Opbouw presentatie - PowerPoint PPT Presentation

Opbouw presentatie
Download
1 / 20

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Opbouw presentatie. 1. Waarom CDHO ? 2. Taken CDHO 3. Werkwijze CDHO / Procedure 4. Good practices / Don’ts and do’s 5. Discussiepunten Afstemmingsoverleg (Wet versterking besturing) Openbaarheid. Voorgeschiedenis CDHO (kort). Wisselende periodes: departement en ACO (tot 2003)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Opbouw presentatie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opbouw presentatie

Opbouw presentatie

 • 1. Waarom CDHO ?

 • 2. Taken CDHO

 • 3. Werkwijze CDHO / Procedure

 • 4. Goodpractices / Don’ts and do’s

 • 5. Discussiepunten

  • Afstemmingsoverleg (Wet versterking besturing)

  • Openbaarheid


Voorgeschiedenis cdho kort

Voorgeschiedenis CDHO (kort)

 • Wisselende periodes: departement en ACO (tot 2003)

 • Planningsvrijheid / Moratorium

 • 2004 1e Beleidsregel macrodoelmatigheid

 • 2009 Opnieuw een commissie (CDHO Per 1 juli 2009)

 • Geëffectueerd vanwege:

 • Zorgvuldiger afweging

 • Groeiend aantal aanvragen

 • Omkering TNO / Toets macrodoelmatigheid

 • Verkorting termijnen van 4 maanden naar 2 maanden


Commissie doelmatigheid hoger onderwijs

Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

voorzitter vicevoorzitter

drs. N.M. Verbraak mr. R.G.K. Voss mr. E.M. d’Hondtir. F. Kuipers

prof. dr. J.A. Bruijndr. A. MosterdJ.G. Stam


Taken commissie

Taken commissie

 • Beoordelen aanvragen (nieuwe opleidingen, nevenvestiging, verplaatsing, samenvoeging)

 • Uitbrengen advies hierover aan minister OCW of LNV

 • Desgevraagd uitbrengen advies bij ontnemen van rechten van opleidingen of opheffen van een vestigingsplaats

 • Sector analyses vanuit doelmatigheidsperspectief (bijv. het laboratoriumonderwijs)

 • Betrokken bij uitvoering:

 • Eenmalige herstructureringoperatie wo-masters

 • Tijdelijke financieringsregeling postinitëlehbo-masters

 • Nieuwetaak: FusietoetsHogerOnderwijs


Werkwijze commissie

Werkwijze commissie

 • Maandelijks gezamenlijke commissievergadering

 • Bureau schrijft adviezen en bereidt voor

 • Commissie:

  -adviseert positief/negatief

  -heeft soms nog vragen (mogelijk: opschorting)

  -adviseert de minister in sommige gevallen over een algemeen principe of opvallende ontwikkelingen (groei / krimp, prioritair gebied


Hoe werkt zo n mdm procedure

Hoe werkt zo’n mdm-procedure?

 • Indiening verzoek aan minister, p.a. CDHO

 • Intake

 • Concept-advies

 • Commissievergadering

 • Advies

 • Besluit minister OCW

 • Advies integraal onderdeel besluit

 • Instelling ontvangt in beginsel na 8 weken besluit

 • Mogelijkheden bezwaar en beroep


Algemene tips in te dienen aanvragen

Algemene tips in te dienen aanvragen

 • Behandel de voorwaarden afzonderlijk

 • Geef achtergronden over hoe tot de ontwikkeling van de opleiding/verplaatsing is gekomen

 • Voeg stukken waarnaar wordt verwezen toe als bijlage

 • Maak samenvattingen

 • Maak niet teveel samenvattingen


Algemene tips

Algemene tips

 • Onderbouw het betoog met relevante argumenten

 • Ga in op de punten van de beleidsregel die van toepassing zijn (wordt vervolgd)

 • Schrijf in het Nederlands

 • Schrijf in begrijpelijke taal

 • Laat een derde lezen

 • Dien pas in als de aanvraag helemaal “af” is


Voorwaarden beleidsregel nieuwe opleiding

Voorwaarden Beleidsregel nieuwe opleiding

A Nieuw beroep? nieuwe ontwikkeling? of

B Andere door minister erkende behoefte waarvoor Rijksoverheid bijzondere verantwoordelijkheid heeft of

C Bestuurlijke afspraken /achterstandgebieden (b.v. Flevoland, Zeeland)en

D Nadelige effecten bestaande capaciteit en infrastructuur en

E Inbedding in (regionale) kennisinfrastructuur


Don ts and do s

Don’ts and do’s

 • Nieuw beroep:

  noodzakelijk gebleken functiedifferentiatie/taakherschikking

  Bij stelselververantwoordelijkheid: de noodzaak moet door de minister zijn onderkend!

