Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı - PowerPoint PPT Presentation

Retim teknolojileri ve materyal tasar m
Download
1 / 210

 • 990 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Doç. Dr. Serhat Bahadır KERT Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü. Teknoloji Nedir? Öğretim Teknolojisi Nedir? Eğitim teknolojisi mi? Öğretim Teknolojisi mi? Sistem Nedir?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Doç. Dr. Serhat Bahadır KERT

YıldızTeknikÜniversitesi

EğitimFakültesi

BilgisayarveÖğretimTeknolojileriEğitimiBölümü


Hafta 1

 • Teknoloji Nedir?

 • Öğretim Teknolojisi Nedir?

 • Eğitim teknolojisi mi? Öğretim Teknolojisi mi?

 • Sistem Nedir?

 • Öğretimde Sistem Yaklaşımı Nedir?

 • Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci

 • -Analiz

 • -Tasarım ve Geliştirme

 • -Değerlendirme

Hafta 1


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Teknoloji Nedir?

«Baba, neden 5 tane parmağa ihtiyacımız var, farenin sadece 2 düğmesi var»


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Teknoloji Nedir?

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır.

İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Teknoloji Nedir?

Teknikyönden yeterli küçük bir grubun örgütlü bir hiyerarşi yardımıyla bütünün geri kalanı (insanlar, olaylar, makineler vb.) üzerinde denetimi sağlamasıdır.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Teknolog

 • Temelkuramvearaştırmalarıanlar

 • Görevveuygulamalarhakkındayeterincebilgisahibidir.

 • Kuramsalaçıklamalarvearaştırmabulgularınıuygulayıcılarıngörevlerinitamamlayabilmeleriiçinkullanabilecekleribirbiçimedönüştürebilir.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Eğitim Teknolojisi Nedir?

«Hiçbir şeyi doğru yapamaz mısın?»


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Eğitim Teknolojisi Nedir?

Genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme veya eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılmasıdır.

Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Eğitim Teknolojisi Nedir?

Araçların etkililiğini ve öğrenci başarı durumunu değerlendirmek için uygun yöntemlerin kullanılması

Öğrenme sürecini

geliştirmek için

oluşturulan her türlü

sistemi, tekniği ve

yardımı içerir.

Konunun aktarılması

İçin uygun ortamın

seçilip kullanılması

Öğrencinin

ulaşması

hedeflenen

amaçların

tanımlanması

Öğrenilecek konunun öğretim ilkelerine göre analiz edilip,

öğrenilmeye uygun şekilde yapılandırılması


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Eğitim Teknolojisi Nedir?

Eğitim ortamlarının gerçek yaşamla tutarlılık göstermesi, yani somutlaştırılması ve öğrenci için anlamlı hale getirilmesi, öğrenci başarısına katkıda bulunan etkenlerin başında gelmektedir.


E itim teknolojisinin ama lar

Eğitimhizmetlerinidahagenişkitleleregötürmek

Öğretmeveöğrenmesüreçlerinidahaverimli hale getirmek

Öğretmeveöğrenmeetkinliklerinibireyselleştirmek

Öğretmeveöğrenmeileilgiliuygulamasüreçlerinidüzenlemek

Eğitimgereksinimlerini ve olanaklarını bilimselaraştırmakonusuyapmak

Eğitim Teknolojisinin Amaçları


E itim teknolojisinin ama lar1

Eğitimkurumlarınıuygulamalı hale dönüştürmek

Öğretimprogramlarındasürekliliğisağlamak

Eğitimpersonelininetkinliğiniveverimliliğiniartırmak

Çevrefaktörlerinidüzenlemekvekontroletmek

Öğretme - öğrenmesüreçleriniöğrenciyeteneklerineuyarlamak

Eğitimleilgilisorunlarınçözümündeuygulamayakoymak

Eğitim Teknolojisinin Amaçları


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Öğretim Teknolojisi Nedir?

Belirlenmiş hedefler uyarınca, daha etkili bir öğretim elde etmek için öğrenme ve iletişim konusundaki araştırmaların ve ayrıca insan kaynakları ve diğer kaynakların beraber kullanılmasıyla tüm öğrenme-öğretme sürecinin sistematik bir yaklaşımla tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Öğretim Teknolojisi Nedir?

Süreç ve kaynakları öğrenme için tasarlama, geliştirme, kullanma, yönetme ve değerlendirme teorisi ve uygulamasıdır.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

ÖğretimTeknolojisi

EğitimTeknolojisi


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

ÖğretimTeknolojisi

EğitimTeknolojisi

Öğretim Teknolojisi: Öğretimin, eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı olarak ve belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir kavramdır. (Alkan, 1995)


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

ÖğretimTeknolojisi

EğitimTeknolojisi

Eğitim Teknolojisi: İnsanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurları (insan gücünü, bilgileri, yöntemleri, teknikleri, araç-gereçleri, düzenlemeleri vb.) işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren uygulayan, değerlendiren, ve yöneten karmaşık bir süreçtir.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

SistemYaklaşımı

Sistem, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan unsurların, tasarlanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir bütün meydana getirecek şekilde organize edilmesidir.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

ÖğretimdeSistemYaklaşımı

 • Öğretimin sisteminin en önemli unsurları

  • Öğrenciler

  • Öğreticiler

  • Öğretim materyalleri

  • Öğretme-öğrenme ortamları


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

ÖğretimdeSistemYaklaşımı

ANALİZ

TASARIM

VE

GELİŞTİRME

DEĞERLENDİRME


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Analiz

 • Öğretimamaçları

 • Amaçlarailişkindavranışlar

 • Önyeterlilikler

 • Öğrenmeetkinliklerininsıralanması

 • Sahipolunanaraçgereçlerinanalizi


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

TasarımveGeliştirme

 • Öğrencilereistenilendavranışlar en etkilinasılkazandırılabilir

 • Öğrenilenlerinfarklıdurumlaratransferinisağlamak

 • Öğrencimotivasyonu

 • Yenidavranışlariçinetkiliaraç-gereçler

 • Uygunöğretimmateryalleri

 • Materyallerinuyarlanmavegeliştirilmegereklilikleri


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Değerlendirme

 • Öğrenmedüzeylerinasılbelirlenir

 • Yardımcıveyazenginleştiricietkinlikler

 • Etkinlikvemateryalleriniyileştirilmesi


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

İletişim


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

İletişimSüreci

İletişim

Communicatio(Latince)

