 • Foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18 (fl)
 • Loven gjelder alle fordringer, herunder mangelskrav
foreldelse av kontraktsansvar noen utgangspunkter
Foreldelse av kontraktsansvar – noen utgangspunkter
 • Kontraktskrav foreldes etter den alminnelige foreldelsesfrist

på tre år, fl § 2

 • Treårsfristen regnes ”fra den dag da fordringshaver

tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse”, fl 3 nr 1

 • Objektiv friststart,

fordringshavers kunnskap uten betydning

 • Tilleggsfrist ved manglende kunnskap, fl § 10 nr 1
hvor er vi
Hvor er vi?

Overlevering

5 år

3 år

Reklamasjonsfasen

ills forholdet mellom reklamasjons og foreldelsesreglene
Ills. forholdet mellom reklamasjons- og foreldelsesreglene

Utløp absolutt reklamasjonsfrist

Overlevering

5 år

3 år

Utløp ordinær foreldelsesfrist

ills forholdet mellom reklamasjons og foreldelsesreglene13
Ills. forholdet mellom reklamasjons-og foreldelsesreglene

Reklamasjon innen relativ frist

Utløp absolutt reklamasjonsfrist

Skjult mangel oppdrages

Overlevering

5 år

2,5 år

3 år

3,5 år

Utløp ordinær foreldelsesfrist

Ett års tilleggsfrist fra kunnskap

foreldelse av misligholdskrav noen utgangspunkter
Foreldelse av misligholdskrav– noen utgangspunkter
 • Egen friststartregel for misligholdskrav i fl. § 3 nr. 2

”For krav som oppstår ved mislighold,

regnes foreldelsesfristen fra den dag da misligholdet inntrer”

 dvs. friststart fra misligholdstidspunktet, fl § 3 nr 2

presisering av misligholdstidspunktet tradisjonelt syn
Presisering av misligholdstidspunktet – tradisjonelt syn

Mangler

 • Treårsfristen løper fra levering der mangelen foreligger på leveringstidspunktet

Sammenheng med at risikoovergang skjer ved levering,

f.eks kjl. § 21 (29

 • Tradisjonelt syn fulgt opp i rettspraksis og teori,

bl.a Veidekkedommen Rt 1998 s. 656

ideal dommen rt 2000 s 679
Ideal-dommen – Rt 2000 s 679

Dommen setter fokus på en uttalelse i forarbeidene ingen tidligere har fokusert nevneverdig på

”Hovedregelen er at foreldelsesfristen i kontraktsforhold løper “fra den dag da fordringshaveren hadde rett til å kreve å få oppfyllelse” jf. foreldelsesloven § 3 nr. 1.

Etter lovens forarbeider, Ot.prp. nr. 38 (1977–78) side 53, er regelen i § 3 nr. 2 hvoretter foreldelsesfristen ved mislighold regnes “fra den dag da misligholdet inntrer” å anse som en praktisk presisering av hovedregelen i § 3 nr. 1.

Jeg antar etter dette at § 3 nr. 2 må forstås i lys av hovedregelen i § 3 nr. 1, og at misligholdet i vår sak først kan sies å være “inntrådt” når tap på plasseringen er lidt.

presisering av misligholdstidspunktet
Presisering av misligholdstidspunktet

Forarbeidene til § 3 nr. 2 - Uttalelser i Ot. prp, nr. 38 (1977-78) s. 53

” Etter §3 nr 2 - som er en bestemmelse som var med i utk 1972, men ikke i utk 1976 - skal foreldingsfristen for krav som grunner seg på mislighold, reknes fra den dag da misligholdet inntrer, altså uavhengig av når reklamasjon skjer. Denne løsning ville etter departementets mening ha fulgt av hovedregelen i § 3 nr. 1, men man har funnet grunn til en uttrykkelig presisering av denne meget praktiske gruppe krav”

(Min understrekning)

kpmg dommen rt 2002 s 286
Kpmg-dommen – Rt 2002 s 286

Uttalelsene i Ideal-dommen følges opp

«Hovedregelen er at foreldelsesfristen for erstatningskrav i kontraktsforhold løper ”fra den dag da fordringshaveren tidligst kan kreve oppfyllelse”, jfr. foreldelsesloven § 1.

