Zm ny v paktu stability a r stu z kladn p ehled
Download
1 / 18

Změny v Paktu stability a růstu (základní přehled) - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Změny v Paktu stability a růstu (základní přehled). Michal Andrle (MFČR). Základní principy SGP -- nezměněny. Nominální referenční hodnoty SGP, resp. Smlouvy jsou zachovány (3% deficitní a 60% dluhové kritérium) SGP si zachovává svou „preventivní“ i „nápravnou“ funkci

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Změny v Paktu stability a růstu (základní přehled)' - zwi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zm ny v paktu stability a r stu z kladn p ehled

Změny v Paktu stability a růstu(základní přehled)

Michal Andrle (MFČR)


Z kladn principy sgp nezm n ny
Základní principy SGP -- nezměněny

 • Nominální referenční hodnoty SGP, resp. Smlouvy jsou zachovány

  (3% deficitní a 60% dluhové kritérium)

 • SGP si zachovává svou „preventivní“ i „nápravnou“ funkci

 • Nelze jednoznačně hovořit o tom, zda je SGP nyní slabší či silnější…


D vody pro zm nu prevence
Důvody pro změnu… (prevence)

 • Deklarována nespokojenost s ekonomickou logikou paktu…

  • Malý důraz na střední a delší období a udržitelnost veřejných rozpočtů

  • Podpora krátkodobé rozpočtové kázně na úkor strukturních reforem

  • Praktická absence dluhového kritéria a trajektorie dluhu


D vody pro zm nu n prava
Důvody pro změnu… (náprava)

 • Deklarována nespokojenost s rigiditou Procedury nadměrného deficitu (EDP)

  • Nevyhovující lhůty pro rozpočtovou nápravu, nemožnost prodloužení lhůt

  • Příliš striktní definice „vážného ekonomického poklesu“

  • Neflexibilita, malý prostor pro diskreční posouzení…

   …otázkou je, zda toto jsou POTÍŽE Paktu


Z kladn zm ny
Základní změny

 • Velmi obtížné nalézt kompromis mezi jednotlivými účastníky diskusí…

 • 22.-23. Března 2005 Rada přijímá zprávu

  „Improving the implementation of the SGP.“

  • Velmi obecný a politický text

  • Navazují odborné texty a diskuse směřující k praktickému naplnění obecných tezí tohoto dokumentu

 • Červen 05 – „new code of conduct“, Guidelines for the implementation of the Stability and Growth Pact


Zm ny v preventivn sti
Změny v preventivní části

 • Redefinice střednědobého cíle (MTO) rozpočtové politiky a konvergenci k MTO

 • Závazek k fiskální konsolidaci v tzv. „dobrých časech“ a explicitní vymezení „dobrých časů“

 • Explicitní zohlednění strukturálních reforem v SGP a prostřednictvím modifikace trajektorie k MTO


Zm ny v n pravn sti
Změny v „nápravné“ části

 • Zmírnění definice „severe economic downturn“

 • Prodloužení lhůty pro implementaci účinných opatření k nápravě

 • Možnost „prodloužení“ lhůty k nápravě

 • Zavedeno „minimální fiskální úsilí“ pro země v EDP

 • Aktivace dluhového kritéria

 • Zavedení „ostatních relevantních okolností“ v EDP


Medium term objective mto i
Medium-Term Objective (MTO) (I)

 • Původní nastavení SGP mělo jako MTO dosažení „vyrovnaných či přebytkových“ veřejných rozpočtů

  (CTBOIS – Close to Balance or in Surplus)

 • V průběhu diskuse navržena různá pravidla (i velmi formální) pro určení MTO

 • MTO nyní nemusí být CTBOIS, ale může

 • MTO je individuální pro každou zemi a zohledňuje výši veřejného zadlužení a potenciální růst (výhledový), v budoucnu je snahou zohlednit rovněž implicitní závazky


Medium term objective mto ii
Medium-Term Objective (MTO) (II)

 • Cíle MTO:

  • Udržovat bezpečnou vzdálenost od 3% limitu deficitu

  • Zajišťovat rychlý postup v „udržitelnosti“ VR (rozuměna konvergence dluhu k „obezřetným“ úrovním z MR a LR hlediska)

  • Vytvořit prostor pro rozpočtovou politiku či zohledňovat vládní investice

 • MTO se liší pro jednotlivé země a ty si jej samy stanoví dle svých rozpočtových záměrů a výše uvedených principů

 • Horní mez MTO je v současné době strukturní deficit 1 % HDP pro země s nadprůměrným růstem (výhled) a nízkým zadlužením


Medium term objective mto iii
Medium-Term Objective (MTO) (III)

 • Členské státy prezentují své MTO v Konvergenčním/Stabilizačním programu

 • MTO jsou „hodnocena“ (examined) Radou a Komisí, které mohou členský stát vyzvat ke změně, zdá-li se jim MTO málo ambiciózní

 • Znovunastavení MTO proběhne každé čtyři roky a v případě uskutečnění významných reforem…

 • Česká republika: KOPR 2005 – stanovena trajektorie VR do roku 2008, dále snižování deficitu VR o 0,5 p.b. ročně k MTO deficitu ve výši 1 % v roce 2012.