Communis: Bir çok kişiye yada nesneye

ait olan/ortaklaşa yapılan

Communication (İngilizce)

Communication(Fransızca)


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

İletişimSüreci

İletişim

 • İkibirimarasındakibilgialışverişi

Çeşitlisembolleryardımıilebilgi, duygu, fikir, davranış,

düşüncevebecerilerinpaylaşılmasısüreci.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

İletişimSüreci

Kim

Ne

Nasıl

Kime


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

İletişimSürecininTemelÖğeleri

Dönüt


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

İletişimSüreci

Kim

Ne

Nasıl

Kime


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Öğretmen

Öğrenci

Kanal

Araç-gereçler

Mesaj

Yöntem

İletişimSüreci


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

İletişimSüreciveYaşantıalanı

YaşantıAlanı

YaşantıAlanı

Kaynak

Kodlama

Kodlama

Mesaj

Kodlama

Geri bildirim


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

SağlıklıiletişiminEngelleri

PsikolojikEngeller

SemantikEngeller

Statü

Korunma

Alan

Hiyerarşi

Uyutma

Sınırlama

Sağlıklıİletişim


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

MesajDüzenlemeİlkeleri

ÖğreneninÖzelliklerineUygunolmalıdır

Basitsadeveanlaşılırolmalıdır

Amaçvedavranışlarauygundüzenlenmelidir

Öğrenmeilkelerineuygundüzenlenmelidir

Çoklumateryalveetkinlikleriiçermelidir

Görselunsurlaradikkatedilmelidir


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Sınıf içi iletişimi geliştirmek için

Öğretmen konuşma yeteneğini geliştirmeli

Ders iyi bir şekilde planlanmalı

Öğrenci ihtiyaçları, yetenek ve ilgileri değerlendirilmeli

Öğrencinin ilgisini dağıtan durumlar ortadan kaldırılmalı

Öğrencilerin dikkatle dinlemesi için birden fazla duyu organına hitap eden araç-gereçler kullanılmalı

Zor ve çok teknik olan öğretim araçları kullanılmamalı


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

YaşantıKonisi

 • Öğrenmeişleminekatılanduyuorganlarınınsayısı ne kadarfazlaise o kadariyiöğrenir o kadargeçunuturuz

 • En iyiöğrendiğimizşeylerkendikendimizeyaparaköğrendiğimizşeylerdir.

 • Öğrendiğimizşeylerinçoğunugözlerimizinyardımıylaöğreniriz.

 • En iyiöğretimsomuttansoyutavebasittenkarmaşığadoğrugidenöğretimdir.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

YaşantıKonisi

İnsanlarÖğrendiklerinin,

%83 ünügörme

%11 iniişitme

% 3.5 inikoklama

% 1.5 inidokunma

%1 initatma

Duyularıylaedindikleriyaşantılarındanöğrenirler.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

YaşantıKonisi

Zamansabitolmaküzereinsanlar,

Okuduklarının%10 unu

Işittiklerinin% 20 sini

Gördüklerinin% 30 unu

Hem görüp hem işittiklerinin% 50 sini

Söylediklerinin% 70 ini

Yaparaksöylediklerininise% 90 ının

hatırlamaktadırlar.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Analiz

ÖğretimAmaçlarıAnalizi

ÖğrencilerinAnalizi

Araç-GereçAnalizi

ÖğretimOrtamınınAnalizi


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Taksonomi

İnsandavranışlarını (Öğrenmeürünleri) analizedereksınıflamasistemi


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Bloom

ÖğrenmeÜrünleriTaksonomisi

BilişselÖğrenmeler

DuyuşsalÖğrenmeler

PsikomotorÖğrenmeler


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

BilişselÖğrenmeler

 • Bilgi

 • Kavrama

 • Uygulama

 • Analiz

 • Sentez

 • Değerlendirme


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

DuyuşsalÖğrenmeler

 • Alma

 • TepkideBulunma

 • DeğerVerme

 • Örgütleme

 • Birdeğerya da değerlerbütünüylenitelenmişlik


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

PsikomotorÖğrenmeler

 • Algılama

 • Kuruluş

 • Kılavuzdenetimindeyapma

 • Mekanizma

 • Karmaşıkdışavurukfaaliyet

 • Uyarlama

 • Yaratma


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

ÖğrencilerinAnalizi

 • 1. Öğrenciler

 • Test

 • Görüşme

 • Gözlem

 • 2. Diğerkişiler

 • 3. Tahminler


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

MevcutAraç-GereçAnalizi

 • Mevcutkursaraçgerecininihtiyacauygun hale getirilmeleriileyenibaştangeliştirilmeleriarasındamaliyetveöğretimetkililiğiaçısındanfarkvarmıdır?

 • Bu farklılık ne dereceönemlidir.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Ortamanalizi

Öğretimortamı

Öğretimveöğrenmeningerçekleşeceğifizikselçevre


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Ortamanalizi

 • Ortamailişkinsorular

 • Öğrenmeneredegerçekleşecek

 • - Sınıfta

 • Atölyede

 • Laboartuarda

 • Alan gezisinde


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Ortamanalizi

 • Ortamailişkinsorular

 • Ortamözelliklerinelerdir

 • - Öğrencisayısınauygun mu

 • Sıralarya da sandalyelernasıldüzenlenmiş

 • Sıralarınyerlerideğişebiliyor mu

 • Ortamdabulunanaraç-gereçler

 • Ortamdakigürültü

 • Işıklandırma

 • Işıkmiktarıayarlanabiliyor mu


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Ortamanalizi

Gelenekseloturmadüzeni

U şeklioturmadüzeni

Yuvarlak/Dikdörtgenmasalar


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Gelenekseloturmadüzeni

A


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Gelenekseloturmadüzeni

B


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Gelenekseloturmadüzeni

C


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

U Şeklioturmadüzeni

C


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Yuvarlak-DikdörtgenMasalar


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Çizgidikkatibiryolboyuncasürükleyenveyabirnoktayaçekentekboyutlubiryapıdır.

 • İşlem, yönvehareketgösterir,

 • Şekilleriayırmavebirleştirmeişleriniyapar,

 • Üzerinekurguyapılabilecektemelyapıtaşlarıdır.

Çizgi


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Yatayçizgilerdurgunlukhissiverir.

Dikeyçizgiler güçgösterir,

yukarıbakmahissiverir.

Köşegençizgilerkuvvetlibiçimdehareketve

dinamizmhissiverir.