På bakgrunn av uttalelser i lovens forarbeider er regelen i § 3 nr. 2. som bestemmer at foreldelsesfristen ved mislighold regner ”fra den dag misligholdet inntrer”, ansett som en praktisk presisering av hovedregelen i § 3 nr. 1, jfr. avgjørelsen i Rt 2000-679»

ideal og kpmg dommen skaper usikkerhet ift tidligere praksis
Ideal og Kpmg-dommen skaper usikkerhet ift. tidligere praksis
 • Friststartreglene i § 3 nr. 2 har tradisjonelt vært praktisert som om det er en selvstendig regel, og ingen presisering av § 3 nr. 1
 • Friststart har vært relatert til den kjøpsrettslige risikoovergang,

og ikke til det oppfyllelsestidspunktet

 • Forarbeidsuttalelsen og dommen fra HR- relaterer vurderingen til fordringsbegrepet

 Skal man dermed operere med et fordringsrettslig misligholdsbegrep i foreldelsesloven?

nebb dommen rt 2002 696
Nebb-dommen – Rt 2002 696

Skaper ett skille mellom rådgivningsforpliktelser og tradisjonelle kjøp

«Det har i teorien vært fremhevet at begge disse sakene gjaldt erstatningskrav ved ansvarsbetingende rådgivning. Videre har det vært påpekt at slike krav ikke kan fremsettes straks det ansvarsbetingende rådet foreligger; men først når det er oppstått et tap som følge av rådet. I et slikt tilfelle vil skadelidte ikke ha mulighet til å kreve erstatning straks det erstatningsbetingende forhold forelå. Man har således basert seg på at det var først når et tap har oppstått at ”fordringshaveren kunne kreve oppfyllelse”.

forts.

nebb dommen
Nebb-dommen

«Vår sak atskiller seg klart fra foreldelse ved rådgivningsansvar. Det er tale om eiendommer som har en mangel ved at grunnen var så sterkt forurenset at byggearbeidene ble fordyret. Mangelen forelå ved overleveringen, og selv om kjøperne på dette tidspunkt var ukjent med den, var de rettslig sett ikke avskåret fra straks å fremme sine erstatningskrav.

At mangelen den første tiden var skjult, medfører ikke at foreldelsen utsettes, jf. blant annet Ot.prp. nr. 38 (1977–1978) side 53–54, men kan føre til at tilleggsfristen i foreldelsesloven § 10 blir aktuell.»

kampen grafisk dommen rt 2005 s 16
Kampen Grafisk-dommen – Rt 2005 s. 16

Uttalelsene i Nebb-dommen følges opp i en leietvist

Friststart for erstatningskrav fra leietaker mot utleier, ble relatert til det tidspunkt fordringshaver tidligst kunne kreve oppfyllelse

Leietaker måtte flytte sin virksomhet til nye lokaler pga oppføring av boliger på nabotomten skilt ut og solgt av utleier,

Fristen ble ikke ansett å løpe fra det tidspunkt utleier unnlot å sikre leietakers rettigheter i forbindelse med salget, heller ikke ved omreguleringen av tomten eller byggestart, men først da leietakeren ble pålagt å iverksette støyreduserende tiltak.

Høyesterett viste til at foreldelsesloven § 3 nr. 2, ut fra de foregående dommer

måtte tolkes i lys av § 3 nr. 2

buss dommen 13 september 2007
Buss-dommen – 13. september 2007

Skillet mellom ansvar for rådgivning og ansvar for mangler der overlevering er knyttet til et bestemt overleveringstidspunkt forsterkes

«Uttalt at ikke bør være avgjørende forskjell mellom entreprise og kjøp ved fastsettelse av starttidspunktet for foreldelse av erstatningskrav som følge av mangler.

ref. premiss (39)

.

f lgeskader etterf lgende skader av den opprinnelige mangler
Følgeskader- etterfølgende skader av den opprinnelige mangler

Gjelder leveringstidspunktet som friststarttidspunkt

også for følgeskader,

eller regnes friststart fra skadetidspunktet når

følgen inntreffer ?

- Ordlyden regulerer ikke slike skader spesielt

- Lite rettspraksis (om brått skadeforløp, noe på senskader)

- Uttalelser i forarbeidene tyder på at fristen regnes fra skadetidspunktet

f lgeskader forts
Følgeskader forts.

Uttalelse i Ot prp nr 28 (1977-78) s. 53

”Etter gjeldende rett er det antatt at fristen skal regnes fra overleveringstidspunktet. Dette gjelder også skjulte mangler.

Inntrer skaden på et senere tidspunkt (for eks følgeskader, mislykkede reparasjoner) legges imidlertid skadetidspunktet til grunn. …”

Sitat fra Forbrukerrådet men ikke tilbakevist

.. .

f lgeskader forts27
Følgeskader forts.