  Aanscherping t.o.v. 2006

  Grensverleggende vorm van vernieuwing!


Don ts and do s1

Don’ts and do’s

 • Niet nieuw is…

  Een opleiding die al (langere tijd) bestaat

  Een opleiding die al onderdeel uitmaakt van een andere opleiding verzelfstandigen

  Een deels nieuwe opleiding

  De eerste opleiding met een bepaalde naam die net weer even anders is dan andere reeds bestaande opleidingen 


Don ts and do s2

Don’ts and do’s

 • Niet doen:

  -vinden dat het geweldig nieuw is, en dan alleen op voorwaarde a een beroep doen


Don ts and do s3

Don’ts and do’s

 • Voorwaarde b: Beleid van rijksoverheid:

 • Behoefte aan deze opleiding, in aanvulling op bestaand onderwijsaanbod, een oplossing biedt voor een in het beleid van de rijksoverheid geschetst probleem

 • Stelselniveau/verantwoordelijkheid werkgelegenheid: veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek. Beleidsaccenten (integratie, bèta-techniek, ondernemerschap, Innovatieplatform, Sleutelgebieden


Don ts and do s4

Don’ts and do’s

 • Dus niet:

  Internationaal beleid

  Provinciaal beleid

  Gemeentelijk beleid

  En ook niet: een verklaring van een Directie van het departement

  En: haal a en b niet door elkaar!


Don ts and do s5

Don’ts and do’s

 • En wel

  Lever beleidsstukken van Rijksoverheid mee met aanvraag

  Geef zo goed mogelijk aan wat de opleiding beoogt te doen, en zorg dat dat ook klopt met de inhoud van de opleiding zoals blijkt uit OER, TNO, site van de opleiding


Don ts and do s6

Don’ts and do’s

 • Voorwaarde c: bestuurlijke afspraken voor bepaalde gebieden: Zeeland en Flevoland

 • Convenanten gesloten met OCW en Instellingen

 • Geldt niet voor de rest van Nederland


Don ts and do s7

Don’ts and do’s

 • Voorwaarde d: de doelmatigheidsaspecten:

  -instroom: er is vraag naar vanuit studentzijde: geef heldere instroomcijfers, en bron

  onderzoek belangstelling voor opleiding

  -uitstroom: arbeidsmarkt ontwikkelingen

  -welke aanbieders zijn er al: breng in kaart!

  -stem af, ook nu!

  -evalueer zelf de afstemming


Don ts and do s8

Don’ts and do’s

 • Wel doen:

  -extra onderzoek aanleveren als opleiding moeilijk ligt

  -bedenken dat de commissie benadert vanuit: verschraling van voorzieningen en voorkomen van ondoelmatige investeringen


Aanzet voor discussie en vragen 1 openbaarheid

Aanzet voor discussie en vragen1. Openbaarheid

 • Stel dat besluiten macrodoelmatigheid en de adviezen openbaar worden

 • Discussiepunten:

 • Levert een positieve bijdrage aan de transparantie van het stelsel van hoger onderwijs

 • Dit zal bijdragen aan beter onderbouwde en gemotiveerde aanvragen

 • Dit zal bijdragen aan het inzicht in de beleidsontwikkeling op het terrein van de macrodoelmatigheid

 • Openbaarheid heeft geen negatieve effecten voor instellingen van het hoger onderwijs


Aanzet voor discussie en vragen 2 afstemmingsoverleg

Aanzet voor discussie en vragen2. Afstemmingsoverleg

 • Begin volgend jaar zullen instellingen bij aanvragen nieuwe opleiding en nevenvestiging op grond van de Wet Versterking Besturing afstemmingsoverleg moeten voeren met bekostigde en niet-bekostigde instellingen die vergelijk onderwijs aanbieden.

 • Een aanvraag doelmatigheid is niet compleet indien een verslag van het afstemmingsoverleg ontbreekt, dan wel onvolledig is.

 • Discussiepunten:

 • Vraag: Welke voordelen en bezwaren kleven er aan een dergelijk overleg ?

 • Werkbaar of niet ? Waar zitten de fricties ? Stimuleert het zelfordening in het HO ?


 • Login