Çizgi


Rnek yatay izgi

 • 1

 • 2

 • 3

A

B

Örnek: Yatay Çizgi


Rnek dikey izgi

Sistemler Teorisi

İletişim Teorisi

ÖğrenmeTeorisi

Öğretim Teorisi

Öğretim Tasarımı Teorisi

Örnek: Dikey Çizgi


Rnek k egen izgi

Öğretim SistemleriTasarımı Süreci...

Tasarım

Geliştirme

Analiz

Örnek: Köşegen Çizgi

Uygulama

Değerlendirme


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

 • Kendinebağlananbirçizgi,birşekiloluşturur. Şekillerikiboyutludurvebirnesnenindışçizgilerinigösterebilir.

 • Şekilleranlamlıbirbütünoluşturmakiçinbirarayagelebilir. Bazışekillersadecesiluetiilekendinioluşturur (ör:elma, kalp). Diğerleriisegeometrikolarakgruplandırılabilir.

Şekil


Rnek ekil

Layout Planning:Shape

Örnek: Şekil


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

 • Alan, boş veya dolu olarak ikiye ayrılır.

 • Bir tasarımda boş alanların dağılımı, görsel öğelerin yerleştirilmesi kadar önemlidir.

Alan


Rnek alan

Örnek: Alan


Boyut

 • Boyut hakkındaki yargımız, çevreleyen cisimler hakkındaki bilgimize bağlıdır.

 • Boyut algısı, algılanan uzaklıkla ve algılanan uzaklıktaki boyutla ilişkilidir.

 • Renk ve gri derecesi boyut algısını etkiler.

 • Görselin boyutuna, istendik mesajı nasıl iletebileceğine dayalı olarak karar verilmelidir.

Boyut


Rnek boyut

Örnek: Boyut


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

 • Pekçokgörünüm, çizgiveşekillerdahilikiboyutludur.

 • Desenkullanılaraküçüncübirboyuteklenebilir.

 • Desenüçboyutlucisimvemateryallerinbirözelliğidir. Dokunmahissiniuyararakkonuylailgilidahayalınbirfikirverir.

 • Desenönemlifikrivermek, ayırmakveyabütünleştirmekamaçlıkullanılabilir.

Doku


Rnek doku

OKUL

OKUL

Örnek: Doku


Rnek doku kald r m izimleri

Örnek: Doku /Kaldırımçizimleri


Rnek doku kald r m izimleri1

Örnek: Doku / Kaldırımçizimleri


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

 • Uygunrenkseçimleri; görseltasarımlarıgeliştirirveayrıbirhava/önemkazandırır, dikkatuyarırvegörseletkiyapar.

 • gerçekrenklerseçildiğindegörüntününgerçekliğiartar

 • eşitlikvefarklılıklarrenklerlevurgulanabilir

 • Önemlinoktalarveyaayrıntıbilgilerirenklerlevurgulanabilir

 • istenilenduygusaletkirenklerleortayaçıkarılabilir

Renk


Renk emberi

 • Kırmızı, Sarı veMavianaRenklerdir.

 • Turuncu, MorveYeşilararenklerdir.

SoğukRenkler

SıcakRenkler

RenkÇemberi


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Renk

Mesaj


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Kırmızıhatırlanır

Mavidikkatiazçeker

Sarı ilk bakılandır

Sarı Zeminüzerinesiyah en iyirenkkombinasyonudur

Renk


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Renklerin kullanımında yaş grupları da dikkatealınmalıdır:

Çok parlak renkler küçük yaş grupları

Pastel tonlar büyük yaş grupları,

Kontrastlık parlak renkleriçinuygundur


Rnek renk

Örnek: Renk


Tasar m lkeleri

Tasarım İlkeleri

 • Bütünlük

 • Denge

 • Vurgu

 • Hizalama

 • Yakınlık


B t nl k

 • Bütünlük bir görünümü oluşturan bileşenlerin birbiriyle ilişkisidir. Sadece yazılı içeriği değil görsel sunumu da ilgilendirir.

 • Bütünlük konular, renkler, şekillerve çizgilerilişkilendirilerek ve tekrar edilereksağlanabilir.

 • Sıkça yapılan hatalardan biri, bir alana çok fazla şey sığdırmaktır. Anlatmak istediğinizi anlatmaya yaramayan bilgiler sunulmamalıdır.

Bütünlük


B t nl k1

3x3 kuralı eski ve basit bir tasarım kuralıdır. Ekran, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir.

Anahtar öğeler veya nesneler bu 3 çizginin yakınında bulunmalıdır.

3x3 kuralı öğrencilerin dikkatlerini bu çizgilerin kesişme noktalarında toplayacağını belirtir.

Bütünlük


B t nl k 3x3

Bütünlük(3x3)


Rnek b t nl k

Örnek: Bütünlük


Denge

 • Birsunumekranındakibileşenlerdikeyveyatayeksendikkatealınarakeşitağırlıktadağıtılırsa,izleyicidedengeveeşitlikhissiuyandırır.

 • Tasarım her ikialanda da tekrarlandığında,dengesimetrikveya formal olacaktır. Ancak;birçokdurumdagözünbilgiyianındayakalayabilmesiiçinasimetrikveya informaltasarımlaryapılabilir.

Denge


Rnek denge

Örnek: Denge


Rnek denge1

Örnek: Denge


Rnek denge2

Örnek: Denge


Rnek denge3

DIŞ ETKENLER

ÖĞRENME

ARAÇ

GEREÇLER

EĞİTİM ORTAMI

ÖĞRETİM MATERYALLERİ

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN BAZIFAKTÖRLER

Örnek: Denge


Vurgu

Görseliçerisindekiönemliöğelerindikkatveilgimerkezihalinegetirilmesidir.

Vurgu


Vurgu1

Vurgu

Ok veBenzeriyöngösterenaraçlarkullanmak

Önemliöğeiçindiğerlerindendahaparlakbirrenkkullanmak

Temelöğeyidiğerlerindendahabüyükyapmak

Vurgulamakistediğinizmaddeyedikkatleriçekmekiçinzeminveşekilarasındakontrastoluşturmak.

Diğerşekillerdenfarklıbirşekilkullanmak

Vurgulanacaköğeyidiğeröğelerinçakıştığıbiryereyerleştirmek


Rnek vurgu

Örnek: Vurgu


Rnek vurgu1

Örnek: Vurgu


Hizalama

 • Hizalama, görsel materyallerin daha kolay algılanmasında, öğeler arasında kurulan ilişkilerin daha rahat anlaşılmasında önemli rol oynar. Materyal içinde düzenli bir şekilde yerleştirilmiş öğeler öğrenmede de kolaylık sağlar.