Uttalelse i Ot prp nr 28 (1977-78) s. 53 forts.

”Som regel vil et eventuelt mislighold foreligge på den tid oppfyllelse (levering etc.) skjer eller skal finne sted.

I enkelte tilfelle vil imidlertid misligholdsbeføyelser eller lignende krav først oppstår seinere som følge av feil eller skader …

I slike tilfeller forfaller kravet først når - feilen – mangler eller skaden oppstår. Det er nemlig først da misligholdet inntrer.”

Sistnevnte tidspunkt er tvetydig idet det er uklart om det er en forutsetning for å konstatere mislighold etter levering om det alt foreligger en skade

f lgeskader forts28
Følgeskader forts.

Juridisk teori har lagt til grunn at fristen først regnes fra det tidspunkt skaden inntreffer i hvert fall så lenge det er snakk om erstatningskrav

brannskade dommen rt 2006 s 1706
Brannskade-dommen – Rt. 2006 s. 1706

Problemstillingen behandles;

« … er vanskelig å utlede noen særregel med hensyn til fristutgangspunktet for foreldelse av erstatningskrav for skader som er en følge av mangler som forelå ved leverings- eller overtakelsestidspunktet.

Loven synes å bygge på den ordning at også for denne type skadevirkninger må utgangspunktet tas i leverings- eller overtakelsestidspunktet så sant mangelen forelå på dette tidspunktet.

Ivaretakelsen av fordringshavers interesse ved skjulte feil og mangler skjer gjennom lovens §10 nr. 1. Dette må gjelde selv om skadepotensialet kan være betydelig og uforutsigbart. » ….

f lgeskader forts30
Følgeskader forts.

 Rt. 2006 s. 1706 relaterer

friststart også for følgeskader

til overleveringstidspunktet

Dette gjelder også der skadepotensialet

kan være betydelig og uforutsigbart

f lgeskader forts31
Følgeskader forts.

Bussdommen fra 13. sept. 2007

presiserer rekkevidden

- Foreldelsesfristen ble ansett å løpe fra

levering også for skade som inntraff

under irregulære omstendigheter

og ikke regulær bruk

- Nok at den skjulte mangelen var av en

slik karakter at den kunne ha inntruffet

under regulær bruk, ref. premiss (41)

oppsummering synspunkter p dommene rettstilstanden
Oppsummering- synspunkter på dommene/rettstilstanden
 • Ikke kjøpsrettslig misligholdsbegrep

Begrepet mislighold i fel. § 3 nr. 2 må tolkes som et fordringsbegrep

 • Tidspunktet da den feilaktige handling begås ikke avgjørende,

men når tap som følge av handlingen kan konstateres

 • Skille man tradisjonelle kjøp og rådgivningsforpliktelser

- I forhold til tradisjonelle kjøp vil tap ofte kunne konstateres ved overlevering, alt avhengig av hva man definer som mislighold

 • Følgeskader ikke sett på som ett selvstendig mislighold,

følger normalt friststart for hovedforholdet

slide33

Foreldelse av kontraktrettslige garantier

 • Egen friststartregel for garantikrav
 • Gjelder situasjoner der selger har garantert for salgstingen ved ”å påta seg avhjelp eller annet ansvar”

- funksjonsgarantier

- tidsgarantier

- bevisbyrdegarantier

 Kjøper eller oppdragsgiver må være gitt rettigheter utover deklaratorisk rett (jfr. forkjpl. § 18 a)

kort om garantier
Kort om garantier

- funksjonsgarantier

- tidsgarantier

- bevisbyrdegarantier

 • Kjøper eller oppdragsgiver må være gitt rettigheter utover deklaratorisk rett (jfr. forkjpl. § 18 a)
 • Må ikke forveksles med bankgarantier eller garantitiden i entreprisestandardene (absolutt reklamasjonsfrist)
kort om garantier forts
Kort om garantier forts.

Nærmere om garanti for et bestemt resultat

 • Vil være mangel uavhengig av om feilen lå latent i kontraktsgjenstanden ved overtakelse eller ikke
 • Rekkevidden beror på den enkelte garantierklæring
 • Må ikke forveksles med garantitiden i entreprisestandardene (absolutt reklamasjonsfrist)
slide36

Foreldelse av kontraktrettslige garantier forts.