Cesta k mto a dobr asy
Cesta k MTO a „dobré časy“

 • Nadále trvá důraz na automatické stabilizátory

 • Důraz na zamezení pro-cyklických politik v „dobrých časech“ (pozice v cyklu)

 • Členské země vzdálené od MTO mají vyvíjet výraznou konsolidační snahu, zejména v dobrých časech, mírně slevit lze v časech těžkých

 • Členové EMU a ERM-II neplnící MTO musí dosahovat rozpočtové konsolidace 0,5 p.b. deficitu ročně


Cesta k mto a struktur ln reformy
Cesta k MTO a strukturální reformy

 • Strukturální reformy lze brát v úvahu při cestě k MTO (či dočasné odchylky od MTO)

 • Důležité strukturální reformy s přímými rozpočtovými náklady a „prokazatelnými“ přínosy pro dlouhodobou udržitelnost VF

 • V úvahu lze brát jen již schválené reformy, o nichž vláda podá dostatečné informace (KOPR) a cost-benefit analýzu

 • Nutné podmínky:

  • Nesmí být ohrožena 3% deficitní hranice (tj. safety margin)

  • VF se vrátí k MTO (trajektorii) v horizontu KOPRu


Cesta k mto a struktur ln reformy1
Cesta k MTO a strukturální reformy

 • Zvláštním případem je penzijní reforma zavádějící více-pilířový systém vč. plně fondového pilíře

 • Navržen pětiletý degresívní „pardon“ pro MTO za předpokladu, že jsou splněny safety margins. Zohledňovat tak lze část nákladů na implementaci reformy.

  (100 %, 80 %, 60 %, 40 % a 20 %)


Zm ny v n pravn sti edp
Změny v „nápravné“ části (EDP)

 • Zpráva podle A104(3) se připraví vždy

 • Zmírnění definice „severe economic downturn“

 • Prodloužení lhůty pro implementaci účinných opatření k nápravě

 • Možnost „prodloužení“ lhůty k nápravě

 • Zavedeno „minimální fiskální úsilí“ pro země v EDP

 • Aktivace dluhového kritéria

 • Zavedení „ostatních relevantních okolností“ v EDP


P prava zpr vy o nadm rn m deficitu a104 3
Příprava zprávy o nadměrném deficitu A104(3)

 • Komise vždy vydá zprávu o „nadměrném deficitu“, pokud skutečný či plánovaný překročí 3% def hranici

 • Zprávu může vydat i v případě, že Komise překročení odhaduje

 • Zohlední se možnost výjimky, pokud překročení hranice není výrazné, pravděpodobně dočasné… případně jedná-li se o „severe economic downturn“ (obsahuje i původní SGP)

 • Zpráva zohlední tzv. „Ostatní relevantní skutečnosti“

  (MT vývoj, pozice v cyklu, Lisabon, LR udržitelnost, vládní investice…)


P prava zpr vy o nadm rn m deficitu a104 31
Příprava zprávy o nadměrném deficitu A104(3)

 • Zpráva o nadměrném deficitu bude nově vydána i v případě nepříznivé dynamiky a úrovně dluhu – aktivace dluhového kritéria v SGP

 • Zpráva podle A104(3) o nadměrném deficitu bude vydána pokud dluh vyšší než 60 % HDP se nesnižuje uspokojivým tempem

 • Různé pokusy o (např. více formální) definici „uspokojivého tempa“ neuspěly => diskrece


Zm ny vybran ch lh t v edp
Změny vybraných lhůt v EDP

 • Rozhodnutí o ED 104(6) lhůta prodloužena na 4M z 3M

 • Přijetí účinných opatření dle doporučení Rady(104(7)) nyní 6M (dříve 4M). Důvodem je náročnost příprav, legislativní proces a harmonizace s predikčním cyklem EK

 • Rada zkoumá, zda stát po uplynutí 6M veřejné oznámil implementaci opatření v souladu s doporučením vedoucí k odstranění ED. Při neplnění Rada vydává upozornění (notice) dle 104(9), lhůta prodloužena na 2M z 1M


Odstran n nadm rn ho deficitu ed
Odstranění nadměrného deficitu (ED)

 • V EDP je vyžadována fiskální konsolidace alespoň o 0,5 p.b. deficitu VR

 • Zůstává pravidlo, že první návrh na odstranění ED je JEDEN rok po identifikaci ED (tj. dva roky po ED, tj. náprava je třetí rok)

 • Nově lze lhůtu k odstranění prodloužit, pokud bylo splněno minimální nutné úsilí (0,5 p.b.) a existují „ostatní relevantní události“


ad