Hizalama


Rnek hizalama

Örnek: Hizalama


Yak nl k

 • Görsel oluşumlarda birbirine yakın öğeler ilişkili, uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.

 • Bu nedenle öğeler yakınlık bakımından birbirinden açıkça ayırt edilmeli, izleyiciler yanıltılmamalıdır.

Yakınlık


Rnek yak nl k

Birbirineyakınolanşekillergrupolarakalgılanırlar

Örnek: Yakınlık


Rnek yak nl k1

Örnek: Yakınlık


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Araç ve Gereçler


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Araç gereçlerin önemi

Araç-gereçler genelde öğretimi desteklemek amacıyla kullanılırlar.

İyi tasarlanmış ve yapılmış öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir, öğrenmeyi artırır.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Araç gereçlerin önemi

Soyut olguları somutlaştırırlar

Araç-gereçlerin öğretme-öğrenme sürecindeki en önemli rollerinden biri fikirleri somutlaştırması, anlaması güç olgu ve olayları basitleştirmesidir.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Araç gereçlerin önemi

Soyut olguları somutlaştırırlar

Görsel gereçler bilinmeyen bir aracın nasıl göründüğünün ve bilinen diğer şeylere göre ne kadar büyük olduğunun kavranmasına yardımcı olur.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Araç gereçlerin önemi

Soyut olguları somutlaştırırlar

Görsel gereçler sözel fikirlere daha kolayca hatırlanabilecek bir bağ kurulmasına hizmet eder, ikinci bir iletişim kanalı görevi görürler.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Araç gereçlerin önemi

Araç-gereçler ilgi uyandırırlar

Çoğu sınıflarda yüz yüze sözel iletişim tek başına en çok kullanılan iletişim metodudur. Bu durumda, bilgilerin görsel / işitsel araç-gereçler yoluyla sunulması, öğrencilerin ilgilerini çeker, duygusal tepkiler yaratarak motive eder.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Araç gereçlerin önemi

Araç-gereçler zamandan tasarruf sağlar

“Bir resim bin kelimeye bedeldir.”

Resimler, grafikler, haritalar, modeller, filmler vs. ders ve tartışma sürelerinden tasarruf sağlar, öğrenciler daha kısa sürede daha etkili öğrenirler.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Araç gereçlerin önemi

Güvenli gözlem yapma olanağı sağlarlar

Hareketli resim projektörleri ve filmler özellikle sınıfa getirilmesi imkansız, doğrudan gözlenmesi tehlikeli ya da mümkün olmayan cisim, olgu, olay ve işlemlerin kolayca ve güvenli olarak gözlenmesini sağlar.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Araç gereçlerin önemi

Farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlarlar

Bir derste üzerinde durmanız gereken bir konu, vurgulanması gereken bir nokta, mükemmel bir örnek başka derslerde hatırlanamayabilir.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Araç gereçlerin önemi

Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olurlar

Öğrenciler farkı öğrenme stil ve ihtiyaçlarına sahiptirler. Araç-gereçler, öğrencilerin bireysel öğrenme durumlarına uygun öğretim kanallarını artırır.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Araç gereçlerin önemi

Araç-gereçler tekrar tekrar kullanılabilirler

Etkili bir materyal zaman ve maliyetten tasarruf sağlar, materyali geliştirmek için harcanan zaman ve enerjiyi tekrarlama problemini de çözer.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Araç gereçlerin önemi

İçeriği basitleştirerek anlaşılmasını kolaylaştırırlar

Gerçek çizimlerin öğrenmeyi zorlaştırdığı durumlarda çizgi resimler sadeliği ve anlaşılırlığı sağlayabilir.


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Eğitim Araçlarının Etkili Kullanımı

Gerçek Eşyalar, Modeller

ve

Yansıtılmayan Görsel Materyaller


Ger ek nesneler

En iyi öğrenme gerçek eşyalarla etkileşim sonucu gerçekleşir.

Gerçek eşyalar, öğrencilerin somut ve kalıcı öğrenmelerini sağlar; öğrenilenlerin genellemesini kolaylaştırır.

Gerçek Nesneler


Ger ek nesneler1

Gerçek nesneler, günlük hayatta çok az karşılaşılan konuları işlemek için kullanılır.

Somut kavramları anlamadan soyut kavramlara geçmenin zorluğu nedeni ile gerçek nesnelerin kullanımı önemlidir.

Para, araçlar, bitkiler ve hayvanlar gerçek nesnelere verilecek örneklerden bazılarıdır.

Gerçek Nesneler


Ger ek nesneler2

Gerçek nesneler oldukları gibi kullanılabilir veya öğretimin etkinliğini artırabilmek için değiştirilebilir.

Örnekler

Kesitler

Gerçek Nesneler

Sergiler


Ger ek nesneler3

Gerçek Nesneler

Kesitler

İç yapısını incelemek amacıyla kullanılan canlı veya cansız kesitleri


Ger ek nesneler4

Gerçek Nesneler

Örnekler

Bitkilerin, hayvanların veya canlıların uygun kontroller için saklanmış parçaları


Ger ek nesneler5

Gerçek Nesneler

Sergiler

Bir noktayı anlatmak için dokümanı ile birlikte gelen, tarihsel veya bilimsel eserlerin koleksiyonları


Modeller

Modeller

Modeller gerçek nesnelerin benzeri maketlerdir. Gerçek nesneleri kullanamayacağımız durumlarda kullanılır.

3 boyutlu kavramları, boyut, şekil veya renkle belirtilen işlevleri anlatmak için uygulamalarda ve laboratuar ortamında kullanılır.


Modeller1

Modeller

AVANTAJLAR

 • Karmaşık yapıları basit ve açık hale getirme

 • Farklı boyutlardaki cisimlerin algılanması (duyu sınırlarını aşan)

 • Zaman ve uzaklık yönünden ulaşılamayan cisimlerin algılanması

 • Soyut kavramların anlatımı


Modeller2

Modeller

DEZAVANTAJLAR

 • Yanlış büyüklük, renk ve yapı konusunda oluşabilecek sorunlar

 • Maddi kaynak ve bakım gerektirmesi

 • El yapımı modellerin dayanaklılık sorunu


Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Görselmateryaller

Özellikle 3. boyutun ve uygulamanın önemli olmadığı zamanlarda görsel materyaller:

Karşılaştırma

Vurgulama

Kavram açıklama

gibi amaçlarla kullanılırlar


Grafik materyalleri

 • . Grafikler; sayısal verileri görselleştirerek veriler arasındaki ilişkilerin kavranması kolaylaştırmak için kullanılır

Grafik Materyalleri


Grafik materyalleri1

 • Açık ve anlaşılır bilgilerin grafikleştirilmesi için bir neden yoktur

Grafik Materyalleri


Grafik materyalleri2

 • Pasta (dilim) ve halka grafikleri oranı

 • Sütun ve çubuk grafikler ise karşılaştırmaları gösterirler.