 • Friststart regnes etter § 3 nr. 4

”Når selgeren eller tidligere omsetningsledd har garantert for salgstingen ved å påta seg avhjelp eller annet ansvar, blir foreldelsesfristen for krav som bygger på denne garanti, regnet fra den dag da kjøperen gir varsel om det forhold kravet grunner seg på, men senest fra den dag garantien løper ut.

Tilsvarende gjelder når en tjenesteyter eller lignende har garantert for resultatet av oppdraget.”

n rmere om friststart for garantikrav
Nærmere om friststart for garantikrav
 • To alternative friststartidspunkt
  • Kjøper melder kravet under garantien;

 friststart fra tidspunktet for melding

  • Senest friststart fra den dag garantien løper ut
 • Meldetidspunktet

”gir varsel om det forhold kravet grunner seg på”

 reklamasjonstidspunktet

forholdet mellom foreldelsesloven 3 nr 2 og 3 nr 4
Forholdet mellom foreldelsesloven § 3 nr. 2 og § 3 nr. 4
 • Hva gjelder der selger eller oppdragstaker kan holdes ansvarlig både under garantien og de ordinære misligholdsregler?

Forarbeidene er i teorien oppfattet slik at § 3 nr. 4 kun er ment å få anvendelse der kravet kun kan forankres i garantien og ikke også de alminnelige misligholdsreglene

Bestemmelsen er i liten grad belyst i rettspraksis

En slik fortolkning begrenser bestemmelsens anvendelsesområde

forholdet mellom foreldelsesloven 3 nr 2 og 3 nr 439
Forholdet mellom foreldelsesloven § 3 nr. 2 og § 3 nr. 4

Ot.prp. nr. 38 (1977-78) s. 54

«Bestemmelsen vil få særlig praktisk betydning i kjøpsforhold og har sitt mønster i New York-konvensjonen art 11. Regelen gjelder garantier om salgstingens egenskaper i en viss periode etter levering, uttrykt i tid eller indirekte på annen måte (f eks en bestemt kjørelengde for en bil).

Bestemmelsen skal anvendes når kravet bygger på en særskilt tilsikring, hva enten det gjelder en mangel som forelå allerede ved levering eller en feil

eller svikt som har oppstått i løpet av garantitiden.

Når kravet derimot uten videre (uten særskilt tilsikring) følger av en mangel etter lovens misligholdsregler, gjelder hovedregelen i nr 2.»

lysefjordsaken rt 2007 s 392
Lysefjordsaken – Rt. 2007 s. 392

Høyesterett fant at reelle hensyn;

- prosessøkonomiske hensyn og systemhensyn -

tilsa at § 3 nr. 4 måtte gjelde der hvor det var gitt garantier,

selv om ansvar også kunne gjøres gjeldende

etter de alminnelige misligholdsregler, premiss 33 og 35, 36

Påpekt at uttalelsen i forarbeidene er tvetydig, premiss 32

_________________________________________________________

§ 3 nr. 4 er en særregel som går foran § 3 nr. 2.

oppsummering foreldelses og reklamasjonsfrister
Oppsummering: Foreldelses- og reklamasjonsfrister

ForeldelsesfristAbsolutt reklamasjonsfrist

 • 3 år (+ evt. tilleggsfrist) 5 år iht. NS 8405, NS 8405 og NS 8403 3 år øvrige NS
 • Avbrudd forutsetter erkjennelse Avbrudd ved reklamasjon (melding)

eller rettslige skritt

 • Realitetsavgjørelser ikke Realitetsavgjørelser kan innebære tap av

tap av innsigelse om at innsigelse om at det er reklamert for sent

kravet er foreldet

 • Forsett og grov uaktsomhet Unntak ved forsett og grov uaktsomhet

intet unntak

Foreldelsen ubetinget  Bortfallet ikke absolutt

s rlig om erkjennelse
Særlig om erkjennelse

Skjønnsmessig vurdering av skyldnerens adferd

 • Ikke nok å innlate seg på diskusjoner selv om dette skjer forbeholdsløst
 • Trolig heller ikke nok å bidra med utredning/klarlegging av skaden
 • Fremsettelse av forlikstilbud normalt heller ikke tilstrekkelig
s rlig om erkjennelse s rlig om utbedring
Særlig om erkjennelse - særlig om utbedring
 • Utbedring kan anses fristavbrytende,