 • Çizgi ve alan grafikleri eğilimler ve dalgalanmaları

Grafik Materyalleri


Grafik materyalleri3

Sütun ve çubuk grafikleri en çok kullanılan grafik türleridir, Genellikle aynı amaç için kullanılmakla birlikte:

Sütun grafikleri bir zaman süresi boyunca bir öğe ile ilgili değişiklikleri göstermek için

Çubuk grafikleri, öğeler arasındaki karşılaştırmaları göstermek için kullanılır.

Grafik Materyalleri


Grafik materyalleri4

Resimli grafikler

Özellikle küçük yaş grupları için tercih edilmektedir

Grafik Materyalleri


Emalar

Şemalar, kronoloji, sayısal veriler ve hiyerarşi gibi soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.

şema tek bir kavram ve anlaşılmasını sağlayacak miktarda görsel ve sözel bilgi içermelidir.

Bir şemada görsel öğeler ağırlıkta olmalı, sözel materyaller görseli tamamlamalıdır.

Şemalar


Ema t rleri

Örgüt (teşkilat) şemaları, bir şirket, kuruluş, dernek ya da işletmenin organizasyon yapısını gösterir. Örgüt şemaları genelde personel ya da bölümler arasındaki ilişkileri temsil eder.

Şematürleri


Ema t rleri1

Akış şemaları, bir sürecin akışını ya da işlemlerin yapılış sırasını gösterir. Akış diyagramları genelde yatay olarak çizilir ve farklı işlem ya da öğelerin bir bütün içinde nasıl birleştiğini gösterir.

Şematürleri


R mcek harita

Örümcek Harita

Temel bir fikir veya kavramı

anlatmak için kullanılır.

 • Olgu

 • Süreç

 • Kavram

 • Düşünce

 • Merkezdeki düşünce nedir?

 • Özellikleri nelerdir?

 • Fonksiyonları nedir?

  gibi sorulara yanıt aranır.


 • Olaylar zinciri dizileri

  Olaylar Zinciri Dizileri

  Bir olayın evrelerini, lineer bir

  işlemin adımlarını, bir dizi olayı

  veya bir süreçte yaşananları

  anlatmak için kullanılır.

  • Kavram, işlem veya olay nedir?

  • Aşamalar veya adımlar nelerdir?

  • Biri diğerine nasıl yol açmaktadır?

  • Sonuç nedir?

   gibi sorulara yanıt aranır.


  Retim teknolojileri ve materyal tasar m

  Olaylar Zinciri Dizileri


  Kar la t rma matrisi

  Karşılaştırma Matrisi

  Birden fazla insan, olay,

  fikir vb. arasındaki

  benzerlik veya farklılıkları

  anlatmak için kullanılır.

  • Neler karşılaştırılacak?

  • Benzer/Farklı yönleri nedir?

   gibi sorulara yanıt aranır.


  Retim teknolojileri ve materyal tasar m

  Örnek


  S n fland rma haritas

  Sınıflandırma Haritası

  Kavram veya olaylar arasındaki

  ilişkileri, hiyerarşileri veya

  dallanan işlemleri anlatmak için

  kullanılır.

  • Ana tema nedir?

  • Alt temalar nedir?

  • Birbiri ile nasıl ilişkilendirilebilir?

  • Kaç düzey vardır?

   gibi sorulara yanıt aranır.


  Retim teknolojileri ve materyal tasar m

  Türk Parası

  Metal Para

  Kağıt Para

  1YTL

  50

  YKR

  1YKR

  5YKR

  10

  YKR

  25

  YKR

  100

  YTL

  50

  YKR

  1YTL

  5YTL

  10

  YTL

  20

  YTL

  Örnek


  Etkile im g stergesi

  Etkileşim Göstergesi

  Kişiler veya gruplar arasındaki

  etkileşimi göstermek için kullanılır.

  • Kişiler veya gruplar kimdir?

  • Amaçları nelerdir?

  • Anlaşma/Çatışma yaşanmış mıdır?

  • Sonuçlar nelerdir?

   gibi sorulara yanıt aranır.


  Etkile im g stergesi1

  Etkileşim Göstergesi


  Bal k k l haritas

  Balık Kılçığı Haritası

  Karmaşık bir olayın

  nedenlerini veya sonuçlarını

  ortaya koymak için kullanılır.

  • X’e neden olan faktörler nedir?

  • Nasıl ilişkilendirilebilir?

   sorularına yanıt aranarak, neden-sonuç ilişkileri kurulur.


  Bal k k l haritas1

  Balık Kılçığı Haritası


  D ng g stergesi

  Döngü Göstergesi

  Bir dizi olayın tekrar tekrar

  bir dizi sonuca nasıl neden

  olduğunu anlatmak için

  kullanılır.

  • Döngüdeki kritik olaylar nelerdir?

  • Nasıl ilişkilendirilir?

  • Nasıl tekrara neden olur?

   gibi sorulara yanıt aranır.


  Retim teknolojileri ve materyal tasar m

  Örnek


  Di er retim ara lar

  DiğerÖğretimAraçları


  Slaytlar ve film eritleri

  Yansıtılmaküzerekesilerekkartonyadaplastikçerçevelereyerleştirilmişküçük, saydamfotoğraflardır

  Slaytlarve Film Şeritleri


  Slaytlar ve film eritleri1

  Görsel özellikleri Üretim kolaylığı ve esneklikleri bu slaytların kullanımını arttırmıştır

  Slaytlarve Film Şeritleri


  Slaytlar ve film eritleri2

  Avantajları

  • Yeni konuları tanıtmak, dikkat çakmek

  • Sürecin aşamalarını öğretmek

  • Küçük cisimleri büyütmek ve gerçek renkleri görmek

  • Küçük ve büyük grup eğitimleri

  • Üretimi kolay maliyeti düşük

  • Saklama ve taşıması kolay

  • Çoğaltılabilme özelliği

  • Ses ile senkronizasyonu yapılabilir.

  Slaytlarve Film Şeritleri


  Slaytlar ve film eritleri3

  Dezavantajları

  • Fotoğrafçılıkbecerisigerektirmeleri

  • Tektekkullanımdandolayıdüzenlemezorluğu

  • Tozçekebilmeözelliği

  • Karartmagerektirmesi

  Slaytlarve Film Şeritleri


  Retim teknolojileri ve materyal tasar m

  Posterler

  • Resim, çizgi, renk ve kelimelerin görsel bileşimidir

  • Etkililiği renklendirme ve dinamikliğe bağlıdır

  • Dikkati çekmeli ve mesajı hızlı bir biçimde iletebilmelidir

  • Yeni bir konu, bir olay ve duyurular için kullanılabilir ve güdülenmeyi sağlar


  Retim teknolojileri ve materyal tasar m

  Posterler


  Retim teknolojileri ve materyal tasar m

  Posterler


  Retim teknolojileri ve materyal tasar m

  Posterler


  G rsellerin etkili kullan m

  GörsellerinEtkilikullanımı

  • Mümkün olduğunca basit olmalıdırlar

  • Karmaşık görseller basit parçalara ayrılmalıdır

  • Metin miktarı mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır

  • Metinler için sadece koyu ve düz yazı tipleri kullanılmalıdır

  • Bilinmeyen nesnelerin boyutunu göstermek için ölçek ya da bilinen nesneler kullanın

  • Orantısızlıktan kaçınarak informal bir denge sağlanmaya çalışılmalıdır

  • Kullanılan görsel hakkında öğrencilere soru sorulmalıdır

  • Görseller yeterince büyük olmalıdır

  • 3 metrelik uzaklık için harf büyüklüğü 1.3 cm olmalıdır


  Hareketli resimler tv ve video

  Avantajlar

  Hareket

  Süreç

  Güvenli Gözlem

  Beceri Öğrenme

  Dramatizasyon

  Duyuşsal Öğrenme

  Problem Çözme

  Ortak Tecrübe Oluşturma

  HareketliResimler: TV ve Video


  Hareketli resimler tv ve video1

  Sınırlılıklar

  Sabit Adım

  Hareketsiz görseller

  HareketliResimler: TV ve Video


  Hareketli resimler tv ve video2

  Kullanım

  Ön inceleme

  Çevreyi düzenleme

  Öğrencilerin hazırlanması

  Sunu

  HareketliResimler: TV ve Video


  Retim teknolojileri ve materyal tasar m

  Yansıtıcısız Sunu ve Gösterim Araçları

  Döner Lavhalar

  Yazı Tahtaları


  Retim teknolojileri ve materyal tasar m

  Yazı Tahtalarının Etkili Kullanımı

  Ders sırasında yazı yada çizimler için zaman harcamayın

  Tahtaya yazacaklarınızı önceden organize edin

  Tahtaya önceden yazılmış olanları kapatın

  Konuşurken sınıfa dönün

  Sadece tahtaya bağlı kalmaktan kaçının


  Retim teknolojileri ve materyal tasar m

  Yazı Tahtalarının Etkili Kullanımı

  İki yada üçten fazla renk kullanmaktan kaçının

  Yazdıklarınızın önünü kapatmayın

  Işık yansımalarını kontrol edin

  Önceden hazırlanmış şekillerden yararlanın


  Retim teknolojileri ve materyal tasar m

  Döner Levhalar

  • Her kesingörebileceğibiraçıdayerleştirilmelidir,

  • Görselleröncedenhazırlanmalıyadaöncedenyerleriizolarakbelirlenmelidir

  • Saydamyazıyazmasatırlarıoluşturulmalıdır

  • Basitgrafikleroluşturulmalıdır

  • Başlıklar 8-10 cm harflar 4 cm olmalıdır

  • Materyalsıralarınadikkatedilmelidir

  • Boşsayfalarbulundurulmalıdır

  • Son sayfayaözeteklenmelidir


  Retim teknolojileri ve materyal tasar m

  Yazılı Materyaller

  • Biryazılımateryalinöğretimseletkililiğiüçtemeldeğişkenebağlıdır:

  • Materyalinokunabilirlikdüzeyi

  • Materyaliniçeriği

  • Materyalintasarımı


  Retim teknolojileri ve materyal tasar m

  Yazılı Materyaller

  • Biryazılımateryalintasarımında:

  • Tutarlılık

  • SayfaDüzeni

  • GörselMateryaller

  • YazıStili

  • YazıTürüveBoyutu

  • Vurgulama

  • Önemlifaktörlerdir


  E itimde bilgisayar kullan m

  Eğitimde BilgisayarKullanımı


  Bilgisayarlar

  • Kendilerineverilenverilerialır, verilenkomutlarıizleyerekbuverileribilgioluşturacakşekildeişlerler.

  • Çokmiktardakiveriyikısasüredeişleyebilirveçokfazlamiktardaveriyiunutmadansaklayabilirler.

  • Aritmetikvemantıkişlemlerini son derecehızlıyapabilirler

  • İnsantarafındanyapılanişveişlemlerinyapılmasınıkolaylaştırırlarveyaptıklarıişlemlerihızlı, güvenlivehatasızyaparlar.

  Bilgisayarlar?


  Bilgisayar

  Donanım

  Yazılım

  Bilgisayar


  E itimde bilgisayarlar

  Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgisayarlar

  Eğitim Araştırmalarında Bilgisayardan Faydalanma

  Eğitim Hizmetlerinin Yönetiminde Bilgisayardan Faydalanma

  Ölçme ve Değerlendirme Hizmetlerinde Bilgisayardan Faydalanma

  Rehberlik Hizmetlerinde Bilgisayardan Faydalanma

  Eğitimde Bilgisayarlar


  Zel retmen olarak bilgisayarlar

  Özel Öğretmen olarak Bilgisayarlar

  • Birebir etkileşim

  • Öğretim etkisi

  • Hazır programlar


  Bilgisayarda etkile imli renme

  Bilgisayarda Etkileşimli Öğrenme

  • Kendi kendine öğrenme

  • Konu seçiminde serbestlik

  • Hazır programlar + diğer öğretim teknikleri

  • Öğretmen  yol gösterici


  Bilgisayarda deneme ve egzersiz

  Bilgisayarda Deneme ve Egzersiz

  • Bilginin kalıcılığının sağlanması

  • Öğretmen gözetiminde bilgisayar uygulaması


  Benze im arac olarak bilgisayar

  Benzeşim Aracı olarak Bilgisayar

  • Tehlikeli ve karmaşık olaylar, varlıklar ve olgular

  • Karar verme, rol yapma, motivasyon sağlama vb.