men må sees i sammenheng med andre plikter

 • Vanskelig skille i forhold til tilleggsarbeider
 • Rekkevidden uklar
flere ansvarlige
Flere ansvarlige
 • Reklamasjons- og foreldelsesfrister må avbrytes særskilt i forhold til hver enkelt aktør
 • Viktig med helgardering  betinget reklamasjon
 • Mulighet for prosessvarsling, fel § 19 eller

avtale om fristforlengelse, fel § 29

flere ansvarlige forts s rlig om forsikringsselskap
Flere ansvarlige forts. – særlig om forsikringsselskap
 • Også nødvendig å avbryte særskilt overfor skadevolders forsikringsselskap
 • Adgang til å fremsette ”direkte krav” for skadelidte selv om vedkommende ikke er part i forsikringsavtalen
 • Ofte krav om melding innen ugrunnet opphold i forsikringsvilkårene
 • Særlig aktuelt ved ansvarsforsikring for rådgivere/konsulenter
avtaler om fristforlengelse
Avtaler om fristforlengelse
 • Utg.pkt forbud mot avtaler i skyldnerens disfavør
 • Loven preseptorisk i forhold til skyldneren

Fl. § 28 nr 1 første punkt

”Skyldneren kan ikke bindende vedta at foreldelse ikke skal inntre i samsvar med reglene i denne lov”

avtaler om fristforlengelse forts
Avtaler om fristforlengelse forts.
 • Unntak fra forbudet

 Adgang til å avtale etterfølgende fristforlengelse

Fl. § 28 nr 1 annet punkt

Adgang til å avtale forlengelse av foreldelsesfristen med inntil tre år av gangen, forutsatt at en slik avtale inngås etter at fordringen er stiftet

Det kan bare vedtas en samlet forlengelse på inntil ti år inklusive tilleggsfrister

avtaler om fristforlengelse forts48
Avtaler om fristforlengelse forts.
 • Mange avtaler i strid med loven

Kun adgang til å avtale etterfølgende fristforlengelse

Avtale om stansing eller suspensjon noe annet enn en forlengelse av fristen

Det samme gjelder avtaler et nytt utgangspunkt for foreldelsesfristen, slik at friststart skyves ut i tid,

eller avtaler der skyldneren gir avkall på foreldelsesinnsigelsen før foreldelsen har inntrådt.

avtaler om fristforlengelse49
Avtaler om fristforlengelse

Varskoer ved utformingen erklæringen om fristforlengelse

 • Sikre områdningstid til evt. fristavbrytende handling
 • Klart skjæringspunkt for friststart og fristslutt
 • Kun tre år av gangen (maks ti tilsammen)
 • Evt. forehold i forhold til allerede foreldede krav
 • Avtale forlengelse – ikke suspensjon
s rlig om oppf lgning av forliksklage
Særlig om oppfølgning av forliksklage

Gammel ordning:

 • For at fristavbruddsvirkningen ved uttak av forliksklage skulle opprettholdes måtte stevning sendes retten innen ett år fra forliksrådets henvisning
 • Ettårsfristen ble regnet fra henvisningsdagen,

og ikke tidspunktet for forkynnelse av forliksrådets dom

 • Fremgår ikke direkte av foreldelsesloven, men tvml. § 66

sammenholdt med tvml. § 299

s rlig om oppf lgning av forliksklage forts
Særlig om oppfølgning av forliksklage forts.

Ny ”foreldelsesbestemmelse” i tvisteloven § 18-3(2):

”Når foreldelse er avbrutt ved forliksklage, opphører denne virkningen dersom stevning, eventuelt forliksklage, ikke er sendt retten innen ett år fra forliksrådet innstilte behandlingen av saken”

 • Bestemmelsen må sannsynligvis tolkes som tvml. § 66 annet ledd

Dvs. gammel ordning gjelder i realiteten fortsatt

s rlig om oppf lgning av forliksklage forts varsko
Særlig om oppfølgning av forliksklage forts. - varsko
 • Selv om forliksrådet ikke lenger henviser, men innstiller saker – må man følge opp med stevning innen ett år fra innstilling fant sted for at virkningen av fristavbruddet ved forliksklage skal anses å være i behold

Senere innkommet stevning eller ”ny forliksklage” gir

nytt avbrudd og forutsetter at det gjenstod noe av den opprinnelige frist når den første forliksklage ikke tillegges noen betydning

slide53
Advokat Anne Cathrine Røed

anne.cathrine.roed@grette.no

mobil: 414 70 168

Tlf: 22 34 00 00

Advokatfirmaet Grette

Postboks 1397 Vika

0114 OSLO

www.grette.no