  Oyun arac olarak bilgisayar

  Oyun aracı olarak Bilgisayar

  • Küçük çocukların öğrenmesinin doğal ve zorunlu bir parçası

  • Psikomotor becerileri, bireysel yeterlikler vb.


  Ders sunu arac olarak bilgisayar

  • İçeriğin öğrenciye sunulması

   • Datashow

   • Tepegöz

   • Bilgisayarın kendisi

   • Bilgisayarda hazırlanmış materyal veya hazır program

  Ders Sunu aracı olarak Bilgisayar


  Retim amac olarak bilgisayar

  • Bilgisayarda temel kavramları öğrenme

  • Hazır programları kullanmayı öğrenme

  • Bilgisayar programlamayı öğretme

  • Bilgisayar çevre ünitelerini kullanmayı öğretme

  Öğretim Amacı olarak Bilgisayar


  Retmene yard mc ara olarak bilgisayar

  • Günlük, yıllık ve ünite planı hazırlama

  • Ders materyali geliştirme

  • Arşivleme

  • Internet üzerinden gelişmelerin takibi

  • Araştırma yapma

   Kelime işlemci, tablolama, çizim, grafik ve sunu programları, veritabanları

  Öğretmene Yardımcı Araç olarak Bilgisayar


  Renciye yard mc ara olarak bilgisayar

  Öğrenciye Yardımcı Araç olarak Bilgisayar

  • Bilgilerin kalıcı olması

  • Pekiştirme


  E itim ara t rmalar nda bilgisayardan faydalanma

  Eğitim Araştırmalarında Bilgisayardan Faydalanma

  • Verilerin değerlendirilmesi

  • Veritabanlarından tarama

  • Literatür Taraması

  • Araştırma tasarımı


  E itim hizmetlerinin y netiminde bilgisayardan faydalanma

  Eğitim Hizmetlerinin Yönetiminde Bilgisayardan Faydalanma

  • Personel bilgilerinin takibi

  • Yazışmalar

  • Demirbaş takibi

  • Bordro

  • Öğrenci işleri

  • Sınav programı

  • Yıllık ders planlarının hazırlanması

  • Ders dağıtım çizelgesi


  L me ve de erlendirme hizmetlerinde bilgisayardan faydalanma

  • Öğrencinin bilgi düzeyinin saptanması

  • Öğrencinin öğretim faaliyetlerinin izlenmesi

  • Öğrenme güçlüğünün belirlenmesi

  • Öğrenci başarı seviyesinin belirlenmesi

  Ölçme ve Değerlendirme Hizmetlerinde Bilgisayardan Faydalanma


  Rehberlik hizmetlerinde bilgisayardan faydalanma

  • Psikolojik ölçme araçlarının saklanması

  • Ölçme aracı öğrenci puanının hesaplanması

  • Profil yaratılması

  • Öğrenci kişisel dosyalarının saklanması

  Rehberlik Hizmetlerinde Bilgisayardan Faydalanma


  E itim uygulamalar t rleri

  Eğitim Uygulamaları Türleri

  • Öğretici

  • Araç

  • Öğrenci

  Bilgisayarın eğitim alanındaki farklı rolleri


  Retici uygulamalar

  Öğretici Uygulamaları

  Bilgisayar öğretme rolünü üstlenir ve öğretmen gibi davranır.

  Öğrenci dersi bilgisayardan öğrenir.


  Retici uygulamalar1

  Öğretici Uygulamaları

  Bilgisayar öğretici

  içeriği sunar.

  Öğrenciden konu ile ilgili

  bir soruyu yada problemi

  yanıtlaması istenir.

  Bilgisayar, belirlenmiş

  kriterlere göre öğrencinin

  yanıtını değerlendirir.

  Bilgisayar

  değerlendirme sonucuna

  göre bir sonraki adımda

  ne yapılacağına karar verir.


  Retici uygulamalar na rnekler

  Öğretici Uygulamalarına Örnekler

  • Alıştırma-Uygulama

  • Öğreticiler

  • Simülasyonlar

  • Öğretici Oyunlar

  • Problem Çözme Yazılımı


  Ara uygulamalar

  Araç Uygulamaları

  Bilgisayar; kalem, mikroskop veya piyano gibi bir öğretici araçtır.

  Öğrenciler hesaplama yapabilir

  Veya bir kelime işlemci kullanarak

  Dokümanlar oluşturabilir.


  Ara uygulamalar na rnekler

  Araç Uygulamalarına Örnekler

  • Kelime İşlemci

  • Hesap Tablosu

  • Veritabanı

  • Masaüstü Yayıncılık

  • Elektronik Ansiklopediler


  Renci uygulamalar

  Öğrenci Uygulamaları

  Bilgisayar öğrenci konumundadır, öğrenci ise öğretmen konumuna geçmiştir.

  Bilgisayarın bir işlemi

  gerçekleştirmesi için öğrencinin ona

  Ne yapacağını öğretmesi gerekir.


  Renci uygulamalar na rnekler

  Öğrenci Uygulamalarına Örnekler

  • Programlama Dilleri (Pascal, C, Basic vb.)

  • Yazarlık Dilleri


  E itimde bilgisayar uygulamalar

  Bilgisayar Destekli Eğitim

  Yönetim Uygulamaları

  Öğretimi Destekleyici Araç

  Alıştırma Uygulama

  Ofis Otomasyonu

  Ofis Uygulamaları

  Bire-Bir Öğretim

  Veri Tabanı

  Çizim Programları

  Benzeşim

  Öğretici Oyunlar

  Tablolaştırma

  Yazarlık Uygulamaları

  Problem Çözme

  Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları


  Retim teknolojileri ve materyal tasar m

  Örnek

  • Time Maps

  • Tarihsel dünya haritası

  • http://www.timemaps.com/demo/launch.html


  Bilgisayar destekli e itim

  Bilgisayar Destekli Eğitim

  • Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır

  • BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı için kullanılan en eski kavramlardan biridir. Bu yüzden, farklı amaçlarla dahi olsa, eğitim ortamında bilgisayar kullanımı genellikle BDE olarak adlandırılır.


  Bilgisayar1

  Bilgisayar ...

  Bilgisayarın eğitim alanına verdiği destek değişik

  biçimlerde ifade edilebilmektedir.

  • BDÖ: Bilgisayar Destekli Öğretim

  • BDE: Bilgisayara Dayalı Eğitim

  • BDÖ: Bilgisayar Destekli Öğrenme

  • BÖU: Bilgisayarların Öğretsel Uygulamaları

  • BTÖ: Bilgisayar Tabanlı Öğretim


  Bde ne de ildir

  • Eğitimde kullanılan bir çok yararlı bilgisayar uygulaması, BDE uygulaması olarak değerlendirilmez.

  BDE Ne Değildir?


  Bde ne de ildir1

  • Öğretmenlere ve öğrencilere rapor veya ödev hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).

  • Kayıtları düzenlemek, ve saklamak için bir veritabanı programının kullanılması (Ms Access, MySQL gibi).

  • Hesap tablolarının sayısal bilgileri tutmakta, hesaplama yapmakta veya grafik oluşturmada kullanılması (Ms Excel gibi).

  • Sunum programları yoluyla asetat ya da bilgisayar yoluyla sunum hazırlanması (PowerPoint gibi).

  BDE Ne Değildir?


  Bde nedir

  • BDE, bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenmehızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir.

  BDE Nedir?


  Bde nedir1

  • Etkileşim

  • Öğretmenin rehberolması

  • Bilgisayar ortamı

  • Etkinlikler

  BDE Nedir?


  Bde yi etkileyen fakt rler

  • Öğrenci motivasyonu

  • Etkileşim

  • Bireysel öğrenme farklılıkları

  • Ders yazılımının türü, kapsamı ve niteliği

  • Öğretmenin BDE’yi algılama biçimi, tutumu, beklentisi ve değişen rolü

  • Ders programının eğitim programı ile bütünleşmesi ile bilgisayar destekli eğitim uygulamasının okul içinde yürütülme biçimi

  BDE’yi Etkileyen Faktörler


  Neden bde

  Neden BDE?

  • Öğretimin kalite ve etkinliğinin arttırılması

  • Araştırma, öğretim vb. aktivitelerin düzenlenmesinde yaşanan zaman sorunlarının aşılması

  • Derslerin çekiciliğinin artırılması

  • Farklı ön bilgilere sahip çok sayıda öğrenciye ulaşma gerekliliği

  • İçeriği farklı biçimlerde sunarak erişim olanaklarını arttırma

  • Esnek bir öğrenme ortamı yaratma

  • Yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurma


  Bde nin retmenler a s ndan yararlar

  BDE’nin Öğretmenler Açısından Yararları

  • Daha çok sayıda öğrenciye iletilmesi olanağı

  • Daha kısa zamanda daha etkin öğrenme

  • Değerlendirme ve not verme işlemlerinin minimuma indirgenmesi

  • Öğrenciler ve öğreticiler arasında iletişimde artış

  • Daha az rutin işlem

  • Öğrencilerin kendi öğrenimleri hakkında daha fazla sorumluluk alması

  • Edinilmesi pahalı veya imkansız olan doküman, resim ve bilgiye erişim-


  Bde nin renciler a s ndan yararlar

  BDE’nin Öğrenciler Açısından Yararları

  • Kendi adımları ile kendi seviyelerinde çalışabilmeleri olanağı

  • Etkileşimli olarak öğrenme ve kendi öğrenme süreçlerine katılmaya teşvik

  • Genellikle anlık uygun dönüt

  • Genellikle eğlenceli, değişik ve ilginç bulunması

  • Gerçek örneklerle çalışma ve/veya pratik yapma olanağı

  • Çok geniş bir bilgi yelpazesine erişim

  • Grafik, ses, animasyon ve çoklu medyanın görsel ve dinamik bir çalışma ortamı sağlaması-


  Bde in e itim retim kurumlar na katk lar

  BDE’in Eğitim-Öğretim Kurumlarına Katkıları

  • Uzun vadede öğretim tutarları azalabilir

  • Çalışanlar daha fazla öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir

  • Kurumsal olarak öğrenci ve destekleyenlerin gözünde değeri artacaktır

  • Değerlendirme yüzdelerinde kalite artacaktır

  • Alanın ve zamanın esnek kullanımı sağlanacaktır

  • Uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi için fırsat yaratacaktır


  Okullarda bilgisayar problemleri

  • Sistem ve Öğretmenler in değişime kapanması

  • Kötü deneyimler

  • Bilgisayarların yararları konusunda ikna olmama

  • Hala etkin kullanılmıyor

  • Müfredata entegrasyon

  • Teknoloji Planlaması-

  Okullarda BilgisayarProblemleri


  Bde nin dezavantajlar

  BDE’nin Dezavantajları

  Gelişimde Sınırlama

  • Bilgisayar başında uzun süre kalma

  • Diğer çocuklarla ve yetişkinlerle olan ilişkilerdeki azalma


  Bde nin dezavantajlar1

  BDE’nin Dezavantajları

  Kısıtlı Ekran Görüntüsü

  • Görüntü için sınırlı bir ekran

  • Sağa-sola veya yukarı-aşağı kaydırma

  • Çoğu zaman rahatsız edici ve dikkat dağıtıcıdır.


  Bde nin dezavantajlar2

  BDE’nin Dezavantajları

  Fiyat

  • İhtiyacınız olan bilgisayardan gerekli yazılıma kadar her şeye para ödemeniz gerekir.


  Bde nin dezavantajlar3

  BDE’nin Dezavantajları

  Müfredatla İlgisi

  • Müfredata ve belirlenen hedeflere uyması zorunludur


  Bde nin dezavantajlar4

  BDE’nin Dezavantajları

  Yazılım Azlığı

  • Az sayıda kaliteli ama pahalı yazılımlar


  Bde nin dezavantajlar5

  BDE’nin Dezavantajları

  Uyumluluk

  • Belirli bir işletim sistemi veya donanım türü gereksinimi olabilir!


  Bde nin dezavantajlar6

  BDE’nin Dezavantajları

  Kullanım Hakları

  • Kopyalanarak kullanım, kaliteli ürün girişimlerini engellemektedir.


  Bde nin dezavantajlar7

  BDE’nin Dezavantajları

  Sınırlı Hedefler

  • Yazılımların çoğu yalnızca bilişsel alana yönelik.

  • Duyuşsal ve devinişsel alana yönelik çok eksik

  • Sınırlı dönütler öğrencinin yaratıcılığını sınırlayabilmektedir.


 • Login